Văn bản pháp luật do liên bộ ban hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC2020-12-11 00:00:00Bải bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC2020-11-26 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
01/2019/TTLT-TANDTC-BNG2019-12-05 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH2018-12-21 00:00:00Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2018-11-27 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
02/2018/TT-TANDTC2018-09-21 00:00:00Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT2018-09-05 00:00:00Quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC2018-06-29 00:00:00Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC2018-02-09 00:00:00Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP2017-12-13 00:00:00Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế
02/2017/TT-TANDTC2017-07-28 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
01/2017/TT-TANDTC2017-07-28 00:00:00Quy định về phòng xử án
04/2016/TT-TANDTC2016-09-16 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2016-08-01 00:00:00Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC2016-05-31 00:00:00Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC2016-05-19 00:00:00Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP2016-01-06 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình
01/2015/TT-CA2015-10-08 00:00:00Quy định về Quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản
12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC2015-09-15 00:00:00Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC2015-08-17 00:00:00Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN2014-11-18 00:00:00Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2014-01-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC2013-11-14 00:00:00Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC2013-10-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC2013-10-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính
14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC2013-10-09 00:00:00Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC2013-07-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT2013-05-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC2013-02-04 00:00:00Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật
08/2012/QĐ-KTNN2012-11-05 00:00:00Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP2012-09-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP2012-05-10 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC2011-09-15 00:00:00Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp
14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC2011-07-11 00:00:00Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC2010-05-25 00:00:00Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
106/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
105/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
104/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
103/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
102/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
101/2009/NQ-HĐND2009-06-25 00:00:00Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC2008-12-25 00:00:00Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN2008-08-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
115/2008/NQ-HĐND2008-07-24 00:00:00Về thông qua Đề án Phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàntỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
112/2008/NQ-HĐND2008-07-24 00:00:00Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008
111/2008/NQ-HĐND2008-07-24 00:00:00Về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN2008-04-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN2008-01-03 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảmhoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh
10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC2007-12-28 00:00:00Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
34/2007/NQ-HĐND2007-12-19 00:00:00Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
30/2007/NQ-HĐND2007-12-19 00:00:00Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
202/2007/NQ-HĐND2007-09-18 00:00:00Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lựcngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo
201/2007/NQ-HĐND2007-09-18 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
200/2007/NQ-HĐND2007-09-18 00:00:00Về phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trườngcủa các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
199/2007/NQ-HĐND2007-09-18 00:00:00Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyênngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010
198/2007/NQ-HĐND2007-09-17 00:00:00V.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịchUBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009
81/QĐ/TW2007-09-05 00:00:00Bổ sung thẩm quyền thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với đảng viên trong "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị.
196/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008.
195/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộlàm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.
194/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.
193/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010
192/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00thông qua một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng ở Nghệ An đến năm 2010
191/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00V/v thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An
190/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An
189/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh.
188/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An
187/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
186/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 tỉnh Nghệ An
185/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
184/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
183/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóctrên địa bàn tỉnh Nghệ An
182/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tưtrên địa bàn tỉnh Nghệ An
181/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
180/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịchUBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2009
179/2007/NQ-HĐND2007-07-25 00:00:00V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịchUBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009
20/QĐ-UB2003-02-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế
04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT2001-02-26 00:00:00Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển
73/2000/TT-BTCCBCP-BTC2000-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
89/2000/QĐ-VGCP2000-12-05 00:00:00Về cước vận tải hàng hoá bằng ôtô
87/2000/QĐ-VGCP2000-12-04 00:00:00Về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt
86/2000/QĐ-VGCPCP2000-12-04 00:00:00Về giá hoa tiêu đối vơí tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt nam
85/2000/QĐ-VGCP2000-12-04 00:00:00Về giá dịch vụ cảng biển
23/2000/QĐ-CHK2000-08-16 00:00:00Quy định về quản lý giấy phép hành nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực khai thác-kỹ thuật hàng không dân dụng
18/2000/QĐ-CHK2000-07-14 00:00:00Ban hành quy định giá tại các cảng hàng không và giá điều hành bay đi đến
16/2000/QĐ-CHK2000-06-16 00:00:00Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam v/v ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay"
14/2000/QĐ-CHK2000-05-26 00:00:00Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng
31/1999/QĐ-UBCK62000-03-16 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.
02/VGCP-TH2000-01-25 00:00:00Công điện tết năm canh thìn 2000
09/1999/TTLT-BXD-TCĐC1999-12-10 00:00:00Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
39/QĐ-UBCK31999-11-26 00:00:00Về việc chấp thuận Ngân hàng Chỉ định thanh toán.
1013/1999/TTNN1999-11-25 00:00:00V/v ban hành Qui chế thi chuyển ngạnh thanh tra viên lên thanh tra viên chính
04/1999/TT-TCTK1999-10-19 00:00:00Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
31/1999/TTLT-BTM-TCDL1999-10-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt nam ở trong nước, ở nước ngoài.
87/1999/QĐ-VGCP1999-09-22 00:00:00Quyết định giá bán điện
619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP1999-08-12 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra
619/TTLT-TTNN-BTCCBCP1999-08-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra
11/28/1999/TT-BTCCBCP1999-08-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với công chức.
28/1999/TT-BTCCBCP1999-07-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức.
19/1999/TT-TCCP1999-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/1999/ NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính.
03/1999/TT/TGCP1999-06-30 00:00:00Về một số vấn đề quản lý Nhà nước đối với Đại chủng viện của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
02/1999/TT/TGCP1999-06-16 00:00:00Thông tư Quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động về tổ chức của dạo Cao đài.
01/1999/TT/TGCP1999-06-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định của Chính phủ số 26/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 1999 về các hoạt động tôn giáo
13/1999/QĐ-CHK1999-05-15 00:00:00Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Nam-Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
10/1999/QĐ-CHK1999-05-10 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12 tháng 2 năm 1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
07/1999/QĐ-CHK1999-03-29 00:00:00Quyết định của Cục trưởng Cục HKDD v/v ban hành Quy định về Chứng chỉ nghiệp vụ an ninh hàng không
05/1999/TT-TCCP1999-03-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.
04/1999/TT-TCCP1999-03-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
04/1999/QĐ/BVGCP- TLSX1999-01-15 00:00:00QĐ giá bán điện có thuế VAT
09/VGCP1999-01-04 00:00:00Thông tư 09 hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới
09/1998/TT-BVGCP1998-12-31 00:00:00Hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới.
13/1998/TT-TCCP1998-12-30 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
12/1998/TT-TCCP1998-12-24 00:00:00Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư số 474/TCCP-BCTLngày 13/11/1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương nãm 1995 đối với công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể.
06/VGCP1998-08-22 00:00:00Hướng dẫn nguyên tắc xác định đơn giá trợ giá, trợ cước vận chuyển và xác định mức giá bán lẻ các mặt hàng chính sách được trợ giá, trợ cước tại các tỉnh miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc
32/CT/TW1998-05-04 00:00:00Về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
01/1998/TT1998-01-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/CP ngày 23/09/1997 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
170/CSĐT1997-04-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý dự trữ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/2/96 của Chính phủ
01/1/LB1997-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
93/TT-LT1997-03-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính (gọi chung là Sở Giao thông vận tải) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
96/TCTK-TMGC1997-03-17 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thanh toán
216/VGCP-TCCB1997-03-17 00:00:00Công văn về việc khen thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"
278/TT-ĐC1997-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
141/BGD-QĐ1997-03-01 00:00:00Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên bộ triển khai thực hiện Nghị định 06/CP ngày 21/1/97 của Chính phủ
186/TTr1997-02-18 00:00:00Công văn về công tác thanh tra pháp chế
11/TBLN1997-02-03 00:00:00Thông báo về việc xử lý hình sự các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt các loại pháo
293/ATGT1997-01-29 00:00:00Công văn về việc chỉ đạo an toàn giao thông tết Đinh Sửu
05/5/LB-TT1997-01-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
04/4/LB-TT1997-01-27 00:00:00Thông tư thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội năm 1997
92/CAAV1997-01-13 00:00:00Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện "Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng" (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ)
1448/TTNN-1997-01-01 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn tổng kết Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị 979/CT-TTg
02/TTLT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993
Không số1996-09-11 00:00:00Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai
01/CPH1996-09-04 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
40/KHXX1996-07-06 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
39/KHXX1996-07-06 00:00:00Công văn hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
02/TTLN1996-06-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ kinh tế
3731/CPH1996-01-01 00:00:00Công văn về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp
11/KHXX1996-01-01 00:00:00Công văn hướng dẫn Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
05/5/TTLN1995-12-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới
88/TTLB1995-11-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu và sử dụng phí phục vụ trong ngành du lịch
01/1/LB1995-10-31 00:00:00Thông tư về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
70/TT/LBTL-ĐC1995-09-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất để xây dựng công trình thuỷ lợi
97/TTLB/TCCBCP-CP1995-08-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
413/KTNN/ĐB1995-07-12 00:00:00Thông tư quy định đối tượng và nội dung của Kiểm toán Nhà nước đối với Bộ Quốc phòng
789/TTr ĐC1995-06-28 00:00:00Công văn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ
121/TCCP-TC1995-06-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn về hệ thống làm công tác tổ chức Nhà nước ở các cơ quan Trung ương và địa phương
647/CV/ĐC1995-05-31 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ
28/VGCP-TLSX1995-05-29 00:00:00Quyết định giá bán điện
1074/UB-TĐ1995-05-23 00:00:00Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài
910/UB-QL1995-05-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư
21/VGCP-CNTD.DV1995-04-29 00:00:00Quyết định về cước phí cảng biển đối với tầu chở hàng làm dầu tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí
08/8/TT-LB1995-04-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở
688/UB/VP1995-04-04 00:00:00Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
03/3 UB/KHH1995-02-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn về kế hoạch hoá đầu tư
09/9/KHXX1995-02-15 00:00:00Công văn thông báo kết luận của liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm
260/UB-TĐ1995-02-12 00:00:00Quy định về cơ chế làm việc của tổ chuyên viên liên ngành thẩm định dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
02/2/TT-LB1995-02-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà liên bang Séc và Slô-va-kia (cũ)
05/HD/UBQG1995-01-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của các bộ ngành và tỉnh thành nhằm thực hiện chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000
02/2/LB-VGCP-GTVT1995-01-27 00:00:00Thông tư quy định về quản lý cước phí vận tải và cước phí cảng sông
03/TT/LB1995-01-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ
04/4/TTLN1995-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
03/3/TTLN1995-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về truy nã bị can, bị cáo trong giai đoạn truy tố và xét xử
02/TTLN1995-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 186, Điều 188 Bộ luật hình sự
01/1/TTLN1995-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự
06/UB-QLKT1995-01-01 00:00:00Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
2427/UB-TĐ1994-11-24 00:00:00Công văn về khung chỉ số các dự án đầu tư nước ngoài
94/TT/LB1994-11-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
2308/UB-TĐ1994-11-14 00:00:00Công văn hướng dẫn về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ô tô ở Việt nam
01/1/TTLN1994-10-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc giải quyết các vụ án trọng điểm
457/KHXX1994-07-21 00:00:00Công văn về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp
430/VP1994-07-07 00:00:00Công văn về việc thi hành Nghị định số 53-CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ
11/LBTT1994-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ
83/QĐ/KTTV1994-03-30 00:00:00Quyết định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên.
497/TTLB1994-03-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn Nghị định 29-CP ngày 27/5/1993 của Chính phủ về những biện pháp khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước
88/NCPL1994-03-01 00:00:00Công văn về việc không áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990
333/UB/LTX1994-02-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)
01/1/TTLN1994-02-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của các Toà án Quân sự
20/NCPL1994-01-18 00:00:00Công văn trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự
517/NCPL1993-10-09 00:00:00Công văn về việc ly hôn với một bên đang ở nước ngoài
981/TTLN1993-09-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự
1961/UB/VP1993-09-22 00:00:00Công văn Hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư
02/2-TTLN1993-09-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn về việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
1621/UB-LXT1993-08-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
655/VGCP-CMTD-DV1993-07-30 00:00:00Công văn về cước bưu điện trong nước
04/4/TTLN1993-07-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài
24/LB/TT1993-07-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đắt đỏ
03/3/TTLN1993-06-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
328/NCPL1993-06-22 00:00:00Công văn về việc rút quyết định truy tố
11/TT/LB1993-06-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng
03/3/TT-LB1993-05-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 151/TTg ngày 12/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá
271/NCPL1993-05-21 00:00:00Công văn về thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp cụ thể
361/TCCB/TC1993-05-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 6-CP ngày 27-10-1992 của Chính phủ về việc giao cho Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ quản lý về tổ chức và trực tiếp chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước
09/TT/LB1993-05-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15-TTg ngày 20 tháng 10 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với cơ sở sản xuất đối với kinh doanh của thương bệnh binh, người tàn tật
667/DT/QĐ1993-05-14 00:00:00Quyết định ban hành bản Quy định về phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ trong ngành Dự trữ Quốc gia
06/TT/LB1993-05-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
11/VGCP-CNTDDV1993-04-30 00:00:00Quyết định về điều chỉnh giá cước bưu điện
02/2/TTLN1993-03-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
01/TT/LB1993-03-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57-TTg ngày 15-2-1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho cán bộ xã miền núi và xã có khó khăn
01/1/TTLN1993-03-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
03/TT/LB1993-03-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn
136/NCPL1993-03-11 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
52/QLTT/TW1993-03-03 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các địa bàn trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật
981/LN1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự
05/TTLN1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
01/TTLN1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
07/7/TTLN1992-12-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự
473/NCPL1992-11-14 00:00:00Thông báo về thay đổi lãi suất tiết kiệm
638/a-TCCP1992-10-01 00:00:00Quyết định về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấn và đổi tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
630/QĐ1992-09-19 00:00:00Quyết định công bố một tiêu chuẩn Việt nam bắt buộc áp dụng
622/QĐ1992-09-17 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam
17/TT/LB1992-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
596/QĐ1992-08-31 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam
1126/HTĐT/PC1992-08-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất
591/QĐ1992-08-27 00:00:00Quyết định ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam
1034/HĐBT-TĐ1992-08-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư
382/QĐ1992-06-08 00:00:00Quyết định Ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam
06/6/TT-LN1992-04-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh
29/NCPL1992-04-06 00:00:00Công văn về việc giải quyết các vụ án ly hôn với một bên đương sự đang ở nước ngoài
28/NCPL1992-04-02 00:00:00Công văn về việc Toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống sử dụng điện trái phép
130/QĐ1992-02-28 00:00:00Quyết định Ban hành 6 tiêu chuẩn Việt Nam
77/QĐ1992-02-15 00:00:00Quyết định ban hành 7 tiêu chuẩn Việt Nam
66/LB1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về mức thuế lợi tức và miễn, giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
481/NCPL1992-01-01 00:00:00Công văn về việc tạm giam và thi hành án phạt tù
01/TT-TTr1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền thanh tra quy định tại Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244-HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng
02/2/TT-LN1991-12-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
05/TT/LB1991-12-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản
07/LB/TT1991-09-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất
549/QĐ1991-09-04 00:00:00Quyết định ban hành tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng
547/QĐ1991-09-04 00:00:00Quyết định công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng
546/QĐ1991-09-04 00:00:00Quyết định ban hành tiêu chuẩn Việt Nam
1191/TT/LB1991-06-29 00:00:00Thông tư về việc quy định quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá
238/HTĐT/VP1991-05-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số công việc liên quan đến triển khai dự án sau khi được cấp giấy phép
40/NCPL1991-05-06 00:00:00Công văn hướng dẫn xét xử tội làm tiền giả
30/TT-CT1991-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện QĐ số 88-Ct ngày 30/3/1991 và QĐ số 101-CT ngày 10/4/1991 của Chủ tịch HĐBT về việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị tổ chức kinh tế
133/NCPL1991-01-01 00:00:00Công văn hướng dẫn đường lối xử lý đối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương
02/TT-LN1991-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
08/TATC1990-12-06 00:00:00Chỉ thị về việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác
461/QĐ1990-08-25 00:00:00Quyết định ban hành bẩy tiêu chuẩn Nhà nước
359/QĐ1990-07-21 00:00:00Quyết định ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước
109/TT-PC1990-05-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 18-HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh
101/NCPL1990-05-07 00:00:00Công văn về tố tụng dân sự
04/TATC1990-05-03 00:00:00Công văn về việc thi hành án
01/TTLN-901990-02-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một sô quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
108/TT-PC1990-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế)
06/TTLN1989-12-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự
05/TTLN1989-12-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự về Hội đồng định giá
03/NCPL1989-07-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp
201/QĐ/ĐKTK1989-07-14 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
33/TT/NN/CT1989-02-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn về ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế bán vật tư, mua nông sản
02/NCPL1989-01-01 00:00:00Thông tư về sửa đổi các mức thu án phí, lệ phí
1311/KHKT/QĐ1988-08-17 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về việc đăng ký chất lượng sản phẩm
65/TT/PC1988-07-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn về hợp đồng kinh tế giữa tổ chức kinh tế của Nhà nước với các hộ kinh tế cá thể, KT tư doanh SXCN, dịch vụ công nghiệp, XD, vận tải và với các hộ kinh tế gia đình hoạt động sản xuất và dịch vụ sản xuất
27/KHKT/QĐ1988-01-21 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi bảng lệ phí kiểm định phương tiện đo
23/QĐ1988-01-18 00:00:00Quyết định ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước
01/TT/LB1988-01-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc tặng thưởng cho những người đạt danh hiệu lao động sáng tạo
555/TCTK-P1988-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Kế toán và thống kê (Phần Thống kê)
01/NQQ-HĐT1988-01-01 00:00:00Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình
105/TT/PC1987-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế, công tác giám sát xét xử và xét xử kháng cáo
104/TT/PC1987-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số vấn đề hợp đồng kinh tế và Trọng tài kinh tế nhằm thi hành Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng
2750/KHKT/VG/TC/TT1987-12-23 00:00:00Thông tư quy định tạm thời việc khuyến khích vật chất đối với sản phẩm được cấp dấu chất lượng Nhà nước
602/QĐ1987-11-18 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
601/QĐ1987-11-18 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
600/QĐ1987-11-18 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
599/QĐ1987-11-18 00:00:00Quyết định ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước
415/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
414/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
413/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
412/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
411/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
410/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
408/QĐ1987-08-17 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
99/QĐ1987-03-13 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
19/TT/LB1987-03-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn và quy định tạm thời Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế
343/TTLB1987-03-05 00:00:00Thông tư về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản
75/QĐ1987-03-03 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
43/QĐ1987-02-11 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
01/NCPL1987-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc xét xử và thi hành án đối với các khoản bồi thường, bồi hoàn, thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bản án hình sự và dân sự
1073/KHKT/QĐ1986-12-31 00:00:00Quyết định ban hành bản Quy định về việc chứng nhận Nhà nước chất lượng sản phẩm
06/TT/LN1986-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân Việt nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình ở nước ta
49/TT/PC1986-12-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền xét xử các tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế 2 chiều và xét xử kháng cáo đối với các quyết định xét xử đó
124/UB/VPTT1986-11-10 00:00:00Quyết định ban hành quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản (kèm theo quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản)
740/QĐ1986-10-22 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
739/QĐ1986-10-22 00:00:00Quyết định ban hành và sửa đổi sáu tiêu chuẩn Nhà nước
737/QĐ1986-10-21 00:00:00Quyết định ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước
36/TT/PC1986-09-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn về công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế
635/QĐ1986-09-13 00:00:00Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
634/QĐ1986-09-13 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
633/QĐ1986-09-13 00:00:00Quyết định ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước
623/QĐ1986-09-04 00:00:00Quyết định ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước
16/VGNN/TTKTNN1986-08-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn tạm thời về giá cả trong ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế
548/QĐ/LB1986-08-08 00:00:00Quyết định ban hành bản Quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo
541/QĐ1986-08-04 00:00:00Quyết định ban hành mười ba tiêu chuẩn Nhà nước
540/QĐ1986-08-04 00:00:00Quyết định ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước
539/QĐ1986-08-04 00:00:00Quyết định ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước
510/QĐ1986-07-26 00:00:00Quyết định ban hành sửa đổi hai tiêu chuẩn Nhà nước
509/QĐ1986-07-26 00:00:00Quyết định ban hành sửa đổi hai tiêu chuẩn Nhà nước
454/QĐ1986-07-01 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
269/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành sửa đổi ba tiêu chuẩn Nhà nước
267/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành sửa đổi một tiêu chuẩn Nhà nước
266/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành sửa đổi mười lăm tiêu chuẩn Nhà nước
265/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước
261/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
259/QĐ1986-04-10 00:00:00Quyết định ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước
208/QĐ1986-03-28 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
159/QĐ1986-03-11 00:00:00Quyết định ban hành bản sửa đổi một tiêu chuẩn Nhà nước
158/QĐ1986-03-11 00:00:00Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
03/TT/LB1986-02-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
951/NCPL1986-01-01 00:00:00Công văn về việc xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi
555/NCPL1986-01-01 00:00:00Công văn hướng dẫn thủ tục xét xử một số việc trong tranh chấp lao động
05/5/TTLN1982-12-22 00:00:00Thông tư về việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng
738/KHKT-QĐ1975-12-31 00:00:00Ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước
733/KHKT-QĐ1975-12-30 00:00:00Ban hành tám tiêu chuẩn Nhà nước
665/KHKT-QĐ1975-11-28 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước số 665-KHKT/QĐ ngày 28 tháng 11 năm 1975 ban hành và thay thế 22 tiêu chuẩn Nhà nước
664/KHKT-QĐ1975-11-28 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước số 664/KHKT-QĐ ngày 28 tháng 11 năm 1975 ban hành 40 tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng, ô tô, máy kéo, máy Điezen
635/KHKT-QĐ1975-11-14 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước số 635/KHKT-QĐ ngày 14 tháng 11 năm 1975 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
619/KHKT-QĐ1975-11-11 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước số 619/KHKT-QĐ ngày 11 tháng 11 năm 1975 ban hành hai mươi tiêu chuẩn Nhà nước
33/TC-UBKHKTNN1975-10-21 00:00:00Liên Bộ của Bộ Tài chính - Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước số 33/TC-UBKHKTNN ngày 21 tháng 10 năm 1975 Hướng dẫn việc quản lý chi tiêu về nghiên cứu khoa học kỹ thuật
494/KHKT-QĐ1975-10-16 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước số 494/KHKT - QĐ ngày 16 tháng 10 năm 1975 ban hành 14 tiêu chuẩn Nhà nước chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
237/KHKT-QĐ1975-07-28 00:00:00Ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước
130/KHKT-QĐ1975-04-29 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn Nhà nước về bột cá chăn nuôi
121/KHKT-QĐ1975-04-29 00:00:00Ban hành danh mục thiết bị, dụng cụ đo phải qua kiểm định của Nhà nước
106/KHKT-QĐ1975-04-11 00:00:00Ban hành 4 tiêu chuẩn Nhà nước
105/KHKT-QĐ1975-04-11 00:00:00Ban hành 27 tiêu chuẩn Nhà nước về ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện
1/TT-LB1975-04-10 00:00:00Quy định việc lập kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh
70/KHKT-QĐ1975-03-08 00:00:00Ban hành 9 tiêu chuẩn Nhà nước
217/KHKT-TC1975-03-08 00:00:00Hướng dẫn thi hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ở xí nghiệp công nghiệp
69/KHKT-QĐ1975-03-06 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn Nhà nước
22/VP-CT1962-05-07 00:00:00Công văn xác minh quyền sở hữu tài sản của công giáo
19/CT1962-03-05 00:00:00Công văn về chính sách cụ thể đối với nhà, đất của Thiên chúa giáo
banner thành lập doanh nghiệp