Thông tư số 106/2013/TT-BTC

Thông tư số 106/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 106/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP,…

Thông tư số 220/2013/TT-BTC

Thông tư số 220/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 220/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2013/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ…