Văn bản pháp luật về lao động & Tiền lương

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
17/2021/QĐ-TTg2021-03-31 00:00:00Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
04/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
03/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
03/2020/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
02/2021/TT-BGDDT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
01/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
01/2021/TT-BGDDT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
18/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng
145/2020/NĐ-CP2020-12-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
06/2020/TT-BNV2020-12-02 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
138/2020/NĐ-CP2020-11-27 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
135/2020/NĐ-CP2020-11-18 00:00:00Quy định về tuổi nghỉ hưu
30/2020/TT-BTTTT2020-10-28 00:00:00Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
29/2020/TT-BTTTT2020-10-28 00:00:00Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
40/2020/TT-BGDĐT2020-10-26 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
08/2020/TT-BLĐTBXH2020-10-15 00:00:00Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
115/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
06/2020/TT-BLĐTBXH2020-08-20 00:00:00Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
90/2020/NĐ-CP2020-08-13 00:00:00Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
88/2020/NĐ-CP2020-07-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
74/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
104/2020/QH142020-06-08 00:00:00Gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
62/2020/NĐ-CP2020-06-01 00:00:00Về vị trí việc làm và biên chế công chức
11/2020/TT-BGTVT2020-05-21 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
12/2020/QĐ-TTg2020-03-31 00:00:00Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
40/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
35/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
52/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
45/2019/QH142019-11-20 00:00:00Bộ Luật Lao động
90/2019/NĐ-CP2019-11-15 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
12/2019/TT-NHNN2019-08-19 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng
106/2019/TT-BQP2019-07-24 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
46/2019/TT-BTC2019-07-23 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
05/VBHN-BNV2019-07-03 00:00:00Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/2019/TT-BLĐTBXH2019-06-28 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
79/2019/TT-BQP2019-06-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
28/2019/QĐ-UBND2019-05-31 00:00:00Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
44/2019/NĐ-CP2019-05-20 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
38/2019/NĐ-CP2019-05-09 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
12/2019/QĐ-UBND2019-02-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh
04/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
01/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-02 00:00:00Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
48/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đạo tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
32/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
79/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
34/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
157/2018/NĐ-CP2018-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
16/2018/TT-BLĐTBXH2018-10-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
121/2018/NĐ-CP2018-09-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
138/2018/TT-BQP2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
25/2018/QĐ-UBND2018-08-10 00:00:00Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc
68/2018/TT-BTC2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
05/2018/NQ-HĐND2018-07-20 00:00:00Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác
18/2018/NQ-HĐND2018-07-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án "Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020" ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/2018/NQ-HĐND2018-07-19 00:00:00Về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang
71/2018/NQ-HĐND2018-07-11 00:00:00Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
05/2018/TT-BLĐTBXH2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
88/2018/TT-BQP2018-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
08/2018/TT-BNV2018-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
07/2018/TT-BNV2018-06-15 00:00:00Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
06/2018/TT-BNV2018-05-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
72/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
66/2018/NĐ-CP2018-05-12 00:00:00Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
20/2018/QĐ-UBND2018-05-11 00:00:00Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Bến Tre lập thành tích xuất sắc ở các giải đấu
06/2018/QĐ-UBND2018-04-17 00:00:00Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc
01/2018/QĐ-UBND2018-01-22 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phi, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang
141/2017/NĐ-CP2017-12-07 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
07/2017/TT-BNV2017-10-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
242/2017/TT-BQP2017-10-05 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
97/2017/TT-BTC2017-09-27 00:00:00Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
207/2017/TT-BQP2017-08-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
86/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
23/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
05/2017/TT-BNV2017-08-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
22/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
26/2017/QĐ-UBND2017-07-28 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
88/2017/NĐ-CP2017-07-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
04/2017/TT-BNV2017-07-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
76/2017/NĐ-CP2017-06-30 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
67/2017/TT-BTC2017-06-30 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
15/2017/TT-BGDĐT2017-06-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/2017/TT-BNV2017-05-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
47/2017/NĐ-CP2017-04-24 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
14/2017/QĐ-UBND2017-04-13 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
20/2017/QĐ-UBND2017-03-24 00:00:00Về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
29/2017/NĐ-CP2017-03-20 00:00:00Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
07/2017/QĐ-UBND2017-03-16 00:00:00V/v ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác
19/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
05/2017/QĐ-UBND2017-01-23 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện
45/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
42/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
34/2016/TT-BNNPTNT2016-12-23 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
62/2016/QĐ-UBND2016-12-21 00:00:00Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/2016/NQ-HĐND2016-12-08 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014 - 2020
153/2016/NĐ-CP2016-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
40/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
38/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
37/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
33/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
32/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
31/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán
30/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ
40/2016/QĐ-UBND2016-09-01 00:00:00Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
39/2016/QĐ-UBND2016-08-08 00:00:00Về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các loại tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang
117/2016/NĐ-CP2016-07-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
103/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ
04/2016/NQ-HĐND2016-06-23 00:00:00Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm
11/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề; Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy
55/2016/NĐ-CP2016-06-15 00:00:00Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC2016-06-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
52/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
05/2016/TT-BNV2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
47/2016/NĐ-CP2016-05-26 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
03/2016/TT-BNV2016-05-25 00:00:00Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
18/2016/QĐ-UBND2016-05-23 00:00:00Về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
26/2016/NĐ-CP2016-04-06 00:00:00Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
05/2016/TT-BGDĐT2016-03-21 00:00:00Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
05/2016/QĐ-UBND2016-03-01 00:00:00Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
310/2016/QĐ-UBND2016-02-29 00:00:00Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
04/2016/QĐ-TTg2016-02-04 00:00:00Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV2016-01-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
58/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-29 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
08/2015/TT-BNV2015-12-28 00:00:00Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
22/2015/QĐ-UBND2015-12-23 00:00:00V/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở
54/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-16 00:00:00Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
07/2015/TT-BNV2015-12-11 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
22/2015/NQ-HĐND2015-12-09 00:00:00Về việc phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
21/2015/NQ-HĐND2015-12-09 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV2015-12-08 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
122/2015/NĐ-CP2015-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-11-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
110/2015/NĐ-CP2015-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
41/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20 00:00:00Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
88/2015/NĐ-CP2015-10-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
32/2015/TT-BLĐTBXH2015-08-31 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam
31/2015/TT-BLĐTBXH2015-08-31 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
26/2015/TT-BLĐTBXH2015-07-14 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước
02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL2015-06-26 00:00:00Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
23/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
20/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-17 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy
19/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-17 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường đô thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; Gia công ống công nghệ; Vận hành máy xây dựng; Marketing thương mại; Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Vận hành máy nông nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Cốt thép - Hàn; Bán hàng trong siêu thị
56/2015/NĐ-CP2015-06-09 00:00:00Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
53/2015/NĐ-CP2015-05-29 00:00:00Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
40/2015/TTLT-BQP-BTC2015-05-26 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
17/2015/TT-BLĐTBXH2015-04-22 00:00:00Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
16/2015/TT-BLĐTBXH2015-04-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
31/2015/NĐ-CP2015-03-24 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
07/2015/QĐ-UBND2015-03-23 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2015/TT-BTC2015-03-17 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
13/2015/QĐ-UBND2015-02-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
17/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
09/2015/NĐ-CP2015-01-22 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
01/2015/QĐ-UBND2015-01-12 00:00:00Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
02/2015/NĐ-CP2015-01-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
38/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Ban hành Quy định lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
191/2014/TTLT-BTC-BTP2014-12-12 00:00:00Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
10/2014/TT-TTCP2014-11-24 00:00:00Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
60/2014/TT-BTNMT2014-11-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
39/2014/TT-BNNPTNT2014-11-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59/2014/TT-BTNMT2014-11-11 00:00:00Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
103/2014/NĐ-CP2014-11-11 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
15/2014/QĐ-UBND2014-11-10 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
37/2014/QĐ-UBND2014-11-05 00:00:00Về sửa đổi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên
14/2014/TT-BNV2014-10-31 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
13/2014/TT-BNV2014-10-31 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
46/2014/QĐ-UBND2014-10-16 00:00:00Về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
45/2014/QĐ-UBND2014-10-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
57/2014/QĐ-UBND2014-10-15 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/2014/TT-BNV2014-10-09 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
75/2014/QĐ-UBND2014-10-08 00:00:00Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô
2200/2014/QĐ-UBND2014-10-03 00:00:00Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2239/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
44/2014/QĐ-UBND2014-09-29 00:00:00Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
43/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Về việc quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
33/2014/QĐ-UBND2014-09-10 00:00:00Về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
39/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
16/2014/QĐ-UBND2014-07-28 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khành Hòa
41/2014/TT-BTNMT2014-07-24 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
74/2014/NĐ-CP2014-07-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
31/2014/QĐ-UBND2014-07-23 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11/2014/NQ-HĐND2014-07-18 00:00:00Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020
40/2014/QĐ-UBND2014-07-17 00:00:00Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù
30/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp được hưởng phụ cấp
22/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/2014/QĐ-UBND2014-07-08 00:00:00Về việc quy định các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
02/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
65/2014/TT-BQP2014-06-13 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
17/2014/QĐ-UBND2014-06-13 00:00:00Về việc Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
16/2014/QĐ-UBND2014-06-11 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15/2014/QĐ-UBND2014-06-11 00:00:00Về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
26/2014/QĐ-UBND2014-06-09 00:00:00Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
53/2014/NĐ-CP2014-05-26 00:00:00Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
52/2014/NĐ-CP2014-05-23 00:00:00Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
20/2014/QĐ-UBND2014-05-16 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
12/2014/QĐ-UBND2014-04-25 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13/2014/QĐ-UBND2014-04-22 00:00:00Ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
08/2014/TT-BLĐTBXH2014-04-22 00:00:00Ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
08/2014/QĐ-UBND2014-04-08 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/1/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
09/2014/QĐ-UBND2014-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa
06/2014/QĐ-UBND2014-03-03 00:00:00Ban hành Quy định về việc quản lý người hoạt động không chuyên trách giữ các chức danh thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH2014-02-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
08/2014/QĐ-UBND2014-02-19 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cơ quan Báo chí in, Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc
11/2014/QĐ-UBND2014-02-18 00:00:00Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
10/2014/QĐ-UBND2014-02-18 00:00:00Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa
08/2014/QĐ-UBND2014-02-11 00:00:00Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
04/2014/QĐ-UBND2014-02-07 00:00:00Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2014/QĐ-UBND2014-02-07 00:00:00Về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa
12/2014/QĐ-TTg2014-01-27 00:00:00Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
06/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Về qui định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng
04/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình
04/2014/QĐ-UBND2014-01-24 00:00:00Về việc Quy định mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
09/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Về việc quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Về việc quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
03/2014/NĐ-CP2014-01-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
02/2014/QĐ-UBND2014-01-13 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020
02/2014/QĐ-UBND2014-01-09 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
01/2014/TT-BLĐTBXH2014-01-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
97/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00V/v quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
61/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn
55/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
221/2013/TT-BTC2013-12-31 00:00:00Hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
43/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
68/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về việc nâng mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
43/2013/QĐ-UBND2013-12-16 00:00:00Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
60/2013/QĐ-UBND2013-12-12 00:00:00Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30/2013/QĐ-UBND2013-12-12 00:00:00Ban hành quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29/2013/QĐ-UBND2013-12-12 00:00:00Ban hành quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20/2013/NQ-HĐND2013-12-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04/3/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
20/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm
53/2013/QĐ-UBND2013-12-05 00:00:00Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
54/2013/QĐ-UBND2013-12-02 00:00:00Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
55/2013/QĐ-UBND2013-11-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng"
56/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
48/2013/QĐ-UBND2013-11-18 00:00:00Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
18/2013/QĐ-UBND2013-11-18 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
38/2013/QH132013-11-16 00:00:00Luật việc làm
182/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
598/2013/QĐ-UBND2013-11-12 00:00:00Ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
20/2013/QĐ-UBND2013-11-12 00:00:00Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
44/2013/QĐ-UBND2013-11-07 00:00:00Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
30/2013/QĐ-UBND2013-11-06 00:00:00Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
150/2013/NĐ-CP2013-11-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
47/2013/QĐ-UBND2013-10-30 00:00:00Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
41/2013/QĐ-UBND2013-10-30 00:00:00Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
30/2013/TT-BLĐTBXH2013-10-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
47/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
44/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
33/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
2030/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
44/2013/QĐ-UBND2013-10-10 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh
43/2013/QĐ-UBND2013-10-09 00:00:00Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020
30/2013/QĐ-UBND2013-10-08 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách; bán chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
182/2013/TTLT-BQP-BTC2013-10-08 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng
55/2013/QĐ-TTg2013-10-03 00:00:00Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
23/2013/QĐ-UBND2013-09-27 00:00:00Về việc quy định Danh mục các tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn Ma Thuột
52/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An
46/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
45/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi
41/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
11/2013/QĐ-UBND2013-09-24 00:00:00Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ
10/2013/QĐ-UBND2013-09-24 00:00:00Về việc sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
30/2013/QĐ-UBND2013-09-17 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa
35/2013/QĐ-UBND2013-09-11 00:00:00Ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định
40/2013/QĐ-UBND2013-09-10 00:00:00Điều chỉnh, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh
44/2013/QĐ-UBND2013-09-05 00:00:00Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
29/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2013/QĐ-UBND2013-08-27 00:00:00Về việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
43/2013/QĐ-UBND2013-08-23 00:00:00Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao và việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Long An
13/2013/TT-BLĐTBXH2013-08-21 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
12/2013/TT-BLĐTBXH2013-08-19 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh
09/2013/QĐ-UBND2013-08-19 00:00:00Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý
29/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/2013/QĐ-UBND2013-08-15 00:00:00Về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
40/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
27/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp
37/2013/QĐ-UBND2013-08-12 00:00:00Về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
33/2013/QĐ-UBND2013-08-12 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước
01/2013/TTLT-VKSTC-BTC2013-08-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên
31/2013/QĐ-UBND2013-08-06 00:00:00Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
104/2013/TT-BTC2013-08-02 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức
30/2013/QĐ-UBND2013-07-31 00:00:00Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/2013/TT-BNV2013-07-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
07/2013/TT-BNV2013-07-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
32/2013/QĐ-UBND2013-07-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
08/2013/QĐ-UBND2013-07-23 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2013/QĐ-UBND2013-07-23 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
08/2013/QĐ-UBND2013-07-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
27/2013/QĐ-UBND2013-07-18 00:00:00Về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
07/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm
66/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1588/2013/QĐ-UBND2013-06-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/2013/TT-BNV2013-06-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
12/2013/QĐ-UBND2013-06-17 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa
20/2013/QĐ-UBND2013-06-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11/2013/TT-BLĐTBXH2013-06-11 00:00:00Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
10/2013/TT-BLĐTBXH2013-06-10 00:00:00Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
08/2013/TT-BLĐTBXH2013-06-10 00:00:00Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
21/2013/QĐ-UBND2013-06-06 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
09/2013/QĐ-UBND2013-06-05 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
27/2013/QĐ-UBND2013-05-31 00:00:00Ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
28/2013/QĐ-UBND2013-05-30 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2013/NĐ-CP2013-05-22 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
18/2013/QĐ-UBND2013-05-15 00:00:00Ban hành Quy chế quy định một số nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng "Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm" tỉnh Hà Tĩnh
51/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
49/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
46/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
43/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
16/2013/QĐ-UBND2013-05-10 00:00:00V/v Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí
07/2013/QĐ-UBND2013-05-10 00:00:00Ban hành quy chế phới hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình
41/2013/NĐ-CP2013-05-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH2013-05-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
36/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
16/2013/QĐ-UBND2013-04-18 00:00:00Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
13/2013/QĐ-UBND2013-04-15 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
12/2013/QĐ-UBND2013-04-10 00:00:00Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/2013/QĐ-UBND2013-04-01 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
07/2013/QĐ-UBND2013-03-25 00:00:00Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
05/2013/QĐ-UBND2013-03-20 00:00:00Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương
12/2013/QĐ-UBND2013-03-18 00:00:00Về việc ban hành quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
03/2013/QĐ-UBND2013-03-06 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác" ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh
06/2013/QĐ-UBND2013-02-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
383/2013/QĐ-UBND2013-02-21 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
17/2013/NĐ-CP2013-02-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
01/2013/TT-BLĐTBXH2013-01-30 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
06/2013/QĐ-UBND2013-01-25 00:00:00Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân
06/2013/QĐ-UBND2013-01-22 00:00:00Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47/2012/QĐ-UBND2012-12-26 00:00:00Về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/2012/TT-BNV2012-12-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/TT-BLĐTBXH2012-12-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
103/2012/NĐ-CP2012-12-04 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
52/2012/QĐ-TTg2012-11-16 00:00:00Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
39/2012/QĐ-UBND2012-10-26 00:00:00Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
35/2012/QĐ-UBND2012-10-25 00:00:00Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
25/2012/TT-BLĐTBXH2012-10-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
10/2012/TT-BTP2012-10-15 00:00:00Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp
43/2012/QĐ-TTg2012-10-12 00:00:00Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
36/2012/QĐ-UBND2012-10-10 00:00:00Về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
81/2012/NĐ-CP2012-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
42/2012/QĐ-TTg2012-10-08 00:00:00Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
41/2012/QĐ-UBND2012-10-08 00:00:00Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương
30/2012/QĐ-UBND2012-10-03 00:00:00Về việc ban hành Quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
37/2012/QĐ-TTg2012-09-07 00:00:00Về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015
35/2012/QĐ-UBND2012-08-27 00:00:00Ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương
28/2012/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH2012-08-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
34/2012/QĐ-TTg2012-08-08 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức, và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
19/2012/TT-BLĐTBXH2012-08-08 00:00:00Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản
18/2012/TT-BLĐTBXH2012-08-08 00:00:00Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
23/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00Về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
19/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00V/v quy định nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2012/TT-BLĐTBXH2012-07-26 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề:  Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật
16/2012/TT-BLĐTBXH2012-07-26 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung  trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Khoa học và sự sống - Kinh doanh và quản lý - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
18/2012/QĐ-UBND2012-07-23 00:00:00Ban hành mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là nhà giáo công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
10/2012/QH132012-06-18 00:00:00BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
27/2012/QĐ-TTg2012-06-11 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án
48/2012/NĐ-CP2012-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT2012-05-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
11/2012/QĐ-UBND2012-05-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT2012-05-21 00:00:00Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
02/2012/TTLT-BNV-BTC2012-05-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
01/2012/TTLT-BNV-BTC2012-05-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012  đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
11/2012/TT-BLĐTBXH2012-05-15 00:00:00Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
74/2012/TT-BTC2012-05-14 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012  của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ,  điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.
10/2012/TT-BLĐTBXH2012-04-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
09/2012/TT-BLĐTBXH2012-04-26 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
35/2012/NĐ-CP2012-04-18 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
15/2012/QĐ-UBND2012-04-18 00:00:00Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của thành phố Hồ Chí Minh
08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC2012-04-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã  hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
34/2012/NĐ-CP2012-04-15 00:00:00Về chế độ phụ cấp công vụ
31/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
29/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP2012-04-06 00:00:00Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
05/2012/TT-BLĐTBXH2012-03-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
13/2012/QĐ-UBND2012-03-26 00:00:00Về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên
05/2012/QĐ-UBND2012-03-23 00:00:00Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
08/2012/QĐ-UBND2012-03-21 00:00:00Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
46/2012/TTLT-BTC-TTCP2012-03-16 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH2012-03-14 00:00:00Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp
14/2012/NĐ-CP2012-03-07 00:00:00Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
05/2012/TT-BGTVT2012-03-06 00:00:00Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
01/2012/QĐ-UBND2012-02-16 00:00:00Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng làm thêm giờ từ nguồn thu xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
05/2012/QĐ-UBND2012-02-06 00:00:00Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/2012/QĐ-UBND2012-02-02 00:00:00Quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC2012-01-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
02/2012/TT-BLĐTBXH2012-01-18 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động  trong khai thác và chế biến đá
03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC2012-01-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác  khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
01/2012/TT-BLĐTBXH2012-01-05 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH2011-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
43/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
203/2011/TT-BTC2011-12-30 00:00:00Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
42/2011/TT-BLĐTBXH2011-12-29 00:00:00Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
41/2011/TT-BLĐTBXH2011-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH  ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn  công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT2011-12-28 00:00:00Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
43/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
38/2011/TT-BLĐTBXH2011-12-21 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề:  Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ  thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
24/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00V/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở
41/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
36/2011/TT-BLĐTBXH2011-12-16 00:00:00Ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
23/2011/TTLT-BTP-BNV2011-12-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
464/2011/QĐ-UBND2011-12-05 00:00:00Ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
112/2011/NĐ-CP2011-12-05 00:00:00Về công chức xã, phường, thị trấn
33/2011/TT-BLĐTBXH2011-11-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động  làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
32/2011/TT-BLĐTBXH2011-11-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
69/2011/QĐ-UBND2011-11-07 00:00:00Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
59/2011/QĐ-UBND2011-11-03 00:00:00Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
31/2011/TT-BLĐTBXH2011-11-03 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
38/2011/TTLT-BYT-BNV2011-11-01 00:00:00Hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức hộ sinh
49/2011/QĐ-UBND2011-10-26 00:00:00Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
30/2011/TT-BLĐTBXH2011-10-26 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
1983/2011/QĐ-UBND2011-10-24 00:00:00Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
34/2011/QĐ-UBND2011-10-20 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định
65/2011/QĐ-UBND2011-10-19 00:00:00Bổ sung điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
25/2011/TT-BLĐTBXH2011-09-26 00:00:00Hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
23/2011/TT-BLĐTBXH2011-09-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,  hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
15/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00V/v ban hành Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh
70/2011/NĐ-CP2011-08-22 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
20/2011/QĐ-UBND2011-08-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở khóm, ấp thuộc tỉnh Đồng Tháp
19/2011/QĐ-UBND2011-08-12 00:00:00Quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22/2011/TT-BLĐTBXH2011-08-03 00:00:00Hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
20/2011/QĐ-UBND2011-08-03 00:00:00Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục
65/2011/NĐ-CP2011-07-29 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
20/2011/TT-BLĐTBXH2011-07-29 00:00:00Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”
04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC2011-07-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương
16/2011/QĐ-UBND2011-07-15 00:00:00Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định
03/2011/TTLT-BCA-BTC2011-07-12 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
19/2011/QĐ-UBND2011-07-06 00:00:00Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
92/2011/TT-BTC2011-06-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
13/2011/QĐ-UBND2011-06-21 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
27/2011/QĐ-UBND2011-06-20 00:00:00Về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46/2011/NĐ-CP2011-06-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
17/2011/QĐ-UBND2011-06-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái
07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL2011-06-10 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC2011-06-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT2011-06-06 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2011/TT-BNV2011-06-02 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
42/2011/TT-BGTVT2011-06-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không
16/2011/TT-BLĐTBXH2011-05-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
05/2011/TTLT-BNV-BTC2011-05-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
04/2011/TTLT-BNV-BTC2011-05-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
54/2011/TT-BTC2011-04-28 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
13/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-27 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
12/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
15/2011/QĐ-UBND2011-04-18 00:00:00V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
07/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-15 00:00:00Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
48/2011/TT-BTC2011-04-08 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
15/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC2011-03-31 00:00:00Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
06/2011/TT-BLĐTBXH2011-03-30 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật
12/2011/TT-BYT2011-03-15 00:00:00Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
08/2011/QĐ-UBND2011-03-15 00:00:00V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang
618/QĐ-UBND2011-03-11 00:00:00Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015
04/2011/QĐ-UBND2011-03-09 00:00:00Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên
12/2011/QĐ-UBND2011-02-28 00:00:00Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11/2011/QĐ-UBND2011-02-28 00:00:00Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11/2011/TTLT-BYT-BNV2011-02-28 00:00:00Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chứcngạch kỹ thuật y học
04/2011/TT-BLĐTBXH2011-02-25 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
08/2011/QĐ-UBND2011-02-16 00:00:00Về việc quy định số lượng cán bộ và mức thù lao hàng thángcủa người trực tiếp chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2011/QĐ-UBND2011-02-15 00:00:00Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chứccác cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp Công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
06/2011/QĐ-UBND2011-02-09 00:00:00Ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
08/2011/QĐ-UBND2011-01-29 00:00:00Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
03/2011/TT-BLĐTBXH2011-01-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu và Đồng Nai 5
03/2011/TT-BNV2011-01-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
02/2011/TT-BLĐTBXH2011-01-20 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
09/2011/QĐ-UBND2011-01-14 00:00:00Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2011/QĐ-UBND2011-01-12 00:00:00Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT2011-01-10 00:00:00Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
42/2010/TT-BLĐTBXH2010-12-31 00:00:00Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.
41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT2010-12-31 00:00:00Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuýtại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
13/2010/TT-BNV2010-12-30 00:00:00Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/TT-BKHCN2010-12-29 00:00:00Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC2010-12-28 00:00:00Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
38/2010/TT-BLĐTBXH2010-12-24 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
42/2010/QĐ-UBND2010-12-23 00:00:00Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
38/2010/TT-BGTVT2010-12-17 00:00:00Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắttrực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
2281/QĐ-TTG2010-12-10 00:00:00Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
32/2010/TT-BGDĐT2010-12-02 00:00:00Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
75/2010/QĐ-TTG2010-11-29 00:00:00Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
58/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT VIÊN CHỨC
29/2010/TT-BTNMT2010-11-22 00:00:00Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
53/2010/QĐ-UBND2010-11-18 00:00:00Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
36/2010/TT-BLĐTBXH2010-11-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
34/2010/TT-BLĐTBXH2010-11-08 00:00:00Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
18/2010/TT-BTP2010-11-05 00:00:00Quy định về Báo cáo viên pháp luật
108/2010/NĐ-CP2010-10-29 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP2010-10-29 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
32/2010/TT-BLĐTBXH2010-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
17/2010/TT-BTP2010-10-11 00:00:00Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
30/2010/TT-BLĐTBXH2010-09-29 00:00:00Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
27/2010/TT-BLĐTBXH2010-09-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT2010-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng
09/2010/TT-BNV2010-09-11 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
93/2010/NĐ-CP2010-08-31 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/2010/TT-BNV2010-08-25 00:00:00Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội
91/2010/NĐ-CP2010-08-20 00:00:00Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
21/2010/TT-BLĐTBXH2010-08-05 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH2010-08-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC2010-08-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ
07/2010/TT-BNV2010-07-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
06/2010/TT-BNV2010-07-26 00:00:00Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý
03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV2010-07-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
18/2010/TT-BLĐTBXH2010-06-10 00:00:00Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
16/2010/TT-BLĐTBXH2010-06-01 00:00:00Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH2010-05-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV2010-05-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
02/2010/TTLT-BNV-BTC2010-04-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
01/2010/TTLT-BNV-BTC2010-04-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
62/2010/TT-BTC2010-04-21 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
15/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-20 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
06/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-07 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
07/2010/TT-BYT2010-04-05 00:00:00Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC2010-03-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
24/2010/NĐ-CP2010-03-15 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
21/2010/NĐ-CP2010-03-08 00:00:00Về quản lý biên chế công chức
18/2010/NĐ-CP2010-03-05 00:00:00Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
295/QĐ-TTG2010-02-26 00:00:00Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
13/2010/QĐ-UBND2010-02-23 00:00:00Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn
06/2010/QĐ-UBND2010-02-09 00:00:00Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính,sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
06/2010/NĐ-CP2010-01-25 00:00:00Quy định những người là công chức
04/2010/QĐ-UBND2010-01-20 00:00:00Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP2010-01-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam
03/2010/QĐ-UBND2010-01-12 00:00:00Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã
01/2010/QĐ-UBND2010-01-08 00:00:00Về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập
141/2009/QĐ-TTG2009-12-31 00:00:00Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải
125/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
116/2009/NĐ-CP2009-12-31 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
41/2009/TT-BLĐTBXH2009-12-30 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
37/2009/QĐ-UBND2009-12-24 00:00:00Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố
04/2009/TTLT-BNV-BTC2009-12-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
16/2009/CT-UBND2009-12-21 00:00:00Về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2009/TT-BLĐTBXH2009-06-05 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chứckiểm định kỹ thuật an toàn lao động
10/2009/QĐ-UBND2009-05-18 00:00:00Ban hành Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡngđối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp
45/2009/QĐ-TTG2009-03-27 00:00:00Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
365/QĐ-TTG2009-03-20 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức
13/2009/QĐ-UBND 2009-02-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
127/2008/NĐ-CP2008-12-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
111/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
110/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
18/2008/TT-LĐTBX2008-09-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
127/2008/QĐ-TTG2008-09-15 00:00:00Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.
101/2008/NĐ-CP2008-09-12 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
26/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-04-04 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật sơn mài và khảm trai”
20/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Dịch vụ nhà hàng”
16/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”
338/QĐ-TTG2008-03-29 00:00:00Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
14/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-27 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại”
13/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-27 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Hệ thống điện”
12/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-27 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Công nghệ chế biến chè”
10/2008/CT-TTG2008-03-14 00:00:00Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
12/2008/NĐ-CP2008-01-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
11/2008/NĐ-CP2008-01-30 00:00:00Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
168/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người  nước ngoài tại Việt Nam
167/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
165/2007/QĐ-TTG2007-10-27 00:00:00Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
158/2007/NĐ-CP2007-10-27 00:00:00Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
157/2007/NĐ-CP2007-10-27 00:00:00Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
127/2007/QĐ-TTG2007-08-01 00:00:00Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
858/QĐ-TTG2007-07-09 00:00:00Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
101/2007/QĐ-TTG2007-07-06 00:00:00Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
86/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
68/2007/QĐ-TTG2007-05-17 00:00:00Về việc thành lập Ủy ban Quan hệ lao động
84/2007/QH112007-04-11 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
14/2007/QĐ-UBND2007-04-05 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2007/CT-UBND2007-02-23 00:00:00Về công tác quản lý lao động nhập cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
06/2007/QĐ-BTC2007-02-13 00:00:00Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích.
01/2007/TTLT-BVHTT-BTC2007-01-22 00:00:00Hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu
09/2007/NĐ-CP2007-01-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
08/2007/NĐ-CP2007-01-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
114/2006/TTLT-BTC-TNMT2006-12-29 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
162/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
74/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
72/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2680/2006/QĐ-UBND2006-11-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên
2524/2006/QĐ-UBND2006-11-09 00:00:00Về việc phê duyệt Kế hoạch Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2006-2010
233/2006/QĐ-TTG2006-10-18 00:00:00Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC2006-10-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường.
88/2006/TT-BTC2006-09-29 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2006, 2007
84/2006/TTLT-BTC-BNV2006-09-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ – BNV ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
02/2006/TTLT-BNV-BTC2006-09-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
94/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
93/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
203/QĐ-TTG2006-08-31 00:00:00Quyết định về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV2006-08-23 00:00:00Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
181/QĐ-TTG2006-08-09 00:00:00Quyết định về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
179/QĐ-TTG2006-08-07 00:00:00Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải
71/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Bảo hiểm Xã hội
120/2006/QĐ-TTG2006-05-29 00:00:00Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường
83/2006/QĐ-TTG2006-04-17 00:00:00Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường
56/2006/QĐ-TTG2006-03-13 00:00:00QĐ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
40/2006/QĐ-TTG2006-02-15 00:00:00QĐ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010
34/2006/QĐ-TTG2006-02-08 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010
33/2006/QĐ-TTG2006-02-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015
03/2005/ND-CP2006-01-06 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
157/2005/NĐ-CP2005-12-23 00:00:00Nghị định quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
52/2005/QĐ-UB2005-11-08 00:00:00V/v quy định bổ sung số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực
289/2005/QĐ-TTG2005-11-08 00:00:00QĐ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành
276/2005/QĐ-TTG2005-11-01 00:00:00QĐ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước
269/2005/QĐ-TTG2005-10-31 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp phục vụ
21/2005/CT-UBND2005-10-26 00:00:00V/v tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tỉnh An Giang.
29/2005/CT-UB2005-10-12 00:00:00Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài
125/2005/NĐ-CP2005-10-07 00:00:00NĐ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa
244/2005/QĐ-TTG2005-10-06 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
233/2005/QĐ-TTG2005-09-26 00:00:00QĐ v/v quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên
118/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
117/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
215/2005/QĐ-TTG2005-08-31 00:00:00QĐ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng
202/2005/QĐ-TTG2005-08-09 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
138/2005/QĐ-TTG2005-06-13 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát
54/2005/NĐ-CP2005-04-19 00:00:00Nghị định về chế độ thôi việc, chế độ bồi dưỡng chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
81/2005/QĐ-TTG2005-04-18 00:00:00QĐ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn
50/2005/NĐ-CP2005-04-11 00:00:00Nghị định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự
45/2005/QĐ-UB2005-03-21 00:00:00Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy
35/2005/NĐ-CP2005-03-17 00:00:00Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
04/2005/CT-UB2005-02-21 00:00:00Tăng cường chỉ đạo thực hiện Bộ luật Lao động và an vệ sinh lao động trong nông nghiệp
04/2005/NĐ-CP2005-01-11 00:00:00Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
211/2004/ND-CP2004-12-22 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu
208/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
207/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
206/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
204/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
203/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu
38/2004/CT-TTG2004-11-09 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
280/2004/QĐ-UB2004-11-08 00:00:00V/v quy định số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn; số lượng , mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ ở ấp, khu vực
1138/QĐ-TTG2004-10-26 00:00:00QĐ cấp vốn ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao động
4001/2004/QĐ-UB2004-10-18 00:00:00V/v ban hành quy chế quản lý sử dụng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
182/2004/QĐ-TTG2004-10-15 00:00:00QĐ tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
07/2004CT/BYT2004-10-11 00:00:00Chỉ thị Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp
163/2004/QĐ-TTG2004-09-08 00:00:00QĐ thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
155/2004/NĐ-CP2004-08-10 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
248/2004/QĐ-UB2004-08-06 00:00:00V/v quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
145/2004/NĐ-CP2004-07-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
1050/2004/QĐ-UB2004-06-15 00:00:00V/v Ban hành bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
02/NHNN2004-05-19 00:00:00Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
116/2004/NĐ-CP2004-04-23 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
113/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
04/CT.UBNDT2004-03-09 00:00:00- Về việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động.
102/2004/NĐ-CP2004-02-27 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
08/CT-UB2004-02-18 00:00:00V/v Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.
31/2004/NĐ-CP2004-01-19 00:00:00Nghị định điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993
14/2004/QĐ-BTC2004-01-16 00:00:00Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
03/2004/QĐ-TTG2004-01-07 00:00:00QĐ phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010
06/2003/CT-UBNDT2003-11-26 00:00:00-V/v triển khai thực hiện các chủ trương của Chính phủ về cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
247/2003/QĐ-TTG2003-11-19 00:00:00QĐ chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân
4541/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thuỷ tinh Tiền Phong
4540/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong.
23/2003/QĐ-UB2003-10-22 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2003-2005
123/2003/NĐ-CP2003-10-22 00:00:00Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
121/2003/NĐ-CP2003-10-21 00:00:00Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
117/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
116/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
114/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
105/2003/NĐ-CP2003-09-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
161/2003/QĐ-TTG2003-08-04 00:00:00QĐ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
155/2003/QĐ-TTG2003-07-30 00:00:00QĐ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
44/2003/NQ-HĐNDKXIII2003-07-28 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động kiêm nhiệm
81/2003/NĐ-CP2003-07-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
06/2003/CT-UB2003-07-09 00:00:00V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2003/TT/BLĐTBXH2003-06-06 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
14/2003/TT/BLĐTBXH2003-05-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT/BLĐTBXH2003-05-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp
42/2003/QĐ-UB2003-05-27 00:00:00V/v ban hành văn bản quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ công chức tỉnh Cần Thơ
11/2003/TT-BLĐTBXH2003-05-22 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
44/2003/NĐ-CP2003-05-09 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
69/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)
373/2003/QĐ-NHNN2003-04-22 00:00:00quyết định của thống đốc ngân hàng nhà n-ớc Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
39/2003/NĐ-CP2003-04-18 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
09/2003/TT-BLĐTBXH2003-04-17 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tuớng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội
33/2003/NĐ-CP2003-04-02 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
16/2003/TT-BTC2003-03-14 00:00:00Hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003
06/2003/TT/BLĐTBXH2003-02-21 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.
04/2003/TT/BLĐTBXH2003-02-20 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
27/2003/QĐ-TTG2003-02-19 00:00:00QĐ ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
03/2003/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC2003-02-17 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc
07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT2003-01-15 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính- Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
114/2002/NĐ-CP2002-12-31 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
187/2002/QĐ-TTG2002-12-30 00:00:00QĐ chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội
110/2002/NĐ-CP2002-12-27 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
109/2002/NĐ-CP2002-12-27 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1546/CP-VX2002-11-30 00:00:00Về việc cưới trong cán bộ, công chức
93/2002/NĐ-CP2002-11-11 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể
15/2002/TT-LĐTBXH2002-10-31 00:00:00Thông tư Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển DOANH NGHIệP nhà nước thành công ty cổ phần theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002.
4177/QĐ-UB2002-10-11 00:00:00V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
4176/QĐ-UB2002-10-11 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
116/2002/QĐ-TTG2002-09-17 00:00:00QĐ quy định chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng
18/2002/CT-TTG2002-09-05 00:00:00Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của pháp luatạ về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
75/2002/QĐ-UB2002-09-04 00:00:00Về việc ban hành Quy định về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức ,viên chức nhà nước thuộc tỉnh khi từ trần .
29/2002/QĐ-UB2002-07-16 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bỏ chế độ phụ cấp thêm đối với giáo viên trường Chu Văn An và bổ sung điều 1 tại Quyết định 1498/1998/QĐ-UB ngày 25/09/1998 về phụ cấp thêm cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các vùng đặc biệt khó khăn.
70/2002/QĐ-UB2002-06-19 00:00:00Qui định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đ/v các chức danh của HĐND Quận, huyện
11/2002/TT-LĐTBXH2002-06-12 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
09/2002/TT-BLĐTBXH2002-06-11 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1713/2002/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở
66/2002/QĐTTG2002-05-27 00:00:00QĐ về chế độ trợ cấp đói với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
04/2002/CT-UB2002-05-10 00:00:00Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản của Cán bộ công chức
41/2002/NĐ-CP2002-04-11 00:00:00Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
48/2002/QĐ-UB2002-04-04 00:00:00Qui định tiền lương các chế độ trợ cấp khác và công tác quản lý tài chính đối với lực lượng TNXK Tp ĐN
35/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
24/2002/QĐ-UBBT2002-03-13 00:00:00V/v ban hành quy định vể huy động, quản lý và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
205/2002/QĐ-BLĐTBXH2002-02-22 00:00:00Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
04/2002/TT-BLĐTBXH2002-01-09 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
03/2002/TT-BLĐTBXH2002-01-09 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước
01/2002/QĐ-UB2002-01-04 00:00:00V/v phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005"
105/2001/TT-BTC2001-12-27 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
1564/2001/QĐ-BTP2001-12-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp
06/QĐ.UB2001-12-11 00:00:00quyết định Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức đi công tác trong nước.
179/2001/QĐ-TTG2001-11-14 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
75/2001/NĐ-CP2001-10-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của NDD 46/1999/ND-CP ngày 01/7/1999 và ND 85/1998/ND-CP ngày 20/10/1998 về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN
86/2001/QĐ-BTC2001-09-12 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích
62/2001/NĐ-CP2001-09-12 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần
70/2001/QĐ-UB2001-09-11 00:00:00Uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc TP quản lý
76/2001/QĐ-UB2001-09-10 00:00:00Về ủy quyền cho thủ trưởng các Sở, Ngành TP , Chủ tịch UBND các quận huyện , Tổng giám đốc các Tổng Cty 90 thuộc TP quyết định cho phép cán bộ công chức , nhân viện ra nước ngoài về việc riêng
61/2001/NĐ-CP2001-09-07 00:00:00Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò
37/2001/QĐ-UB2001-08-31 00:00:00V/v tạm thời uỷ quyền quyết định lương, điều động cán bộ, công chức ngành GD-DT tỉnh KonTum.
117/2001/QĐ-TTG2001-08-03 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân
20/CT.UB2001-07-27 00:00:00Về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ- công chức giai đoạn 2001-2005
111/2001/QĐ-TTG2001-07-25 00:00:00Chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán
621/2001/QĐ/BLĐTBXH2001-07-03 00:00:00V/v ban hành "Qui chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản".
97/2001/QĐ-TTG2001-06-26 00:00:00QĐ bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế
42/2001/QĐ-UB2001-06-19 00:00:00Ban hành quy định tạm thời thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước
88/2001/QĐ-TTG2001-06-05 00:00:00Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
86/2001/QĐ-TTG2001-06-01 00:00:00QĐ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
11/2001/TT-BLĐTBXH2001-06-01 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP2001-05-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ
33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH2001-05-24 00:00:00Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
57/2001/QĐ-BNN2001-05-23 00:00:00V/v Quy định quản lý Biên chế - Quỹ tiền lương và báo cáo thống kê cán bộ công chức hành chính sự nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT
32/2001/TT-BTC2001-05-23 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức
27/2001/QĐ-UB2001-05-21 00:00:00Cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng công an xã
76/2001/QĐ-TTG2001-05-14 00:00:00Chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự
74/2001/QĐ-TTG2001-05-07 00:00:00QĐ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005
19/2001/QĐ-UB2001-04-20 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và khai thác mạng tin học quản lý cán bộ, công chức TP Hà Nội
440/2001/QĐ-NHNN2001-04-17 00:00:00QD cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
22/2001/QĐ-UB2001-03-30 00:00:00QĐ Ban hành quy chế tổ chức hoạt động và hợp đồng lao động bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh khô
05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA2001-03-28 00:00:00Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
05/2001/QD-UB2001-03-28 00:00:00Quyết định của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh v/v cử cán bộ công chức về các huyện để tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới làm công tác phát triển Kinh tế- Xã hội, an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo.
37/2001/QĐ-TTG2001-03-21 00:00:00QĐ về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
06/2001/QD-UB2001-03-16 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công chức - tỉnh Lạng Sơn.
06/QĐ.UB2001-03-07 00:00:00Quyết định Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức đi công tác trong nước.
11/2001/QĐ-UB2001-02-20 00:00:00QĐ quy định mức tiền đóng góp thay cho một số ngày công lao động công ích
03/2001/CT.UBT2001-02-07 00:00:00Tổ chức thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
01/2001/QĐ-UB2001-02-06 00:00:00Chế độ Bảo hiểm xã hội
06/2001/TT-BLĐTBXH2001-01-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
05/2001/TT-BLĐTBXH2001-01-29 00:00:00thông tư Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
04/2001/TTLT/BLĐTBXH-BTC2001-01-18 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài chính
03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN2001-01-18 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
01/2001/TTLT/BLĐTBXH-TC2001-01-16 00:00:00Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ.
03/2001/NĐ-CP2001-01-11 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 28/CVP ngày 28/3/1997 về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các DNNN
06/2001/QĐ-TTG2001-01-10 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
02/2001/NĐ-CP2001-01-09 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
01/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-01-02 00:00:00Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4
154/2000/QĐ-TTG2000-12-31 00:00:00Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.
81/2000/NĐ-CP2000-12-29 00:00:00Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
74/2000/QĐ-BCN2000-12-22 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động
77/2000/NĐ-CP2000-12-15 00:00:00Điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí
144/2000/QĐ-TTG2000-12-14 00:00:00Chế độ phụ cấp phục vụ
68/2000/QĐ-BCN2000-11-29 00:00:00Thành lập hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
71/2000/NĐ-CP2000-11-23 00:00:00Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
115/2000/CT/BNN-TCCB2000-11-14 00:00:00Tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005
41/2000/QĐ-UB2000-11-07 00:00:00V/v Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội
26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC2000-10-20 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
64/2000/QĐ-UB2000-10-13 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn: "V/v cử cán bộ công chức về các huyện để tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới làm công tác phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo".
58/2000/QĐ-BCN2000-10-12 00:00:00Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
23/2000/TT-BLĐTBXH2000-09-28 00:00:00thông tư Hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại
1469/QĐ-BKHCNMT2000-09-20 00:00:00Về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
34/2000/QĐ-UB2000-09-15 00:00:00V/v mức tiền đóng học thay cho ngày công lao động công ích.
22/2000/TT-BLĐTBXH2000-09-08 00:00:00thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh
861/2000/QĐ-BLĐTBXH2000-08-29 00:00:00Quyết định của bộ truởng bộ lao động - thương binh và xã hội Về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
19/2000/TT- BLĐTBXH2000-08-07 00:00:00Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
86/2000/QĐ-UB2000-08-02 00:00:00V/v thực hiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ ban đầu đối với những người tự nguyện đến làm việc lâu dài tại Tp và chế độ khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Tp Đà nẵng
722/2000/QĐ-BLĐTBXH2000-08-02 00:00:00Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
07/2000/NQ-HĐND2000-07-27 00:00:00Nghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm.
08/2000/NQ-HĐND2000-07-20 00:00:00Tăng cường cán bộ công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo
11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC2000-06-04 00:00:00Thông Tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
21/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
09/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH2000-04-11 00:00:00thông tư liên tịch hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
15/2000/ TTLT - BLĐTBXH-BTC2000-04-07 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất
08/2000/TT/BLĐTBXH2000-03-29 00:00:00thông tư Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
10/2000/NĐ-CP2000-03-27 00:00:00V/v quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
24/2000/QĐ-UB2000-03-20 00:00:00Về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
22/2000/QĐ-UB2000-03-10 00:00:00Về việc ban hành bản Quy chế phân cấp quản lý về tổ chức và cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Cần Thơ
02/2000/QĐ-UB2000-03-01 00:00:00Về Việc bãi bỏ quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
16/2000/ TTLT-BTC-BLĐ2000-02-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ.
179/2000/QĐ-BLĐTBXH2000-02-22 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
17/2000/QĐ-TTG2000-02-03 00:00:00Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển
07/2000/TT-BTC2000-01-18 00:00:00Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức
02/2000/BLĐTBXH2000-01-18 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985
01/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC2000-01-17 00:00:00hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000-TT-/BLĐTBXH2000-01-17 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000/BLĐTBXH2000-01-17 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
239/1999/QĐ-TTg1999-12-28 00:00:00bổ sung, sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
32/1999/BLĐTBXH1999-12-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
234/1999/QĐ-TTG1999-12-22 00:00:00Về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 9 năm 1985.
175/1999/NĐ-CP1999-12-15 00:00:00Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
169/1999/NĐ-CP1999-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
28/1999/TT-BLĐTBXH1999-11-15 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
3127/1999/QĐ-BGTVT1999-11-10 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải.
3127/1999/QĐ-BGTVT1999-11-10 00:00:00v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải.
162/1999/NĐ-CP1999-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của bộ Luật Lao động về an toàn vệ sinh lao động
199/TTG1999-10-06 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý
198/QĐ-TTg1999-09-30 00:00:00Về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc
152/NĐ-CP1999-09-20 00:00:00Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
152/1999/NĐ-CP1999-09-20 00:00:00Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
22/1999/BLĐTBXH1999-09-18 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương
07/L-CTN1999-09-16 00:00:00Lệnh của Chủ tịch nước số 07/L-CTN ngày 16/9/1999 về việc công bố Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.
20/1999/TT-BLĐTBXH1999-09-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
199/1999/QĐ-TTg1999-09-06 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý.
108/99/TT-BTC1999-09-04 00:00:00Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
179/QĐ-TTg1999-08-30 00:00:00quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ
174/QĐ-TTg1999-08-23 00:00:00Về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.
19/1999/BLĐTBXH1999-08-14 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước
28/1999/TT-BTCCBCP1999-07-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức.
13/1999/CT-UB1999-07-26 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện chế độ BHXH
46/1999/NĐ-CP1999-07-01 00:00:00Về sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ____
14/1999/TT-BLĐTBXH1999-05-18 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
121/1999/QĐ-TTg1999-05-08 00:00:00Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
121/QĐ-TTg1999-05-08 00:00:00Về tiền lương và thu nhập củaTổng công ty Điện lực Việt Nam
45/1999/TT-BTC1999-05-04 00:00:00Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
93/QĐ-TTg1999-04-05 00:00:00Về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão
10/TTLT-BLĐTBXH-BYT1999-03-17 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
09/TT-BLĐTBXH1999-03-15 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về việc tuyển chọn, sử dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
42/QĐ-TTG1999-03-10 00:00:00Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo
10/1999/NĐ-CP1999-03-01 00:00:00Bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31í12í94 của Chính phủ quy định chỉ tiêu và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
06/1999/QĐ-UB1999-02-27 00:00:00V/v quy định tạm thời về mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
02/1999/TT-BTP1999-01-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước thuộc ngành Tư pháp đi công tác trong nước
13/1998/TT-TCCP1998-12-30 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
12/1998/TT-TCCP1998-12-24 00:00:00Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư số 474/TCCP-BCTLngày 13/11/1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương nãm 1995 đối với công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể.
07/1998/TT-TCBĐ1998-12-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành Bưu điện.
96/1998/NĐ-CP1998-11-17 00:00:00Chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
85/1998/NĐ-CP1998-10-20 00:00:00Tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt nam
776/1998/QĐ-UB1998-07-24 00:00:00V/v ban hành quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ ,công chức Nhà nước đi công tác trong và ngoài nước
1322/QĐ-UB1998-05-14 00:00:00Quyết định về chế độ bồi dưỡng hiện vật cho phép cán bộ CNV Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần
63/1998/QĐ/TCCB1998-04-21 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ điều trị bệnh nghề nghiệp cho TT y tế lao động thuộc NN & PTNT
83/QĐ-TTG1998-04-15 00:00:00Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát TCT Nhà nước và Doanh nghiệp NN độc lập quy mô lớn
79/QĐ-TTG1998-04-09 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước
02/CTN1998-03-09 00:00:00Pháp lệnh Cán bộ, công chức
57/QĐ-TTG1998-03-05 00:00:00Bổ sung QĐ số 100/TTG ngày 15/03/96 về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp
01/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về cán bộ, công chức
1121/TTG1997-12-23 00:00:00QĐ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
115/1997/NĐ-CP1997-12-17 00:00:00NĐ chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
110/1997/NĐ-CP1997-11-18 00:00:00NĐ bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/93
973/TTG1997-11-17 00:00:00QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước./.
913/TTG1997-10-25 00:00:00QĐ thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên và kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
06/NH91997-06-10 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp ngân hàng
58/CP1997-05-31 00:00:00NĐ. Trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công.
242/TTG1997-04-17 00:00:00QĐ thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án
11/LĐTBXH-TT1997-04-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
28/CP1997-03-28 00:00:00NĐ đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.
178/LĐTBXH-QĐ1997-03-18 00:00:00Quyết định về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài
09/9/LĐTBXH-TT1997-03-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
07/7/LĐTBXH-TT1997-03-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY
06/6/LB-TT1997-02-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
167/BYT-QĐ1997-02-04 00:00:00Quyết định ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
05/5/LB-TT1997-01-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
04/4/LB-TT1997-01-27 00:00:00Thông tư thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội năm 1997
06/CP1997-01-21 00:00:00NĐ giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức viên chức hành chính, sự nghiệp, ngưòi nghỉ hưu, nghỉ mất sức, lực lượng vũ trang, cán bộ xã phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội
03/3/LĐTBXH-TT1997-01-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ
01/1/TT-LĐTBXH1997-01-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
897/TTG1996-11-29 00:00:00Về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
58/CP1996-10-03 00:00:00Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
32/TCT1996-07-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động
29/CP1996-05-08 00:00:00Nghị định về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự
10/1996/CT-UB1996-04-22 00:00:00V/v tiếp tục triển khai thực hiệc chế độ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trong tỉnh
38/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
23/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ
04/TLĐ1996-01-01 00:00:00Chỉ thị về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động
92/CP1995-12-19 00:00:00Nghị định về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
90/CP1995-12-15 00:00:00Nghị đinh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về học nghề
819/TTg1995-12-14 00:00:00Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn
812/TTg1995-12-12 00:00:00Quyết định về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu
794/TTg1995-12-05 00:00:00Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
779/TTg1995-12-01 00:00:00Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
81/CP1995-11-23 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
72/CP1995-10-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
832/CV-TCCB1995-10-26 00:00:00Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
67/TC-TT1995-10-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật
619/TTg1995-09-28 00:00:00Quyết định về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại Phân viện Vật lý hạt nhân- Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia
56/TC-CV1995-09-16 00:00:00Thông tư quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc
41/CP1995-07-06 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
316/TTg1995-05-25 00:00:00Quyết định quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại giam
11/LĐTBXH-TT1995-05-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
32/TC/TCĐN1995-04-21 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
10/LĐTBXH-TT1995-04-19 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương
07/LĐTBXH/TT1995-04-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
05/5/LĐTBXH-TT1995-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
07/CP1995-01-20 00:00:00Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
06/CP1995-01-20 00:00:00Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
06/CP1995-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
198/CP1994-12-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
197/CP1994-12-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
196/CP1994-12-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
195/CP1994-12-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
668/TTg1994-11-11 00:00:00Chỉ thị về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức
15/BXD-QLN1994-08-25 00:00:00Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Bộ luật Lao động
21/LB/TT1994-06-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc
44/TC/TCĐN1994-05-21 00:00:00Thông tư quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ
215/TTg1994-05-07 00:00:00Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
11/LBTT1994-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ
05/CP1994-01-26 00:00:00Nghị định quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH
28/LB/TT1993-12-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
66/CP1993-09-30 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hộ đối với lực lượng vũ trang
24/LB/TT1993-07-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đắt đỏ
23/LĐTBXH/TT1993-07-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm
43/CP1993-06-22 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
27/CP1993-05-23 00:00:00Nghị định quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội
26/CP1993-05-23 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
25/CP1993-05-23 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang
239/TTg1993-05-23 00:00:00Chỉ thị về triển khai chế độ tiền lương mới
04/LĐTBXH/TT1993-03-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
109/LĐTBXH/QĐ1993-03-05 00:00:00Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
04/LĐTBXH/TT1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
27/LB/TT1992-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương
118/TTg1992-11-27 00:00:00Quyết định về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương
117/TTg1992-11-27 00:00:00Quyết định về trợ cấp tiền học trong tiền lương
165/HĐBT1992-05-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động
242/LĐTBXH-QĐ1992-05-05 00:00:00Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
370/HĐBT1991-11-09 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
363/CT1991-11-06 00:00:00Chỉ thị về chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
09/LĐTBXH/TT1991-10-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội
08/LĐTBXH/TT1991-09-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
110/QĐ/LB1991-04-03 00:00:00Quyết định liên Bộ về hệ số trượt giá dùng để tính toán đơn giá tiền lương trong sản xuất kinh doanh
02/TT/LB1991-03-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với lao động khi giải thể xí nghiệp quốc doanh
15/LĐTBXH/TT1990-10-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức công tác ở miền núi
44/A-LCT/HĐNN81990-09-10 00:00:00Pháp lệnh Hợp đồng lao động
317/CT1990-09-01 00:00:00Quyết định về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
365/LĐTBXH/QĐ1990-08-29 00:00:00Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
262/NQ/HĐNN81990-05-21 00:00:00Nghị quyết về mức lương của các thành viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng ban của Hội đồng nhân dân và mức phụ cấp của Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân
36/CT1990-02-05 00:00:00Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường
13/LĐTBXH/TT1989-08-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích
56/HĐBT1989-05-30 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
05/LĐTBXH/TT1989-03-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy
01/TT/LB1989-01-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
21/LĐTBXH/TT1988-12-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276-CT ngày 25-10-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vè chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
09/LCT/HĐNN81988-11-22 00:00:00Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
15/LĐTBXH/TT1988-10-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1988
14/LĐTBXH/TT1988-09-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ bồi dưỡng khám nghiệm và mổ tử thi
243/CT1988-09-06 00:00:00Chỉ thị về việc nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên Nhà nước
12/LĐTBXH/TT1988-08-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế
13/BYT/TT1988-04-26 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 84-CT ngày 28-02-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia Y tế đi hợp tác với nước ngoài
30/HĐBT1988-03-10 00:00:00Nghị định về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
02/LĐTBXH/TT1988-02-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung điều kiện nghỉ hưu
01/LĐTBXH/TT1988-01-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
276/CT1988-01-01 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
203/HĐBT1988-01-01 00:00:00Quyết định về tiền lương công nhân, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội
202/HĐBT1988-01-01 00:00:00Quyết định về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
351/CT1987-12-18 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945
10/LĐTBXH/TT1987-10-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1987
297/CT1987-10-13 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên năm 1987 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
19/TT/LB1987-08-19 00:00:00Thông tư bổ sung chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác vệ sinh phòng dịch, phòng chống sốt rét và sinh đẻ có kế hoạch
33/TT/LB1987-06-25 00:00:00Thông tư quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
01/LB/TT1987-03-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia
07/LĐ/TT1987-02-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút
03/BYT/TT1987-02-04 00:00:00Thông tư về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành Y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch
04/LĐ/TT1987-01-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng
01/BYT/TT1987-01-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn tổ chức và thực hiện chế độ phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ đối với công nhân, viên chức trong ngành Y tế
133/HĐBT1986-11-01 00:00:00Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên chức
277/CT1986-10-30 00:00:00Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144-CT ngày 12-6-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài
13/LĐ/TT1986-10-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
11/LĐ/LL1986-10-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung
10/LĐ/TT1986-09-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và nâng bậc nghề công nhân
243/CT1986-09-27 00:00:00Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1986 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
144/CT1986-06-12 00:00:00Quyết định về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài
97/CT1986-04-14 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương
03/TT/LB1986-02-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
01/TC/HCVX1986-01-08 00:00:00Thông tư quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức
202/TT/LB1985-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp
655/NQ/HĐNN71985-09-13 00:00:00Nghị quyết về việc phạt lao động công ích
85/CT1985-03-01 00:00:00Chỉ thị về định mức lao động và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm
235/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang
92/HĐBT1984-01-01 00:00:00Quyết định về chế độ nghỉ hưu sau khi đẻ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước
74/HĐBT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước
40/CT1984-01-01 00:00:00Quyết định về việc xếp lương giáo viên ngành giáo dục
154/HĐBT1983-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp
51/CT1982-03-11 00:00:00Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên của một số ngành sản xuất vật chất
40/CT1982-03-01 00:00:00Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng
111/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân, viên chức các ngành sản xuất
106/HĐBT1982-01-01 00:00:00Quyết định bổ sung chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công an nhân dân
250/CT1981-11-11 00:00:00Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với ngành khai thác than
21/HĐBT1981-08-08 00:00:00Quyết định bổ sung một số điểm về chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân
21/TTg1981-01-01 00:00:00Chỉ Thị về việc nâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước
166/HĐBT1981-01-01 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phụ cấp lương
39/NQ/QHK61976-12-06 00:00:00Nghị quyết về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
22/TT-LB1975-06-24 00:00:00Hướng dẫn một số vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi
16/LĐ-TT1975-04-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức ngành địa chất
15/LĐ-TT1975-04-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức trong ngành sản xuất muối
12/TT-LB1975-03-24 00:00:00Hướng dẫn thi hành chế độ bắt buộc lao động theo Quyết định số 201/CP ngày 30-8-1974 của Hội đồng Chính phủ
9/LĐ-TT1975-03-18 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
7/LĐ-TT1975-03-01 00:00:00Giải thích và hướng dẫn việc sắp xếp và sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ công nhân, viên chức qua chấn chỉnh tổ chức sản xuất và thực hiện tinh giản bộ máy quản lý trong khu vực nhà nước
6/LĐ-TT1975-02-28 00:00:00Hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định số 97/CP ngày 2 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ
65/TVQH1965-01-01 00:00:00Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
00/không số1964-06-25 00:00:00Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
36/TTg1964-01-01 00:00:00Thông tư Quy định chế độ tiền lương ngành Công an
13/CT1963-01-01 00:00:00Thông tư về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp
05/TTg1963-01-01 00:00:00Thông tư Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ cho cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân
00/KHÔNG SỐ1960-07-06 00:00:00Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội
08/CP1960-01-01 00:00:00Nghị định về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước
07/CP1960-01-01 00:00:00Nghị định về việc cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước
440/TTg1959-12-09 00:00:00Chỉ thị về việc chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương, quản lý quỹ tiền lương
60/SL1950-04-14 00:00:00Sắc lệnh cho những công chức, giữ các chức chỉ huy trong văn phòng các cấp, được hưởng lương theo chức vụ
1701946-08-27 00:00:00Sắc lệnh cấp thêm cho các viên chức, hoặc quả phụ, cô nhi viên chức có lương hưu bổng một số tiền phụ tang là 10 phần trăm
51946-06-04 00:00:00Sẵc lệnh về hưu trí của cán bộ công chức
561946-04-29 00:00:00Sắc lệnh về quyền hưởng lương của công nhân trong ngày nghỉ lễ lao động (mồng 1 tháng 5 dương lịch)
banner thành lập doanh nghiệp