Văn bản pháp luật về xây dựng

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
50/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
10/2021/NĐ-CP2021-02-09 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
09/2021/NĐ-CP2021-02-09 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
06/2021/NĐ-CP2021-01-26 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
37/2020/QĐ-UBND2020-12-08 00:00:00Ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/2020/QĐ-UBND2020-11-30 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
07/2020/TT-BLĐTBXH2020-10-12 00:00:00Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
11/2020/TT-BTNMT2020-09-30 00:00:00Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
03/2020/TT-BXD2020-07-28 00:00:00Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
02/2020/TT-BXD2020-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
62/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
11/2020/QĐ-UBND2020-02-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
20/2019/TT-BXD2019-12-31 00:00:00Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
19/2019/TT-BXD2019-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
47/2019/QĐ-UBND2019-12-27 00:00:00Ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
15/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
14/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
13/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
21/2019/TT-BKHCN2019-12-18 00:00:00Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
95/2019/NĐ-CP2019-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
95/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
05/2019/TT-BXD2019-10-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
14/2019/QĐ-UBND2019-09-12 00:00:00Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh
72/2019/NĐ-CP2019-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
69/2019/NĐ-CP2019-08-15 00:00:00Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
68/2019/NĐ-CP2019-08-14 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/2019/QĐ-UBND2019-08-09 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
09/2019/QĐ-UBND2019-05-22 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21/2019/QĐ-UBND2019-05-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh
19/2019/QĐ-UBND2019-04-26 00:00:00Về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
15/2019/QĐ-UBND2019-03-18 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2019/QĐ-UBND2019-03-13 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
03/2019/QĐ-UBND2019-01-31 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
01/2019/QĐ-UBND2019-01-21 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
30/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
36/2018/QĐ-UBND2018-12-07 00:00:00Phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
39/2018/QĐ-UBND2018-10-01 00:00:00Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre
36/2018/QĐ-UBND2018-09-20 00:00:00Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14/2018/QĐ-UBND2018-07-20 00:00:00Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
26/2018/QĐ-TTg2018-06-22 00:00:00Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
08/2018/QĐ-UBND2018-05-21 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22/2018/QĐ-TTg2018-05-08 00:00:00Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
10/2018/QĐ-UBND2018-05-03 00:00:00Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2018/QĐ-UBND2018-04-05 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định phối hợp Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
07/2018/QĐ-UBND2018-03-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh
01/2018/QĐ-UBND2018-01-29 00:00:00Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35/2017/QĐ-UBND2017-12-29 00:00:00Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13/2017/TT-BXD2017-12-08 00:00:00Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
44/2017/QĐ-UBND2017-11-20 00:00:00Ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
65/2017/QĐ-UBND2017-09-25 00:00:00Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang
08/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
40/2017/QĐ-UBND2017-06-30 00:00:00Ban hành quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
30/2017/QĐ-UBND2017-06-19 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
15/2017/QĐ-UBND2017-06-19 00:00:00Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau
30/2017/QĐ-UBND2017-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND
16/2017/QĐ-UBND2017-06-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12/2017/QĐ-UBND2017-05-19 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
34/2017/QĐ-UBND2017-05-03 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
31/2017/QĐ-UBND2017-05-03 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
13/2017/NQ-HĐND2017-04-27 00:00:00Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
06/2017/TT-BXD2017-04-25 00:00:00Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
42/2017/NĐ-CP2017-04-05 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
07/2017/QĐ-UBND2017-03-17 00:00:00Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội"
14/2017/QĐ-UBND2017-03-14 00:00:00Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
07/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
106/2016/QĐ-UBND2016-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
329/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
82/2016/QĐ-UBND2016-12-16 00:00:00Về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2016/TT-BXD2016-12-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
161/2016/NĐ-CP2016-12-02 00:00:00Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
35/2016/TT-BGTVT2016-11-15 00:00:00Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
76/2016/QĐ-UBND2016-11-09 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
26/2016/TT-BXD2016-10-26 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
50/2016/QĐ-UBND2016-09-30 00:00:00Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37/2016/QĐ-UBND2016-09-08 00:00:00Về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam
36/2016/QĐ-UBND2016-09-08 00:00:00Về việc Quy định phối hợp Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24/2016/TT-BXD2016-09-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
34/2016/QĐ-UBND2016-07-19 00:00:00Về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
21/2016/QĐ-UBND2016-07-15 00:00:00Ban hành "Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
62/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
23/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh
21/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
17/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
16/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
15/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
14/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
13/2016/TT-BXD2016-06-29 00:00:00Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
12/2016/TT-BXD2016-06-29 00:00:00Quy hoạch về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
18/2016/QĐ-UBND2016-06-27 00:00:00Ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
20/2016/QĐ-UBND2016-06-24 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
10/2016/TT-BKHCN2016-06-13 00:00:00Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
35/2016/QĐ-UBND2016-06-09 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn D' Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
34/2016/QĐ-UBND2016-06-09 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
24a/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
15/2016/QĐ-UBND2016-04-04 00:00:00Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/2016/QĐ-UBND2016-03-15 00:00:00Ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
05/2016/TT-BXD2016-03-10 00:00:00Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
39/2015/QĐ-UBND2015-12-30 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
41/2015/QĐ-UBND2015-12-21 00:00:00Ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
78/2015/TT-BGTVT2015-12-09 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia
41/2015/QĐ-UBND2015-12-01 00:00:00Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang
119/2015/NĐ-CP2015-11-13 00:00:00Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
49/2015/TT-BTNMT2015-11-12 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc
117/2015/NĐ-CP2015-11-12 00:00:00Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
05/2015/TT-BXD2015-10-30 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
101/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
47/2015/QĐ-UBND2015-09-30 00:00:00Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
22/2015/QĐ-UBND2015-09-25 00:00:00Ban hành "Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
24/2015/QĐ-UBND2015-08-13 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội
16/2015/QĐ-UBND2015-07-17 00:00:00Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
23/2015/QĐ-TTg2015-06-26 00:00:00Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
59/2015/NĐ-CP2015-06-18 00:00:00Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
14/2015/QĐ-UBND2015-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
44/2015/QĐ-UBND2015-06-03 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
44/2015/NĐ-CP2015-05-06 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
37/2015/NĐ-CP2015-04-22 00:00:00Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
18/2015/QĐ-UBND2015-04-09 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2015/QĐ-UBND2015-04-07 00:00:00Về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2015/QĐ-UBND2015-02-25 00:00:00Phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
10/2015/QĐ-UBND2015-02-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị
25/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ
21/2014/TT-BXD2014-12-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
44/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/2014/TT-BXD2014-12-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
82/2014/QĐ-UBND2014-11-21 00:00:00Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
49/2014/QĐ-UBND2014-10-28 00:00:00Sửa đổi Điều 10, Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
49/2014/QĐ-UBND2014-10-08 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
65/2014/QĐ-UBND2014-09-24 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang, hạn mức đất và công tác quản lý xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
72/2014/QĐ-UBND2014-09-17 00:00:00Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đề án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
15/2014/TT-BXD2014-09-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
70/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội
70/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội
61/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/2014/TT-BXD2014-09-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
30/2014/QĐ-UBND2014-08-29 00:00:00Ban hành Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
57/2014/QĐ-UBND2014-08-27 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2014/TT-BXD2014-08-25 00:00:00Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
01/2014/TTLT-BNV-BXD2014-08-21 00:00:00Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
38/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
29/2014/QĐ-UBND2014-08-19 00:00:00Ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
32/2014/QĐ-UBND2014-07-28 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20/2014/QĐ-UBND2014-07-23 00:00:00Về việc ban hành Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
30/2014/QĐ-UBND2014-07-21 00:00:00Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19/2014/QĐ-UBND2014-07-16 00:00:00Về việc sửa đổi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
29/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy định phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
09/2014/TT-BXD2014-07-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
14/2014/QĐ-UBND2014-07-08 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2014/QĐ-UBND2014-06-26 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
32/2014/QĐ-UBND2014-06-25 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1967/2014/QĐ-UBND2014-06-25 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
18/2014/QĐ-UBND2014-06-24 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26/2014/QĐ-UBND2014-06-23 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
50/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT XÂY DỰNG
25/2014/QĐ-UBND2014-05-30 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1501/2014/QĐ-UBND2014-05-20 00:00:00Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
265/2014/QĐ-UBND2014-05-19 00:00:00Ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
08/2014/QĐ-UBND2014-05-13 00:00:00V/v ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
941/2014/QĐ-UBND2014-05-12 00:00:00Về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
898/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Về việc ban hành quy định quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/2014/TT-BXD2014-05-09 00:00:00Sửa đổi, bố sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
30/2014/QĐ-UBND2014-05-08 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19/2014/QĐ-UBND2014-04-26 00:00:00V/v Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10/2014/QĐ-UBND2014-04-07 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
08/2014/QĐ-UBND2014-03-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh
03/2014/QĐ-UBND2014-03-06 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/2014/QĐ-UBND2014-02-20 00:00:00Ban hành Quy đinh về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
09/2014/QĐ-UBND2014-02-14 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
05/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2014/QĐ-UBND2014-01-23 00:00:00Ban hành "Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
04/2014/QĐ-UBND2014-01-22 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2014/QĐ-UBND2014-01-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
02/2014/QĐ-UBND2014-01-16 00:00:00Về việc bố sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2014/QĐ-UBND2014-01-10 00:00:00Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
02/2014/QĐ-UBND2014-01-07 00:00:00Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
32/2013/QĐ-UBND2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT2013-12-27 00:00:00Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
39/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
61/2013/QĐ-UBND2013-12-24 00:00:00Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44/2013/QĐ-UBND2013-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre
59/2013/QĐ-UBND2013-12-19 00:00:00Về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2013/QĐ-UBND2013-12-17 00:00:00Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
37/2013/QĐ-UBND2013-12-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
39/2013/QĐ-UBND2013-12-13 00:00:00Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
56/2013/QĐ-UBND2013-12-11 00:00:00Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội
4434/2013/QĐ-UBND2013-12-11 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
207/2013/NĐ-CP2013-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
40/2013/QĐ-UBND2013-12-09 00:00:00Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
21/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00V/v ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
49/2013/QĐ-UBND2013-11-19 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xử lý việc xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh
41/2013/QĐ-UBND2013-11-15 00:00:00Ban hành Quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
49/2013/QĐ-UBND2013-11-11 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
19/2013/QĐ-UBND2013-11-07 00:00:00Về việc bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/2013/TT-BXD2013-10-30 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
46/2013/QĐ-UBND2013-10-25 00:00:00Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
13/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16/2013/TT-BXD2013-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
20/2013/QĐ-UBND2013-10-10 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2013/TT-BXD2013-09-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
35/2013/QĐ-UBND2013-09-11 00:00:00Về việc quy định cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/2013/QĐ-UBND2013-09-10 00:00:00Về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22/2013/QĐ-UBND2013-08-21 00:00:00Ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
28/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013
11/2013/TT-BXD2013-07-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản
26/2013/QĐ-UBND2013-07-26 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
10/2013/TT-BXD2013-07-25 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
28/2013/QĐ-UBND2013-07-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
13/2013/QĐ-UBND2013-07-16 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
19/2013/QĐ-UBND2013-07-04 00:00:00Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 về phân cấp, ủy quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
18/2013/QĐ-UBND2013-06-14 00:00:00Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/2013/QĐ-UBND2013-06-04 00:00:00Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/2013/QĐ-UBND2013-05-27 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
08/2013/TT-BXD2013-05-17 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
13/2013/QĐ-UBND2013-05-13 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/2013/TT-BXD2013-05-13 00:00:00Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
05/2013/QĐ-UBND2013-05-04 00:00:00Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1350/2013/QĐ-UBND2013-04-25 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
11/2013/QĐ-UBND2013-04-23 00:00:00Sửa đổi Điều 6 của Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
07/2013/QĐ-UBND2013-04-22 00:00:00Về việc phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
929/2013/QĐ-UBND2013-04-11 00:00:00Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
07/2013/QĐ-UBND2013-04-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"
26/2013/NĐ-CP2013-03-29 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
02/2013/TT-BXD2013-03-08 00:00:00Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
15/2013/NĐ-CP2013-02-06 00:00:00Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
03/2013/QĐ-UBND2013-01-21 00:00:00Điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/2013/QĐ-UBND2013-01-09 00:00:00Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10/2012/TT-BXD2012-12-20 00:00:00Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
54/2012/QĐ-UBND2012-12-19 00:00:00Về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã
53/2012/QĐ-UBND2012-12-12 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2012/TT-BXD2012-11-28 00:00:00Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
08/2012/TT-BXD2012-11-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
33/2012/TT-BCT2012-11-14 00:00:00Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn
50/2012/QĐ-TTg2012-11-09 00:00:00Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
51/2012/QĐ-UBND2012-11-06 00:00:00Ban hành quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48/2012/QĐ-TTg2012-11-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
07/2012/TT-BXD2012-10-26 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
25/2012/QĐ-UBND2012-10-19 00:00:00Ban hành “Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
05/2012/TT-BXD2012-10-10 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
25/2012/QĐ-UBND2012-09-25 00:00:00Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang
72/2012/NĐ-CP2012-09-24 00:00:00Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
04/2012/TT- BXD2012-09-20 00:00:00Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
68/2012/NĐ-CP2012-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
24/2012/QĐ-UBND2012-09-10 00:00:00Về việc Quy định về xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Trà Vinh
36/2012/QĐ-TTg2012-09-06 00:00:00Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
03/2012/TT-BXD2012-09-05 00:00:00Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
64/2012/NĐ-CP2012-09-04 00:00:00Về cấp giấy phép xây dựng
39/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
14/2012/QĐ-UBND2012-07-03 00:00:00Ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2012/TT-BXD2012-06-12 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
05/2012/QĐ-UBND2012-03-21 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2012/QĐ-UBND2012-03-15 00:00:00Về việc Quy định trình tự lập, gửi thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý
08/2012/QĐ-UBND2012-03-01 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thồng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
06/2012/QĐ-UBND2012-02-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009
05/2012/QĐ-UBND2012-02-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh
09/2012/QĐ-TTg2012-02-10 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
04/2012/QĐ-UBND2012-02-02 00:00:00Về việc Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
04/2012/QĐ-UBND2012-01-10 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
46/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
40/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012
40/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
66/2011/QĐ-UBND2011-12-05 00:00:00Về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39/2011/QĐ-UBND2011-11-01 00:00:00Ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32/2011/QĐ-UBND2011-10-31 00:00:00Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
27/2011/QĐ-UBND2011-10-31 00:00:00Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48/2011/QĐ-UBND2011-10-26 00:00:00Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
69/2011/TT-BNNPTNT2011-10-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
38/2011/QĐ-UBND2011-10-06 00:00:00Ban hành Danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp phép xây dựng
28/2011/QĐ-UBND2011-10-04 00:00:00Bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008
4524/QĐ-UBND2011-09-29 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
30/2011/QĐ-UBND2011-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam
51/2011/QĐ-UBND2011-09-22 00:00:00Ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22/2011/QĐ-UBND2011-09-16 00:00:00Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
26/2011/QĐ-UBND2011-09-09 00:00:00Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
23/2011/QĐ-UBND2011-09-07 00:00:00Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
21/2011/QĐ-UBND2011-09-05 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp, phối hợp quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
27/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00Về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2011/TT-BXD2011-08-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
26/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
12/2011/QĐ-UBND2011-08-26 00:00:00Ban hành Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
56/2011/QĐ-UBND2011-08-25 00:00:00Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố
20/2011/QĐ-UBND2011-08-16 00:00:00Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/2011/QĐ-UBND2011-08-16 00:00:00Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015
21/2011/QĐ-UBND2011-08-15 00:00:00Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
08/2011/QĐ-UBND2011-08-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1417/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
08/2011/QĐ-UBND2011-08-03 00:00:00Ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
18/2011/QĐ-UBND2011-08-02 00:00:00Ban hành Quy định hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
52/2011/QĐ-UBND2011-07-29 00:00:00Về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
24/2011/QĐ-UBND2011-07-28 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
21/2011/QĐ-UBND2011-07-27 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
18/2011/QĐ-UBND2011-07-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
30/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
18/2011/QĐ-UBND2011-07-20 00:00:00Ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
17/2011/QĐ-UBND2011-07-20 00:00:00Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
22/2011/QĐ-UBND2011-07-15 00:00:00Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17/2011/QĐ-UBND2011-07-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
08/2011/TT-BXD2011-06-28 00:00:00Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
07/2011/TT-BXD2011-06-28 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
20/2011/QĐ-UBND2011-06-27 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
05/2011/TT-BXD2011-06-09 00:00:00Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
11/2011/QĐ-UBND2011-06-07 00:00:00Về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựngtrên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15/2011/QĐ-UBND2011-06-02 00:00:00Về quy định nội dung chi, mức chi đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
15/2011/QĐ-UBND2011-05-06 00:00:00Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2011/TT-BXD2011-05-05 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng
08/2011/QĐ-UBND2011-04-29 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
139/2011/QĐ-UBND2011-04-20 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
28/2011/TT-BGTVT2011-04-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005, “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 ngày 3 tháng 2006, “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
09/2011/QĐ-UBND2011-04-13 00:00:00Về việc sữa đổi “Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn của tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1197/QĐ-UBND2011-04-08 00:00:00Về Bộ đơn giá đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện để xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn, khi tiếp nhận về ngành điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
14/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhdo tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
08/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
03/2011/TT-BXD2011-04-06 00:00:00Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
18/2011/QĐ-UBND2011-03-28 00:00:00Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1315/QĐ-UBND2011-03-18 00:00:00Về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
07/2011/QĐ-UBND2011-02-28 00:00:00Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận
496/QĐ-UBND2011-02-23 00:00:00Về việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng
07/2011/QĐ-UBND2011-02-22 00:00:00V/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/2011/TT-BXD2011-02-22 00:00:00Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
02/2011/QĐ-UBND2011-02-21 00:00:00Về việc miễn phí xây dựng
05/2011/QĐ-UBND2011-02-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa
07/2011/QĐ-UBND2011-01-30 00:00:00Về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính  và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04/2011/QĐ-UBND2011-01-27 00:00:00Về việc Bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2010 - 2011
05/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
02/2011/QĐ-UBND2011-01-10 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý
49/2010/TT-BYT2010-12-31 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ - BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
54/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng – kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
210/2010/TT-BTC2010-12-20 00:00:00Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
28/2010/TT-BTTTT2010-12-13 00:00:00Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
24/2010/QĐ-UBND2010-12-10 00:00:00Về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011
80/2010/QĐ-TTG2010-12-09 00:00:00Về miễn phí xây dựng
2235/QĐ-TTG2010-12-08 00:00:00Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025
2234/QĐ-TTG2010-12-08 00:00:00Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội
114/2010/NĐ-CP2010-12-06 00:00:00Về bảo trì công trình xây dựng
22/2010/TT-BXD2010-12-03 00:00:00Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
59/2010/QĐ-UBND2010-12-01 00:00:00V/v ban hành giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang
29/2010/QĐ-UBND2010-12-01 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý đầu tư - xây dựng, khai thác, sử dụngcác công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
39/2010/QĐ-UBND2010-11-24 00:00:00Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
38/2010/QĐ-UBND2010-11-24 00:00:00Ban hành Quy định về việc phân cấp, ủy quyền và những hoạt động liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2010/TT-BXD2010-11-16 00:00:00Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
44/2010/QĐ-UBND2010-10-28 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
19/2010/TT-BXD2010-10-22 00:00:00Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
18/2010/TT-BXD2010-10-15 00:00:00Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
1843/QĐ-TTG2010-10-05 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam
1709/2010/QĐ-UBND2010-10-04 00:00:00Quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
68/2010/QĐ-UBND2010-09-14 00:00:00Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
29/2010/QĐ-UBND2010-09-09 00:00:00Ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2010/TT-BXD2010-08-20 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát
32/2010/QĐ-UBND2010-08-04 00:00:00Về việc: ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
09/2010/TT-BXD2010-08-04 00:00:00Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
08/2010/TT-BXD2010-07-29 00:00:00Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
11/2010/TT-BTNMT2010-07-05 00:00:00Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất
819/QĐ-TTG2010-06-07 00:00:00V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
48/2010/NĐ-CP2010-05-07 00:00:00Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
567/QĐ-TTG2010-04-28 00:00:00V/v phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020
07/2010/QĐ-UBND2010-04-27 00:00:00Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
43/2010/QĐ-UBND2010-04-16 00:00:00Ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”
39/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
38/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
37/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
374/CT-TTG2010-03-24 00:00:00V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010
16/2010/QĐ-UBND2010-03-12 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện
04/CT-UBND2010-03-11 00:00:00Về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp theo
06/2010/TT-BKH2010-03-09 00:00:00Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
193/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
04/2010/TT-BKH2010-02-01 00:00:00Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
03/2010/QĐ-UBND2010-01-28 00:00:00Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
05/2010/QĐ-UBND2010-01-22 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
03/2010/TT-BCT2010-01-22 00:00:00Quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
04/2010/QĐ-UBND2010-01-20 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2010/QĐ-UBND2010-01-18 00:00:00V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
04/2010/QĐ-UBND2010-01-12 00:00:00Ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng,thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
01/2010/TT-BXD2010-01-08 00:00:00Quy định công tác quản lý chất lượngclanhke xi măng poóc lăng thương phẩm
147/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
35/2009/QĐ-UBND2009-12-30 00:00:00Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
123/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện  trên địa bàn thành phố Hà Nội
122/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
112/2009/NĐ-CP2009-12-14 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
2011/QĐ-TTG2009-12-02 00:00:00V/v thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
108/2009/NĐ-CP2009-11-27 00:00:00Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
35/2009/QĐ-UBND2009-11-21 00:00:00Về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010
83/2009/NĐ-CP2009-10-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
774/QĐ-UBND.HC2009-07-03 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
38/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
80/2009/QĐ-UBND2009-06-16 00:00:00Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16/2009/QĐ-UBND2009-06-08 00:00:00Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
639/QĐ-UBND.HC2009-06-05 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
60/2009/QĐ-UBND2009-04-09 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội
09/2009/QĐ-UBND2009-03-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng
08/2009/QĐ-UBND2009-03-16 00:00:00 Ban hành Quy định về quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
03/2009/CT-UBND2009-03-16 00:00:00Về việc tăng cường công tác quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
23/2009/NĐ-CP2009-02-27 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
08/CT-UBND2009-02-25 00:00:00Về tăng cường công tác quản lý chất lượng lập quy hoạch xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12/2009/NĐ-CP2009-02-12 00:00:00Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
156/QĐ-TTG2009-02-09 00:00:00Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025
05/2009/CT-UBND2009-01-23 00:00:00Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
04/2009/CT-UBND2009-01-23 00:00:00Về việc tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
01/2009/CT-UBND2009-01-20 00:00:00Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
01/2009/QĐ-UBND2009-01-13 00:00:00Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu, khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
152/2008/QĐ-TTG2008-11-28 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
1404/QĐ-TTG2008-09-30 00:00:00Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
977/QĐ-BXD2008-08-08 00:00:00Về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
48/2008/QĐ-UBND2008-07-28 00:00:00Ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2008/QĐ-BXD2008-07-01 00:00:00Về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
14/2008/TT-BXD2008-06-02 00:00:00Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư
08/2008/QĐ-BXD2008-05-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
07/2008/QĐ-BXD2008-05-27 00:00:00Về việc ban hành Thiết kế điển hình
13/2008/TT-BXD2008-05-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
06/2008/CT-BXD2008-05-08 00:00:00Về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
12/2008/TT-BXD2008-05-07 00:00:00Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
58/2008/NĐ-CP2008-05-05 00:00:00Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
490/QĐ-TTG2008-05-05 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
11/2008/TT-BXD2008-05-05 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại"
06/2008/QĐ-BXD2008-04-18 00:00:00V/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
49/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
09/2008/TT-BXD2008-04-17 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
08/2008/TT-BXD2008-04-10 00:00:00Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc- Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố
05/2008/QĐ-BXD2008-04-08 00:00:00Ban hành chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
07/2008/TT-BXD2008-04-07 00:00:00Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
04/2008/CT-BXD2008-04-07 00:00:00Về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
19/2008/QĐ-UBND2008-03-31 00:00:00V/v phê duyệt Chỉ giới đường đỏ đường Vành đai II (đoạn Đường Trường Chinh: từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã Tư Vọng), tỷ lệ 1/500.
19/2008/QĐ-UBND2008-03-31 00:00:00Về việc ban hành "Quy định cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
17/2008/QĐ-UBND2008-03-31 00:00:00Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội- phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16/2008/QĐ-UBND2008-03-31 00:00:00Về việc bãi bỏ các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội
03/2008/CT-BXD2008-03-31 00:00:00Về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng
03/2008/QĐ-BXD2008-03-31 00:00:00Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
06/2008/TT-BXD2008-03-20 00:00:00Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
15/2008/QĐ-UBND2008-03-12 00:00:00Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
09/2008/CT-TTG2008-02-28 00:00:00Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị
05/2008/TT-BXD2008-02-22 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
02/2008/CT-UBND2008-02-05 00:00:00Về việc tăng cường quản lý Nhà nước - chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
23/2008/QĐ-TTG2008-02-04 00:00:00Về việc bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ
17/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
01/2008/QĐ-BXD2008-02-01 00:00:00V/v ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
02/2008/QĐ-UBND2008-01-30 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
03/2008/TT-BXD2008-01-25 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
03/2008/NĐ-CP2008-01-07 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
02/2008/QĐ-TTG2008-01-07 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
06/QĐ-BXD2008-01-03 00:00:00Về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung
29/2007/QĐ-BXD2007-12-31 00:00:00V/v ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
28/2007/QĐ-BXD2007-12-28 00:00:00Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
4090/2007/QĐ-UBND2007-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp và uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hoá
180/2007/NĐ-CP2007-12-07 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
10/2007/TT-BXD2007-11-22 00:00:00Hướng dẫn qui hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1493/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010
1151/QĐ-TTG2007-08-30 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020
1077/QĐ-TTG2007-08-20 00:00:00Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025
1076/QĐ-TTG2007-08-20 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
1056/QĐ-TTG2007-08-16 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
131/2007/QĐ-TTG2007-08-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
124/2007/NĐ-CP2007-07-31 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
05/2007/TT-BXD2007-07-25 00:00:00Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
07/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thônphục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệptrên địa bàn thành phố.
06/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
34/2007/NQ-CP2007-07-03 00:00:00Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp
89/2007/QĐ-TTG2007-06-18 00:00:00Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
03/2007/TT-BCN2007-06-18 00:00:00Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
99/2007/NĐ-CP2007-06-13 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
671/QĐ-TTG2007-06-01 00:00:00Về việc phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La
78/2007/NĐ-CP2007-05-11 00:00:00Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao
595/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang
585/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc ông Tống Văn Nga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nghỉ hưu
547/QĐ-TTG2007-05-07 00:00:00Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận
58/2007/QĐ-TTG2007-05-04 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
49/2007/QĐ-TTG2007-04-11 00:00:00Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
12/2007/QĐ-UBND2007-03-29 00:00:00Về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền giang.
09/2007/QĐ-UBND2007-03-28 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng  tại Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang
41/2007/NĐ-CP2007-03-22 00:00:00Về xây dựng ngầm đô thị
308/QĐ-TTG2007-03-13 00:00:00Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
16/2007/QĐ-UBND2007-03-07 00:00:00Ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựngcơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn
29/2007/NĐ-CP2007-02-27 00:00:00Về quản lý kiến trúc đô thị
07/2007/QĐ-UBND2007-01-10 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
01/2007/QĐ-TTG2007-01-08 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 - 2020
01/QĐ-TTG2007-01-02 00:00:00Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025
285/2006/QĐ-TTG2006-12-25 00:00:00Về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
284/2006/QĐ-TTG2006-12-21 00:00:00Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mớiNhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
282/2006/QĐ-TTG2006-12-20 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020
281/2006/QĐ-TTG2006-12-19 00:00:00Phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia
2427/2006/QĐ-UBND2006-10-31 00:00:00V/v điều chỉnh kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên đợt I năm 2006
35/QĐ- BGTVT2006-10-20 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 351 – 06 “Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép”
112/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
111/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
38/2006/QĐ-UBND2006-09-27 00:00:00Về việc ban hành đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
92/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
207//2006/QĐ-TTG2006-09-07 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2025
1181//QĐ-TTG2006-09-07 00:00:00Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025
27/QĐ-BXD2006-09-06 00:00:00Quyết định về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.
26/QĐ-BXD2006-09-05 00:00:00Quyết định về việc ban hành TCXDVN 374 : 2006 " Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu "
25/QĐ-BXD2006-09-05 00:00:00Quyết định về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
28/CT-TTG2006-08-07 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006
1432/2006/QĐ-UBND2006-07-12 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên
1297/2006/QĐ-UBND2006-06-23 00:00:00Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006
603/QĐ-TTG2006-04-14 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025
68/2006/QĐ-TTG2006-03-22 00:00:00QĐ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
02/2006/ND-CP2006-01-05 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế khu đô thị mới
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
1197/QĐ-TTG2005-11-09 00:00:00QĐ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
3000/2005/QĐ-UBND2005-11-08 00:00:00V/v Ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá cho công trình xây dựng và đơn giá dự toán cho công tác san lắp mặt bằng với phương tiện ghe + máy bơm công suất nhỏ trên địa bàn tỉnh An Giang.
278/2005/QĐ-TTG2005-11-02 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
277/2005/QĐ-TTG2005-11-02 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
274/2005/QĐ-TTG2005-10-31 00:00:00QĐ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc
36/2005/CT-TTG2005-10-17 00:00:00Chỉ thị tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
2828/2005/QĐ-UBND2005-10-11 00:00:00V/v Ban hành chương trình nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, chống lãng phí và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang.
242/2005/QĐ-TTG2005-10-04 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
235/2005/QĐ-TTG2005-09-26 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
204/2005/QĐ-TTG2005-08-15 00:00:00QĐ điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1800/2005/QĐ-UBND2005-06-24 00:00:00V/v Ban hành bản quy định về trình tự lập, thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/2005/TTLT-BXD-BNV2005-06-22 00:00:00Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương
18/2005/QĐ-BXD2005-06-20 00:00:00Ban hành TCXDVN 350:2005- Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
21/2005/CT-TTG2005-06-15 00:00:00Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất htoát trong đầu tư xây dựng
44/2005/QH112005-06-14 00:00:00Về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
142/2005/QĐ-TTG2005-06-14 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020
71/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
26/2005/QĐ-UB2005-06-04 00:00:00V/v chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ
17/2005/QĐ-BXD2005-05-31 00:00:00Ban hành TCXDVN 338 : 2005 " Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế"
08/2005/TT-BXD2005-05-06 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
16/2005/QĐ-BXD2005-05-05 00:00:00Ban hành TCXDVN 334 : 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp"
11/2005/CT-UB2005-05-04 00:00:00Về đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản
15/2005/QĐ-BXD2005-04-25 00:00:00Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
14/2005/QĐ-BXD2005-04-22 00:00:00Quyết định ban hành TCXDVN 336 : 2005 " Vữa gián gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử "
13/2005/QĐ-BXD2005-04-22 00:00:00Ban hành TCXDVN 337 ; 2005 " vữa và bê tông chịu a xít "
12/2005/QĐ-BXD2005-04-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
11/2005/QĐ-BXD2005-04-17 00:00:00Ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
10/2005/QĐ-BXD2005-04-15 00:00:00Ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
07/2005/TT-BXD2005-04-15 00:00:00Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
05/2005/TT-BXD2005-04-12 00:00:00hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
43/2005/QĐ-UB2005-04-07 00:00:00V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá Tây Đô
09/2005/QĐ-BXD2005-04-07 00:00:00Quyết định ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam"
46/2005/NĐ-CP2005-04-06 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng
31/2005/QĐ-UB2005-04-05 00:00:00V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá thành phố Cần Thơ
08/2005/QĐ-BXD2005-04-04 00:00:00Về việc ban hành TCXDVN 333 : 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế "
04/2005/TT-BXD2005-04-01 00:00:00hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
11/2005/CT-UB2005-03-28 00:00:00Về công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực trật tự xây dựng dân dụng đô thị và vệ sinh môi trường
17/2005/QĐ-UB2005-03-16 00:00:00V/v phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ
03/2005/TT-BXD2005-03-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
02/2005/TT-BXD2005-03-04 00:00:00TT hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động Xây dựng
16/2005/NĐ-CP2005-02-07 00:00:00Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
07/2005/QĐ-BXD2005-02-07 00:00:00Ban hành TCXDVN 335 : 2005 " Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật "
06/2005/QĐ-BXD2005-02-03 00:00:00Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
03/2005/QĐ-UB2005-01-27 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
08/2005/NĐ-CP2005-01-24 00:00:00Nghị định về quy hoạch xây dựng
05/2005/QĐ-BXD2005-01-24 00:00:00Quyết định Của bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản”
01/2005/TT-BXD2005-01-21 00:00:00TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
04/2005/QĐ-BXD2005-01-10 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung "
03/2005/QĐ-BXD2005-01-06 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 325 : 2004 "Phụ gia hoá học cho bê tông "
02/2005/QĐ-BXD2005-01-06 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 332 : 2004 " Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị "
01/2005/QĐ-BXD2005-01-06 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 327 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển "
209/2004/NĐ-CP2004-12-16 00:00:00Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
208/2004/QĐ-TTG2004-12-13 00:00:00QĐ phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
6216/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6216/A-QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6201/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
244/2004/QĐ-UB2004-12-05 00:00:00V/v ủy quyền quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ
38/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh
36/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước
192/2004/QĐ-TTG2004-11-16 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đàu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
5629/QĐ-UB2004-11-15 00:00:00Về việc chuyển Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận
1133/QĐ-TTG2004-10-25 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia
183/2004/QĐ-TTG2004-10-19 00:00:00QĐ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
158/2004/QD-UB2004-10-19 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500 địa điểm: xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm, Hà Nội
157/2004/QD-UB2004-10-19 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500 địa điểm: xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm, Hà Nội
149/2004/QD-UB2004-09-23 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500 địa điểm tại các phường Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai quận Hoàng Mai Hà Nội
148/2004/QD-UB2004-09-23 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500 địa điểm tại các phường Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai quận Hoàng Mai Hà Nội
2573/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Đầu tư và Xây dựng Gò Vấp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
126/2004/NĐ-CP2004-05-26 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
397/QĐ-TTG2004-04-21 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia
51/2004/QĐ-UB2004-03-26 00:00:00Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
43/2004/QĐ-TTG2004-03-23 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
27/2004/QĐ-TTG2004-03-02 00:00:00QĐ phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đến năm 2020
620/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận.
76/2004/QĐ-UB2004-02-04 00:00:00V/v thành lập BQL Dự án Đầu tư xây dựng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT tỉnh HG
29/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/2004/QĐ-BTC2004-01-16 00:00:00Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
45/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trường học trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang
47/2004/NQ-HĐ2004-01-09 00:00:00Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố
26/2004/QĐ-UB2004-01-02 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
51/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực Thẩm định, Phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
41/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/2003/CT-TTG2003-12-23 00:00:00Chỉ thị về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
16/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Xây dựng
257/2003/QĐ-TTG2003-12-03 00:00:00QĐ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
5200/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00V/v sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn).
250/2003/QĐ-TTG2003-11-21 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
27/2003/QĐ-UB2003-11-06 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn và thẩm quyền theo phân cấp.
26/2003/QĐ-UB2003-11-05 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đường giao thông nông thôn.
39/2003/QĐ-UB2003-10-17 00:00:00V/v ban hành Quy định về công tác kiểm tra, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.
211/2003/QĐ-TTG2003-10-14 00:00:00QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
25/2003/CT-UB2003-10-13 00:00:00Về tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước
19/2003/CT-TTG2003-09-11 00:00:00Chỉ thị tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch
07/2003/TT-BKH2003-09-11 00:00:00Thông tư Hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ
168/2003/QĐ-TTG2003-08-12 00:00:00QĐ bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
18/2003/QĐ-UB2003-08-06 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
16/2003/CT-UB2003-08-06 00:00:00V/v công bố các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
872/QĐ-TTG2003-08-01 00:00:00QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
2732/QĐ-UB2003-07-21 00:00:00Về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý.
21/2003/QĐ-UB2003-07-17 00:00:00Ban hành qui định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
128/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến lâm sản, XN Khai thác Đá, Vật liệu xây dựng và Thi công công trình, Chi nhánh tại Đắc Lắc và Chi nhánh tại TPHCM thuộc Công ty XNK và Đầu tư Kon Tum về UBND tỉnh Kon Tum quản lý
122/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3.3
19/2003/QĐ-BXD2003-07-03 00:00:00QĐ ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
19/2003/QĐ-BXD2003-07-03 00:00:00Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
112/2003/QĐ-BCN2003-07-01 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
18/2003/QĐ-BXD2003-06-27 00:00:00QĐ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng xin gửi tới VPCP - File QĐ số 18/2003-QĐ-BXD (do sơ xuất nên File hôm trước có sai một số lỗi chính tả). Đề nghị VPCP thay lại File QĐ này - Xin chân thành cám ơn.
18/2003/QĐ-BXD2003-06-27 00:00:00Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
14/2003/QĐ-UB2003-06-26 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ưu đãi đầu tư xây dựng các Khu đô thị, Khu đô thị mới, Khu nhà ở, Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
13/2003/QĐ-UB2003-06-20 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dựa án đầu tư tỉnh Lạng Sơn”.
07/2003/TT-BXD2003-06-17 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.
626/2003/QĐ-TTG2003-06-11 00:00:00Qđ thay đổi chủ đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định
118/2003/QĐ-TTG2003-06-11 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
95/2003/QĐ-TTG2003-05-13 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
2003/CT-UB2003-04-29 00:00:00V/v tăng cường chấn chỉnh tổ chức bộ máy và hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thuộc tỉnh Cần Thơ
1853/UB-ĐB2003-04-28 00:00:00Về giải quyết một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư Liên tịch số 106/2002/TTLT/BTC-BCN ngày 22/11/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về bồi thường hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp tại thành phố.
06/2003/TT-BXD2003-04-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế
943/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Kỹ thuật xây dựng quận Phú Nhuận.
933/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn Quy hoạch xây dựng và Dịch vụ phát triển đô thị.
618/2003/QĐ-UB2003-03-13 00:00:00"V/v Phê duyệt danh mục công trình xây dựng - sữa chửa trường học năm 2003 thuộc nguôn vốn chương trình mục tiêu - sự nghiệp Giáo dục"
618/QĐ-UB2003-03-13 00:00:00"V/v Phê duyệt danh mục công trình xây dựng - sữa chửa trường học năm 2003 thuộc nguôn vốn chương trình mục tiêu - sự nghiệp Giáo dục"
259/QĐ-TTG2003-03-07 00:00:00QĐ thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)
22/2003/QĐ-UB2003-02-27 00:00:00Về thành lập BCĐ giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM
07/2003/NĐ-CP2003-01-30 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ
126/QĐ-TTG2003-01-29 00:00:00QĐ Thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát Lái - cụm II, thành phố Hồ Chí Minh
124/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
09/2003/QĐ-UB2003-01-15 00:00:00V/v bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, Q.Phú Nhuận
1224/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
1222/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc
1194/QĐ-TTG2002-12-17 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên á, tỉnh Long An
143/2002/QĐ-UB2002-12-04 00:00:00V/v bổ sung quyết định số 75/2000/QĐ-UB -NC ngày 29/12/2000 về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, Q. Thủ Đức
23/2002/CT-BGTVT2002-12-03 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải
106/2002/TTLT/BTC-BYT2002-11-22 00:00:00Hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp
06/2002/CT-BXD2002-11-05 00:00:00Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng
996/QĐ-TTG2002-10-31 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, tỉnh Hà Tây
74/2002/QĐ-UB2002-10-29 00:00:00V/v ban hành bảng giá nhà ở xây dựng mới trên địa bàn tỉnh KonTum.
985/TTG2002-10-28 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Lắk
143/2002/QĐ-TTG2002-10-21 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)
90/2002/QĐ-BNN2002-10-09 00:00:00V/v Ban hành Quy định tạm thời "Xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành cãc công trình thủy lợi".
90/2002/QĐ-UB2002-10-04 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ
855/QĐ-TTG2002-09-27 00:00:00QĐ phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng - Hoà Lạc đến năm 2020
3941/QĐ-UB2002-09-26 00:00:00V/v chuyển Cty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Cty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn
02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC2002-08-06 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào
577/QĐ-TTG2002-07-16 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh
571/QĐ-TTG2002-07-12 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
544/TTG2002-07-08 00:00:00QĐ thay đổi chủ đầu tư Dứan đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này
21/2002/NQ-HĐ2002-06-29 00:00:00V/v đầu tư xây dựng TT đô thị mới Thủ Thiêm .
54/2002/TT-BTC2002-06-28 00:00:00Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
77/2002/QĐ-UB2002-06-25 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô số 49 thuộc khu đô thị mới Nam Hưng Phú, thành phố Cần Thơ- tỉnh Cần Thơ
452/TTG2002-06-14 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương
22/2002/QĐ-UB2002-06-07 00:00:00Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh
24/2002/QĐ-UB2002-05-31 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh ban hành "Quy chế công tác kiểm tra các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
07/2002/CT-UB2002-05-16 00:00:00V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
339/TTG2002-05-10 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Caí Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
339/QĐ-TTG2002-05-10 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Caí Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
327/TTG2002-05-02 00:00:00QĐ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương
327/QĐ-TTG2002-05-02 00:00:00QĐ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương
39/2002/TT-BTC2002-04-26 00:00:00Hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ Đồng bằng sông Cửu Long.
04/2002/CT-CT-2002-03-15 00:00:00Về đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng
14/2002/CT-UBBT2002-03-12 00:00:00V/v Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
40/2002/QĐ-UB2002-03-07 00:00:00V/v ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Cần Thơ
20/2002/TT-BTC2002-02-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
98/QĐ-TTG2002-01-31 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh
11/2002/QĐ-BNN2002-01-29 00:00:00Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Bê tông thuỷ công và các vật liệu dùng cho bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
15/2002/QĐ-CP2002-01-17 00:00:00QĐ thành lập Vụ Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng
62/2001/QĐ-BCN2001-12-12 00:00:00V/v Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2001/QĐ-BCN ngày 16 thang 1 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển phân xưởng bê tông ly tâm Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc CTy Điện lực 3 thành CTy Cổ phần Sông Hàn
59/2001/QĐ-BCN2001-12-07 00:00:00Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp tại Miền Nam
1497/QĐ-TTG2001-11-23 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tam thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia
61/2001/QĐ-UB2001-11-08 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Lạng Sơn.
60/2001/QĐ-UB2001-11-08 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1415/TTG2001-11-01 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
1396/TTG2001-10-29 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của TTCP về thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá
47/2001/QĐ-BCN2001-10-24 00:00:00V/v ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản Mỏ than hầm lò
1369/QĐ-TTG2001-10-18 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2020
71/2001/NĐ-CP2001-10-05 00:00:00Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
82/2001/QĐ-UB2001-10-04 00:00:00Ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/2000
81/2001/QĐ-UB2001-10-04 00:00:00Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/2000
86/2001/QĐ-UB2001-09-27 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung quy định đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 1bis -1 Kép , Nguyễn Đình Chiểu , P. Đa Kao , Q.1
79/2001/QĐ-UB2001-09-24 00:00:00Ban hành quy định về thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép không trát trong xây dựng công trình tại hà Nội
47/2001/QĐ-UB2001-09-24 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v đổi tên Ban quản lý dự án 748 thành Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn.
76/2001/QĐ-UB2001-09-18 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính quận Cầu Giấy và Thanh Xuân TP Hà Nội tỷ lệ 1/500
75/2001/QĐ-UB2001-09-18 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính quận Cầu Giấy và Thanh Xuân TP Hà Nội tỷ lệ 1/500
73/2001/QĐ-UB2001-09-17 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam Hà nội - Khu xây dựng đợt đầu tỷ lệ 1/500
71/2001/QĐ-UB2001-09-17 00:00:00Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam Hà nội - Khu xây dựng đợt đầu tỷ lệ 1/500
1205/QĐ-TTG2001-09-05 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng công trình sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia
54/2001/QĐ-UB2001-08-02 00:00:00V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án đền bù thiệt hại cho UBND TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ
112/2001/QĐ-UB2001-07-10 00:00:00Thành lập Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Đà Nẵng
98/2001/QĐ-TTG2001-06-26 00:00:00QĐ triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng khu Công nghệ cao Hoà Lạc
49/2001/TT/BTC2001-06-26 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn quản lý
27/2001/QĐ-UB2001-06-21 00:00:00ban hành “Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
740/2001/QĐ-TTG2001-06-18 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định 836/QĐ-TTg ngỳa 07 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ
40/2001/QĐ-UB2001-06-13 00:00:00Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào
37/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/2.000
36/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/2.000
35/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/2.000
34/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiepẹ huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/2.000
26/2001/QĐ-UB2001-06-06 00:00:00ban hành Quy định về thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản
24/2001/QĐ-UB2001-06-01 00:00:00về việc sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.
30/2001/QĐ-UB2001-05-30 00:00:00Ban hành đơn giá khảo sát xây dựng TP hà Nội
23/2001/QD-UB2001-05-25 00:00:00v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
28/2001/QĐ-UB2001-05-23 00:00:00Cho phép thành lập Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
604/QĐ-TTG2001-05-17 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020
11/2001/CT-TTG2001-05-15 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
25/2001/QĐ-UB2001-05-09 00:00:00Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000
24/2001/QĐ-UB2001-05-09 00:00:00Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn Hà Nội Tỷ lệ 1/10.000
43/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-04-17 00:00:00V/v đổi tên Công ty Tầu cuốc II thành công ty Thi công cơ giới thuỷ - đầu tư xây dựng
23/2001/QĐ-UB2001-04-17 00:00:00QĐ ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Hoà Bình
11/2001/QD-UB2001-04-09 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v Ban hành danh mục và cơ chế điều hành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm năm 2001.
45/2001/QĐ-TTG2001-04-03 00:00:00Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 18/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
18/2001/QĐ-BCN2001-03-26 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm XNK và Dịch vụ vật tư kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
14/2001/QĐ-BCN2001-03-20 00:00:00Về việc ban hành tạm thời Bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất
14/2001/QĐ-UB2001-03-16 00:00:00Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2001/CT-UB2001-03-13 00:00:00V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngã Sáu tỷ lệ 1/2000, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ
31/2001/QĐ-TTG2001-03-12 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2020
11/2001/QĐ/BNN-XDCB2001-02-19 00:00:00Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
03/2001/TT-BXD2001-02-13 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
06/2001/QĐ-UB2001-01-19 00:00:00Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang
05/2001/QĐ-UB2001-01-19 00:00:00Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kôngchro
12/2001/QĐ-TTG2001-01-18 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020
04/2001/QĐ-UB2001-01-18 00:00:00Thành lập Ban quản lý cc dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku
02/2001/QĐ-UB2001-01-08 00:00:00V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ tỷ lệ 1/2000
78/2000/QĐ-UB2000-12-27 00:00:00Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thới Lai - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/2000
29/2000/QĐ-BXD2000-12-25 00:00:00Về việc ban hành " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản "
28/2000/QĐ-BXD2000-12-15 00:00:00Ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng
16/2000/TT-BXD2000-12-11 00:00:00hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam.
24/2000/CT-UBT2000-11-29 00:00:00V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
110/2000/TT/BTC2000-11-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng
15/2000/TT-BXD2000-11-13 00:00:00Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng
14/2000/TT-BXD2000-11-13 00:00:00Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
12/2000/TT-BXD2000-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135
61/2000/QĐ-BCN2000-10-23 00:00:00Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tỏng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
59/2000/QĐ-BCN2000-10-16 00:00:00Thành lập Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng số 5 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
58/2000/QĐ-BCN2000-10-12 00:00:00Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
27/2000/QĐ-UB2000-10-06 00:00:00V/v phân cấp thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình xây dựng
96/2000/TT-BTC2000-09-28 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
462/2000/QĐ-BKH2000-09-15 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được
04/2000/TT-TCBĐ2000-08-30 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông
1152/QĐ-UB2000-08-15 00:00:00Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000
51/2000/CT.UBT2000-08-14 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
48/2000/QĐ-BCN2000-08-08 00:00:00Thành lập Công ty kết cấu thép - Cơ khí xây dựng, đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
47/2000/QĐ-BCN2000-08-08 00:00:00Thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đon vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
1303/QĐ-UB2000-08-08 00:00:00QĐ V/v Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
08/2000/TT-BXD2000-08-08 00:00:00Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng
17/2000/QĐ-BXD2000-08-02 00:00:00Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình Xây dựng
09/2000/TT-BXD2000-07-26 00:00:00Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
14/2000/QĐ-BXD2000-07-20 00:00:00V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
224/QĐ-NHNN22000-07-19 00:00:00Qyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V/v ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước
80/2000/QĐ-UB2000-07-14 00:00:00V/v chuyển Ban giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng về Sở Địa chính
79/2000/QĐ-UB2000-07-14 00:00:00Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành 2 bộ phận về trực thuộc 2 đơn vị Sở Giao thông và Sở Xây dựng
43/2000/QD-BCN2000-07-12 00:00:00Chuyển xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty xây lắp điện 2 thành xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
42/2000/QĐ-BCN2000-07-12 00:00:00Chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung thuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại miền Trung
147/23/QĐ2000-07-04 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Về việc phân cấp và uỷ quyền phê duyệt dự án khả thi, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng
05/CT-NHNN152000-06-19 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Ngân hàng
644/QĐ-UB2000-06-12 00:00:00phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2000
11/2000/CT-TTG2000-06-07 00:00:00Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý cấp Nhà nước
510/TTG2000-06-02 00:00:00Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010
12/2000/NĐ-CP2000-05-05 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ (kèm phụ lục)
737/2000/QĐ-UB2000-05-04 00:00:00V/v ban hành qui định về quản lí, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSĐP
02/2000/TT-TCBĐ2000-04-20 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông
28/2000/QĐ-BCN2000-04-11 00:00:00Ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất
67/QĐ-UB2000-04-04 00:00:00V/v ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
41/2000/QĐ-TTg2000-03-28 00:00:00V/v chuyển Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần
199/QĐ-TTG2000-03-07 00:00:00Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý Khoa học và công nghệ
01/2000/TT-BXD2000-03-01 00:00:00Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng
08/2000/QĐ-BCN2000-02-23 00:00:00Chuyển xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc công ty Than nội địa thành công ty cổ phần xây lắp Đông Anh
05/2000/QĐ-BCN2000-01-21 00:00:00Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
01/2000/QĐ-BCN2000-01-11 00:00:00Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
85/1999/QĐ-BCN1999-12-24 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường daay và trạm biến áp
32/1999/BLĐTBXH1999-12-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
3069/1999/QĐ-UB1999-11-26 00:00:00Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành " bản giá chuẩn nhà ở xây dựng mới"
566/1999/CT-BGTVT1999-11-25 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật vào xây dựng công trình giao thông.
135/99/TT-BTC1999-11-19 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
141/99/QĐ-BTC1999-11-16 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng
08/1999/TT-BXD1999-11-16 00:00:00hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
35/1999/QĐ-BXD1999-11-12 00:00:00V/v ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
35/1999/QĐ-BXD1999-11-12 00:00:00V/v ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
204/1999/QĐ-TTg1999-10-18 00:00:00Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai
1884/QĐ/UB-XD1999-10-18 00:00:00QĐ phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình đường ô tô vào xã Hoà Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
1811/QĐ/UB-XD1999-10-14 00:00:00QĐ phê duyệt đầu tư xây dựng Chợ Thất Khê.
67//1999/QĐ-BCN1999-10-11 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành công trình đường dây tải điện
66//1999/QĐ-BCN1999-10-11 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện tử
904/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM
900/QĐ-TTG1999-09-23 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang
07/1999/TT-BXD1999-09-23 00:00:00Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng
894/QĐ-TTG1999-09-21 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Châu Thành để xây dựng, cải tạo, mở rộng khu dân cư khu vực chợ Bình Hoà tại ấp Phú Hoà, xã Bìh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
1803/QĐ-UB1999-09-21 00:00:00V/v qui định một số nội dung về quản lí đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
62/1999/QĐ-BCN1999-09-11 00:00:00Ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV
62//1999/QĐ-BCN1999-09-11 00:00:00Ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV
851/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM
850/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, TP Biên Hoà
846/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty Contener phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chứa Container tại phường Phú Nhuận, Q.7, Tp HCM
806/TTG1999-08-21 00:00:00Thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999
67/1999/QĐ-UB1999-07-26 00:00:00"V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộ Tẻ, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ"
661/1999/QĐ/UB1999-07-24 00:00:00Ban hành bảng giá vật liệu đến chân công trình để tính đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hà Tây.
52/1999/NĐ-CP1999-07-08 00:00:00Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
1626/1999/QĐ-BGTVT1999-07-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số qui định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành Giao thông vận tải quản lý
140/QĐ-TTg1999-06-11 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá đến năm 2020
24/1999/QĐ-BCN1999-05-10 00:00:00Về việc Thành lập Công ty lắp máy trên cơ sở tổ chức lại các xí nghiệp lắp máy thuộc các đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam
45/1999/CT-UB1999-04-24 00:00:00“V/v Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ"
02/1999/TT-TCBĐ1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
39/1999/TT/BTC1999-04-13 00:00:00Hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997
11/TT/1999/BLĐ-TBXH1999-04-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp
592/QĐ-BGTVT1999-03-12 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành những quy định kỹ thuật, trình tự khi tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông
40/1999/QĐ/TCCB31999-02-23 00:00:00Giao nhiệm vụ quản lý Dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án thuỷ lợi Hóc môn - Bắc bình chánh
27/QĐ-TTG1999-02-23 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Tầm nhìn đến năm 2020"
21/QĐ-TTG1999-02-13 00:00:00Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, điều hành Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
06/1999/QĐ-UB1999-02-12 00:00:00"V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vị Thanh - tỉnh Cần Thơ"
33/1999/QĐ/TCCB1999-02-11 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rừng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu tiếng
03/03/1999/QĐ-BCN1999-01-19 00:00:00Quyết định chuyển Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng thuộc Công ty Xây lắp hoá chất về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
01/1999/TT-BXD1999-01-16 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản theo luật thuế giá trị gia tăng
42/1999/QĐ-UB1999-01-08 00:00:00V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Long An
253/QĐ-TTG1998-12-29 00:00:00Chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tràm chim tỉnh Đồng Tháp thành vườn quốc gia Tràm chim và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vườn quốc gia Tràm chim giai đoạn 1999 -2003
432/1998/CT-BGTVT1998-12-22 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Đào tạo tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông
1090/QĐ-TTG1998-12-05 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vườn Quốc gia cát Tiên
05/1998/TT-TCBĐ1998-10-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện
1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD1998-10-17 00:00:00Thông tư liên tịch Bộ khoa học, công nghệ và môi trường và Bộ xây dựng về việc: Hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, vật liệu và xây dựng
03/TT-TCBD1998-08-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành nghị định số 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình Bưu chính, Viễn thông
193/1998/CT-BGTVT1998-07-04 00:00:00Chỉ thị về việc sử dụng ngôn ngữ trong các tài liệu của dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài và lập hồ sơ hoàn công đối với các công trình xây dựng trong ngành GTVT
2084/1998/QĐ-UB1998-06-26 00:00:00V/v: Thành lập Ban Giải tỏa và bồi hoàn mặt bằng đất xây dựng mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên giang
2085/1998/QĐ-UB1998-06-05 00:00:00V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư lấn biển, mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên giang
60/TT-BGTVT1998-03-19 00:00:00Thông tư về việc sử dụng chất phụ gia bê tông vào công trình giao thông
63/QĐ-TTG1998-03-18 00:00:00Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị quốc gia đến năm 2020
127/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Đức An tại Linh Chiểu Q. Thủ Đức TP Hồ chí Minh
101/QĐ-TTG1998-02-17 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tàng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh
100/QĐ-TTG1998-02-17 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tàng kỹ thuật khu công nghiệp và khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn 2
31/QĐ-TTG1998-01-12 00:00:00QĐ điều chỉnh nội dung đầu tư xây dựng tuyến tránh đoạn Hà nội - Cầu Giẽ
951/TTG1997-11-11 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Suối Dầu tỉnh Khánh Hoà
895/TTG1997-10-21 00:00:00QĐ phê duyệt báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải TP Huế
847/TTG1997-10-10 00:00:00QĐ phê duyệt định hướng quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ
821/TTG1997-10-03 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa
801/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Trung tâm truyền hình VN
92/CP1997-08-23 00:00:00NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.
630/TTG1997-08-08 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Bình Chánh TP hồ Chí Minh
629/TTG1997-08-08 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát lái Quận II TP Hồ Chí Minh
597/TTG1997-07-30 00:00:00QĐ phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng hệ thống các đài thông tin Duyên hải đến năm 2000 và định hướng sau năm 2000
577/TTG1997-07-24 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tinhj Phong tỉnh Quảng Ngãi
464/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn trạch III, tỉnh Đồng Nai
463/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
462/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn trạch II, tỉnh Đồng Nai
373/TTG1997-06-02 00:00:00QĐ. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
246/TTG1997-04-18 00:00:00QD cho Cong ty TNHH Thắng Lợi thuê dất để xây dựng nhà máy gạch men ôp tuờng tai thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức Long An
160/TTG1997-03-15 00:00:00QĐ thành lập Hội đồng thẩm dịnh và chỉ đạo xây dựng các công trình cấp bách về thủy lợi giao thông và khu dân cư ở vùng ngập lu đông bằng sông cưu Long năm 1997.
07/7/LĐTBXH-TT1997-03-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY
456/TC/ĐTPT1997-02-13 00:00:00Công văn về việc lập, triển khai kế hoạch cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1997
01/1/TT-NH111997-01-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/96
211/TTG1996-12-04 00:00:00Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
818/TTG1996-11-04 00:00:00Về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung khu đô thị mới Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội
42/CP1996-07-16 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng
333/TTG1996-05-22 00:00:00Về việc thành lập Khu công nghiệp Mỹ Xuân A tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng Khu công nghiệp này
317/TTG1996-05-16 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Sóc Trăng
316/TTG1996-05-16 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền khu phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Minh Hải
304/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 403 để xây dựng công trình thủy lợi trạm bom Đỏ Neo tại huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng
273/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án 5 Bộ Quốc phòng để xây dựng Nhà máy sản xuất Nitromass và Hecxogen tại tỉnh Vĩnh Phú
271/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc cho Công ty phát triển khoáng sản 6-Bộ Công nghiệp thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói tại xã Hắc Dịch và Mỹ Xuân, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
268/TTG1996-04-26 00:00:00Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Hà Nội
220/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc cho Công ty chế tạo động co (Vinappro) thuê đất để góp vốn liên doanh với nước ngoài xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô tại xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai
208/TTG1996-04-12 00:00:00Về việc giao đất để xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại II tại thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng
40/TTG1996-01-22 00:00:00Về việc cho Công ty Diesel Sông Công thuê đất để liên doanh với nước ngòai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp các lọai xe ô-tô tại tỉnh Hải Hưng
70/TT/LBTL-ĐC1995-09-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất để xây dựng công trình thuỷ lợi
431/TTg1995-08-07 00:00:00Quyết định quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh
15/LĐTBXH1995-07-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 07/LĐTBXH ngày 12-5-1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới
663/TC/QĐ-TCNH1995-06-24 00:00:00Quyết định ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng
73/TTg1995-02-04 00:00:00Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn công trình thuỷ lợi AYun Hạ (tỉnh Gia Lai)
03/TT/LB1995-01-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ
777/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYun Hạ
774/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Thạch Nham
772/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao
105/TC/ĐT1994-12-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng
177/CP1994-10-20 00:00:00Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng
317/TTg1994-06-15 00:00:00Quyết định về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện
133/TTg1994-03-31 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Sê San
60/BXD/VKT1994-03-30 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế Đấu thầu xây lắp
92/TTg1994-03-07 00:00:00Quyết định về tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng
133/QĐ/TCCB-LĐ1994-01-29 00:00:00Quyết định công nhận "Xí nghiệp cung ứng vật tư-xây dựng" trực thuộc Công ty Kiến trúc I thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam
03/3/BXD-QLXD1993-01-26 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép cho các hãng thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
171/TTg1992-12-16 00:00:00Chỉ thị về việc chống tham nhũng, lãng phí và thất thoát trong xây dựng cơ bản
83/TTg1992-11-10 00:00:00Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng vườn quốc gia Ba Bể (giai đoạn I)
102/BXD-GĐ1992-06-15 00:00:00Quyết định ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng
243/CT1991-08-06 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Đức Liễu tỉnh Sông Bé
240/CT1991-08-03 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum
239/CT1991-08-03 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh
227/CT1991-07-27 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ Kẻ gỗ - sông Rác tỉnh Nghệ Tĩnh
403/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chảy
229/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ khu vực hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - Sông Bé
228/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai tỉnh Hà Sơn Binh
385/HĐBT1990-11-07 00:00:00Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981
219/CT1990-06-15 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình
116/HĐBT1990-04-09 00:00:00Quyết định về quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới
109/HĐBT1988-06-30 00:00:00Quyết định về việc chuyển giao công tác chỉ đạo xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước cho Bộ Lao động thương binh và xã hội
191/CT1988-06-21 00:00:00Chỉ thị về kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản
80/HĐBT1988-05-09 00:00:00Quyết định về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản
261/CT1987-09-09 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo mục tiêu kế hoạch Nhà nước
101/TC/ĐT1987-03-20 00:00:00Quyết định ban hành Chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
03/TT/TC/TQD1987-01-09 00:00:00Thông tư bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
01/TTLB1987-01-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện mức trợ cấp đối với nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới
124/UB/VPTT1986-11-10 00:00:00Quyết định ban hành quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản (kèm theo quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản)
26/TC/ĐTXD1986-09-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản
10/TC/ĐTXD1986-07-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh (kèm theo Phụ lục Tỷ lệ khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp)
115/CT1986-05-02 00:00:00Quyết định về việc phân cấp xét duyệt đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị
46/CT1986-02-20 00:00:00Chỉ thị về việc quán triệt và ra sức phấn đấu thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) và Nghị quyết 28 ngày 19-09-1985 của Bộ Chính trị trong xây dựng cơ bản
352/CT1985-11-05 00:00:00Quyết định quy định hình thức tổ chức và hoạt động thiết kế xây dựng
217/HĐBT1985-08-08 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản
35/HĐBT1985-02-06 00:00:00Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
306/CT1985-01-01 00:00:00Quyết định về việc phân cấp đầu tư xây dựng mới, duy tu và sửa chữa các công trình giao thông vận tải
237/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng
167/CT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản
166/HĐBT1984-01-01 00:00:00Nghị quyết về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản
122/HĐBT1984-01-01 00:00:00Quyết định về cấp phát vốn mở rộng diện tích nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới đối với khu vực kinh tế quốc doanh
35/HĐBT1982-03-04 00:00:00Nghị định về việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác quy hoạch từ Bộ Xây dựng sang Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
02/CT1982-01-08 00:00:00Chỉ thị về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước
91/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982
202/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
04/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về sắp xếp lại các công trình xây dựng cơ bản
banner thành lập doanh nghiệp