Văn bản pháp luật về tài chính – ngân hàng

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
24/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bán và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
22/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
21/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
19/2020/TT-NHNN2020-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/2020/TT-NHNN2020-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
15/2020/TT-NHNN2020-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
134/2020/NĐ-CP2020-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
13/2020/TT-NHNN2020-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
84/2020/TT-BTC2020-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
115/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội
56/2020/NĐ-CP2020-05-25 00:00:00Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
28/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
33/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
32/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
29/2019/TT-NHNN2019-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
28/2019/TT-NHNN2019-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
18/2019/TT-NHNN2019-11-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
27/2019/QĐ-TTg2019-09-09 00:00:00Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
58/2019/TT-BTC2019-08-30 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
43/2019/NĐ-CP2019-05-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
04/2019/TT-NHNN2019-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
02/2019/TT-NHNN2019-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
01/2019/TT-NHNN2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
05/2019/NĐ-CP2019-01-22 00:00:00Về kiểm toán nội bộ
27/2018/TT-NHNN2018-11-22 00:00:00Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
22/2018/TT-NHNN2018-09-05 00:00:00Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
79/2018/TT-BTC2018-08-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
42/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
34/2018/NĐ-CP2018-03-08 00:00:00Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
13/2018/QĐ-TTg2018-03-06 00:00:00Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
22/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
19/2017/TT-NHNN2017-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
18/2017/TT-NHNN2017-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
131/2017/TT-BTC2017-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
17/2017/TT-NHNN2017-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
13/2017/TT-NHNN2017-09-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
09/2017/TT-NHNN2017-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
93/2017/NĐ-CP2017-08-07 00:00:00Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
08/2017/TT-NHNN2017-08-01 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
23/2017/QĐ-TTg2017-06-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
41/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
39/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
38/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác
315/2016/TT-BTC2016-11-30 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
161/2016/TT-BQP2016-10-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
57/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
14/2016/QĐ-TTg2016-04-01 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
30/2015/QĐ-TTg2015-07-31 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
28/2015/QĐ-TTg2015-07-21 00:00:00Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
21/2015/QĐ-TTg2015-06-18 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
58/2015/NĐ-CP2015-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
62/2015/TT-BTC2015-05-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
42/2015/NĐ-CP2015-05-05 00:00:00Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
34/2015/NĐ-CP2015-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
01/2015/TT-NHNN2015-01-06 00:00:00Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
01/2015/TT-BTC2015-01-05 00:00:00Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
189/2014/TT-BTC2014-12-11 00:00:00Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
37/2014/TT-NHNN2014-11-26 00:00:00Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
36/2014/TT-NHNN2014-11-20 00:00:00Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
32/2014/TT-NHNN2014-11-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
39/2014/TT-NHNN2014-11-11 00:00:00Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
31/2014/TT-NHNN2014-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
29/2014/TT-NHNN2014-10-09 00:00:00Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
88/2014/NĐ-CP2014-09-26 00:00:00Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
23/2014/TT-NHNN2014-08-19 00:00:00Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
21/2014/TT-NHNN2014-08-14 00:00:00Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
19/2014/TT-NHNN2014-08-11 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
16/2014/TT-NHNN2014-08-01 00:00:00Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
61/2014/NĐ-CP2014-06-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
50/2014/NĐ-CP2014-05-20 00:00:00Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
41/2014/TT-BTC2014-04-08 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
26/2014/NĐ-CP2014-04-07 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
12/2014/TT-NHNN2014-03-31 00:00:00Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
10/2014/TT-NHNN2014-03-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
09/2014/TT-NHNN2014-03-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
08/2014/TT-NHNN2014-03-17 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
07/2014/TT-NHNN2014-03-17 00:00:00Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
06/2014/TT-NHNN2014-03-17 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
16/2014/NĐ-CP2014-03-03 00:00:00Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
01/2014/NĐ-CP2014-01-03 00:00:00Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
39/2013/TT-NHNN2013-12-31 00:00:00Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37/2013/TT-NHNN2013-12-31 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú
36/2013/TT-NHNN2013-12-31 00:00:00Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
35/2013/TT-NHNN2013-12-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
219/2013/NĐ-CP2013-12-26 00:00:00Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
29/2013/TT-NHNN2013-12-06 00:00:00Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
27/2013/TT-NHNN2013-12-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
133/2013/NĐ-CP2013-10-17 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
54/2013/QĐ-TTg2013-09-19 00:00:00Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước
21/2013/TT-NHNN2013-09-09 00:00:00Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
118/2013/TT-BTC2013-08-23 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)
48/2013/QĐ-TTg2013-08-01 00:00:00Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
17/2013/TT-NHNN2013-07-16 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
16/2013/TT-NHNN2013-06-27 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
15/2013/TT-NHNN2013-06-27 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
14/2013/TT-NHNN2013-06-27 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
13/2013/TT-NHNN2013-06-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng
77/2013/TT-BTC2013-06-04 00:00:00Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
12/2013/TT-NHNN2013-05-27 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
09/2013/TT-NHNN2013-05-25 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
54/2013/NĐ-CP2013-05-22 00:00:00Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
53/2013/NĐ-CP2013-05-18 00:00:00Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
11/2013/TT-NHNN2013-05-15 00:00:00Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
10/2013/TT-NHNN2013-05-10 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
55/2013/TT-BTC2013-05-06 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
50/2013/TT-BTC2013-04-26 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay tiền ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013
20/2013/QĐ-TTg2013-04-18 00:00:00Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
08/2013/TT-NHNN2013-03-25 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
07/2013/TT-NHNN2013-03-14 00:00:00Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
06/2013/TT-NHNN2013-03-12 00:00:00Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
16/2013/QĐ-TTg2013-03-04 00:00:00Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
04/2013/TT-NHNN2013-03-01 00:00:00Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
15/2013/QĐ-TTg2013-02-23 00:00:00Về tín dụng đối với hộ cận nghèo
07/2013/QĐ-UBND2013-01-31 00:00:00Về việc bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi xuất cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2013/TT-NHNN2013-01-28 00:00:00Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
08/2013/QĐ-TTg2013-01-24 00:00:00Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/2013/QĐ-TTg2013-01-24 00:00:00Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
02/2013/TT-NHNN2013-01-21 00:00:00Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
09/2013/TT-BTC2013-01-17 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
03/2013/QĐ-UBND2013-01-17 00:00:00Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi xuất cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2013/TT-NHNN2013-01-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
38/2012/TT-NHNN2012-12-28 00:00:00Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng
37/2012/TT-NHNN2012-12-28 00:00:00Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
36/2012/TT-NHNN2012-12-28 00:00:00Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
35/2012/TT-NHNN2012-12-28 00:00:00Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa
234/2012/TT-BTC2012-12-28 00:00:00Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
34/2012/TT-NHNN2012-12-27 00:00:00Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
33/2012/TT-NHNN2012-12-21 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
32/2012/TT-NHNN2012-12-21 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
31/2012/TT-NHNN2012-11-26 00:00:00Quy định về ngân hàng hợp tác xã
101/2012/NĐ-CP2012-11-22 00:00:00Về thanh toán không dùng tiền mặt
179/2012/TT-BTC2012-10-24 00:00:00Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
28/2012/TT-NHNN2012-10-03 00:00:00Quy định về bảo lãnh ngân hàng
162/2012/TT-BTC2012-10-03 00:00:00Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
46/2012/TT-BNNPTNT2012-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
26/2012/TT-NHNN2012-09-13 00:00:00Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
24/2012/TT-NHNN2012-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
23/2012/TT-NHNN2012-08-09 00:00:00Quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt
104/2012/TT-BTC2012-06-25 00:00:00Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
21/2012/TT-NHNN2012-06-18 00:00:00Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
20/2012/TT-NHNN2012-06-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012  quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
19/2012/TT-NHNN2012-06-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011  quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức,  cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
17/2012/TT-NHNN2012-05-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011  quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
15/2012/TT-NHNN2012-05-04 00:00:00Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng
14/2012/TT-NHNN2012-05-04 00:00:00Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
40/2012/NĐ-CP2012-05-02 00:00:00Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
12/2012/TT-NHNN2012-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT2012-04-26 00:00:00Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
65/2012/TT-BTC2012-04-25 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012
11/2012/TT-NHNN2012-04-25 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2012/TT-NHNN2012-04-16 00:00:00Quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
09/2012/TT-NHNN2012-04-10 00:00:00Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
08/2012/TT-NHNN2012-04-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN  ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân lại tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài
53/2012/TT-BTC2012-04-09 00:00:00Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định
24/2012/NĐ-CP2012-04-03 00:00:00Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
07/2012/TT-NHNN2012-03-20 00:00:00Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
05/2012/TT-NHNN2012-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi  bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng,  chi nhánh ngân hàng nước ngoài
04/2012/TT-NHNN2012-03-08 00:00:00Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
03/2012/TT-NHNN2012-03-08 00:00:00Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
35/2012/TT-BTC2012-03-02 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
02/2012/TT-NHNN2012-02-27 00:00:00Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
26/2012/TT-BTC2012-02-23 00:00:00Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh
11/2012/NĐ-CP2012-02-22 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
03/2012/QĐ-UBND2012-02-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
01/2012/TT-NHNN2012-02-16 00:00:00Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
201/2011/TT-BTC2011-12-30 00:00:00Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
2219/2011/QĐ-UBND2011-12-27 00:00:00V/v Ban hành đơn giá sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh
193/2011/TT-BTC2011-12-26 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID)
192/2011/TT-BTC2011-12-26 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
41/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2011/TT-NHNN2011-12-20 00:00:00Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng
32/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về việc quy định giá thóc (lúa) thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 và nợ thuế đất ở
42/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
26/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
42/2011/TT-NHNN2011-12-15 00:00:00Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của  các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
41/2011/TT-NHNN2011-12-15 00:00:00Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
40/2011/TT-NHNN2011-12-15 00:00:00Quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại,  chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
39/2011/TT-NHNN2011-12-15 00:00:00Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
38/2011/TT-NHNN2011-12-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
71/2011/QĐ-UBND2011-12-12 00:00:00Về việc điều chỉnh đơn giá nước kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng
36/2011/TT-NHNN2011-12-12 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
175/2011/TT-BTC2011-12-05 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
35/2011/QĐ-UBND2011-11-28 00:00:00Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
167/2011/TT-BTC2011-11-18 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích  trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư
166/2011/TT-BTC2011-11-17 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức  thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao.
35/2011/TT-NHNN2011-11-11 00:00:00Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước
34/2011/QĐ-UBND2011-11-03 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với ôtô, môtô, phương tiện thủy nội địa và động cơ để áp dụng tính lệ phí trước bạ
27/2011/QĐ-UBND2011-11-01 00:00:00Về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
31/2011/QĐ-UBND2011-10-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59/2011/QĐ-TTG2011-10-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
22/2011/QĐ-UBND2011-10-21 00:00:00Về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch
95/2011/NĐ-CP2011-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
142/2011/TT-BTC2011-10-20 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
44/2011/QĐ-UBND2011-10-18 00:00:00Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
33/2011/TT-NHNN2011-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010  quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
134/2011/TT-BTC2011-09-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
30/2011/TT-NHNN2011-09-28 00:00:00Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam  của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
130/2011/TTLT-BTC- BKHCN2011-09-16 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
28/2011/QĐ-UBND2011-09-07 00:00:00Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
125/2011/TT-BTC2011-09-05 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
28/2011/TT-NHNN2011-09-01 00:00:00Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  mua trái phiếu doanh nghiệp
27/2011/TT-NHNN2011-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng  ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
22/2011/TT-NHNN2011-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
20/2011/TT-NHNN2011-08-29 00:00:00Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của  cá nhân với tổ chức tín dụng được phép
19/2011/TT-NHNN2011-08-24 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu  quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
18/2011/TT-NHNN2011-08-23 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước
17/2011/TT-NHNN2011-08-18 00:00:00Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng
16/2011/TT-NHNN2011-08-17 00:00:00Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
115/2011/TT-BTC2011-08-15 00:00:00Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
15/2011/TT-NHNN2011-08-12 00:00:00Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
68/2011/NĐ-CP2011-08-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
113/2011/TT-BTC2011-08-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
112/2011/TTLT/BTC-BKHCN2011-08-02 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015
109/2011/TT-BTC2011-08-01 00:00:00Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
107/2011/TT- BTC2011-07-20 00:00:00Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
106/2011/TT-BTC2011-07-14 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
101/2011/TTLT/BTC-BKHCN2011-07-08 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
99/2011/TT-BTC2011-07-07 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
16/2011/QĐ-UBND2011-07-07 00:00:00Ban hành giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
98/2011/TT-BTC2011-07-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
96/2011/TT-BTC2011-07-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
15/2011/QĐ-UBND2011-06-30 00:00:00Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11/2011/QĐ-UBND2011-06-30 00:00:00Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
39/2011/QĐ-UBND2011-06-20 00:00:00Về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
88/2011/TT-BTC2011-06-17 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
87/2011/TT-BTC2011-06-17 00:00:00Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
86/2011/TT-BTC2011-06-17 00:00:00Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
30/2011/QĐ-UBND2011-06-15 00:00:00Về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
81/2011/TT-BTC2011-06-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
76/2011/TTLT-BTC-BGTVT2011-06-06 00:00:00Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
75/2011/TTLT-BTC-BGTVT2011-06-06 00:00:00Hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
11/2011/QĐ-UBND2011-06-03 00:00:00Về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
29/2011/QĐ-TTG2011-06-01 00:00:00Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
14/2011/TT-NHNN2011-06-01 00:00:00Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
13/2011/TT-NHNN2011-05-31 00:00:00Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
73/2011/TT-BTC2011-05-30 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
72/2011/TTLT-BTC-BGTVT2011-05-27 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
71/2011/TT-BTC2011-05-24 00:00:00Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
06/2011/TT- BKHCN2011-05-18 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
65/2011/TT-BTC2011-05-16 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản
59/2011/TT-BTC2011-05-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chếđối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015
58/2011/TT-BTC2011-05-11 00:00:00Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
09/2011/QĐ-UBND2011-05-06 00:00:00Về việc quy định bảng giá tối thiểu xe mô tô hai bánh làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là mô tô hai bánh và ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe mô tô hai bánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22/2011/QĐ-UBND2011-05-04 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
56/2011/TT-BTC2011-04-29 00:00:00Hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
11/2011/TT-NHNN2011-04-29 00:00:00Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
53/2011/TT-BTC2011-04-27 00:00:00Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ côngvà nợ nước ngoài của quốc gia
20/2011/QĐ-UBND2011-04-25 00:00:00Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộngbằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhântrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11/2011/QĐ-UBND2011-04-22 00:00:00Về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011 tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng ngập lòng hồ của Dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
10/2011/TT-NHNN2011-04-22 00:00:00Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa
07/2011/QĐ-UBND2011-04-22 00:00:00Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Bến Tre
16/2011/QĐ-UBND2011-04-20 00:00:00Về việc quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2011/QĐ-UBND2011-04-19 00:00:00Về việc Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
09/2011/TT-NHNN2011-04-09 00:00:00Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng
43/2011/TTLT/BTC-BGTVT2011-03-28 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
42/2011/TT-BTC2011-03-25 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
07/2011/TT-NHNN2011-03-24 00:00:00Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú
12/2011/QĐ-UBND2011-03-23 00:00:00Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
800/2011/QĐ-UBND2011-03-22 00:00:00Về việc ban hành Qui định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
40/2011/TT-BTC2011-03-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
11/2011/QĐ-UBND2011-03-22 00:00:00Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
06/2011/TT-NHNN2011-03-22 00:00:00Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối
16/2011/QĐ-UBND2011-03-21 00:00:00Ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
34/2011/TT-BTC2011-03-14 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
16/2011/QĐ-TTG2011-03-10 00:00:00Về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015
05/2011/TT-NHNN2011-03-10 00:00:00Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
04/2011/TT-NHNN2011-03-10 00:00:00Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng
03/2011/TT-NHNN2011-03-08 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTgngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
31/2011/TT-BTC2011-03-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước
67/2011/QĐ-UBND2011-03-03 00:00:00Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
02/2011/TT-NHNN2011-03-03 00:00:00Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam
27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH2011-02-28 00:00:00Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề
26/2011/TT-BTC2011-02-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
12/2011/QĐ-UBND2011-02-28 00:00:00Về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
06/2011/TT-BTTTT2011-02-28 00:00:00Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
489/QĐ-UBND2011-02-22 00:00:00Về việc giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011
16/2011/NĐ-CP2011-02-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
05/2011/QĐ-UBND2011-02-21 00:00:00Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19/2011/TT-BTC2011-02-14 00:00:00Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
18/2011/TT-BTC2011-02-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
17/2011/TT-BTC2011-02-10 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí
15/2011/TT-BTC2011-02-09 00:00:00Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
14/2011/TT-BTC2011-02-08 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
07/2011/QĐ-UBND2011-01-30 00:00:00Về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính  và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH2011-01-26 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
10/2011/TT-BTC2011-01-26 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
10/2011/NĐ-CP2011-01-26 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
03/2011/TT-BTP2011-01-17 00:00:00Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
08/2011/TT-BTC2011-01-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý
03/2011/QĐ-TTG2011-01-10 00:00:00Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
01/2011/TT-BTC2011-01-06 00:00:00Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.
225/2010/TT-BTC2010-12-31 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
224/2010/TT-BTC2010-12-31 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
223/2010/TT-BTC2010-12-31 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
222/2010/TT-BTC2010-12-31 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
217/2010/TT-BTC2010-12-29 00:00:00 Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC)
211/2010/TTLT-BTC- BKHCN2010-12-20 00:00:00Quy định chế độ  tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm
207/2010/TT-BTC2010-12-15 00:00:00Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG2010-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT2010-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
203/2010/TT-BTC2010-12-14 00:00:00Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
202/2010/TT-BTC2010-12-14 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
197/2010/TTLT-BTC-BTNMT2010-12-08 00:00:00Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiềnthu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP2010-12-02 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
191/2010/TT-BTC2010-12-01 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô
188/2010/TT-BTC2010-11-22 00:00:00Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
25/2010/TT-BTTTT2010-11-15 00:00:00Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
179/2010/TT-BTC2010-11-10 00:00:00Về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
23/2010/TT-NHNN2010-11-09 00:00:00Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng
177/2010/TT-BTC2010-11-05 00:00:00 Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
173/2010/TT-BTC2010-11-04 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)
22/2010/TT-NHNN2010-10-29 00:00:00Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
160/2010/TT-BTC2010-10-19 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
159/2010/TT-BTC2010-10-15 00:00:00Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
21/2010/TT-NHNN2010-10-08 00:00:00Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngòai
20/2010/TT-NHNN2010-09-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
19/2010/TT-NHNN2010-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
151/2010/TT-BTC2010-09-27 00:00:00Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
148/2010/TT-BTC2010-09-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
142/2010/TTLT-BTC-BTTTT2010-09-22 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
141/2010/TT-BTC2010-09-22 00:00:00Hướng dẫn việc cho vay lại  và trả nợ vốn vay do Bộ Tài chính huy động cho dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
18/2010/TT-NHNN2010-09-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
137/2010/TT-BTC2010-09-15 00:00:00Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
134/2010/TT-BTC2010-09-10 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010
21/2010/TT-BTTTT2010-09-08 00:00:00Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt độngứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
132/2010/TT-BTC2010-09-07 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn
19/CT-UBND2010-09-06 00:00:00Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
129/2010/TTLT-BTC-BGTVT2010-08-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
127/2010/TTLT-BTC-BYT2010-08-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
126/2010/TT-BTC2010-08-24 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010
125/2010/TT-BTC2010-08-24 00:00:00Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010
124/2010/TT-BTC2010-08-24 00:00:00Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010
123/2010/TT-BTC2010-08-19 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2
118/2010/TT-BTC2010-08-10 00:00:00Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai
1372/QĐ-TTG2010-08-06 00:00:00Về Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam
117/2010/TT-BTC2010-08-05 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
116/2010/TT-BTC2010-08-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
84/2010/NĐ-CP2010-08-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
50/2010/QĐ-TTG2010-07-28 00:00:00V/v ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
108/2010/TT-BTC2010-07-26 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý Tài chính công
103/2010/TT-BTC2010-07-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
97/2010/TT-BTC2010-07-06 00:00:00Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
96/2010/TT-BTC2010-07-05 00:00:00Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
47/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
17/2010/TT-NHNN2010-06-29 00:00:00Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN
16/2010/TT-NHNN2010-06-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
36/2010/TT-BNNPTNT2010-06-24 00:00:00Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
91/2010/TT-BTC2010-06-17 00:00:00Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
90/2010/TT-BTC2010-06-16 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
15/2010/TT-NHNN2010-06-16 00:00:00Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
14/2010/TT-NHNN2010-06-14 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
83/2010/TT-BTC2010-06-08 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009- 2010
43/2010/QĐ-TTG2010-06-02 00:00:00V/v ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
81/2010/TT-BTC2010-05-31 00:00:00Hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải
79/2010/TT-BTC2010-05-24 00:00:00Thông tư 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
13/2010/TT-NHNN2010-05-20 00:00:00Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
20/2010/QĐ-UBND2010-05-18 00:00:00Về việc ban hành “Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố Hà Nội”
75/2010/TT-BTC2010-05-17 00:00:00Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam
73/2010/TTLT-BTC-BTP2010-05-14 00:00:00Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
51/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
72/2010/TT-BTC2010-05-11 00:00:00Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
70/2010/TT-BTC2010-05-05 00:00:00Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31
57/2010/TT-BTC2010-04-16 00:00:00Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
53/2010/TT-BTC2010-04-14 00:00:00Quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa
51/2010/TT-BTC2010-04-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTCngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
50/2010/TTLT-BTC-BXD2010-04-14 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
12/2010/TT-NHNN2010-04-14 00:00:00Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận
46/2010/TT-BTC2010-04-08 00:00:00Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
11/2010/TT-NHNN2010-04-05 00:00:00Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT2010-03-30 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
44/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH2010-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
11/2010/TT-BCT2010-03-29 00:00:00Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
10/2010/TT-NHNN2010-03-26 00:00:00Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN
09/2010/TT-NHNN2010-03-26 00:00:00Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
08/2010/TT-NHNN2010-03-22 00:00:00Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
30/2010/TT-BTC2010-03-05 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa
17/2010/NĐ-CP2010-03-04 00:00:00Về bán đấu giá tài sản
312/QĐ-TTG2010-03-02 00:00:00V/v Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
07/2010/TT-NHNN2010-02-26 00:00:00Quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
06/2010/TT-NHNN2010-02-26 00:00:00Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại
25/2010/TT-BTC2010-02-25 00:00:00Quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ
22/2010/TT-BTC2010-02-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng
10/2010/NĐ-CP2010-02-12 00:00:00Về hoạt động thông tin tín dụng
05/2010/TT-NHNN2010-02-12 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16 tháng 7 năm 2009 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội
04/2010/TT-NHNN2010-02-11 00:00:00Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng
03/2010/TT-NHNN2010-02-10 00:00:00Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng
15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT2010-01-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
02/2010/TT-NHNN2010-01-22 00:00:00Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng trong năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
08/2010/TT-BTC2010-01-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
07/2010/TT-BTC2010-01-14 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
25/QĐ-TTG2010-01-07 00:00:00Sửa đổi Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
33/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố
39/2009/TT-BTTTT2009-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010
1600/QĐ-TTG2009-10-15 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
817/QĐ-UBND.HC2009-07-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
53/2009/NĐ-CP2009-06-04 00:00:00Về phát hành trái phiếu quốc tế
83/2009/QĐ-TTG2009-05-27 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
79/2009/QĐ-TTG2009-05-18 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
622/QĐ-TTG2009-05-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
60/2009/QĐ-TTG2009-04-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại
239/QĐ-TTG2009-02-20 00:00:00Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
131/QĐ-TTG2009-01-23 00:00:00Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
14/2009/QĐ-TTG2009-01-21 00:00:00Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại
01/2009/QĐ-TTG2009-01-02 00:00:00Về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
171/2008/QĐ-TTG2008-12-18 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
31/2008/QĐ-NHNN2008-11-07 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
114/2008/NĐ-CP2008-11-03 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
1354/QĐ-TTG2008-09-23 00:00:00 Phê duyệt phương án cổ phần hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam
09/2008/QĐ-UBND2008-09-12 00:00:00Ban hành Biểu quy định chi tiết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2008 đến hét ngày 31/12/2008
118/2008/QĐ-TTG2008-08-27 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
96/2008/NĐ-CP2008-08-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
56/2008/QĐ-BTC2008-07-17 00:00:00Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
54/2008/QĐ-BTC2008-07-15 00:00:00Về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào
52/2008/QĐ-BTC2008-07-14 00:00:00Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
51/2008/QĐ-BTC2008-07-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
50/2008/QĐ-BTC2008-07-11 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
21/2008/QĐ-NHNN2008-07-11 00:00:00Ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ
20/2008/QĐ-NHNN2008-07-04 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
50/2008/TT-BTC2008-06-12 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
33/2008/QĐ-BTC2008-06-02 00:00:00Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
32/2008/QĐ-BTC2008-05-29 00:00:00Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
28/QĐ-BTC2008-05-19 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
574/QĐ-TTG2008-05-16 00:00:00Về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2008 cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
26/2008/QĐ-BTC2008-05-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
22/2008/QĐ-BTC2008-05-06 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
22/QĐ-BTC2008-05-06 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
13/2008/QĐ-NHNN2008-04-29 00:00:00Ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại
12/2008/QĐ-NHNN2008-04-29 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2003
33/2008/TT-BTC2008-04-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất
03/2008/TT-NHNN2008-04-11 00:00:00Hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng
28/2008/TT-BTC2008-04-03 00:00:00Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
02/2008/TT-NHNN2008-04-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại VIệt Nam và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
482/QĐ-BTC2008-03-21 00:00:00Về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
24/2008/TT-BTC2008-03-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
23/2008/TT-BTC2008-03-13 00:00:00Hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam
22/2008/TT-BTC2008-03-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
34/2008/QĐ-TTG2008-03-03 00:00:00Về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
240/QĐ-TTG2008-02-27 00:00:00Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính
10/2008/QĐ-BTC2008-02-12 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện
13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH2008-01-31 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
306/QĐ-NHNN2008-01-30 00:00:00Về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu
305/QĐ-NHNN2008-01-30 00:00:00Về điều chỉnh lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
135/QĐ-TTG2008-01-30 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2007
08/2008/TT-BTC2008-01-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
06/2008/QĐ-BTC2008-01-29 00:00:00Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ
13/2008/QĐ-TTG2008-01-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
02/2008/QĐ-NHNN2008-01-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
01/2008/QĐ-NHNN2008-01-09 00:00:00Ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
179/2007/QĐ-TTG2007-11-26 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
176/2007/QĐ-TTG2007-11-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
175/2007/QĐ-TTG2007-11-19 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
165/2007/NĐ-CP2007-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
06/2007/CT-NHNN2007-11-02 00:00:00Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
1228/QĐ-TTG2007-09-14 00:00:00Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả
75/2007/QĐ-BTC2007-08-30 00:00:00Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
138/2007/QĐ-TTg2007-08-21 00:00:00Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
74/2007/QĐ-BTC2007-08-21 00:00:00Về việc ban hành Chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
138/2007/QĐ-TTG2007-08-21 00:00:00Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
138/2007/QĐ-TTG2007-08-21 00:00:00Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH2007-08-20 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
10/2007/TTLT-BYT-BTC2007-08-10 00:00:00Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập
948/QĐ-TTG 2007-07-26 00:00:00Về việc bổ nhiệm lại ông Trương Chí Trung, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính
947/QĐ-TTG 2007-07-26 00:00:00Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Nghiệp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính
945/QĐ-TTG 2007-07-26 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
87/2007/TT-BTC2007-07-19 00:00:00Hướng dẫn thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2008 - 2010
84/2007/TT-BTC2007-07-17 00:00:00Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính
82/2007/TT-BTC2007-07-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối vớiviện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
81/2007/TT-BTC2007-07-11 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
98/2007/QĐ-TTG2007-07-04 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế
69/2007/TT-BTC2007-06-25 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
63/2007/TT-BTC2007-06-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
58/2007/TT-BTC2007-06-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
56/2007/TT-BTC2007-06-08 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện
24/2007/QĐ-NHNN2007-06-07 00:00:00Ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần
03/2007/TT-NHNN2007-06-05 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ
07/NQ-CP2007-06-01 00:00:00Về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế
76/2007/QĐ-TTG2007-05-28 00:00:00Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
82/2007/NĐ-CP2007-05-23 00:00:00Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
54/2007/TT-BTC2007-05-22 00:00:00Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
52/2007/TT-BTC2007-05-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật
51/2007/TT-BTC2007-05-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trang bị, nuôi dưỡng, huấn luyện chó nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm làm công tác bảo vệ rừng
49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT2007-05-18 00:00:00Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
36/2007/QĐ-BTC2007-05-16 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
48/2007/TT-BTC2007-05-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộcTổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định
33/2007/QĐ-BTC2007-05-15 00:00:00Ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính
32/2007/QĐ-BTC2007-05-15 00:00:00Về việc ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”
587/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc bà Vũ Thị Liên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghỉ hưu
584/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính nghỉ hưu
583/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghỉ hưu
577/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc ông Đỗ Khắc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nghỉ hưu
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN2007-05-07 00:00:00Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
69/2007/NĐ-CP2007-04-20 00:00:00Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT2007-04-11 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
33/2007/TT- BTC2007-04-09 00:00:00Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
31/2007/TTLT/BTC-BGDĐT2007-04-09 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007
44/2007/QĐ-TTG2007-03-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam
24/2007/TT-BTC2007-03-27 00:00:00Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
19/2007/QĐ-BTC2007-03-27 00:00:00Ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ.
21/2007/TT-BTC2007-03-21 00:00:00Hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu nợ nước ngoài
14/2007/QĐ-BTC2007-03-15 00:00:00Về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
35/2007/NĐ-CP2007-03-08 00:00:00Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
13/2007/TT-BTC2007-03-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá
08/2007/QĐ-BTC2007-03-02 00:00:00Về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA2007-02-28 00:00:00Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
27/2007/NĐ-CP2007-02-23 00:00:00Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
7/2007/QĐ-BTC2007-02-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
11/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00V/v ban hành giá nước sạch cho sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  
10/2007/TT-BTC2007-02-05 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang
09/2007/TT-BTC2007-02-01 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII
03/2007/QĐ-UBND2007-01-31 00:00:00Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2007-2010
08/2007/TT-BTC2007-01-30 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá
07/2007/TT-BTC2007-01-30 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
05/2007/TT-BTC2007-01-18 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý
04/2007/TT - BTC2007-01-12 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm
01/2007/TT- BTC2007-01-02 00:00:00Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán nămđối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp
291/2006/QĐ-TTG2006-12-29 00:00:00Phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam
161/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Quy định về thanh toán bằng tiền mặt
160/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối
34/2006/CT-UBND2006-12-26 00:00:00Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
74/2006/QĐ-BTC2006-12-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
45/2006/QĐ-BCN2006-12-14 00:00:00Về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
110/2006/TT-BTC2006-12-04 00:00:00Hướng dẫn việc giải ngân, thanh toán vốn  và thu hồi nợ vay theo Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia VC-01 ký ngày 10/10/2005
141/2006/NĐ-CP2006-11-22 00:00:00Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
109/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH2006-11-22 00:00:00Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm
108/2006/TT-BTC2006-11-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)
107/2006/TT-BTC2006-11-20 00:00:00Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT2006-11-17 00:00:00Quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao
2553/2006/QĐ-UBND2006-11-15 00:00:00V/v Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách của một số cơ quan, đơn vị thuộc khối tỉnh quản lý năm 2006
105/2006/TT-BTC2006-11-15 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà
65/2006/QĐ-BTC2006-11-14 00:00:00Về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác
131/2006/NĐ-CP2006-11-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
64/2006/QĐ-BTC2006-11-08 00:00:00Về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính
38/2006/QĐ-UBND2006-11-07 00:00:00Ban hành bản Quy định về một số định mức chi tiêu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các ngành, huyện, thị, thành phố
61/2006/QĐ-BTC2006-11-02 00:00:00Về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
103/2006/TT-BTC2006-11-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước
2377/2006/QĐ-UBND2006-10-27 00:00:00V/v Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 của tỉnh Thái Nguyên
65/2006/QĐ-UBND2006-10-26 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2007
64/2006/QĐ-UBND2006-10-26 00:00:00Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007
120/2006/NĐ-CP2006-10-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
56/2006/QĐ-BTC2006-10-18 00:00:00V/v ban hành Quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính
96/2006/TT-BTC2006-10-16 00:00:00Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá
93/2006/TTLT/BTC-BKHCN2006-10-04 00:00:00Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
53/2006/QĐ-BTC2006-10-04 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
52/2006/QĐ-BTC2006-09-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
86/2006/TT-BTC2006-09-18 00:00:00Hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương
83/2006/TT-BTC2006-09-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2006 đến 2010”
49/2006/QĐ-BTC2006-09-15 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
48/2006/QĐ-BTC2006-09-14 00:00:00Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
47/2006/QĐ - BTC2006-09-13 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài chính Quỹ chăm sóc người cao tuổi
81/2006/TT-BTC2006-09-06 00:00:00Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự ghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ,  tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
46/2006/QĐ-BTC2006-09-06 00:00:00Ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ  theo lô lớn
25/QĐ-BXD2006-09-05 00:00:00Quyết định về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
44/QĐ-BTC2006-08-29 00:00:00Quyết định ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ
43/QĐ-UBND2006-08-28 00:00:00Quyết định ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
205/QĐ-UBND2006-08-18 00:00:00Quyết định về việc ban hành bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Cổng chào tỉnh Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
204/QĐ-UBND2006-08-18 00:00:00Quyết định V/v bổ sung đường phố vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương qui định tại quyết định 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
28/CT-TTG2006-08-07 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006
27/CT-TTG2006-08-07 00:00:00Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
70/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Chứng khoán
19/CT-TTG2006-06-12 00:00:00Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
112/2006/QĐ-TTG2006-05-24 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
52/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị đinh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
110/2006/QĐ-TTG2006-05-19 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
108/2006/QĐ-TTG2006-05-19 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam
02/QĐ-UBND2006-03-14 00:00:00Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004
22/2006/NĐ-CP2006-02-28 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
42/2006/QĐ-TTG2006-02-16 00:00:00QĐ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Cần Thơ
13/2006/QĐ-TTG2006-01-16 00:00:00QĐ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng
01/2006/NQ-CP2006-01-16 00:00:00Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006
07/2006/NĐ-CP2006-01-10 00:00:00Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
338/2005/QĐ-TTG2005-12-19 00:00:00QĐthành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/2005/PL-UBTVQH112005-12-13 00:00:00PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
146/2005/NĐ-CP2005-11-23 00:00:00Nghị định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
47/2005/QH112005-11-01 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
270/2005/QĐ-TTG2005-10-31 00:00:00QĐ tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện
266/2005/QĐ-TTG2005-10-27 00:00:00QĐ thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
12/2005/NQ-CP2005-10-24 00:00:00Nghị quyết mức phát hành trái phiếu Quốc tế của Chính phủ
131/2005/NĐ-CP2005-10-18 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
238/2005/QĐ-TTG2005-09-29 00:00:00QĐ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
230/2005/QĐ-TTG2005-09-21 00:00:00QĐ thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương VN
117/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
932/QĐ-TTG2005-09-12 00:00:00QĐ cơ chế tài chính đối với các Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài
109/2005/NĐ-CP2005-08-24 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi
144/2005/QĐ-TTG2005-06-14 00:00:00QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ
136/2005/QĐ-TTG2005-06-07 00:00:00QĐ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự
18/2005/CT-TTG2005-05-31 00:00:00Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
124/2005/QĐ-TTG2005-05-31 00:00:00QĐ quy định chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005-2007
69/2005/NĐ-CP2005-05-26 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
65/2005/NĐ-CP2005-05-19 00:00:00Nghị định Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
356/QĐ-TTG2005-04-28 00:00:00QĐ điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"
15/2005/CT-TTG2005-04-15 00:00:00Chị thị về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước
71/2005/QĐ-TTG2005-04-05 00:00:00QĐ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm
11/2005/CT-UB2005-04-05 00:00:00V/v tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán HTX nông nghiệp
69/2005/QĐ-TTG2005-04-04 00:00:00QĐ ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội
59/2005/QĐ-TTG2005-03-23 00:00:00QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển
19/2005/QĐ-UB2005-03-22 00:00:00V/v uỷ quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hoá, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước
127/2005/QĐ-NHNN2005-02-03 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
121/NHNN2005-02-02 00:00:00Ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng
01/2005/NQ-CP2005-01-20 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005
30/NHNN2005-01-12 00:00:00V/v ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước
57/2004/QĐ-UB2004-12-24 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005.
208/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
333/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Thốt Nốt
332/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh
330/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Cờ Đỏ
329/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Ô Môn
328/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Cái Răng
327/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Bình Thủy
326/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Ninh Kiều
325/2004/QĐ-UB2004-12-13 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ
202/2004/NĐ-CP2004-12-10 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
199/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
199/2004/QĐ-TTG2004-11-29 00:00:00QĐ về chế độ tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam trong năm ngân sách 2004
198/2004/QĐ-TTG2004-11-29 00:00:00QĐ về chế độ tài chính đối với Đài Tiếng nói Việt Nam trong năm ngân sách 2004
5805/QĐ-UB2004-11-22 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội.
192/2004/QĐ-TTG2004-11-16 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đàu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
1452/2004/QĐ-NHNN2004-11-10 00:00:00Về giao dịch hối đoái củaác tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
1440/2004/QĐ-NHNN2004-11-08 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
1407/2004/QĐ-NHNNCP2004-11-01 00:00:00Ban hành Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần
07/2004/TT-NHNN2004-11-01 00:00:00Sửa đổi điểm 17.2 Thông tu 08/2001/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
303/2004/QĐ-UB2004-10-21 00:00:00V/v điều chỉnh kế hoạch kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia và dự toán ngân sách năm 2004 của thành phố Cần Thơ
1321/2004/QĐ-NHNN2004-10-18 00:00:00Về việc bổ sung vào điểm 5 phụ lục số 3 kèm theo Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước
237/2004/QĐ-UB2004-10-15 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
182/2004/QĐ-TTG2004-10-15 00:00:00QĐ tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
1325/2004/QĐ-NHNN2004-10-15 00:00:00Về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
5064/QĐ-UB2004-10-13 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
314/2004/QĐ-UB2004-10-12 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn KTXH và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2005
1278/NHNN2004-10-11 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng ban hành kèm theo QĐ số 497/2000/Qé-NHNN4, ngày 01 tháng 12 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nứơc.
1232/2004/QĐ-NHNN2004-09-24 00:00:00Về việc bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm
1160/NHNN2004-09-13 00:00:00Về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm
1140/NHNN2004-09-10 00:00:00Về việc hủy bỏ Mã Ngân hàng; sửa đổi, bổ sung kí hiệu Mã tỉnh, thành phố; sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Phụ lục số 1 và tại điểm 4, điểm 5, Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà n-ước
1146/NHNN2004-09-09 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
1136/NHNN2004-09-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
1135/NHNN2004-09-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Các Tổ chức tín dụng hợp tác.
1132/2004/QĐ-NHNN2004-09-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý ngoại hối.
1130/2004/QĐ-NHNN2004-09-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
1129/2004/QĐ-NHNN2004-09-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý ngoại hối.
161/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
1096/2004/QĐ-NHNN2004-09-06 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng
1724/2004/QĐ.UB2004-08-31 00:00:00V/v Ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
1049/NHNN2004-08-23 00:00:00V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Ngân hàng
1022/2004/QĐ-NHNN2004-08-17 00:00:00Về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
988/2004/QĐ-NHNN2004-08-05 00:00:00Về việc bổ sung vào điểm 5 Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN2 ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà n-ước
987/2004/QĐ-NHNN2004-08-05 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước
267/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh
266/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Thốt Nốt
265/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Cờ Đỏ
264/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Phong Điền
263/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ô Môn
262/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Cái Răng
261/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Bình Thủy
260/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ninh Kiều
259/2004/QĐ-UB2004-07-29 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ
935/2004/QĐ-NHNN2004-07-23 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước
157/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00Về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2004.
21/2004/CT.UB2004-06-28 00:00:00V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2005.
796/2004/QĐ-NHNN2004-06-27 00:00:00V/v điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
787/2004/QĐ-NHNN2004-06-24 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời về việc Ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng
20/2004/QH112004-06-24 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
682/2004/QĐ-NHNN2004-06-04 00:00:00Về việc hủy bỏ Mã Ngân hàng và sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại điểm d và đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước- ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n-ước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán
18/2004/CT-TTG2004-05-31 00:00:00Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005
05/2004/CT-NHNN2004-05-27 00:00:00Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
03/2004/TT-NHNN2004-05-25 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
142/2004/QĐ-UB2004-05-21 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
2479/VPCP-KTTH2004-05-19 00:00:00Đính chính Quyết định số 85/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
02/NHNN2004-05-19 00:00:00Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
124/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định Quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
123/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
85/2004/QĐ-TTG2004-05-13 00:00:00QĐ điều chỉnh nhân sự của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
477/2004/QĐ-NHNN2004-05-12 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng _______________
15/2004/CT-UB2004-05-06 00:00:00V/v Tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II trên địa bàn tỉnh An Giang.
1900/QĐ-UB2004-05-04 00:00:00Về ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con
479/NHNN2004-04-29 00:00:00Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
477/2004/QĐ-NHNN2004-04-28 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng _______________
54/2004/QĐ-TTG2004-04-05 00:00:00QĐ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng
327/NHNN2004-04-01 00:00:00Về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam.
09/2004/CT-TTG2004-03-16 00:00:00Chỉ thị nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
07/2004/TT-BTC2004-02-16 00:00:00Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng
05/2004/TT-BTC2004-01-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước
206/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh
205/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Phong Điền
204/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Thốt Nốt
203/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Cờ Đỏ
202/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Quận Ô Môn
201/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Quận Cái Răng
200/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Quận Bình Thủy
199/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Quận Ninh Kiều
198/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00V/v giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ
12/2004/QĐ-TTG2004-01-19 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
178/2004/QĐ-UB2004-01-16 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn về kinh tế - xã hội và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2004
08/2004/QĐ-TTG2004-01-15 00:00:00QĐ phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005
149/2004/QĐ-BTC2004-01-14 00:00:00Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng dữ liệu điện tử về thu, chi Ngân sách nhà nước
03/2004/TT- BTC2004-01-13 00:00:00Hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính
01/2004/NQ-CP2004-01-12 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004
50/2003/NQ-HĐNDKXIII2003-12-22 00:00:00Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2002
47/2003/NQ-HĐNDKXIII2003-12-22 00:00:00Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2004
123/2003/TT-BTC2003-12-16 00:00:00Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước
208/2003/QĐ-BTC2003-12-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
144/2003/NĐ-CP2003-11-28 00:00:00Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán
114/2003/TT-BTC2003-11-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004
141/2003/NĐ-CP2003-11-20 00:00:00Nghị định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương
98/2003/TT-BTC2003-10-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
95/2003/TT-BTC2003-10-10 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số Vô tuyến điện
185/2003/QĐ-TTG2003-09-10 00:00:00QĐ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004
182/2003/QĐ-TTG2003-09-05 00:00:00QĐ phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước
174/2003/QĐ-TTG2003-08-20 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
89/2003/NĐ-CP2003-08-05 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ
163/2003/QĐ-TTG2003-08-05 00:00:00QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010
162/2003/QĐ-TTG2003-08-05 00:00:00QĐ về bảo lãnh cho các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước
130/2003/QĐ-UB2003-07-30 00:00:00Về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị TP. HCM năm 2003
2820/QĐ-UB2003-07-24 00:00:00Về việc chuyển Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận doanh nghiệp Kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
146/2003/QĐ-TTG2003-07-17 00:00:00QĐ tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
139/2003/QĐ-TTG2003-07-11 00:00:00QĐ ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004
06/2003/CT-UB2003-07-09 00:00:00V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10/2003/QH112003-06-26 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
04/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THỐNG KÊ
03/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT KẾ TOÁN
05/2003/CT-UB2003-06-23 00:00:00V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004.
96/2003/QĐ-UB2003-06-12 00:00:00Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị TP.HCM
15/2003/CT-TTG2003-06-12 00:00:00Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004
582/2003/QĐ-NHNN2003-06-09 00:00:00về điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
581/2003/QĐ-NHNN2003-06-09 00:00:00về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
60/2003/NĐ-CP2003-06-06 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
516/2003/QĐ-NHNN2003-05-26 00:00:00Ban hành Quyết định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
516/2003/QĐ-NHNN2003-05-26 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
03/2003/CT-NHNN2003-05-21 00:00:00Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
52/2003/NĐ-CP2003-05-19 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
486/2003/QĐ-NHNN2003-05-19 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc Về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà n-ớc
07/2003/TT-NHNN2003-05-19 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng
98/2003/QĐ-TTG2003-05-14 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005
456/2003/QĐ-NHNN2003-05-12 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 1 " Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc
85/2003/QĐ-TTG2003-05-06 00:00:00QĐ thực hiện chế độ tài chính đối với Đài Tiếng nói Việt Nam
421/2003/QĐ-NHNN2003-05-05 00:00:00Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nứớc Về việc sửa đổi Quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước
459/2003/QĐ-NHNN2003-05-02 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc Về việc sửa đổi điểm c khoản 3 điều 5 "Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n-ớc có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n-ớc
381/2003/QĐ-NHNN2003-04-23 00:00:00Về việc sửa ðổi, bổ sung một số ðiều, khoản của “Quy ðịnh về các tỷ lệ bảo ðảm an toan trong hoạt ðộng của tổ chức tín dụng” ban hanh theo Quyết ðịnh số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25/8/1999 của Thống ðốc Ngân hàng Nhà nuớc
376/2003/QĐ-NHNN2003-04-22 00:00:00Ban hành Quy định về bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
373/2003/QĐ-NHNN2003-04-22 00:00:00quyết định của thống đốc ngân hàng nhà n-ớc Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
432/QĐ-TTG2003-04-21 00:00:00QĐ phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án "Cải cách quản lý tài chính công"
09/2003/TT-BLĐTBXH2003-04-17 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tuớng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội
46/2003/QĐ-TTG2003-04-02 00:00:00QĐ về tỷ lệ bắt buộc bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội
285/2003/QĐ-NHNN2003-03-31 00:00:00về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
23/2003/TTLT/BTC-UBTDTT2003-03-25 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 (SEAGames 22)
22/2003/TTLT/BTC-BKHCNMT-BNV2003-03-24 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu.
21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV2003-03-24 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.
20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV2003-03-24 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá - Thông tin
05/2003/CT-TTG2003-03-18 00:00:00Chỉ thị về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
07/2003/TT-BLĐTBXH2003-03-14 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ- CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
208/2003/QĐ-NHNN2003-03-10 00:00:00V/v ban hành Quy chế xét tặng Huy chương“Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam
25/2003/QĐ-BTC2003-03-01 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc bãi bỏ giá bán tối đa thép xây dựng
24/2003/QĐ-BTC2003-03-01 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bỏ qui định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu
170/2003/QĐ-NHNN2003-02-28 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
23/2003/QĐ-BTC2003-02-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
162/2003/QĐ-NHNN2003-02-25 00:00:00Về việc bổ sung mã Ngân hàng mới thành lập vào Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
05/2003/TT-NHNN2003-02-24 00:00:00thông tu Huớng dẫn xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp nhà n-ớc tại các ngân hàng th-ơng mại nhà n-ớc theo nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/07/2002 của chính phủ
03/2003/TT-NHNN2003-02-24 00:00:00Hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ
06/2003/TT/BLĐTBXH2003-02-21 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.
22/2003/QĐ-BTC2003-02-18 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
12/2003/TT-BTC2003-02-18 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
20/2003/QĐ-BTC2003-02-17 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
131/2003/QĐ-NHNN2003-02-17 00:00:00Về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là Ngân hàng.
112/2003/QĐ-NHNN2003-02-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
11/2003/TT-BTC2003-02-11 00:00:00Hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ Kho bạc Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách xã hội
93/2003/QĐ-NHNN2003-01-29 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt nam
21/2003/QĐ-TTG2003-01-29 00:00:00QĐ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước
40/2003/NQ-HĐNDKXIII2003-01-28 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2001
09/2003/TT-BTC2003-01-27 00:00:00Huớng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2003
12/2003/QĐ-BTC2003-01-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị , vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam .
16/2003/QĐ-TTG2003-01-22 00:00:00QĐ phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
15/2003/QĐ-TTG2003-01-20 00:00:00QĐ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng
42/2003/QĐ-NHNN2003-01-13 00:00:00Về Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng
07/2003/NQ-HĐ2003-01-13 00:00:00V/v phê chuẩn dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2003.
13/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Vị Thuỷ
12/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Long Mỹ
11/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Phụng Hiệp
10/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Thốt Nốt
09/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Ô Môn
08/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Châu Thành A
07/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị huyện Châu Thành
06/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị thị xã Vị Thanh
05/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003 đơn vị thành phố Cần Thơ
04/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2003
03/2003/QĐ-UB2003-01-10 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn về kinh tế - xã hội và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2003
02/2002/TT-BTC2003-01-09 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
01/2003/NĐ-CP2003-01-09 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
24/2003/QĐ-NHNN2003-01-07 00:00:00Ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng
19/2003/QĐ-NHNN2003-01-06 00:00:00Về việc ban hành Cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước để thực hiện thoả thuận hoán đổi ASEAN
01/2003/CT-BTC2003-01-06 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán Quí mùi
02/2003/QĐ-TTG2003-01-02 00:00:00QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
187/2002/QĐ-TTG2002-12-30 00:00:00QĐ chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội
163/2002/QĐ-BTC2002-12-27 00:00:00Về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 146/2002/QĐ-BTC ngày 4/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
117/2002/TT-BTC2002-12-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
01/2002/QH112002-12-27 00:00:00Về ngân sách nhà nước
117/2002/QĐ-UB2002-12-26 00:00:00Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị thành phố Cần Thơ và Cục Thuế
80/2002/QĐ-UB2002-12-23 00:00:00V/v thành lập Ban đại diện HĐ quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh KonTum.
156/2002/TT-BTC2002-12-20 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
180/2002/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội
113/2002/TT-BTC2002-12-16 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
111/2002/TT-BTC2002-12-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước
110/2002/TT-BTC2002-12-12 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
148/2002/QĐ-BTC2002-12-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành mã số danh mục Mục - Tiểu mục phí và lệ phí của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
100/2002/NĐ-CP2002-12-06 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1335/2002/QĐ-NHNN2002-12-05 00:00:00Quy định lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước
4231/2002/QĐ-UB2002-11-29 00:00:00Thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
4220/2002/QĐ-UB2002-11-29 00:00:00Thành lập HĐQT ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long
1325/2002/QĐ-NHNN2002-11-28 00:00:00Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam
1287/2002/QĐ-NHNN2002-11-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước
1284/2002/QĐ-NHNN2002-11-21 00:00:00Ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng"
1280/2002/QĐ-NHNN2002-11-19 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng liên doanh
1277/2002/QĐ-NHNN2002-11-18 00:00:00Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng
1237/2002/QĐ-NHNN2002-11-11 00:00:00"Về việc sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng thương mại cổ phần Hải Phòng"
3902/2002/QĐ-UB2002-11-07 00:00:00Thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
97/2002/QĐ-UB2002-11-05 00:00:00V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thường xuyên và dự toán ngân sách năm 2002 của tỉnh Cần Thơ
100/2002/TT-BTC2002-11-04 00:00:00Hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước
85/2002/NĐ-CP2002-10-25 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng
1085/2002/QĐ-NHNN2002-10-23 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
1151/2002/QĐ-NHNN2002-10-21 00:00:00Về việc bổ sung mã Ngân hàng mới thành lập vào Hệ thống Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước
131/2002/QĐ-BTC2002-10-18 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hộ kinh doanh
1145/2002/QĐ-NHNN2002-10-18 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các Tổ chức tín dụng
91/2002/TT-BTC2002-10-11 00:00:00Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 68/2002/TT-BTC ngày 24/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.
130/2002/QĐ-BTC2002-10-08 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính.Về việc bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2523 vào Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002
1092/NHNN2002-10-08 00:00:00Về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
1081/2002/QĐ-NHNN2002-10-07 00:00:00Về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
1081/NHNN2002-10-07 00:00:00Về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
131/2002/QĐ-TTG2002-10-04 00:00:00QĐ thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội
1071/NHNN2002-10-02 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của “Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với các Tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 215/1998/QĐ-NHNN5 ngày 23/6/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
1058/NHNN2002-09-27 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
05/2002/TT-NHNN2002-09-27 00:00:00Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất,doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theoQuyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ
83/QD-BNNPTNT2002-09-23 00:00:00Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị Dự án Giảm nhẹ thiên tai vay vốn của Ngân hàng thế giới
1020/NHNN2002-09-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm Thông tin tín dụng
81/2002/TT-BTC2002-09-16 00:00:00Hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
998/NHNN2002-09-13 00:00:00Về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
961/NHNN2002-09-09 00:00:00Về việc sửa đổi và bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
75/2002/TT-BTC2002-09-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện phương án tài chính cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại 2001-2003.
74/2002/QĐ/BTC2002-09-09 00:00:00Hướng dẫn việc đánh giá lại khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm của Ngân hàng thương mại Nhà nước
936/2002/QĐ-NHNN2002-09-03 00:00:00Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển
933/NHNN2002-08-30 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
933/2002/QĐ-NHNN2002-08-30 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
906/2002/QĐ-NHNN2002-08-26 00:00:00Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà n-ước Về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng
878/2002/QĐ-NHNN2002-08-19 00:00:00Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-NHNN ngày 24/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ
877/2002/QD-NHNN2002-08-19 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 09/03/2000
851/2002/QĐ-NHNN2002-08-12 00:00:00quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại điểm đ khoản 3 điều 5 "Quy định về Hệ thống Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc NHNN
65/2002/TT-BTC2002-08-02 00:00:00Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ cho thương nhân vay để dự trữ, bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông, lâm sản tại khu vực II, III miền núi, hải đảo vùng đồng bào dân tộc.
798/2002/QĐ-NHNN2002-07-29 00:00:00Về việc giảm 30 % lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng
797/2002/QĐ-NHNN2002-07-29 00:00:00Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Qui định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theoQuyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/09/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
792/2002/QĐ-NHNN2002-07-26 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
11/2002/CT-UB2002-07-23 00:00:00Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 .
700/2002/QĐ-NHNN2002-07-22 00:00:00Về gửi tiền dự trữ bắt buộc bằng VND đối với các tổ chức tín dụng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng
674/2002/QĐ-NHNN2002-07-22 00:00:00Về việc cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào Hệ thống thanh toán điện tử Liên Ngân hàng được sử dụng tài khoản Thanh toán liên hàng để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua Hệ thống thanh toán điện tử Liên Ngân hàng
646/2002/QĐ-NHNN2002-07-22 00:00:00Về việc sửa đổi điều 14 Quy chế KSĐB đối với các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 215/1998/QĐ-NHNN5 ngày 23/6/1998
13/2002/CT-UB-CP2002-07-19 00:00:00Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003
62/2002/TT-BTC2002-07-18 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng
742/2002/QĐ-NHNN2002-07-17 00:00:00Về việc ban hành Quy định uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng
16/2002/CT-UB2002-07-16 00:00:00Chỉ thị XD kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách NN năm 2003
35/2002/CT-UBBT2002-07-15 00:00:00V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 20023.
90/2002/QĐ-BTC2002-07-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
61/2002/TT-BTC2002-07-11 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2003
60/2002/TT-BTC2002-07-10 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội chữ thập đỏ Việt Nam.
04/2002/QĐ-NHNN2002-07-03 00:00:00Về việc ban hành Quy định uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng
86/2002/QĐ-BTC2002-07-01 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002 - 2005.
681/2002/QĐ-NHNN2002-07-01 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
678/2002/QĐ-NHNN2002-06-28 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam
58/2002/TT-BTC2002-06-28 00:00:00Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước , tổ chức chính trị, chính trị xã hội
57/2002/TT-BTC2002-06-28 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc
14/2002/CT-TTG2002-06-28 00:00:00Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003
669/2002/QĐ-NHNN2002-06-27 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành Ngân hàng
55/2002/TT-BTC2002-06-26 00:00:00Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
53/2002/TT/BTC2002-06-25 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính.
2413/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Vàng bạc đá quý Bến Thành
2412/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Vàng bạc đá quý Bến Thành
48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT2002-05-28 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp
45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH2002-05-16 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động- thương binh và xã hội quản lý
61/2002/QĐ-TTG2002-05-15 00:00:00QĐ sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ và quyền mua bán ngoại tệ của người cư trú là tổ chức
1455/2002/QĐ-UB2002-05-14 00:00:00Giao kế hoạch năm 1 (năm 2002) dự án giảm nghèo tỉnh Phú Thọ do Ngân hàng thế giới tài trợ.
44/2002/TTLT-BTC-BYT2002-05-08 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (Sử dụng vốn vay của ngân hàng phát triển châu á)
12/2002/CT-UB2002-05-08 00:00:00V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2003
1269/2002/QĐ-UB2002-04-26 00:00:00Giao kế hoạch năm 1 (năm 2002) dự án giảm nghèo tỉnh Phú Thọ do Ngân hàng thế giới tài trợ.
20/2002/QĐ-UB2002-04-25 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2002.
36/2002/TT-BTC2002-04-22 00:00:00Hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt Nam.
35/2002/TTLT-BTC2002-04-18 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
34/2002/TT-BTC2002-04-17 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
33/2002/TTLT-BTC-BTP2002-04-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính
32/2002/TT-BTC2002-04-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của Thủ tướn Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sơr SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan.
48/2002/QĐ-UB2002-04-04 00:00:00Qui định tiền lương các chế độ trợ cấp khác và công tác quản lý tài chính đối với lực lượng TNXK Tp ĐN
29/2002/TT-BTC2002-03-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
220/QĐ-TTG2002-03-26 00:00:00QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu á
27/2002/TT-BTC2002-03-22 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
25/2002/QĐ-CTUBBT2002-03-22 00:00:00V/v Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2002
44/2002/QĐ-TTG2002-03-21 00:00:00QĐ về sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
25/2002/TT-BTc2002-03-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
24/2002/TT-BTC2002-03-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
23/2002/TT-BTC2002-03-20 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
21/2002/QĐ-CTUBBT2002-03-08 00:00:00V/v Ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
12/2002/CT-UBBT2002-03-08 00:00:00V/v Điều hành dự toán ngân sách năm 2002
02/2002/CT-BTC2002-03-05 00:00:00V/v tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
04/2002/TT-BTP2002-02-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính
06/2002/CT-TTG2002-02-20 00:00:00Chỉ thị về biện pháp tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2002
16/2002/TT-BTC2002-02-08 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
15/2002/TTLT-BTC-BTP2002-02-08 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước.
05/2002/CT-UB2002-02-07 00:00:00V/v tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002
13/2002/TT-BTC2002-02-05 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ.
04/2002/QĐ-UB2002-01-30 00:00:00QĐ v/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002.
26/2002/NQ/HĐNDKXIII2002-01-28 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2000.
20/2002/QĐ-TTG2002-01-24 00:00:00QĐ chuyển Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
07/2002/TTLT-BTC-BYT2002-01-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20/11/1998 của liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế
06/2002/TT-BTC2002-01-18 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
01/2002/TT-BTC2002-01-17 00:00:00Hướng dẫn Quy chế công khai tài chính về Ngân sách Nhà nước
10/2002/NĐ-CP2002-01-16 00:00:00Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
14/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Ô Môn
13/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Phụng Hiệp
12/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Long Mỹ
11/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Thốt Nốt
10/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Châu Thành
09/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Châu Thành A
08/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Châu Thành A
07/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị thị xã Vị Thanh
06/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị thành phố Cần Thơ
05/2002/QĐ-UB2002-01-15 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị Cục Thuế
04/2002/QĐ-UB2002-01-11 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 tỉnh Cần Thơ
03/2002/QD-NHNN2002-01-02 00:00:00Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Quy định lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước
02/QD-NHNN2002-01-02 00:00:00Về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng
1627/2001/QD-NHNN2001-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
1626/QD-NHNN2001-12-31 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
1603/2001/QD-NHNN2001-12-28 00:00:00V/v ban hành "Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân"
1601/2001/QD-NHNN2001-12-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 07/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
104/2001/TT-BTC2001-12-26 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/06/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam
09/2001/CT-NHNN2001-12-24 00:00:00Về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành Ngân hàng
144/2001/QĐ-BTC2001-12-21 00:00:00Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996
141/2001/QĐ-BTC2001-12-21 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
08/2001/TT-BTP2001-12-18 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp
1557/2001/QĐ-NHNN2001-12-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng
135/2001/QĐ-BTC2001-12-14 00:00:00Về việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ trái phiếu
100/2001/TT-BTC2001-12-07 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 21/2001/CT-TTg ngày 11/09/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí Hành chính sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp để mua tài sản, vật tư, trang thiết bị
1511/2001/QĐ-NHNN2001-11-30 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước
1498/QĐ-NHNN2001-11-29 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
1437/2001/QĐ-NHNN2001-11-29 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcVề việc ban hành Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt Nam
1432/2001/QD-NHNH2001-11-28 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
1476/2001/QĐ-NHNN2001-11-26 00:00:00Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
1472/2001/QĐ-NHNN2001-11-23 00:00:00quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng
94/2001/TT-BTC2001-11-22 00:00:00Hướng dẫn bổ sung qui định tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị,phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
66/2001/QĐ-UB2001-11-22 00:00:00Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thường xuyên và dự toán ngân sách năm 2001 của tỉnh Cần Thơ
182/2001/QĐ-TTG2001-11-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ
1439/2001QĐ-NHNN2001-11-20 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 09/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
95/2001/TT-BTC2001-11-11 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP
1390/NHNN2001-11-09 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
1389/NHNN2001-11-09 00:00:00Ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
88/2001/TTLT/BTC-BộGD&ĐT-BNG2001-11-06 00:00:00Hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài".
172/2001/QĐ-TTG2001-11-05 00:00:00Về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan
1348/2001/QĐ-NHNN2001-10-29 00:00:00Về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng
1346/2001/QĐ-NHNN2001-10-29 00:00:00Về việc ban hành Quy định thủ tục nhờ thu Thương phiếu qua Ngân hàng
10/NHNN2001-10-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
1310/QD-NHNN2001-10-15 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các tổ chức tín dụng
1310/2001-QĐ-NHNN2001-10-15 00:00:00Về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các tổ chức tín dụng
1289/2001/QD-NHNN2001-10-11 00:00:00Sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng
34/2001/QĐ-UB2001-10-10 00:00:00QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển năm 2001 tỉnh Hoà Bình
152/2001/QĐ-TTG2001-10-09 00:00:00QĐ về cơ chế chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản
1278/QD-NHNN2001-10-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước
1269/2001/QD-NHNN2001-10-08 00:00:00Về việc ban hành Mẫu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
09/2001/TT-NHNN2001-10-08 00:00:00thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
99/2001/QĐ/BTC2001-10-02 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành kèm Quyết định số 162/1999/QĐ/BTC ngày 29/12/1999
97/2001/QĐ/BTC2001-10-02 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
1247/QD-NHNN2001-09-28 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
1234/QD-NHNN2001-09-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
64/2001/NĐ-CP2001-09-20 00:00:00Nghị định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
1198/QD-NHNN2001-09-18 00:00:00Về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ
21/2001/CT-TTG2001-09-11 00:00:00Chỉ thị về sử dụng ngân sách Nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính
79/2001/TT-BTC2001-09-10 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.
68/2001/QĐ-UB2001-09-07 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại tại nhà riêng, điện thoại di dộng đối với cán bộ lãnh đạo trong cácc ơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thụ hưởng ngân sách nhà nước thuộc TP Hà Nội
132/2001/QĐ-TTG2001-09-07 00:00:00QĐ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông tôn, cở sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn
1154/QD-NHNN2001-09-07 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo củng cố và hoàn thiện hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân
08/TT-NHNN2001-09-06 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"
1122/QD-NHNN2001-09-04 00:00:00Ban hành Qui định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân
72/2001/TT/BTC2001-08-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
1087/QD-NHNN2001-08-27 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân
1078/QD-NHNN2001-08-27 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
1077/QD-NHNN2001-08-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 03/2000/tt-nhnn5 ngày 16/3/2000 của Ngân hàng Nhà nước
1076/QD-NHNN2001-08-27 00:00:00Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/05/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức
70/2001/TT/BTC2001-08-24 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại
69/2001/TT/BTC2001-08-24 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam
68/2001/TT/BTC2001-08-24 00:00:00Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước
06/TT-NHNN2001-08-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
66/2001/TT/BTC2001-08-22 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1066/QD-NHNN2001-08-22 00:00:00Về việc ban hành mẫu Phiếu xuất, nhập kho dùng trong hạch toán xuất, nhập tại các kho tiền Ngân hàng Nhà nước
1033/QD-NHNN2001-08-15 00:00:00Về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số: 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng
1019/QD-NHNN2001-08-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1ngày 3/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng
48/2001/NĐ-CP2001-08-13 00:00:00Tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
34/2001/QĐ-UB2001-08-09 00:00:00V/v ban hành Quy chế quản lý, cho vay hổ trợ đầu tư bằng nguồn đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.
1004/QD-NHNN2001-08-08 00:00:00Về việc sửa đổi tiết a điểm 2.2 Mục II Thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 4 / 4/ 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
992/QD-NHNN2001-08-06 00:00:00Về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh
991/QD-NHNN2001-08-06 00:00:00Về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp
43/2001/NĐ-CP2001-08-01 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
06/CT-NHNN2001-07-30 00:00:00về cho vay mới để tiếp tục chăm sóc cây cà phê trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ĐăkLăk, Lâm Đồng.
932/QD-NHNN2001-07-27 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
894/2001/QD-NHNN2001-07-17 00:00:00Về tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng
893/2001/QD-NHNN2001-07-17 00:00:00Về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam cho các ngân hàng
09/2001/CT-UB2001-07-12 00:00:00V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
18/2001/CT-UB2001-07-11 00:00:00V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
56/2001/TTLT-BTC-BTS2001-07-09 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thuỷ sản do ngân sách nhà nước bảo đảm.
54/2001/TT/BTC2001-07-05 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
839/QD-NHNN2001-06-29 00:00:00Về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
838/QD-NHNN2001-06-29 00:00:00Về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng
51/2001/TT-BTC2001-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
100/2001/QĐ-TTG2001-06-28 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm XH VN
805/2001/QĐ-NHNN2001-06-21 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng
16/2001/CT-TTG2001-06-21 00:00:00Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
05/2001/CT-NHNN2001-06-20 00:00:00Về cho vay ngoài địa bàn của tổ chức tín dụng VN
757/2001/QĐ-TTG2001-06-19 00:00:00QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới
15/2001/CT-TTG2001-06-11 00:00:00Tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2001
10/2001/TT-BGTVT2001-06-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký tầu biển và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa để lưu hành phương tiện khi phương tiện cầm cố, thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng
33/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Ban hành quy định cấp páht và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các DNNN thuộc TP Hà Nội
32/2001/QĐ-UB2001-06-08 00:00:00Ban hành quy định cấp phát, quản lý vốn ngân sách nhà nước, cấp bổ sung vốn lưu động choc ác DNNN trên địa bàn TP Hà Nội
20/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-06-06 00:00:00Về việc ban hành “Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”
88/2001/QĐ-TTG2001-06-05 00:00:00Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
40/2001/TT/BTC2001-06-05 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước Trung ương
04/2001/CT-NHNN2001-06-05 00:00:00Thực hiện công tác thông tin báo cáo của ngành ngân hàng.
66/2001/QĐ-UB2001-06-01 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của XN Quản lý và khai thác cảng cá Thuận Phước TPĐN
11/2001/TT-BLĐTBXH2001-06-01 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
05/2001/TT-NHNN2001-05-31 00:00:00Hướng dẫn thi hành QĐ số: 61/2001/QĐ-TTG ngày 25/4/2001 của Thủ tướng CP về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức.
37/2001/TT-BTC2001-05-28 00:00:00Bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT/BTC ngày 20/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam.
33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH2001-05-24 00:00:00Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
04/2001/TT-nhnn2001-05-18 00:00:00Hướng dẫn về Quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
77/2001/QĐ-TTG2001-05-14 00:00:00Chi phí cho việc đào tạo cán bộ Khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước
29/2001/TT-BTC2001-05-08 00:00:00Hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
615/2001/QD-NHNN2001-05-07 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào theo Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 2/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
28/2001/TT-BTC2001-05-03 00:00:00Hướng dẫn ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách Nhà nước
39/2001/QĐ-BTC2001-05-02 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Ngân sách Xã ban hành theo Quyết định 827/1998/QĐ - BTC ngày 4/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
16/2001/NĐ-CP2001-05-02 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
560/QD-NHNN2001-04-27 00:00:00Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng
27/2001/TT/BTC2001-04-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
557/QD-NHNN2001-04-26 00:00:00Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.
61/2001/QĐ-TTG2001-04-25 00:00:00QĐ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức
58/2001/QĐ-TTG2001-04-24 00:00:00QĐ về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
482/QD-NHNN2001-04-24 00:00:00Về việc sửa đổi , bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCDC2001-04-23 00:00:00Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng
440/2001/QĐ-NHNN2001-04-17 00:00:00QD cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
25/2001/TT-BTC2001-04-16 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc
12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT2001-04-11 00:00:00TTLT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh tế thu hồi từ các nhiệm vụ KH,CN
02/2001/TT-NHNN2001-04-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
29/2001/QĐ-UB2001-04-03 00:00:00Về giao dự toán thu khác ngân sách Nhà nước năm 2001
02/2001/CT-NHNN2001-04-02 00:00:00Về việc chấn chỉnh công tác xử lý nợ của các khách hàng vay vốn tại các Ngân hàng
251/2001/QD-NHNN2001-03-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.
243/QD-NHNN2001-03-29 00:00:00Về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng
242/QĐ-NHNN2001-03-29 00:00:00Về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.
238/QD-NHNN2001-03-28 00:00:00Về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng
43/2001/QĐ-TTG2001-03-27 00:00:00QĐ Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại
225/QD-NHNN2001-03-23 00:00:00Về việc huỷ bỏ Bảng cân đối tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998
122/2001/QĐ-NHNN2001-03-22 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Nhà nước.
122/2001/QĐ-NHNN2001-03-22 00:00:00Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước.
37/2001/QĐ-TTG2001-03-21 00:00:00QĐ về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
21/2001/QĐ-UB2001-03-21 00:00:00Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thương xuyên và dự toán ngân sách năm 2001 của tỉnh Cần Thơ
12/2001/QĐ-BTC2001-03-13 00:00:00V/V Ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao
21/2000/TT-BTC2001-03-04 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
12/2001/QĐ-UB2001-02-26 00:00:00- Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001
03/2001/QĐ-UB2001-02-20 00:00:00Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001
06/2001/NQ/HĐNDK132001-02-16 00:00:00Nghị quyết của HĐND tỉmh Lạng Sơn: v/v phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1999.
05/2001/TT-BVHTT2001-02-13 00:00:00Thông tư Hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước
01/2001/QĐ-UB2001-02-06 00:00:00Chế độ Bảo hiểm xã hội
10/2001/TT-BTC2001-01-30 00:00:00Hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga
06/2001/QĐ-BNN2001-01-19 00:00:00Về giao chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước năm 2001.
01/2001/TT-NHNN2001-01-19 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp VN
09/2001/TT-BTC2001-01-18 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2001
15/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
14/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
13/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
12/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
11/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
10/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
09/2001/QĐ-UB2001-01-17 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001
05/2001/NĐ-CP2001-01-17 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
01/CT-NHNN2001-01-17 00:00:00Về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và Hệ thống thanh toán
01/2001/TTLT/BLĐTBXH-TC2001-01-16 00:00:00Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ.
05/2001/QĐ-UB2001-01-15 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách
04/2001/TTLT-BTC-TCHQ2001-01-12 00:00:00Hướng dẫn việc tập trung, quản lý thu, nộp thuế xuất, nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
02/2001/QĐ-UB2001-01-11 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, các ngành và các đơn vị Thuộc Thành phố Hà Nội
01/2001/QĐ-UB2001-01-09 00:00:00V/v ban hành quy định một số vấn đề về công tác kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2001.
121/2000/TT-BTC2000-12-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
214/2000/QĐ-BTC2000-12-28 00:00:00V/v ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
209/2000/QĐ-BTC2000-12-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chín về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng cho ngân sách cấp xã.
119/2000/TT-BTC2000-12-25 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển
145/2000/QĐ-TTG2000-12-19 00:00:00Ban hành quy chế quản lý tài chính đ/v bảo hiểm tiền gửi VN
516/QĐ-NHNN12000-12-18 00:00:00Về việc ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng
500/QĐ-NHNN12000-12-05 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng
499/QĐ-NHNN52000-12-05 00:00:00Quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14 tháng 9 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
496/2000/CT-NHNN12000-12-01 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng
495/QĐ-NHNN12000-11-30 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về số ngày tính lãi 1 năm đối với tiền gửi và cho vay bằng đô la Mỹ
492/QĐ-NHNN52000-11-28 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC2000-11-28 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
488/QĐNHNN52000-11-27 00:00:00Quyết định Của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc phân loại tài sản " Có ", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng
114/2000/TT-BTC2000-11-27 00:00:00Hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước
189/2000/QĐ-BTC2000-11-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC2000-11-22 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000
70/2000/NĐ-CP2000-11-21 00:00:00Giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
179/2000/QĐ/BTC2000-11-13 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt nam
468/NHNN72000-11-08 00:00:00Về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
172/2000/QĐ-BTC2000-11-01 00:00:00Về việc Ban hành Qui định về mã số đối với các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước
108/2000/TT-BTC2000-10-27 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Nhà khách của cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.
169/2000/QĐ-BTC2000-10-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về ban hành Chế độ kế toán hộ kinh doanh
167/2000/QĐ-BTC2000-10-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
449/NHNN22000-10-20 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng
448/NHNN22000-10-20 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng
26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC2000-10-20 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
11/2000/TT-NHNN142000-10-13 00:00:00Thông Tư hướng dẫn thực hiện việc giãn nợ, khoanh nợ và tiếp tục cho vay mới góp phần để khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống nhân dân tại vùng lũ lụt ở Đồng bằng Sông Cửu long theo Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ
98/2000/TT-BTC2000-10-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương
97/2000/TT-BTC2000-10-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở và Quĩ tín dụng nhân dân khu vực
117/2000/QĐ-TTG2000-10-10 00:00:00Một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam
432/2000/QĐ-NHNN12000-10-03 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng
108/2000/QĐ-UB2000-10-02 00:00:00Phân bổ vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách nhà nước năm 2000.
96/2000/TT-BTC2000-09-28 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
95/2000/TT-BTC2000-09-22 00:00:00Hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
154/2000/QĐ-BTC2000-09-22 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
418/2000/QĐ-NHNN72000-09-21 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng
315/2000/QĐ-NHNN12000-09-20 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo
10/2000/CT-UB2000-09-19 00:00:00Về công tác vận động , tiếp nhận và quản lý tài chính đối với các dự án và các nguồn viện trợ phi chính phủ
92/2000/TT-BTC2000-09-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/199/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về Chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng.
49/2000/NĐ-CP2000-09-12 00:00:00Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại
10/NHNN12000-08-31 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, nhằm thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ.
09/NHNN32000-08-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng
284/QĐ-NHNN12000-08-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
283/QĐ-NHNN142000-08-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh Ngân hàng
270/2000/QĐ-NHNN92000-08-21 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
21/2000/CT-UB2000-08-21 00:00:00Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2001
266/2000/QĐ-NHNN12000-08-18 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh
258/2000/QĐ-NHNN72000-08-14 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ
249/2000/QĐ-NHNN92000-08-09 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước
249/QĐ-NHNN92000-08-09 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước
09/2000/CT-UB2000-08-07 00:00:00Về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001
239/2000/QĐ-NHNN12000-07-31 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
78/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-19 00:00:00Ban hành QUy chế tổ chức thực hiện và Quy chế quản lý tài chính Dự án "Trồng rừng tại các tỉnh Bắc giang, Quảng ninh và Lạng sơn" BMZ 98 66 781 do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức viện trợ không hoàn lại
73/2000/TT-BTC2000-07-19 00:00:00Hướng dẫn Xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2001
72/2000/TT-BTC2000-07-19 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương
224/QĐ-NHNN22000-07-19 00:00:00Qyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V/v ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước
206/2001/QĐ-NHNN132000-07-19 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
206/QĐ-NHNN132000-07-19 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
13/2000/CT-TTG2000-07-17 00:00:00Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán Ngân sách NN năm 2001
44/2000/QĐ-BCN2000-07-14 00:00:00Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp địa chất
68/2000/TT-BTC2000-07-13 00:00:00Hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ
67/2000/TT-BTC2000-07-13 00:00:00Hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
22/2000/NĐ-CP2000-07-10 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
148/44/CT-UB2000-07-10 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết định 05/2000/QĐ-TTg ngày 5/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về "xử lý thanh toán nợ giai đoạn II"
13/CT-UB2000-07-04 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên V/v triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
08/2000/TT-NHNN52000-07-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ “về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài,văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.”
75/2000/QĐ-TTG2000-06-28 00:00:00Phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của bảo hiểm tiền gửi VN
191/QĐ-NHNN22000-06-26 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung mã Ngân hàng mới thành lập vào Hệ thống mã Ngân hàng,Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
05/CT-NHNN152000-06-19 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Ngân hàng
14/2000/CT.UBT2000-06-16 00:00:00Về tăng cường chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh
20/2000/NĐ-CP2000-06-15 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
185/QĐ-NHNN22000-06-15 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán.
149/45/CT-UB2000-06-15 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với các hộ SXKD công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
183/QĐ-NHNN22000-06-14 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17-12-1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
99/2000/QĐ-BTC2000-06-13 00:00:00Về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán
66/2000/QĐ-TTG2000-06-13 00:00:00Một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương
178/QĐ-NHNN22000-06-07 00:00:00Về việc bổ sung mã Ngân hàng mới thành lập vào Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
04/CT-NHNN52000-06-07 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần
04/2000/CT-UB2000-05-29 00:00:00V/v chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.
171/2000/QĐ-NHNN132000-05-27 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn
03/2000/CT-NHNN42000-05-27 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước
44/2000/TTLT/BTC- BGD&ĐT- BLDTBXH2000-05-23 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTB&XH2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
43/2000/TT-BTC2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ hỗ trợ phát triển
42/2000/TT-BTC2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển
41/2000/TT-BTC2000-05-19 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, mục tiêu được áp dụng cơ chế của chương trình mục tiêu quốc gia
39/2000/TT-BTC2000-05-11 00:00:00Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc quan Ngân hàng Nhà nước
07/2000/CT-UB2000-05-08 00:00:00Chỉ thị về triển khai thực hiện chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
14/QĐ-UB2000-05-03 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
06/NHNN12000-04-28 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178 /1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng
06/CT-UB2000-04-27 00:00:00Về việc tiếp tục xử lý thanh toán nợ giai đoạn 2
32/2000/TTLT/BTC-BVHTT2000-04-26 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá
31/2000/TTLT/BTC-BYT2000-04-25 00:00:00Hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công
30/2000/TTLT/BTC-UBTDTT2000-04-24 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao
29/2000/TT-BTC2000-04-24 00:00:00Qui định về quản lý Quỹ tạm giữ của ngân sách nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài
56/2000/QĐ-BTC2000-04-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
322/TTG2000-04-19 00:00:00Phê duyệt đề án Đào tạo cán bộ KH, KT tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
27/2000/TT-BTC2000-04-06 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản
108/NHNN12000-04-06 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp
107/NHNN12000-04-06 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng quốc doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo.
103/NHNN12000-04-05 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng
102/NHNN12000-04-05 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.
25/2000/TT-BTC2000-03-30 00:00:00Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.
23/2000/TT-BTC2000-03-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05 /2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày18 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, thanh toán nợ giai đoạn II
03/TT-NHNN52000-03-27 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi
92/NHNN72000-03-24 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới
28/2000/QĐ-BNN-KH2000-03-23 00:00:00Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước năm 2000
27/2000/QĐ-BNN-TCKT2000-03-21 00:00:00Quyết định v/v Ban hành quy chế quản lý tài chính dự án bảo tồn Vườn quốc gia Cát tiên do Chính phủ Vương quốc Hà Lan viện trợ không hoàn lại
05/CT-UB2000-03-20 00:00:00V/v thực hiện quyết định 67/1999/QĐ-TTg và quyết định số 148/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
31/1999/QĐ-UBCK62000-03-16 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.
85/QĐ-NHNN2000-03-10 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở
37/QĐ-UB2000-03-01 00:00:00V/v phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2000
18/2000/TT-BTC2000-03-01 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao
16/2000/ TTLT-BTC-BLĐ2000-02-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ.
18/2000/QĐ-UB2000-02-10 00:00:00Về việc phê duyệt cho vay vốn từ Qũy Quốc gia hỗ trợ việc làm đối với các dự án nhỏ từ vốn thu hồi của các năm trước
26/2000/NHNN72000-02-01 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp.
26/NHNN72000-02-01 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp.
11/2000/TT-BTC2000-02-01 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn
16/2000/QĐ-UB2000-01-31 00:00:00Về giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2000
12/2000/QĐ-UB2000-01-27 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2000
11/2000/QĐ-UB2000-01-27 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2000
10/2000/QĐ-UB2000-01-27 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2000
09/2000/QĐ-UB2000-01-27 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2000
08/2000/QĐ-UB2000-01-27 00:00:00Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2000
39/NHNN2000-01-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ
38/NHNN2000-01-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về kỳ dự báo và định kỳ cung cấp thông tin cho công tác quản lý vốn khả dụng
37/NHNN2000-01-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn khả dụng
39/2000/QĐ-NHNN2000-01-24 00:00:00Về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ.
06/2000/TT-BTC2000-01-18 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2000
01/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC2000-01-17 00:00:00hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000-TT-/BLĐTBXH2000-01-17 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000/BLĐTBXH2000-01-17 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000/NĐ-CP2000-01-13 00:00:00Ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ
05/2000/QĐ-TTg2000-01-05 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II
440/NHNN1999-12-29 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ngân hàng Nhà nước cho vay đối với các ngân hàng thương mại để khắc phục sự cố máy tính năm 2000
178/1999/NĐ-CP1999-12-29 00:00:00Về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng
06/CT-NHNN1999-12-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
423/NHNN1999-12-21 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành “Qui định về xác định Hạn mức tín dụng bán buôn cho các Tổ chức Tín dụng tham gia Dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ"
233/1999/QĐ-TTg1999-12-20 00:00:00Ban hành Quy chế Bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
232/1999/QĐ-TTg1999-12-17 00:00:00V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Qũy hỗ trợ phát triển
175/1999/NĐ-CP1999-12-15 00:00:00Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
39/QĐ-UBCK31999-11-26 00:00:00Về việc chấp thuận Ngân hàng Chỉ định thanh toán.
415/NHNN1999-11-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng
412/NHNN1999-11-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế
401/NHNN1999-11-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số Điều tại Thông tư 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 và Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 25/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
398/QĐ-NHNN31999-11-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
397/NHNN1999-11-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.
166/1999/NĐ-CP1999-11-19 00:00:00Về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
135/99/TT-BTC1999-11-19 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
129/99/TT-BTC1999-11-05 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình Tín `dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JBIC)
215/1999/QĐ-TTg1999-11-03 00:00:00Ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn
389/NHNN101999-10-28 00:00:00Quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
211/1999/QĐ-TTG1999-10-28 00:00:00Về lãi suất vay vốn trồng rừng nguyên liệu công nghiệp.
384/NHNN11999-10-27 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo.
127/99/TT-BTC1999-10-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết
383/NHNN11999-10-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
382/NHNN11999-10-25 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng
127/99/QĐ-BTC1999-10-22 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán
371/NHNN11999-10-21 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng
371/1999/QĐ-NHNN11999-10-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng.
123/99/TT-BTC1999-10-15 00:00:00Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương
362/NHNN11999-10-12 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
356/NHNN141999-10-12 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng
340/NHNN141999-10-07 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở
324/NHNN1999-10-07 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành
288/NHNN211999-10-07 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc: sửa đổi sổ tay chính sách Quỹ phát triển nông thôn
356/1999/QĐ-NHNN1999-10-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng.
06/NHNN1999-09-29 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc thực hiện Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 trong ngành Ngân hàng
119/NĐ-CP1999-09-18 00:00:00về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
119/1999/NĐ-CP1999-09-18 00:00:00Một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiepẹ đầu tư và hoạt động khoa học và công nghệ
111/99/TT-BTC1999-09-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
880/QĐ-TTG1999-09-16 00:00:00Xử lý lỗ phát sinh do rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong kinh doanh phân bón nhập khẩu năm 1997 và 1998
323/NHNN11999-09-14 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo.
322/NHNN51999-09-14 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ề việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Tổ chức tín dụng
1733/QĐ-UB1999-09-14 00:00:00Về việc phê duyệt mức vốn, thời gian cho vay và điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn năm 1999
109/99/TT-BTC1999-09-11 00:00:00Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
308/NHNN71999-09-07 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc quy định điều kiện vay nước ngoài
91/NĐ-CP1999-09-04 00:00:00về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng
91/1999/NĐ-CP1999-09-04 00:00:00về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng
307/NHNN11999-09-03 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.
306/NHNN11999-09-03 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng
05/NHNN11999-09-03 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị
89/1999/NĐ-CP1999-09-01 00:00:00Bảo hiểm tiền gửi
89/NĐ-CP1999-09-01 00:00:00Bảo hiểm tiền gửi
86/1999/NĐ-CP1999-08-30 00:00:00Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
180/QĐ-TTg1999-08-30 00:00:00Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của TTCP về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức
297/NHNN51999-08-27 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng"
04/CT-NHNN11999-08-24 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc thực hiện Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999 của Chính Phủ về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999.
172/QĐ-TTg1999-08-19 00:00:00Về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán.
796/TTg1999-08-14 00:00:00bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
273/NHNN1999-08-13 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/2/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ Quý Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.
266/NHNN11999-07-31 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
249/NHNN61999-07-30 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông
247/NHNN61999-07-30 00:00:00Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá (Ban hành theo Quyết định số 247 ngày 14 tháng 7 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
237/NHNN81999-07-30 00:00:00Quyết định của Tthống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước
14/1999/CT-UB1999-07-30 00:00:00Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000
236/NHNN71999-07-08 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới.
565/NHNN11999-07-07 00:00:00V/v Thu phí, hoa hồng...trong hoạt động cho vay của TCTD đối với KH.
148/QĐ-TTg1999-07-07 00:00:00Về việc sửa đổi bổ, sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
235/NHNN11999-07-06 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.
84/99/TT-BTC1999-07-01 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2000
83/99/TT-BTC1999-07-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước
17/CT-TTG1999-06-30 00:00:00Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2000
11/TTLT-BYT-BHXH1999-06-22 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội.
191/NHNN71999-06-17 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
03/CT-NHNN1999-06-17 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc hưởng ứng đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc trong ngành Ngân hàng
139/QĐ-TTg1999-06-10 00:00:00Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
191/NHNN11999-06-02 00:00:00Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
57/1999/TTLT/BTC-BKHCNMT1999-06-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998- 2002
190/NHNN11999-05-29 00:00:00Quyết định của Thống đốc ngân hàng nhà nước Về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng.
189/NHNN11999-05-29 00:00:00quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
38/1999/QĐ-UB1999-05-14 00:00:00V/v ban hành quy định quản lý và cho vay vốn phát triển kinh tế thuộc Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng hồ Sông Đà Hoà Bình
54/99/TT-BTC1999-05-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
1999/TT-LT1999-05-08 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn cho vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương
49/99/TT-BTC1999-05-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính
118/QĐ-TTg1999-05-04 00:00:00Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm
27/1999/NĐ-CP1999-04-21 00:00:00Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.
42/99/TT/BTC1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam
40/99/TT-BTC1999-04-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 04/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện
69/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
67/1999/QĐ-TTG1999-03-30 00:00:00Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
13/1999/NĐ-CP1999-03-17 00:00:00Về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
26/99/TT/BTC1999-03-10 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ
64/NHNN1999-02-25 00:00:00về việc công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt nam với các ngoại tệ
62/NHNN211999-02-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế "Quản lý và Sử dụng Quỹ Phát triển Nông thôn" ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
12/99/TT/BTC1999-02-01 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 41/1998/TT-BTC, ngày 31/3/1998 của bộ tài chính v/v tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
04/1999/NĐ-CP1999-01-31 00:00:00Phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
23/1999/QĐ/KH1999-01-30 00:00:00Giao kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước năm 1999
211/1999/QĐ-UB1999-01-26 00:00:00V/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1999 cho các Sở, ngành Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã
02/1999/TT-LĐTBXH1999-01-09 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định 93//998/ NĐ-CP ngày 12/l1/998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.
248/QĐ-TTG1998-12-24 00:00:00Một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999
158/98-LB/TC-CA1998-12-14 00:00:00Hướng dẫn lập , chấp hành , quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực An ninh.
100/1998/NĐ-CP1998-12-10 00:00:00Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
232/QĐ-TTG1998-12-01 00:00:00Sửa đổi khoản 1 và 2 điều 1 QDD số 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức
151/1998/TTLT-BTC-BYT1998-11-20 00:00:00hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế.
147/98/TT/BTC1998-11-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.
215/QĐ-TTG1998-11-04 00:00:00Tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện
88/1998/NĐ-CP1998-11-02 00:00:00Chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
87/1998/NĐ-CP1998-10-31 00:00:00Phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại
1475/98/QĐ/BTC1998-10-23 00:00:00Về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ Đầu tư phát triển và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
206/QĐ-TTG1998-10-20 00:00:00Trả tiền lãi gửi dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
82/1998/NĐ-CP1998-10-03 00:00:00Ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
81/1998/NĐ-CP1998-10-01 00:00:00In đúc bảo quản vận chuyển và huỷ tiền giấy, tiền kim loại, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng
173/QĐ-TTG1998-09-12 00:00:00Nghĩa vụ bán và quyên mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức.
63/1998/NĐ-CP1998-08-17 00:00:00Quản lý ngoại hối
51/1998/NĐ-CP1998-07-18 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
103/98/TT/BTC1998-07-18 00:00:00hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
102/98/TTLT1998-07-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 95 /1998/QĐ/TTg ngày 18 /5/ 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II.
48/1998/NĐ-CP1998-07-11 00:00:00Chứng khoán và thị trường chứng khoán
91/98/TT-LT1998-06-29 00:00:00Hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.
78/1998/QĐ/Kh1998-06-02 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước năm 1998
06/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
95/QĐ-TTG1998-05-18 00:00:00Xử lý thanh toán nợ giai đoạn II
481/QĐ-UB1998-05-08 00:00:00Triển khai thực hiện chế độ kế toán cho các HTX nông nghiệp trong tỉnh
745/QĐ-UB1998-05-05 00:00:00- Thành lập BCĐ triển khai chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp.
1121/NHNN1998-04-25 00:00:00Về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5
122/QĐ-TTG1998-02-24 00:00:00Bổ nhiệm Uỷ viên Hội đồng quản trị Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long
37/QĐ-TTG1998-02-14 00:00:00Một số biện pháp quản lý ngoại tệ
130/CP/V11998-02-10 00:00:00Công điện của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ.
20/QĐ-TTG1998-01-26 00:00:00Ban hành quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt nam
02/NQ.HĐND1998-01-17 00:00:00Nghị quyết HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách năm 1998; Phê chuẩn phương án vay vốn để đàu tư XDCB năm 1998; Phê chuẩn nguyên tắc và các tỷ lệ đầu tư XDCB và các công trình trọng điểm năm 1998
898/CV-NHN1998-01-01 00:00:00Công văn về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng
07/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật các tổ chức tín dụng
06/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
531/TTG1997-07-12 00:00:00QĐ đầu tư dự án hiện đại hoá Ngân hàng và hệ thống thanh toán
461/TTG1997-07-01 00:00:00QĐ. Thành lập Ban trrù bị Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long
416/TTG1997-06-14 00:00:00CT về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1998
06/NH91997-06-10 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp ngân hàng
42/CP1997-04-29 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân
18/TC/CSTC1997-04-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm cho khu vực cửa khẩu Móng Cái
11/LĐTBXH-TT1997-04-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
196/TTg1997-04-01 00:00:00Quyết định về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ kế toán và thanh toán của các ngân hàng và tổ chức tín dụng
196/TTG1997-04-01 00:00:00QD. sử dụng các dữ liệu thong tin trên vật mang tin dể làm chưng tư kế toán và thanh toán của cac ngân hang và tổ chức tín dụng
63/QĐ-NH21997-03-22 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về bảo quản chứng từ kế toán của Ngân hàng Nhà nước
62/QĐ-NH91997-03-22 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho Vụ Các định chế tài chính
59/QĐ-NH91997-03-19 00:00:00Quyết định quy định việc điều động công chức, viên chức biệt phái đến công tác tại các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
02/2/CT-NH121997-03-19 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền hoạt động Ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng
01/1/CT-NH31997-03-19 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường đấu tranh chống tham nhũng trong ngành ngân hàng
08/8-TC/NSNN1997-03-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nưóc năm 1997
15/TTLB-BC1997-03-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thông tin trên báo chí về ngành Ngân hàng
45/QĐ-NH1997-02-27 00:00:00Quyết định về nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ
18/CP1997-02-24 00:00:00NĐ xử phạt vi pạhm hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng
06/6-TC/TCDN1997-02-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
456/TC/ĐTPT1997-02-13 00:00:00Công văn về việc lập, triển khai kế hoạch cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1997
102/CV-NH11997-02-12 00:00:00Công văn về xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới đối với doanh nghiệp Nhà nước
122/TC-QĐ/KBNN1997-02-01 00:00:00Quyết định về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm
18/CV-TD51997-01-18 00:00:00Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh (trong nước) của các ngân hàng
69/TC/CĐKT1997-01-07 00:00:00Công văn về việc triển khai áp dụng hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
01/1-TC/KBNN1997-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc chương trình 327
01/1-TT/LB1997-01-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn
01/1/TT-NH111997-01-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/96
07/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Tổ chức tín dụng
06/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước
748/TTG1996-10-10 00:00:00Về việc triển khai thực hiện Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số : 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ
59/CP1996-10-03 00:00:00Ban hành Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước
442/TTG1996-07-03 00:00:00Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997
47/CTN1996-04-03 00:00:00Luật Ngân sách Nhà nước
03/1996/QHIX1996-03-20 00:00:00Luật ngân sách nhà nước - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
87/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước
861/TTg1995-12-30 00:00:00Quyết định về một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996
383/QĐ-NH71995-12-28 00:00:00Quyết định sửa đổi điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/08/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài
382/QĐ-NH71995-12-28 00:00:00Quyết định về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh
381/QĐ-NH11995-12-28 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư
367/QĐ-NH11995-12-21 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn
366/QĐ-NH51995-12-21 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn
700/CV-NH71995-12-14 00:00:00Công văn về việc bán ngoại tệ cho các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
343/QĐ-NH171995-12-04 00:00:00Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
342/NH1995-12-04 00:00:00Quyết định công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.
11/CT-NH171995-12-04 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân
323/QĐ-NH91995-11-21 00:00:00Quyết định về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Viện khoa học Ngân hàng
322/QĐ-NH91995-11-21 00:00:00Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng", ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
84/TC/KBNN1995-11-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 25/CP ngày 5/4/1995 của Chính phủ
903/CV-TCCB1995-11-16 00:00:00Công văn hướng dẫn nội dung và tổ chức thi tuyển vào ngạch công chức Ngân hàng nhà nước.
317/QĐ-NH21995-11-10 00:00:00Quyết định về việc ban hành quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước
80/TC/KBNN1995-11-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ
313/QĐ-NH51995-11-09 00:00:00Quyết định về việc giải toả "trạng thái bảo tồn" cho Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đại á.
308/QĐ-NH61995-10-31 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quĩ và điều hoà tiền mặt thực hiện trên máy vi tính.
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994
832/CV-TCCB1995-10-26 00:00:00Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
10/CT-NH171995-10-26 00:00:00Chỉ thị về công tác kiểm soát, thanh tra, giám sát đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã tín dụng
73/TC/TCNH1995-10-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt nam.
64/CP1995-10-09 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam
70/TTLB1995-09-28 00:00:00Thông tư sửa đổi một số điểm trong thông tư 25/TTLB ngày 21/11/1991 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 (PAM) do Tổ chức Lương thực thế giới viện trợ.
606/TTg1995-09-26 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
273/QĐ-NH21995-09-26 00:00:00Quyết định về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng
269/QĐ- NH91995-09-23 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án Ngân hàng
05/5/TT-NH51995-09-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc đặt Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài
263/QĐ-NH141995-09-19 00:00:00Quyết định về việc sửa một số điều của Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
262/QĐ-NH141995-09-19 00:00:00Quyết định về việc sửa một số Điều của Qui chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
261/QĐ-NH11995-09-19 00:00:00Quyết định về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng
260/QĐ-NH11995-09-19 00:00:00Quyết định về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"
236/QĐ-NH91995-09-09 00:00:00Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp công tác giữa các vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương
230/QĐ-NH51995-09-01 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo
525/TTg1995-08-31 00:00:00Quyết định về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo
960/TC/KBNN1995-08-26 00:00:00Quyết định về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh
228/QĐ-NH91995-08-26 00:00:00Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân
455/QĐ-NH71995-08-24 00:00:00Quyết định về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài
216/QĐ-NH71995-08-07 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước
425/TTg1995-07-26 00:00:00Quyết định về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công
208/QĐ-NH71995-07-26 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước
59/TC/NSNN1995-07-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước
58/TC/HCSN1995-07-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp Bảo hiểm xã hội
45/CP1995-07-15 00:00:00Nghị định về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
409/TTg1995-07-15 00:00:00Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1996
196/QĐ-NH91995-07-11 00:00:00Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các Tổ chức tín dụng Nhân dân
40/CP1995-07-03 00:00:00Nghị định về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ
181/QĐ-NH11995-06-29 00:00:00Quyết định lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng
180/QĐ-NH11995-06-29 00:00:00Quyết định về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế
361/TTg1995-06-20 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán
593/TC/KBNN1995-06-10 00:00:00Quyết định về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm
592/TC/KBNN1995-06-10 00:00:00Quyết định về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm
04/4/CT-NH51995-06-07 00:00:00Chỉ thị về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
149/QĐ-NH51995-05-27 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ Tín dụng thuê mua
03/3/CT-NH21995-05-26 00:00:00Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác thanh toán liên hàng và cập nhật công tác kế toán trong ngành Ngân hàng
141/QĐ-NH91995-05-22 00:00:00Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ Ngân hàng
140/QĐ-NH41995-05-18 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế giám sát tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng và tiền đình chỉ lưu hành
139/QĐ-NH11995-05-18 00:00:00Quyết định Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh
136/QĐ-NH21995-05-10 00:00:00Quyết định về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng
135/QĐ-NH61995-05-06 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng, và tiền đình chỉ lưu hành
170/CV-NH141995-04-20 00:00:00Công văn về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn
25/CP1995-04-05 00:00:00Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
23/CP1995-03-22 00:00:00Nghị định về việc phát hành trái phiếu quốc tế
22/TC/VT1995-03-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
74/QĐ-NH141995-03-17 00:00:00Quyết định về việc lập Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp
16/TC/NSNN1995-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước
20/CP1995-03-01 00:00:00Nghị định về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
48/QĐ-NH71995-02-23 00:00:00Quyết định về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước
141/TC/KBNN1995-02-22 00:00:00Quyết định về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm
14/TC/TTTN1995-02-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên bộ Tài chính-Ngân hàng số 12/TTLB ngày 21-8-1992
19/CP1995-02-16 00:00:00Nghị định về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam
13/TC/ KBNN1995-02-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn ngân sách Nhà nước theo quyết định 327/ CT
12/TC/TCT1995-02-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà
01/1/NHNN-TC1995-02-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước
12/CP1995-01-26 00:00:00Nghị định về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội
08/8 /TTLB1995-01-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)
107/TC/ĐT1994-12-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
654/TTg1994-11-08 00:00:00Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính
87/TC/VT1994-10-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO)
120/CP1994-09-17 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước
12/TT-NH71994-09-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 396-TTg ngày 4-8-1994 của thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới
472/TTg1994-08-31 00:00:00Quyết định về việc kê tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động - Thương binh và xã hội
175/QĐ-NH51994-08-26 00:00:00Quyết định về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước
174/QĐ-NH51994-08-26 00:00:00Quyết định bổ sung, sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
398/TTg1994-08-04 00:00:00Quyết định về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994
396/TTg1994-08-04 00:00:00Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới
10/TT-NH11994-06-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 NGhị định số 91-CP ngày 25 -11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
21/LB/TT1994-06-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc
05/5/CT-NH141994-06-18 00:00:00Chỉ thị về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
08/8/TT-NH21994-06-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt
215/TTg1994-05-07 00:00:00Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
45/QĐ/NH11994-03-23 00:00:00Quyết định về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
19/TT-LB1994-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
22/QĐ-NH11994-02-21 00:00:00Quyết định ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"
228/QĐ-NH51993-12-02 00:00:00Quyết định ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài
91/CP1993-11-25 00:00:00Nghị định về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
90/TC-TCT1993-11-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
188/QĐ-NH81993-10-02 00:00:00Quyết định ban hành "Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam"
43/CP1993-06-22 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
06/TT/LB1993-05-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
132/TTg1993-03-27 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước
1172/KTTH1993-03-24 00:00:00Công văn về tỷ giá ngoại tệ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
112/TTg1993-03-23 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng
89/TC/TCT1992-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
110/TTg1992-11-20 00:00:00Quyết định về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 24-1-1991
473/NCPL1992-11-14 00:00:00Thông báo về thay đổi lãi suất tiết kiệm
91/TTg1992-11-13 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
17/TT/LB1992-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
259/CT1992-07-13 00:00:00Quyết định về việc quản lý và sử dụng quỹ sắp xếp lao động và giải quyết việc làm trong ngân sách Nhà nước năm 1992
19/TCĐN1992-06-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài
135/CT1992-04-25 00:00:00Quyết định về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992
134/HĐBT1992-04-20 00:00:00Quyết định về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV
06/6/TT-LN1992-04-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh
40/CT1992-01-01 00:00:00Quyết định về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý
203/NH-TT1991-10-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 337-HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt
337/HĐBT1991-10-25 00:00:00Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt
187/NH-TT1991-10-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế về chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
56/TC/TCT1991-10-03 00:00:00Thông tư về việc tổ chức công tác thu ngân sách qua hệ thống kho bạc Nhà nước
09/LĐTBXH/TT1991-10-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội
202/CT1991-06-28 00:00:00Chỉ thị về việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đến hộ sản xuất
189/HĐBT1991-06-15 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
180/CT1991-06-08 00:00:00Quyết định về thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam
157/CT1991-05-16 00:00:00Quyết định về chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ của Việt kiều mang theo khi về nước thăm gia đình và của người Việt nam định cư ở nước ngoài gửi về nước giúp đỡ người thân
156/HĐBT1991-05-16 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước
447/TCT1991-04-06 00:00:00Công văn về việc thu bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh
01/BYT-CT1991-02-02 00:00:00Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
22/HĐBT1991-01-24 00:00:00Nghị định quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
403/CT1990-11-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
402/CT1990-11-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam
401/CT1990-11-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
400/CT1990-11-14 00:00:00Quyết định về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
399/CT1990-11-14 00:00:00Quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
222/NH-TT1990-10-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành chỉ thị 330-CT ngày 13-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường quản lý ngoại hối
330/CT1990-09-13 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường quản lý ngoại hối
24/TT-LB1990-06-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung việc cấp phát và sử dụng kinh phí sắp xếp lại lao động từ ngân sách Nhà nước
97/TTLB/VHTTTTDL-TC1990-06-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với Thư viện công cộng
37/LCT/HĐNN81990-05-24 00:00:00Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
144/HĐBT1990-05-10 00:00:00Quyết định về chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh
138/HĐBT1990-05-08 00:00:00Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
21/CT1990-01-19 00:00:00Chỉ thị về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh
07/HĐBT1990-01-04 00:00:00Quyết định về việc thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
97/NH-CT1990-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác xét khiếu tố trong ngành Ngân hàng
439/CT1990-01-01 00:00:00Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và sự nghiệp
218/CT1989-08-18 00:00:00Quyết định quy định chế độ bán ngoại tệ cho quỹ tập trung của trung ương bỏ chế độ kết hối ngoại tệ
526/NL/TCKT1989-08-17 00:00:00Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ
33/NL/TCKT1989-08-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu tiền điện và tiền làm dịch vụ điện bằng ngoại tệ
1042/TTLB/VH/TC1989-07-22 00:00:00Thông tư về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn
182/CT1989-07-06 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng Ngân hàng
73/NH/QĐ1989-05-31 00:00:00Quyết định về lãi suất và tiền gửi và cho vay
72/NH/QĐ1989-05-31 00:00:00Quyết định về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
148/CT1989-05-30 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi chính sách lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
71/NH/QĐ1989-05-29 00:00:00Quyết định về việc quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm
140/CT1989-05-24 00:00:00Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam
139/CT1989-05-24 00:00:00Quyết định về việc cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế cá thể kinh doanh vàng bạc, đá quý
45/NH/QĐ1989-04-18 00:00:00Quyết định về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
39/HĐBT1989-04-10 00:00:00Quyết định về chính sách lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Danh mục mặt hàng, ngành kinh tế và vùng kinh tế được ưu đãi lãi xuất cho vay)
30/NH/QĐ1989-03-17 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
29/NH/QĐ1989-03-16 00:00:00Quyết định quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm
33/NH-TT1989-03-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
55/CT1989-03-10 00:00:00Quyết định về lãi xuất tiền gửi tiết kiệm
308/CT1989-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường quản lý ngoại hối
288/CT1989-01-01 00:00:00Quyết định về thanh toán và cho vay xuất nhập khẩu theo Nghị định thư đối với khu vực xã hội chủ nghĩa
139/NH-CT1989-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tính và thu lãi cho vay
161/HĐBT1988-10-18 00:00:00Nghị định ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
24/TT/LB1988-06-13 00:00:00Thông tư về việc thu nộp tiền thuế công thương nghiệp qua hệ thống Ngân hàng Nhà nước
14/TT/LB1988-06-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động thương binh và xã hội quản lý
25/NH/QĐ1988-05-12 00:00:00Quyết định về việc ban hành Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
19/NH/QĐ1988-04-27 00:00:00Quyết định ban hành tạm thời Thể lệ tín dụng vốn lưu động đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh và tập thể
18/NH/QĐ1988-04-27 00:00:00Quyết định ban hành tạm thời Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với tư nhân, cá thể và kinh tế gia đình
16/NH/QĐ1988-04-26 00:00:00Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự lập và chấp hành kế hoạch tín dụng của hệ thống Ngân hàng
10/BYT/TT1988-04-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ do Tổ chức Quốc tế tài trợ để hợp tác nghiên cứu khoa học, làm dịch vụ, mở các lớp học, hội thảo trong ngành y tế
53/HĐBT1988-03-26 00:00:00Nghị định về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
271/CT1988-01-01 00:00:00Quyết định về việc quy định và công bố tỷ giá của đồng Việt Nam với các ngoại tệ ngoài các nước xã hội chủ nghĩa
218/HĐBT1987-11-19 00:00:00Nghị định về việc định lại mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước
112/NH/QĐ1987-11-19 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ thanh toán bằng Séc ngoại tệ
111/NH/QĐ1987-11-19 00:00:00Quyết định về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ
109/NH/QĐ1987-10-28 00:00:00Quyết định về việc huỷ bỏ thể thức thanh toán chấp nhận sau và không cần chấp nhận trong chế độ thanh toán không dùng tiền mặt
291/CT1987-10-10 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường và thực hiện những biện pháp quản lý đồng bộ đối với việc sử dụng, chi tiêu ngoại tệ của các cơ quan và người nước ngoài tại Việt Nam
10/TTLB/NH/BĐ1987-07-27 00:00:00Thông tư về việc Bưu điện làm đại lý tiết kiệm cho Ngân hàng
08/TTLB/NH/BĐ1987-07-27 00:00:00Thông tư gửi nhận, chuyển và phát các bì chứng từ Ngân hàng qua Bưu điện
218/CT1987-07-03 00:00:00Quyết định về cho làm thử việc chuyển hoạt động của Ngân hàng sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa (kèm theo Đề án chuyển hẳn hệ thống Ngân hàng sang hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa)
99/HĐBT1987-06-29 00:00:00Nghị định về mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
33/TT/LB1987-06-25 00:00:00Thông tư quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
80/HĐBT1987-05-27 00:00:00Nghị định về việc bổ sung Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng
03/TT/TC/TQD1987-01-09 00:00:00Thông tư bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
02/BYT/TT1987-01-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
131/HĐBT1986-10-30 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn Việt Nam quản lý
139/NH/QĐ1986-10-14 00:00:00Quyết định ban hành biểu lãi suất về tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước)
136/NH/TT1986-10-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện biện pháp đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước
119/HĐBT1986-10-04 00:00:00Quyết định về biện pháp đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm và mở rộng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước
125/NH/QĐ1986-09-04 00:00:00Quyết định ban hành Biểu Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
65/HĐBT1986-05-28 00:00:00Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
67/NH/QĐ1986-05-19 00:00:00Quyết định ban hành Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kèm theo Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
37/NH/TT1986-03-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm
36/NH/QĐ1986-03-29 00:00:00Quyết định ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, có lãi và được bảo hiểm giá trị
18/LCT/HĐNN71985-09-13 00:00:00Pháp lệnh về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
162/CT1985-05-03 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo hiểm xã hội đối công nhân viên chức
06/CT1985-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
02/TĐ1985-01-01 00:00:00Quyết định về mức tiền mặt được đổi ngay khi phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
01/HĐBT-TĐ1985-01-01 00:00:00Quyết định về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
178/HĐBT1984-01-01 00:00:00Nghị định sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng
76/HĐBT1983-01-01 00:00:00Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương
165/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị định ban hành biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng
134/HĐBT1981-01-01 00:00:00Quyết định về công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chủ trương sửa đổi hệ thống giá bán buôn
230/NQ/QHK61978-05-02 00:00:00Nghị quyết thống nhất tiền tệ trong cả nước, thu đổi tiền ngân hàng Nhà nước
09/NH1975-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc cho vay đối với các xí nghiệp sản xuất công nghiệp của thương binh
05/CT1975-01-01 00:00:00Chỉ thị về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi
1084/NQ/TVQH1971-04-27 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách năm 1971
304/NQ/TVQH1966-11-07 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn ngân sách Nhà nước năm 1966
80/TVQH1961-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước
15/5-SL1959-02-27 00:00:00Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành
1921953-12-01 00:00:00Sắc lệnh cho ngân hàng Quốc gia Việt nam phát hành loại giấy bạc 5000 đ
162/SL1953-05-20 00:00:00Sắc lệnh lấy đồng bạc ngân hàng Quốc gia Việt nam làm đơn vị tiền tệ
94/SL1952-06-08 00:00:00Sắc lệnh cho phép Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành 50 nghìn triệu 40 vạn đồng
92/SL1952-05-25 00:00:00Sắc lệnh quy định việc phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc gia
51/SL1951-09-20 00:00:00Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam
281951-06-09 00:00:00Sắc lệnh bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ trong cơ quan Ngân hàng Quốc gia Việt nam
191951-05-08 00:00:00Sắc lệnh cho phép ngân hàng Quốc gia Việt nam được phát hành hai loại giấy bạc (20đ và 50 đ)
161951-05-06 00:00:00Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng giữ Tổng giám đốc và ông Lê Viết Lương Phó giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam
15/SL1951-05-06 00:00:00Sắc lệnh thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam
1431948-03-02 00:00:00Sắc lệnh cử ông Trịnh Văn Bính giữ chức Tổng giám đốc Quốc gia ngân hàng
86/SL1947-10-20 00:00:00Sắc lệnh thiết lập Việt nam quốc gia ngân hàng
banner thành lập doanh nghiệp