Văn bản pháp luật về doanh nghiệp

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
47/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
44/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
23/2021/NĐ-CP2021-03-19 00:00:00Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
10/2021/QĐ-TTg2021-03-16 00:00:00Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
01/2021/TT-BKHĐT2021-03-16 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2021/QĐ-UBND2021-01-22 00:00:00Ban hành Quy định hỗ trợ các doanhn ghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
01/2021/NĐ-CP2021-01-04 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
159/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
122/2020/TT-BTC2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
15/2020/NQ-HĐND2020-12-09 00:00:00Quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện tại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
140/2020/NĐ-CP2020-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
129/2020/NĐ-CP2020-10-27 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
122/2020/NĐ-CP2020-10-15 00:00:00Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
121/2020/NĐ-CP2020-10-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
120/2020/NĐ-CP2020-10-07 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
106/2020/NĐ-CP2020-09-10 00:00:00Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
80/2020/TT-BTC2020-09-03 00:00:00Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
68/2020/NĐ-CP2020-06-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
116/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
59/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Doanh nghiệp
20/2020/NĐ-CP2020-02-17 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
17/2020/NĐ-CP2020-02-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
10/2020/NĐ-CP2020-01-17 00:00:00Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
55/2019/TT-BTC2019-08-21 00:00:00Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước
26/2019/QĐ-TTg2019-08-15 00:00:00Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
55/2019/NĐ-CP2019-06-24 00:00:00Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
17/2019/QĐ-UBND2019-06-20 00:00:00Ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
54/2019/NĐ-CP2019-06-19 00:00:00Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
39/2019/NĐ-CP2019-05-10 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
05/2019/TT-BKHĐT2019-03-29 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
13/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
13/2019/TT-BQP2019-01-29 00:00:00Quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
02/2019/TT-BKHĐT2019-01-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
31/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
163/2018/NĐ-CP2018-12-04 00:00:00Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
30/2018/QĐ-UBND2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của ỦY ban nhân dân tỉnh Hà Nam
108/2018/NĐ-CP2018-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
105/2018/NĐ-CP2018-08-08 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
30/2018/QĐ-TTg2018-07-31 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
39/2018/QĐ-UBND2018-06-28 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2018/TT-BTC2018-05-07 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
40/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
38/2018/NĐ-CP2018-03-11 00:00:00Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
32/2018/NĐ-CP2018-03-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
26/2018/NĐ-CP2018-02-28 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
20/2018/NĐ-CP2018-02-05 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
01/2018/NĐ-CP2018-01-03 00:00:00Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
148/2017/NĐ-CP2017-12-25 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
147/2017/NĐ-CP2017-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
65/2017/QĐ-UBND2017-12-12 00:00:00Ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
126/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
122/2017/NĐ-CP2017-11-13 00:00:00Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
41/2017/QĐ-TTg2017-09-15 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
105/2017/NĐ-CP2017-09-14 00:00:00Về kinh doanh rượu
31/2017/QĐ-TTg2017-07-17 00:00:00Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
05/2017/TT-NHNN2017-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
04/2017/QH142017-06-12 00:00:00Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
16/2017/QĐ-UBND2017-06-09 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
71/2017/NĐ-CP2017-06-06 00:00:00Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
40/2017/NĐ-CP2017-04-05 00:00:00Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
09/2017/QĐ-UBND2017-03-23 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
15/2017/QĐ-UBND2017-03-16 00:00:00Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
20/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
02/2017/QĐ-UBND2017-01-26 00:00:00Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
01/2017/QĐ-UBND2017-01-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
03/2017/NĐ-CP2017-01-16 00:00:00Về kinh doanh casino
58/2016/QĐ-TTg2016-12-28 00:00:00Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
46/2016/QĐ-UBND2016-10-18 00:00:00Về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
147/2016/TT-BQP2016-09-21 00:00:00Quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
61/2016/QĐ-UBND2016-09-09 00:00:00Ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập địa bàn tỉnh An Giang
108/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
107/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
96/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
77/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
69/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
65/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
58/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
115/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
05/2016/TT-NHNN2016-04-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
61/2016/TT-BTC2016-04-11 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT2016-04-05 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
19/2016/NĐ-CP2016-03-22 00:00:00Về kinh doanh khí
05/2016/QĐ-UBND2016-03-22 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang
53/2016/TT-BTC2016-03-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC2016-02-23 00:00:00Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
12/2016/QĐ-UBND2016-02-04 00:00:00Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2016/QĐ-UBND2016-02-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014
04/2016/QĐ-UBND2016-01-04 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
219/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
72/2015/QĐ-UBND2015-12-25 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng lý thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
42/2015/QĐ-UBND2015-12-04 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
20/2015/TT-BKHĐT2015-12-01 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
66/2015/QĐ-UBND2015-11-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
116/2015/NĐ-CP2015-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
31/2015/QĐ-UBND2015-10-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu"
106/2015/NĐ-CP2015-10-23 00:00:00Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
97/2015/NĐ-CP2015-10-19 00:00:00Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP2015-10-19 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
93/2015/NĐ-CP2015-10-15 00:00:00Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
91/2015/NĐ-CP2015-10-13 00:00:00Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
87/2015/NĐ-CP2015-10-06 00:00:00Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
81/2015/NĐ-CP2015-09-18 00:00:00Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
78/2015/NĐ-CP2015-09-14 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
19/2015/QĐ-UBND2015-09-09 00:00:00V/v Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam
32/2015/QĐ-TTg2015-08-04 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
22/2015/QĐ-TTg2015-06-22 00:00:00Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
01/2015/TT-BKHĐT2015-02-14 00:00:00Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
04/2015/QĐ-TTg2015-01-20 00:00:00Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
01/2015/TT-BCT2015-01-12 00:00:00Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
05/2015/NQ-HĐND2015-01-09 00:00:00Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
128/2014/NĐ-CP2014-12-31 00:00:00Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
60/2014/TT-BCT2014-12-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
205/2014/TT-BTC2014-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
199/2014/TT-BTC2014-12-19 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm
56/2014/TT-BCT2014-12-19 00:00:00Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
51/2014/TT-BCT2014-12-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu
40/2014/TT-NHNN2014-12-11 00:00:00Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
48/2014/TT-BCT2014-12-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
115/2014/NĐ-CP2014-12-03 00:00:00Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
34/2014/TT-NHNN2014-11-20 00:00:00Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
176/2014/TT-BTC2014-11-17 00:00:00Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013"
41/2014/TT-BCT2014-11-05 00:00:00Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ vủa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
98/2014/NĐ-CP2014-10-24 00:00:00Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
153/2014/TT-BTC2014-10-20 00:00:00Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sơ hữu trên 50% vốn điều lệ
37/2014/QĐ-UBND2014-10-10 00:00:00Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
36/2014/QĐ-UBND2014-10-01 00:00:00Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương
63/2014/QĐ-UBND2014-09-22 00:00:00Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
62/2014/QĐ-UBND2014-09-18 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
51/2014/QĐ-TTg2014-09-15 00:00:00Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
86/2014/NĐ-CP2014-09-10 00:00:00Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
83/2014/NĐ-CP2014-09-03 00:00:00Về kinh doanh xăng dầu
25/2014/QĐ-UBND2014-08-25 00:00:00Về việc ban hành mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
33/2014/QĐ-UBND2014-08-13 00:00:00Sửa đổi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22/2014/QĐ-UBND2014-07-30 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 - 2020"
69/2014/NĐ-CP2014-07-15 00:00:00Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
04/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2014/QĐ-UBND2014-07-03 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký liên hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37/2014/QĐ-TTg2014-06-18 00:00:00Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
36/2014/QĐ-TTg2014-06-18 00:00:00Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
57/2014/NĐ-CP2014-06-16 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
49/2014/NĐ-CP2014-05-20 00:00:00Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
16/2014/QĐ-UBND2014-05-19 00:00:00Ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
20/2014/QĐ-UBND2014-04-29 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
28/2014/NĐ-CP2014-04-10 00:00:00Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
18/2014/QĐ-UBND2014-04-02 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19/2014/NĐ-CP2014-03-14 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
12/2014/NĐ-CP2014-02-25 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
05/2014/QĐ-UBND2014-01-17 00:00:00Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
03/2014/QĐ-UBND2014-01-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
47/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre
206/2013/NĐ-CP2013-12-09 00:00:00Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
205/2013/NĐ-CP2013-12-06 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
74/2013/QĐ-TTg2013-12-05 00:00:00Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
56/2013/QĐ-UBND2013-12-05 00:00:00Về việc Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
194/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
189/2013/NĐ-CP2013-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
172/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
51/2013/QĐ-UBND2013-10-28 00:00:00Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
58/2013/QĐ-TTg2013-10-15 00:00:00Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
118/2013/NĐ-CP2013-10-09 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
35/2013/QĐ-UBND2013-09-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội
106/2013/TT-BTC2013-08-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
14/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phát sinh trong năm 2013 cho các doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu
71/2013/NĐ-CP2013-07-11 00:00:00Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
20/2013/QĐ-UBND2013-07-04 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
86/2013/TT-BTC2013-06-27 00:00:00Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
37/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
32/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
24/2013/QĐ-UBND2013-06-18 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15/2013/QĐ-UBND2013-06-12 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35/2013/QĐ-TTg2013-06-07 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
14/2013/QĐ-UBND2013-04-15 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2013/TT-BKHĐT2013-01-21 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
10/2013/TT-BTC2013-01-18 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con
05/2013/NĐ-CP2013-01-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
01/2013/QĐ-UBND2013-01-05 00:00:00Về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/2012/QĐ-UBND2012-12-21 00:00:00V/v Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
55/2012/QĐ-TTg2012-12-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
99/2012/NĐ-CP2012-11-15 00:00:00Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
31/2012/QĐ-UBND2012-10-30 00:00:00Ban hành Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”
30/2012/QĐ-UBND2012-10-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
29/2012/QĐ-UBND2012-10-30 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
136/2012/TTLT-BTC-BTP2012-08-16 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
121/2012/TT-BTC2012-07-26 00:00:00Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
30/2012/QĐ-UBND2012-07-26 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
19/2012/QĐ-UBND2012-07-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21/2012/QĐ-TTg2012-05-10 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
06/2012/QĐ-UBND2012-03-15 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
15/2012/QĐ-TTg2012-03-06 00:00:00Về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
08/2012/QĐ-UBND2012-03-02 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12/2012/QĐ-TTg2012-02-15 00:00:00Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam
06/2012/QĐ-TTg2012-01-20 00:00:00Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế
04/2012/QĐ-TTg2012-01-19 00:00:00Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
122/2011/NĐ-CP2011-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
196/2011/TT-BTC2011-12-26 00:00:00Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
36/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
101/2011/NĐ-CP2011-11-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
100//2011/NĐ-CP2011-10-28 00:00:00Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
49/2011/QĐ-UBND2011-10-25 00:00:00Ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
28/2011/QĐ-UBND2011-10-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận
90/2011/NĐ-CP2011-10-14 00:00:00Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
55/2011/QĐ-TTG2011-10-14 00:00:00Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
138/2011/TT-BTC2011-10-04 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
51/2011/QĐ-UBND2011-08-16 00:00:00Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
41/2011/QĐ-TTG2011-08-03 00:00:00Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế
66/2011/NĐ-CP2011-08-01 00:00:00Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
65/2011/NĐ-CP2011-07-29 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
59/2011/NĐ-CP2011-07-18 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
14/2011/QĐ-UBND2011-06-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/2011/QĐ-UBND2011-05-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của  Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù
09/2011/QĐ-UBND2011-05-04 00:00:00Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi
52/2011/TT-BTC2011-04-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
13/2011/CT-UBND2011-04-09 00:00:00Về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
05/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
04/2011/TT-BKHĐT2011-03-31 00:00:00Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
418/QĐ-TTG2011-03-21 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
345/QĐ-TTG2011-03-08 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
340/QĐ-TTG2011-03-07 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
339/QĐ-TTG2011-03-07 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam
14/2011/QĐ-TTG2011-03-04 00:00:00Về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
180/QĐ-TTG2011-01-28 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
13/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04/2011/QĐ-TTG2011-01-20 00:00:00Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
03/2011/QĐ-TTG2011-01-10 00:00:00Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
2402/QĐ-TTG2010-12-29 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2401/QĐ-TTG2010-12-29 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Trần Thoại giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2398/QĐ-TTG2010-12-29 00:00:00Về việc ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam nghỉ hưu
2259/QĐ-TTG2010-12-10 00:00:00Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
77/2010/QĐ-TTG2010-11-30 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
2108/QĐ-TTG2010-11-18 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
5629/QĐ-UBND2010-11-12 00:00:00V/v phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015
2055/QĐ-TTG2010-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
2031/QĐ-TTG2010-11-09 00:00:00Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
69/2010/QĐ-TTG2010-11-03 00:00:00Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1918/QĐ-TTG2010-10-20 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
157/2010/TTLT-BTC-BTP2010-10-12 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng  và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
104/2010/NĐ-CP2010-10-11 00:00:00Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
1868/QĐ-TTG2010-10-09 00:00:00Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
1867/QĐ-TTG2010-10-09 00:00:00Về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
1833/QĐ-TTG2010-10-03 00:00:00Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
1832/QĐ-TTG2010-10-03 00:00:00Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Văn Tuyến giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
102/2010/NĐ-CP2010-10-01 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
1732/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00Về việc ông Trần Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước , nghỉ hưu
1730/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
1727/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
1725/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Vũ Đức Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam
1724/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Đỗ Công Mùi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
1723/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
131/2010/TT-BTC2010-09-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
1464/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thắng, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam
1463/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam
1460/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
1457/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1456/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Sinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1455/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
1454/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam
1453/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam
1452/QĐ-TTG2010-08-12 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
1437/QĐ-TTG2010-08-10 00:00:00V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
1422/QĐ-TTG2010-08-10 00:00:00V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam
1088/QĐ-TTG2010-07-14 00:00:00V/v bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam
1087/QĐ-TTG2010-07-14 00:00:00V/v bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Bình, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1086/QĐ-TTG2010-07-14 00:00:00V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
992/QĐ-TTG2010-06-30 00:00:00Chuyển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
989/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
985/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
984/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
983/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
982/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
981/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
980/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
979/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
978/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
977/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
976/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
975/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
974/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
973/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
972/QĐ-TTG2010-06-25 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
955/QĐ-TTG2010-06-24 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
953/QĐ-TTG2010-06-23 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
952/QĐ-TTG2010-06-23 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
932/QĐ-TTG2010-06-23 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
924/QĐ-TTG2010-06-18 00:00:00Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
907/QĐ-TTG2010-06-17 00:00:00V/v bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
905/QĐ-TTG2010-06-17 00:00:00V/v bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
904/QĐ-TTG2010-06-17 00:00:00V/v bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
841/QĐ-TTG2010-06-11 00:00:00Về việc ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nghỉ hưu
61/2010/NĐ-CP2010-06-04 00:00:00Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14/2010/TT-BKH2010-06-04 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
712/QĐ-TTG2010-05-21 00:00:00V/v phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
585/QĐ-TTG2010-05-05 00:00:00Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014
22/NQ-CP2010-05-05 00:00:00V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
44/2010/NĐ-CP2010-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ
43/2010/NĐ-CP2010-04-15 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
467/QĐ-TTG2010-04-09 00:00:00V/v điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng
460/QĐ-TTG2010-04-08 00:00:00V/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
459/QĐ-TTG2010-04-08 00:00:00V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
07/2010/QĐ-UBND2010-03-23 00:00:00Về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
39/2010/TT-BTC2010-03-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
25/2010/NĐ-CP2010-03-19 00:00:00Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
10/NQ-CP2010-02-23 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước
264/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v ông Nguyễn Thanh Chuân, ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghỉ hưu
263/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v bổ nhiệm lại ông Trần Minh Tuấn, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
261/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà
260/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
259/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
177/QĐ-TTG2010-01-29 00:00:00V/v phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải
55/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00Thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
54/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị việt Nam
53/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00Thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà
52/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam
43/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ hưu
42/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v ông Nguyễn Mậu chung, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghỉ hưu
39/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
244/2009/TT-BTC2009-12-31 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
2179/QĐ-TTG2009-12-23 00:00:00V/v phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
2173/QĐ-TTG2009-12-23 00:00:00Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hố Chí Minh năm 2009 - 2010
1715/QĐ-TTG2009-10-26 00:00:00Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh, quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới
1709/QĐ-TTG2009-10-22 00:00:00Về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu
1708/QĐ-TTG2009-10-22 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
1707/QĐ-TTG2009-10-22 00:00:00Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Thủy giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
112/2009/QĐ-UBND2009-10-20 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
1587/QĐ-TTG2009-10-09 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009 - 2010
100/2009/QĐ-UBND2009-09-11 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
883/QĐ-TTG2009-06-23 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2010
88/2009/QĐ-TTG2009-06-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
731/QĐ-TTG2009-06-03 00:00:00Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
07/2009/QĐ-UBND2009-04-03 00:00:00Ban hành Quy chế đánh giá công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia
31/2009/QĐ-TTG2009-02-24 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012
24/2009/QĐ-TTG2009-02-17 00:00:00Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
129/QĐ-TTG2009-01-22 00:00:00Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
06/2009/NĐ-CP2009-01-22 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
16/2009/QĐ-TTG2009-01-21 00:00:00Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
14/2009/QĐ-TTG2009-01-21 00:00:00Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại
114/2008/NĐ-CP2008-11-03 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
109/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
113/2008/QĐ-TTG2008-08-18 00:00:00Về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương
14/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
98/QĐ-TTG2008-01-22 00:00:00Về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010
04/2008/QĐ-TTG2008-01-09 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam
1416/QĐ-TTG2007-12-31 00:00:00Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 - 2010
1862/QĐ-TTG 2007-12-28 00:00:00Về việc phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
1713/QĐ- TTG2007-12-21 00:00:00Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2010
1698/QĐ- TTG2007-12-19 00:00:00Về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2010
1697/QĐ- TTG2007-12-19 00:00:00Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010
1696/QĐ- TTG2007-12-19 00:00:00Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2010
1688/QĐ- TTG2007-12-17 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Tường, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
1687/QĐ- TTG2007-12-17 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Lại Cao Hiến, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
193/2007/QĐ-TTG2007-12-13 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam
189/2007/QĐ-TTG2007-12-06 00:00:00Về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg và số 197/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1628/QĐ-TTG2007-11-29 00:00:00Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007 - 2009
1624/QĐ-TTG2007-11-29 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2007 - 2010
183/2007/QĐ-TTG2007-11-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
1493/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010
169/2007/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả
164/2007/QĐ-TTG2007-10-24 00:00:00Về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
163/2007/QĐ-TTG2007-10-22 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
1412/QĐ-TTG 2007-10-16 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2007 - 2008
1373/QĐ-TTG 2007-10-12 00:00:00Về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007 - 2010
1335/QĐ-TTG2007-10-05 00:00:00Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án Nhà máy thủy điện A Vương
122/2007/NĐ-CP2007-07-27 00:00:00Quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
09/2007/TT-BTM2007-07-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
815/QĐ-TTG2007-06-28 00:00:00Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010
111/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
109/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
776/QĐ-TTG2007-06-22 00:00:00Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
91/2007/QĐ-TTG2007-06-21 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
668/QĐ-TTG2007-05-31 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam
667/QĐ-TTG2007-05-31 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn 2007 - 2009
87/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
81/2007/NĐ-CP2007-05-23 00:00:00Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
80/2007/NĐ-CP2007-05-19 00:00:00Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
620/QĐ-TTG2007-05-16 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nướcthuộc Bộ Văn hoá - Thông tin giai đoạn 2007 - 2009
47/2007/TT-BTC2007-05-15 00:00:00Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
570/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, giữ chức Ủy viênHội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam
384/QĐ-TTG2007-04-03 00:00:00Phê duyệt kế hoạch cổ phần hoá các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2007 - 2008
38/2007/QĐ-TTG2007-03-20 00:00:00Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
24/2007/NĐ-CP2007-02-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
23/2007/NĐ-CP2007-02-12 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
301/QĐ-UBND2007-02-01 00:00:00Về việc cho phép Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệpngoài Quốc doanh tỉnh Đồng Nai đổi tên thành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
89/2006/QĐ-UBND2006-12-22 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ quản lý doanh nghiệp
275/2006/QĐ-TTG2006-12-01 00:00:00Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
267/2006/QĐ-TTG2006-11-23 00:00:00Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
266/2006/QĐ-TTG2006-11-23 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
263/2006/QĐ-TTG2006-11-15 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
36/2006/CT-TTG2006-11-15 00:00:00Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
249/2006/QĐ-TTG2006-10-30 00:00:00Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
236/2006/QĐ-TTG 2006-10-23 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)
228/2006/QĐ-TTG2006-10-11 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
226/2006/QĐ-TTG2006-10-10 00:00:00Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng
224/2006/QĐ-TTG2006-10-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
220/2006/QĐ-TTG2006-09-29 00:00:00Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
215/2006/QĐ-TTG2006-09-27 00:00:00Chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
87/2006/TT-BTC2006-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
1267/QĐ-TTG2006-09-25 00:00:00Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   
101/2006/NĐ-CP2006-09-21 00:00:00Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
1222/QĐ-BTNMT2006-09-20 00:00:00Về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý
96/2006/NĐ-CP2006-09-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
48/2006/QĐ-BTC2006-09-14 00:00:00Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
82/2006/TT-BTC2006-09-13 00:00:00Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
95/2006/NĐ-CP2006-09-08 00:00:00Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
206/QĐ-TTG2006-09-05 00:00:00Quyết định thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
205/QĐ-TTG2006-09-05 00:00:00Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây
89/2006/NĐ-CP2006-08-30 00:00:00Nghị định về nhãn hàng hoá
201/QĐ-TTG2006-08-29 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây
196/QĐ-TTG2006-08-29 00:00:00Quyết định phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
88/NĐ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị định về đăng ký kinh doanh
67/2006/NĐ-CP2006-07-11 00:00:00Nghị định hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
148/2006/QĐ-TTG2006-06-22 00:00:00Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
147/2006/QĐ-TTG2006-06-22 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam
142/QĐ-TTG2006-06-19 00:00:00Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
140/QĐ-TTG2006-06-16 00:00:00Quyết định Về việc chuyển Điện lực Đà Nẵng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng
138/QĐ-TTG2006-06-16 00:00:00Quyết định Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
136/QĐ-TTG2006-06-08 00:00:00Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
119/2006/QĐ-TTG2006-05-26 00:00:00Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con
115/2006/QĐ-TTG2006-05-26 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
52/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị đinh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
104/2006/QĐ-TTG2006-05-15 00:00:00Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
103/2006/QĐ-TTG2006-05-15 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn VINASHIN
101/2006/QĐ-TTG2006-05-09 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
100/2006/QĐ-TTG2006-05-09 00:00:00Quyết định ề việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
97/2006/QĐ-TTG2006-05-04 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
93/2006/QĐ-TTG2006-04-26 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty Đông Bắc
90/2006/QĐ-TTG2006-04-24 00:00:00Quyết định Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
89/2006/QĐ-TTG2006-04-24 00:00:00Quyết định phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hóa chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
64/2006/QĐ-TTG2006-03-20 00:00:00QĐ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con
63/2006/QĐ-TTG2006-03-17 00:00:00QĐ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
60/2006/QĐ-TTG2006-03-16 00:00:00QĐ Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
55/2006/QĐ-TTG2006-03-13 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
49/2006/QĐ-TTG2006-03-03 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006-2010
39/2006/QĐ-TTG2006-02-15 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam
37/2006/QĐ-TTG2006-02-10 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn
36/2006/QĐ-TTG2006-02-08 00:00:00QĐ ban hành "Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"
29/2006/QĐ-TTG2006-02-03 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
17/2006/NĐ-CP2006-01-27 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
18/2006/QĐ-TTG2006-01-20 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dệt kim Đông Xuân thuộc TCT Dệt may VN thành Công ty TNHH 1 thành viên
16/2006/QĐ-TTG2006-01-19 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập TCT Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
12/2006/QĐ-TTG2006-01-13 00:00:00Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Bình Thuận
06/2006/QĐ-TTG2006-01-09 00:00:00QĐ thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
03/2005/ND-CP2006-01-06 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
345/2005/QĐ-TTG2005-12-26 00:00:00QĐ thành lập Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt nam
342/2005/QĐ-TTG2005-12-26 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
40/2005/CT-TTG2005-12-16 00:00:00Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
333/2005/QĐ-TTG2005-12-14 00:00:00QĐ thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
332/2005/QĐ-TTG2005-12-14 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xăng dầu hàng không thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
331/2005/QĐ-TTG2005-12-13 00:00:00QĐ Chuyển Công ty Than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Than Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
330/2005/QĐ-TTG2005-12-13 00:00:00QĐ ban hành Quy chế bán đấu giá Công ty Nhà nước
327/2005/QĐ-TTG2005-12-09 00:00:00QĐ thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Thuốc lá VN
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
39/2005/CT-TTG2005-12-09 00:00:00Chỉ thị triển khai các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu NN đối với các công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ
326/2005/QĐ-TTG2005-12-08 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
325/2005/QĐ-TTG2005-12-08 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
324/2005/QĐ-TTG2005-12-08 00:00:00QĐ Chuyển Nhà máy thuốc lá Long An thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
322/2005/QĐ-TTG2005-12-06 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Cửu Long thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
321/2005/QĐ-TTG2005-12-06 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
320/2005/QĐ-TTG2005-12-06 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy thuốc lá Bến Tre thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
319/2005/QĐ-TTG2005-12-06 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
318/2005/QĐ-TTG2005-12-06 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Thuốc lá Thăng Long thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
317/2005/QĐ-TTG2005-12-02 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
316/2005/QĐ-TTG2005-12-02 00:00:00QĐ thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam
314/2005/QĐ-TTG2005-12-02 00:00:00QĐ phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt may Việt Nam
311/2005/QĐ-TTG2005-11-30 00:00:00QĐ chuyển nhà máy Thuốc lá An Giang thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
310/2005/QĐ-TTG2005-11-28 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt
145/2005/NĐ-CP2005-11-21 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
299/2005/QĐ-TTG2005-11-16 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
298/2005/QĐ-TTG2005-11-16 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng tháp
297/2005/QĐ-TTG2005-11-14 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
296/2005/QĐ-TTG2005-11-14 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
294/2005/QĐ-TTG2005-11-09 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
292/2005/QĐ-TTG2005-11-09 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
291/2005/QĐ-TTG2005-11-09 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
287/2005/QĐ-TTG2005-11-08 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
135/2005/NĐ-CP2005-11-08 00:00:00Nghị định giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
284/2005/QĐ-TTG2005-11-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
283/2005/QĐ-TTG2005-11-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
281/2005/QĐ-TTG2005-11-04 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
275/2005/QĐ-TTG2005-11-01 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
268/2005/QĐ-TTG2005-10-31 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
265/2005/QĐ-TTG2005-10-26 00:00:00QĐ chuyển Công ty Bông Việt Nam thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
263/20005/QĐ-TTG2005-10-24 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
262/2005/QĐ-TTG2005-10-24 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
261/2005/QĐ-TTG2005-10-24 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
132/2005/NĐ-CP2005-10-20 00:00:00Nghị định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
33/2005/CT-TTG2005-10-13 00:00:00Chỉ thị về áp dụng có hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con
247/2005/QĐ-TTG2005-10-06 00:00:00QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành
245/2005/QĐ-TTG2005-10-06 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
242/2005/QĐ-TTG2005-10-04 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
241/2005/QĐ-TTG2005-10-04 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Điện Phú Mỹ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ
240/2005/QĐ-TTG2005-10-04 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức
237/2005/QĐ-TTG2005-09-26 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
234/2005/QĐ-TTG2005-09-26 00:00:00QĐ chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước
232/2005/QĐ-TTG2005-09-23 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
231/2005/QĐ-TTG2005-09-22 00:00:00QĐ hỗ trợ doanh nghiệp nông lâm nghiệp nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
228/2005/QĐ-TTG2005-09-15 00:00:00QĐ chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
227/2005/QĐ-TTG2005-09-15 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
226/2005/QĐ-TTG2005-09-15 00:00:00QĐ điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
224/2005/QĐ-TTG2005-09-15 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
223/2005/QĐ-TTG2005-09-15 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dệt Việt Thắng thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
218/2005/QĐ-TTG2005-09-06 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
213/2005/QĐ-TTG2005-08-30 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2006
208/2005/QĐ-TTG2005-08-23 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
206/2006/QĐ-TTG2005-08-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
205/2005/QĐ-TTG2005-08-18 00:00:00QĐ điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
203/2005/QĐ-TTG2005-08-11 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
201/2005/QĐ-TTG2005-08-09 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
200/TTG2005-08-08 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dệt - May Hoà Thọ thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
199/2005/QĐ-TTG2005-08-08 00:00:00QĐ thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam
198/TTG2005-08-08 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam
197/2005/QĐ-TTG2005-08-08 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Thương mại
193/QĐ-TTG2005-08-02 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
3794/QĐ-UB2005-07-29 00:00:00Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Cảng Bến Nghé để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3793/QĐ-UB2005-07-29 00:00:00Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Bế xe miền Đông để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3792/QĐ-UB2005-07-29 00:00:00Về việc chọn và thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty xe khách Sài Gòn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
3791/QĐ-UB2005-07-29 00:00:00Về việc thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Cảng sông thành phố để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
160/2005/QĐ-TTG2005-06-27 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
159/2005/QĐ-TTG2005-06-27 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương
157/2005/QĐ-TTG2005-06-27 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình
80/2005/NĐ-CP2005-06-22 00:00:00Nghị định về giao, bán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
152/2005/QĐ-TTG2005-06-20 00:00:00QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
151/2005/QĐ-TTG2005-06-20 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
3402/VPCP-ĐMDN2005-06-17 00:00:00Đính chính Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam
22/2005/CT-TTG2005-06-16 00:00:00Chỉ thị về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải
145/2005/QĐ-TTG2005-06-15 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
528/QĐ-TTG2005-06-14 00:00:00QĐ phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phiếu, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam
140/2005/QĐ-TTG2005-06-13 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
139/2005/QĐ-TTG2005-06-13 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
134/2005/QĐ-TTG2005-06-06 00:00:00QĐ điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
133/2005/QĐ-TTG2005-06-06 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
131/2005/QĐ-TTG2005-06-02 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh
128/2005/QĐ-TTG2005-06-01 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
127/2005/QĐ-TTG2005-06-01 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
125/2005/QĐ-TTG2005-05-31 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên
123/2005/QĐ-TTG2005-05-31 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
122/2005/QĐ-TTG2005-05-31 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
121/2005/QĐ-TTG2005-05-30 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
120/2005/QĐ-TTG2005-05-30 00:00:00QĐ điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
119/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
118/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
116/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
115/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
65/2005/NĐ-CP2005-05-19 00:00:00Nghị định Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
111/2005/QĐ-TTG2005-05-17 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
102/2005/QĐ-TTG2005-05-12 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005-2006
384/TTG2005-05-11 00:00:00QĐ thay đổi thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
101/2005/QĐ-TTG2005-05-11 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
98/2005/QĐ-TTG2005-05-09 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng
97/2005/QĐ-TTG2005-05-09 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
96/2005/QĐTTG2005-05-06 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
95/2005/QĐ-TTG2005-05-06 00:00:00QĐ điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ giao thông vận tải trong 2 năm 2005-2006
94/2005/QĐ-TTG2005-05-05 00:00:00QĐ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
93/2005/QĐ-TTG2005-05-05 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
88/2005/QĐ-TTG2005-04-28 00:00:00QĐ điều chỉnh Phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam đến năm 2006
86/2005/QĐ-TTG2005-04-22 00:00:00QĐ điều chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
85/2005/QĐ-TTG2005-04-21 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
78/2005/QĐ-TTG2005-04-14 00:00:00QĐ phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ
77/2005/QĐ-TTG2005-04-13 00:00:00QĐ điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
68/2005/QĐ-TTG2005-04-04 00:00:00QĐ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
63/2005/QĐ-TTG2005-03-25 00:00:00QĐ điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
58/2005/QĐ-TTG2005-03-23 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
56/2005/QĐ-TTG2005-03-18 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm cổ phàn hoá Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam
54/2005/QĐ-TTG2005-03-18 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
04/2005/CT-TTG2005-03-17 00:00:00Chỉ thị đẩy nhanh vững chắc cổ phần hoá công ty nhà nước
31/2005/NĐ-CP2005-03-11 00:00:00Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
47/2005/QĐ-TTG2005-03-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thương mại Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
43/2005/QĐ-TTG2005-03-02 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập tổng công ty Viễn thông Quân đội
03/2005/QĐ-VPCP2005-03-01 00:00:00QĐ tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính
37/T2005/QĐ-TG2005-02-28 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp
07/2005/CT-UB2005-02-19 00:00:00V/v phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân.
29/2005/QĐ-TTG2005-02-01 00:00:00QĐ chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
24/2005/QĐ-TTG2005-01-26 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
23/2005/QĐ-TTG2005-01-26 00:00:00QĐ thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính
22/2005/QĐ-TTG2005-01-26 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21/2005/QĐ-TTG2005-01-25 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ
08/2005/QĐ-TTG2005-01-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2005-2006
06/2005/QĐ-TTG2005-01-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam
02/2005/QĐ-TTG2005-01-05 00:00:00QĐ chuyển Công ty Lương thực Bình Định thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
01/2005/QĐ-TTG2005-01-05 00:00:00QĐ chuyển Công ty Lương thực - Vật tư nông nghiệp Bình Tây thuộc Tổng công ty Lương thực miền nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn
217/2004/QĐ-TTG2004-12-31 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá tổng công ty Thương mại và xây dựng
213/2004/QĐ-TTG2004-12-20 00:00:00QĐ chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương
207/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
206/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
6216/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6216/A-QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận.
6215/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn thành Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn.
6214/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Quảng cáo Sài Gòn.
6213/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thành Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC.
6212/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC.
6211/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) thành Công ty cổ phần Nhà tiền chế.
6210/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico).
6209/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhiếp ảnh thành phố thành Công ty cổ phần Nhiếp ảnh.
6208/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhiếp ảnh thành phố
6207/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
6206/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn
6205/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
6203/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thành Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây.
6202/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thuộc ủy ban nhân dân quận 6.
6201/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
6200/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
6196/A-QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ.
6194/A-QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành thành Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Thành
6189/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 thành Công ty cổ phần Công trình giao thông quận 8.
6188/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp công trình Giao thông quận 8.
6183/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Cần Giờ thành Công ty Cổ phần Địa ốc 8.
6118/QĐ-UB2004-12-08 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn.
6107/QĐ-UB2004-12-07 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn.
200/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh
199/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
174/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Nhựa tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nhựa thành phố Cần Thơ
173/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Sách thiết bị trường học tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sách thiết bị trường học thành phố Cần Thơ
172/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Công trình đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ
168/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ
167/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây lắp và phát triển kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ
165/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng thành phố Cần Thơ
164/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng số 2 tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh-Vật liệu xây dựng số 2 thành phố Cần Thơ
163/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh-Vật liệu xây dựng thành phố Cần Thơ
162/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ
161/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Phát triển khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Công ty Phát triển khu công nghiệp thành phố Cần Thơ
158/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty May Tây Đô tỉnh Cần Thơ thành Công ty May Tây Đô thành phố Cần Thơ
157/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Liên doanh xi măng Hà Tiên 2-Cần Thơ tỉnh Cần Thơ hành Công ty Liên doanh xi măng Hà Tiên 2-Cần Thơ, thành phố Cần Thơ
156/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Liên doanh Du lịch Sài Gòn - Cần Thơ tỉnh Cần Thơ thành Công ty Liên doanh Du lịch Sài Gòn - Cần Thơ thành phố Cần Thơ
155/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Xây lắp điện tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây lắp điện thành phố Cần Thơ
154/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Vận tải ôtô tỉnh Cần Thơ thành Công ty Vận tải ô tô thành phố Cần Thơ
153/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Thương nghiệp tổng hợp tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thương nghiệp tổng hợp thành phố Cần Thơ
152/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Thương mại tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thương mại thành phố Cần Thơ
151/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y thành phố Cần Thơ
150/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ
149/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố Cần Thơ
148/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Hội chợ triển lãm - Quốc tế tỉnh Cần Thơ thành Công ty Hội chợ triển lãm - Quốc tế thành phố Cần Thơ
147/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Giày tỉnh Cần Thơ thành Công ty Giày thành phố Cần Thơ
146/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Du lịch tỉnh Cần Thơ thành Công ty Du lịch thành phố Cần Thơ
145/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty Bia nước giải khát tỉnh Cần Thơ thành Công ty Bia nước giải khát thành phố Cần Thơ
5933/QĐ-UB2004-11-29 00:00:00Về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
5805/QĐ-UB2004-11-22 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội.
5739/QĐ-UB2004-11-18 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Khách sạn Bông Sen thành Công ty cổ phần Khách sạn Bông Sen.
192/2004/QĐ-TTG2004-11-16 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đàu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
187/2004/NĐ-CP2004-11-16 00:00:00NĐ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
5629/QĐ-UB2004-11-15 00:00:00Về việc chuyển Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận
5575/QĐ-UB2004-11-10 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi.
5478/QĐ-UB2004-11-04 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3.
165/2004/QD-UB2004-11-03 00:00:00Quản lý chi phí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
07/2004/TT-NHNN2004-11-01 00:00:00Sửa đổi điểm 17.2 Thông tu 08/2001/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
180/2004/NĐ-CP2004-10-28 00:00:00Nghị định về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
237/2004/QĐ-UB2004-10-15 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
5066/QĐ-UB2004-10-13 00:00:00Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Điện cơ (Lidico)
5064/QĐ-UB2004-10-13 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
5063/QĐ-UB2004-10-13 00:00:00Về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động tạm thời của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
5020/QĐ-UB2004-10-12 00:00:00Về ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
154/2004/QD-UB2004-10-12 00:00:00Thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố Hà Nội
216/2004/QĐ-UB2004-10-02 00:00:00đổi tên Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu thành phố Cần Thơ thành Công ty Nông súc sản xuất khẩu Cần Thơ
215/2004/QĐ-UB2004-10-02 00:00:00đổi tên Công ty Du lịch thành phố Cần Thơ thành Công ty Du lịch Cần Thơ
214/2004/QĐ-UB2004-10-02 00:00:00đổi tên Công ty Bia nước giải khát thành phố Cần Thơ thành Công ty Bia nước giải khát Cần Thơ
213/2004/QĐ-UB2004-10-02 00:00:00đổi tên Công ty Thương nghiệp tổng hợp thành phố Cần Thơ thành Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
212/2004/QĐ-UB2004-10-02 00:00:00đổi tên Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ thành Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ
170/2004/NĐ-CP2004-09-22 00:00:00Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh
155/2004/QĐ-TTG2004-08-24 00:00:00QĐ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước
152/2004/QĐ-TTG2004-08-16 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
151/2004/QĐ-TTG2004-08-16 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
150/2004/QĐ-TTG2004-08-16 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
149/2004/QĐ-TTG2004-08-16 00:00:00QĐ chuyển Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
147/2004/QĐ-TTG2004-08-13 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
155/2004/NĐ-CP2004-08-10 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
143/2004/QĐ-TTG2004-08-10 00:00:00QĐ phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008
153/2004/NĐ-CP2004-08-09 00:00:00Nghị định về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con
152/2004/NĐ-CP2004-08-06 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
20/2004/CT-UB2004-08-06 00:00:00Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9
39/2004/QĐ-UB2004-08-01 00:00:00V/v đổi tên Công ty cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ thành Công ty Cấp thoát nước TPCT
3696/QĐ-UB2004-07-28 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bình Chánh.
3692/QĐ-UB2004-07-28 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp In tổng hợp Liksin
180/QĐ-UB2004-07-22 00:00:00Về tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.
179/2004/QĐ-UB2004-07-22 00:00:00Về tổ chức lại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con.
3591/QĐ-UB2004-07-20 00:00:00Về việc chọn doanh nghiêp Nhà nước để xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước và thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vậy tư Trang thiết bị thể dục thể thao.
3582/QĐ-UB2004-07-19 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre.
3570/QĐ-UB2004-07-19 00:00:00Về việc điều chỉnh nhân sự Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố.
172/2004/QĐ-UB2004-07-15 00:00:00Về thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
129/2004/QĐ-TTG2004-07-14 00:00:00QĐ thành lập tổng công ty Thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
3510/QĐ-UB2004-07-13 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Khách sạn Quê Hương thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.
3402/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn.
3401/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty phát triển công Nghiệp Tân Thuận (cổ phần hoá bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước).
3399/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
3398/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thái Dương (Sunco) để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
3397/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Cao su Bến Thành.
3396/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tico.
3393/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Vải sợi may thời trang Sài Gòn
3392/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn thành công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn.
3391/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Tư vấn Địa ốc Sài gòn.
3384/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thành lập Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ.
3383/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thành lập Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Xí nghiệp In Lê Quang Lộc.
3382/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Công nghiệp Cao su.
3381/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Kim hoàn Thanh niên.
3380/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Du lịch Thanh niên.
3379/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thanh niên.
3378/QĐ-UB2004-07-06 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Nhà in Thanh niên.
3338/QĐ-UB2004-07-05 00:00:00Về việc sáp nhập Nông trường Lê Minh Xuân vào Nông trường Phạm Văn Hai và đổi tên thành Công ty Cây trồng thành phố (Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn)
3136/QĐ-UB2004-06-30 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước khu du lịch rừng Madagui thành Công ty cổ phần Sài Gòn - Madagui
3131/QĐ-UB2004-06-30 00:00:00Về việc đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn
117/2004/QĐ-TTG2004-06-29 00:00:00QĐ về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Dệt - May Hà Nội thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam
116/2004/QĐ-TTG2004-06-29 00:00:00QĐ về việc chuyển Công ty Apatit Việt Nam thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
115/2004/QĐ-TTG2004-06-25 00:00:00QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
2952/QĐ-UB2004-06-24 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn
21/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Phá sản
111/2004/QĐ-TTG2004-06-23 00:00:00QĐ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
3083/VPCP-ĐMDM2004-06-18 00:00:00Đính chính Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
2691/QĐ-UB2004-06-10 00:00:00Về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
2622/QĐ-UB2004-06-10 00:00:00Về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Quảng cáo trẻ.
105/2004/QĐ-TTG2004-06-08 00:00:00QĐ điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm thao Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ
2575/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
2574/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty TNHH một thành viên
2573/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Đầu tư và Xây dựng Gò Vấp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
2572/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nhà đất quận 10 để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
2571/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
99/2004/QĐ-TTG2004-06-01 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
94/2004/QĐ-TTG2004-05-27 00:00:00QĐ thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
93/2004/QĐ-TTG2004-05-27 00:00:00QĐ chuyển Công ty Cao su Tây Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
03/2004/TT-NHNN2004-05-25 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
90/2004/QĐ-TTG2004-05-24 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
142/2004/QĐ-UB2004-05-21 00:00:00Về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con
125/2004/NĐ-CP2004-05-19 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
02/NHNN2004-05-19 00:00:00Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
122/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
86/2004/QĐ-TTG2004-05-14 00:00:00QĐ thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam
84/2004/QĐ-TTG2004-05-13 00:00:00QĐ thí điểm cổ phần hoá một số Tổng công ty nhà nước
83/2004/QĐ-TTG2004-05-12 00:00:00QĐ Thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
82/2004/QĐ-TTG2004-05-12 00:00:00QĐ thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
81/2004/QĐ-TTG2004-05-12 00:00:00QĐ chuyển Công ty Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo máy Than Việt Nam
80/2004/QĐ-TTG2004-05-12 00:00:00QĐ quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước
1900/QĐ-UB2004-05-04 00:00:00Về ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con
71/2004/QĐ-TTG2004-04-29 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
70/2004/QĐ-TTG2004-04-28 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
69/2004/QĐ-TTG2004-04-28 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
112/2004/QĐ-UB2004-04-26 00:00:00V/v đổi tên Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Vị Thanh thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hậu Giang
58/2004/QĐ-TTG2004-04-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
55/2004/QĐ-TTG2004-04-06 00:00:00QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
50/TTG2004-03-31 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
49/2004/QĐ-TTG2004-03-30 00:00:00QĐ bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường
11/2004/CT-TTG2004-03-30 00:00:00Chỉ thị đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tình thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước
52/2004/QĐ-UB2004-03-29 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại 2 Lâm Đồng thành công ty cổ phần
28/2004/QĐ-TTG2004-03-04 00:00:00QĐ tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường
219/2004/QĐ-UB2004-02-19 00:00:00V/v đổi tên Công ty Giày thành phố Cần Thơ thành Công ty Giày Cần Thơ
620/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận.
619/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh.
618/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố (Saigon Petro).
14/2004/QĐ-TTG2004-01-29 00:00:00QĐ cho phép thực hiện cơ chế của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp chuyển thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con
180/2004/QĐ-UB2004-01-19 00:00:00V/v đổi tên Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu thành phố Cần Thơ
14/2004/QĐ-BTC2004-01-16 00:00:00Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
225/2004/QĐ-UB2004-01-03 00:00:00V/v đổi tên Công ty Phát triển Khu Công nghiệp thành phố Cần Thơ thành Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Cần Thơ
5830/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin thành Công ty cổ phần In Nhãn hàng An Lạc.
5828/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thành Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
5827/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8.
5732/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhựa Sài Gòn thành Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
180/2003/QĐ-UB2003-12-26 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Thương mại 2 Lâm Đồng
179/2003/QĐ-UB2003-12-26 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩm Lâm Đồng thành công ty cổ phần
164/2003/NĐ-CP2003-12-22 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
263/2003/QĐ-TTG2003-12-15 00:00:00QĐ thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
27/2003/CT-TTG2003-12-11 00:00:00Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
14/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
5242/QĐ-UB2003-12-02 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)
5209/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE.
5200/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00V/v sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn).
5193/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00V/v thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (Imexco).
194/2003/QĐ-BTC2003-11-28 00:00:00Ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận
246/2003/QĐ-TTG2003-11-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005
243/2003/QĐ-TTG2003-11-17 00:00:00QĐ sắp xếp lại và thí điểm chuyển Tổng công ty thuỷ sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
4793/QĐ-UB2003-11-04 00:00:00V/v sáp nhập Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn vào Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn).
4790/QĐ-UB2003-11-04 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 thành Công ty Cổ phần Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Sài Gòn.
4789/QĐ-UB2003-11-04 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8.
4781/QĐ-UB2003-11-04 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm.
219/2003/QĐ-TTG2003-10-28 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005
216/2003/QĐ-TTG2003-10-27 00:00:00QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
4554/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh thành Công ty Cổ phần Bình Chánh.
4551/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá Công ty Cây trồng Bình Chánh
4541/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thuỷ tinh Tiền Phong
4540/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong.
207/2003/QĐ-TTG2003-10-09 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Công ty Vận tải và Thuê tầu sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
160/2003/QĐ-BCN2003-10-07 00:00:00Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 152/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh Than thành Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam
4204/QĐ-UB2003-10-06 00:00:00V/v chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát
4184/QĐ-UB2003-10-06 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Hóa phẩm P/S.
159/2003/QĐ-BCN2003-10-06 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Điện tử Công trình vào Công ty Điện tử Đống Đa - Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam
158/2003/QĐ-BCN2003-10-02 00:00:00Về việc chuyển Nhà máy Vật liệu chịu lửa thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên thành Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
157/2003/QĐ-BCN2003-10-02 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa xe máy thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên thành Công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang thép Thái Nguyên
155/2003/QĐ-BCN2003-10-01 00:00:00Về việc chuyển Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
154/2003/QĐ-BCN2003-10-01 00:00:00Về việc chuyển Nhà máy Dầu Thủ Đức thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Thủ Đức
153/2003/QĐ-BCN2003-10-01 00:00:00Về việc chuyển phân xưởng bao bì và kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Bao bì-kho bãi Bình Tây
4038/2003/QĐ-UB2003-09-29 00:00:00Về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.
198/2003/QĐ-TTG2003-09-24 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Công ty Dịch vụ vận tải II sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
194/2003/QĐ-TTG2003-09-17 00:00:00QĐ chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc
193/2003/QĐ-TTG2003-09-17 00:00:00QĐ bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia giai đoạn 2003-2005
189/2003/QĐ-TTG2003-09-15 00:00:00QĐ tổ chức lại Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải thành Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
176/2003/QĐ-TTG2003-09-01 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
135/2003/QĐ-BCN2003-08-26 00:00:00Về việc chuyển Công ty Hoá chất Đức Giang thành Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang
133/2003/QĐ-BCN2003-08-19 00:00:00Về việc chuyển Công ty Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ thành Công ty Cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ
3375/QĐ-UB2003-08-18 00:00:00V/v chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
3374/QĐ-UB2003-08-18 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
132/2003/QĐ-BCN2003-08-07 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện Tây Nguyên thuộc Công ty Xây lắp Điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 3.8
131/2003/QĐ-BCN2003-08-07 00:00:00Về việc chuyển Tổng đội Xây lắp Điện Pleiku thuộc Công ty Xây lắp Điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 3.7
130/2003/QĐ-BCN2003-07-31 00:00:00Về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú thành Công ty Cổ phần Hưng Phú
2889/QĐ-UB2003-07-29 00:00:00V/v chọn và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp nước đá Tân Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.
2885/QĐ-UB2003-07-29 00:00:00V/v chọn và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước Khu Du lịch Rừng Madagoui là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.
2820/QĐ-UB2003-07-24 00:00:00Về việc chuyển Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận doanh nghiệp Kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
2732/QĐ-UB2003-07-21 00:00:00Về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý.
2724/QĐ-UB2003-07-18 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
2723/QĐ-UB2003-07-18 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
129/2003/QĐ-BCN2003-07-16 00:00:00Về việc sáp nhập Xí nghiệp May Bỉm Sơn vào Công ty May 10
2561/QĐ-UB2003-07-11 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố.
2560/QĐ-UB2003-07-11 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng.
138/2003/QĐ-TTG2003-07-11 00:00:00QĐ chuyển Công ty Hoá chất cơ bản miền năm thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
128/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến lâm sản, XN Khai thác Đá, Vật liệu xây dựng và Thi công công trình, Chi nhánh tại Đắc Lắc và Chi nhánh tại TPHCM thuộc Công ty XNK và Đầu tư Kon Tum về UBND tỉnh Kon Tum quản lý
127/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Nông sản thuộc Công ty XNK và Đầu tư Kin Tum về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam quản lý
126/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Khoáng sản I vào Công ty Sắt Cao Bằng và đổi tên Công ty Sắt cao Bằng thành Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
125/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty XNK và Đầu tư Kon Tum về Công ty May Nhà Bè quản lý
124/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Phân xưởng Cơ khí của Xí nghiệp Việt Thái thuộc Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam thành Công ty Cổ phần Công nghệ cao
123/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Công ty Máy và Thiết bị Hoá chất thành Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hoá chất
122/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và Xây dựng điện Vinh thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3.3
121/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3.4
120/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Sản xuất vật liệu và Xây dựng điện Đông Hà thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3.5
2537/QĐ-UB2003-07-10 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn thành Công ty cổ phần Toyota Đông Sài gòn
2535/QĐ-UB2003-07-10 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit thành Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
2534/QĐ-UB2003-07-10 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit
136/2003/QĐ-TTG2003-07-10 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
116/2003/QĐ-BCN2003-07-07 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Pirit vào Công ty Apatit Việt Nam - Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam
132/2003/QĐ-TTG2003-07-01 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
113/2003/QĐ-BCN2003-07-01 00:00:00Về việc chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam
112/2003/QĐ-BCN2003-07-01 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
111/2003/QĐ-BCN2003-07-01 00:00:00Về việc chuyển Nhà máy Sứ Đông Hải thuộc Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty Cổ phần Sứ Đông Hải
110/2003/QĐ-BCN2003-06-27 00:00:00Về việc Chuyển Công ty Bột giặt LIX thành Công ty Cổ phần Bột giặt LIX
129/2003/QĐ-TTG2003-06-26 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2005
128/2003/QĐ-TTG2003-06-26 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005
127/2003/QĐ-TTG2003-06-25 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003-2005
108/2003/QĐ-BCN2003-06-25 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Bóng đèn Điện Quang
107/2003/QĐ-BCN2003-06-25 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam
106/2003/QĐ-BCN2003-06-25 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Giầy Sài Gòn
105/2003/QĐ-BCN2003-06-25 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến
104/2003/QĐ-BCN2003-06-25 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Rạng Đông
103/2003/QĐ-BCN2003-06-24 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Thuỷ tinh Phả Lại vào Công ty Bóng đèn Điện Quang và đổi tên Công ty Thuỷ tinh Phả lại thành Xí nghiệp Thuỷ tinh Phả Lại
102/2003/QĐ-BCN2003-06-24 00:00:00Về việc chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Rượu Bia Nước giải khát Việt Nam
101/2003/QĐ-BCN2003-06-23 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Giầy Thăng Long
100/2003/QĐ-BCN2003-06-19 00:00:00Về việc giải thể Tổng Công ty Da Giầy Việt Nam
99/2003/QĐ-BCN2003-06-17 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Da Giầy Hà Nội
98/2003/QĐ-BCN2003-06-13 00:00:00Về việc chuyển Công ty Điện tử Thủ Đức thành Công ty TNHH một thành viên điện tử Thủ Đức
117/2003/QĐ-TTG2003-06-11 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2003-2005
116/2003/QĐ-TTG2003-06-10 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Dân tộc đến năm 2005
115/2003/QĐ-TTG2003-06-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005
113/2003/QĐ-TTG2003-06-09 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003-2005
109/2003/QĐ-TTG2003-06-05 00:00:00QĐ Thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
95/2003/QĐ-BCN2003-06-05 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng Điện và Vật tư thành Công ty Xây lắp Điện 3-2 là Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty Xây lắp Điện 3
2080/QĐ-UB2003-06-03 00:00:00V/v chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố thành Công ty Cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố.
2079/QĐ-UB2003-06-03 00:00:00Về việc xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố.
2078/QĐ-UB2003-06-03 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và máy thành phố thành Công ty Cổ phần Hữu Nghị.
14/2003/TT/BLĐTBXH2003-05-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT/BLĐTBXH2003-05-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp
106/2003/QĐ-TTG2003-05-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2005
105/2003/QĐ-TTG2003-05-28 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2005
104/2003/QĐ-TTG2003-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005
103/2003/QĐ-TTG2003-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005
94/2003/QĐ-BCN2003-05-27 00:00:00Về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Da Giầy Việt Nam
93/2003/QĐ-BCN2003-05-27 00:00:00Về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam
91/2003/QĐ-BCN2003-05-22 00:00:00Về việc chuyển giao Nhà máy Thuốc lá Nghệ An về làm doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Khánh Việt
90/2003/QĐ-BCN2003-05-22 00:00:00Về việc chuyển giao Nhà máy Thuốc lá Phú Yên về làm doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Khánh Việt
11/2003/TT-BLĐTBXH2003-05-22 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
102/2003/QĐ-TTG2003-05-21 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Nhà xuất bản Giáo dục sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
03/2003/CT-NHNN2003-05-21 00:00:00Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
100/2003/QĐ-TTG2003-05-16 00:00:00QĐ Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia giai đoạn 2003-2005
98/2003/QĐ-TTG2003-05-14 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005
97/2003/QĐ-TTG2003-05-14 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005
94/2003/QĐ-TTG2003-05-12 00:00:00QĐ thí điểm chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam sang tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
493/QĐ-TTG2003-05-09 00:00:00QĐ về một số chính sách hỗ trợ phát triển đối với sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải sản xuất
88/2003/QĐ-TTG2003-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2005
87/2003/QĐ-TTG2003-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao đến năm 2005
86/2003/QĐ-TTG2003-05-07 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2005
1616/QĐ-UB2003-04-29 00:00:00V/v điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển-Dịch vụ hàng hải-xuất nhập khẩu-Thương mại và du lịch.
1615/QĐ-UB2003-04-29 00:00:00V/v điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sàigòn.
80/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003-2005
79/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2005
78/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005
77/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ Chuyển Công ty Hoá chất mỏ thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu nổ công nghiệp
76/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005
75/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003-2005
74/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005
73/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộcUỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005
72/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005
66/2003/QĐ-TTG2003-04-24 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đến năm 2005
65/2003/QĐ-TTG2003-04-22 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005
63/2003/QĐ-TTG2003-04-21 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005
61/2003/QĐ-TTG2003-04-18 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
60/2003/QĐ-TTG2003-04-18 00:00:00QĐ thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
59/2003/QĐ-TTG2003-04-17 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005
56/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lai Châu đến năm 2005
55/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003-2005
54/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2005
53/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003-2005
52/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đến năm 2005
51/2003/QĐ-TTG2003-04-15 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003-2005
38/2003/NĐ-CP2003-04-15 00:00:00Nghị định về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần
396/QĐ-TTG2003-04-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003-2005
395/QĐ-TTG2003-04-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đến năm 2005
394/QĐ-TTG2003-04-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2003-2005
393/QĐ-TTG2003-04-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2005
392/QĐ-TTG2003-04-10 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến năm 2005
1345/QĐ-UB2003-04-08 00:00:00V/v chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á
1342/QĐ-UB2003-04-08 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Giày dép Nam á
08/2003/CT-TTG2003-04-04 00:00:00Chỉ thị về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
1272/QĐ-UB2003-04-03 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hóa bộ phận Khu Công nghiệp Hiệp Phước).
1271/QĐ-UB2003-04-03 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Xí nghiệp In số 7.
1270/QĐ-UB2003-04-03 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Vinabico-Kotobuki (Doanh nghiệp phụ thuộc Tổng Công ty Thương mại Sàigòn).
370/QĐ-TTG2003-04-03 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2005
369/QĐ-TTG2003-04-03 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2003-2005
368/QĐ-TTG2003-04-03 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam giai đoạn 2003-2005
354/QĐ-TTG2003-04-01 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thuỷ sản giai đoạn 2003-2005
1227/QĐ-UB2003-03-31 00:00:00Về việc giải thể Công ty Thương mại Bình Tây (Doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy)
42//2003/QĐ-TTG2003-03-28 00:00:00QĐ chuyển Điện lực Ninh Bình thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
19/2003/TT-BTC2003-03-20 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.
292/TTG2003-03-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2003-2005
291/TTG2003-03-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến năm 2005
290/TTG2003-03-18 00:00:00QĐ Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh nam Định giai đoạn 2003-2005
944/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Xí nghiệp in số 4.
943/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00Về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Kỹ thuật xây dựng quận Phú Nhuận.
942/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn kiến trúc và xây dựng.
941/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Rau quả thành phố.
940/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn địa ốc Sài Gòn.
939/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Cần Giờ.
937/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà quận 11.
936/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Xây dựng và dịch vụ nhà quận 8.
935/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6.
934/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng (IDI).
933/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn Quy hoạch xây dựng và Dịch vụ phát triển đô thị.
932/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn.
931/QĐ-UB2003-03-14 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Kinh doanh sản xuất Sài Gòn Daklak (Sadaco).
268/QĐ-TTG2003-03-12 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003-2005
893/QĐ-UB2003-03-11 00:00:00Về việc sáp nhập Xí nghiệp Đúc chữ-chế bản - in vào Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh
265/QĐ-TTG2003-03-11 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2005
36/2003/QĐ-TTG2003-03-11 00:00:00QĐ ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
264/QĐ-TTG2003-03-10 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2003-2005
263/QĐ-TTG2003-03-10 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đến năm 2005
261/QĐ-TTG2003-03-07 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2003-2005
260/QĐ-TTG2003-03-07 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2005
241/QĐ-TTG2003-03-04 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2005
240/QĐ-TTG2003-03-04 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam đến năm 2005
34/2003/QĐ-TTG2003-03-04 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
229/QĐ-TTG2003-02-26 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến năm 2005
226/QĐ-TTG2003-02-26 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2003-2005
223/QĐ-TTG2003-02-25 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam đến năm 2005
222/QĐ-TTG2003-02-25 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005
221/QĐ-TTG2003-02-25 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2005
220/QĐ-TTG2003-02-25 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005
14/2003/TT-BTC2003-02-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 128/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.
05/2003/TT-NHNN2003-02-24 00:00:00thông tu Huớng dẫn xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp nhà n-ớc tại các ngân hàng th-ơng mại nhà n-ớc theo nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/07/2002 của chính phủ
04/2003/TT/BLĐTBXH2003-02-20 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
164/QĐ-TTG2003-02-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005
162/QĐ-TTG2003-02-18 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2003-2005
673/QĐ-UB2003-02-14 00:00:00V/v chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn.
638/QĐ-UB2003-02-12 00:00:00V/v sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn.
555/QĐ-UB2003-02-06 00:00:00V/v sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.
540/QĐ-UB2003-02-06 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn.
135/QĐ-TTG2003-01-30 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003-2005
134/QĐ-TTG2003-01-30 00:00:00QĐ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2005
133/QĐ-TTG2003-01-30 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2003-2005
132/QĐ-TTG2003-01-30 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây giai đoạn 2002-2005
125/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005
460/QĐ-UB2003-01-27 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Phát triển và kinh doanh nhà
459/QĐ-UB2003-01-27 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành
458/QĐ-UB2003-01-27 00:00:00Về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Thuốc trừ sâu Sàigòn
116/QĐ-TTG2003-01-27 00:00:00QĐ về việc Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
115/QĐ-TTG2003-01-27 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2002-2005
109/QĐ-TTG2003-01-24 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002-2005
14/2003/QĐ-TTG2003-01-20 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2003-2005
62/2003/QĐ-BKH2003-01-17 00:00:00về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước.
12/2003/QĐ-TTG2003-01-17 00:00:00QĐ về chức năng, nhiệm vụ và thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
01/2003/CT-TTG2003-01-16 00:00:00Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
64/QĐ-TTG2003-01-14 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2005
60/QĐ-TTG2003-01-13 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002-2005
97/QĐ-UB2003-01-09 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp của Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Tanimex)
39/QĐ-TTG2003-01-08 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2005
13/QĐ-TTG2003-01-02 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002-2005
12/QĐ-TTG2003-01-02 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002-2005
11/QĐ-TTG2003-01-02 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2002-2005
33/2002/QĐ - BVHTT2002-12-31 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh - Video vào Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video
117/2002/TT-BTC2002-12-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
115/2002/TT-BTC2002-12-24 00:00:00Hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 02/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
06/NHNN2002-12-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định 79 /2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ “Về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính
4464/2002/QĐ-UB2002-12-18 00:00:00Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước
1187/QĐ-TTG2002-12-16 00:00:00QĐ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp
34/2002/QĐ-BVHTT2002-12-10 00:00:00Về việc thành lập Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình
112/2002/QĐ-UB2002-12-09 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư do Công ty Xây dựng Cần Thơ đầu tư tại xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ
174/2002/QĐ-TTG2002-12-02 00:00:00QĐ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
23/2002/CT-UB2002-11-29 00:00:00Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM
108/2002/QĐ-UB2002-11-28 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xây dựng Miền Tây, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ
107/2002/QĐ-UB2002-11-27 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Cần Đô, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ
4783/QĐ-UB2002-11-19 00:00:00V/v sáp nhập Cty Xử lý chất thải thành phố vào Cty Môi trường đô thị thành phố (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở Giao thông Công chánh thành phố)
07/2002/QĐ-VPCP2002-11-19 00:00:00Ban hành mẫu Điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết
15/2002/TT-LĐTBXH2002-10-31 00:00:00Thông tư Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển DOANH NGHIệP nhà nước thành công ty cổ phần theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002.
97/2002/TT-BTC2002-10-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
94/2002/TT-BTC2002-10-21 00:00:00Hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
131/2002/QĐ-BTC2002-10-18 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hộ kinh doanh
4177/QĐ-UB2002-10-11 00:00:00V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
4176/QĐ-UB2002-10-11 00:00:00V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
4157/QĐ-UB2002-10-10 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 (cổ phần hoá bộ phận Xí nghiệp đông lạnh)
4155/QĐ-UB2002-10-10 00:00:00V/v chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá về các Tổng Cty, Cty có Hội đồng quản trị của thành phố
4147/QĐ-UB2002-10-10 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp của Cảng Bến Nghé thuộc Sở Giao thông công chánh thành phố
90/2002/TT-BTC2002-10-10 00:00:00Hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.
79/2002/NĐ-CP2002-10-04 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính
88/2002/QĐ-BNN2002-09-30 00:00:00V/v phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế cho Tổng công ty Cao su Việt nam
05/2002/TT-NHNN2002-09-27 00:00:00Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất,doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theoQuyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ
3255/2002/QĐ-UB2002-09-26 00:00:00Điều chỉnh giá bán nước máy của Công ty cấp nước Phú Thọ
85/2002/TT-BTc2002-09-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước
1015/NHNN2002-09-19 00:00:00Về việc bàn giao Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp
80/2002/TT-BTC2002-09-12 00:00:00Hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá
79/2002/TT-BTC2002-09-12 00:00:00Hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần.
75/2002/TT-BTC2002-09-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện phương án tài chính cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại 2001-2003.
69/2002/TT-BTC2002-08-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.
95/2002/QĐ-BTC2002-08-15 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ.
66/2002/TT-BTC2002-08-06 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước.
02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC2002-08-06 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào
70/2002/QĐ-BNN2002-08-05 00:00:00V/v Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giám định và khử trùng FCC
17/2002/CT-TTG2002-08-02 00:00:00Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp
69/2002/NĐ-CP2002-07-12 00:00:00Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước
67/2002/NĐ-CP2002-07-09 00:00:00Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ
85/2002/QĐ-BTC2002-07-01 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng bộ tài chính. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.
58/2002/TT-BTC2002-06-28 00:00:00Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước , tổ chức chính trị, chính trị xã hội
55/2002/TT-BTC2002-06-26 00:00:00Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
2597/QĐ-UB2002-06-20 00:00:00V/v điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Lan
483/TTG2002-06-20 00:00:00QĐ chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thành Công ty cổ phần
483/QD-TTG2002-06-20 00:00:00QĐ chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thành Công ty cổ phần
64/2002/NĐ-CP2002-06-19 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần
11/2002/TT-LĐTBXH2002-06-12 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
09/2002/TT-BLĐTBXH2002-06-11 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
24/2002/QĐ-BCN2002-06-07 00:00:00Ban hành QĐ về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy
74/2002/QĐ-BTC2002-06-06 00:00:00V/v quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu theo cơ cấu AICO.
2413/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Vàng bạc đá quý Bến Thành
2412/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Vàng bạc đá quý Bến Thành
2411/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Xây dựng kinh doanh nhà
2410/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Văn hóa Tổng hợp Bến Thành
2409/QĐ-UB2002-06-04 00:00:00Vể thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Cty Vật tư Bến Thành
410/QĐ-TTG2002-05-27 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA
260/2002/QĐ- BKH2002-05-10 00:00:00V/v Ban hành danh mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)
42/2002/TT-BTC2002-05-07 00:00:00Hướng dẫn một số điểm qui chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
25/2002/QĐ-BKHCNMT2002-05-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ
58/2002/QĐ-TTG2002-04-26 00:00:00QĐ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
49/2002/NĐ-ND2002-04-24 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
18/QĐ-BCN2002-04-23 00:00:00Đổi tên Nhà máy Cơ khí Vinh thành Công ty Cơ khí Vinh
41/2002/NĐ-CP2002-04-11 00:00:00Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
32/2002/TT-BTC2002-04-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của Thủ tướn Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sơr SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan.
30/2002/TT-BTC2002-03-27 00:00:00Hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
213/QĐ-TTG2002-03-25 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành Công ty cổ phần
27/2002/TT-BTC2002-03-22 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
26/2002/TT-BTC2002-03-22 00:00:00Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
211/QĐ-TTG2002-03-21 00:00:00QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty May và In Hữu Nghị thành Công ty cổ phần
41/2002/QĐ-TTG2002-03-18 00:00:00QĐ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt đoọng kinh doanh xe ôtô, xe bai bánh gắn máy
22/2002/TT-BTC2002-03-11 00:00:00Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
20/2002/TT-BTC2002-03-11 00:00:00Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
184/QĐ-TTG2002-03-04 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dược liệu Trung ương 2 thành Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
183/QĐ-TTG2002-03-04 00:00:00QĐ chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc
178/QĐ-TTG2002-02-28 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ thành Công ty cổ phần
16/2002/QĐ-BTC2002-02-22 00:00:00Về việc triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp tiền thuế hộ kinh doanh cá thể công thương nghiệp
18/2002/TT-BTC2002-02-20 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
138/TTG2002-02-08 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 thành Công ty cổ phần
04/2002/CT-TTG2002-02-08 00:00:00Chỉ thị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
111/TTG2002-02-04 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam thành Công ty cổ phần
110/TTG2002-02-04 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Nồi hơi Việt Nam thành Công ty cổ phần
03/2002/QĐ-UB2002-01-30 00:00:00QĐ V/v kiện toàn ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
55/QĐ-TTG2002-01-14 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Hải thành Công ty cổ phần
53/QĐ-TTG2002-01-11 00:00:00QĐ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ đặc sản thành Công ty cổ phần
07/2002/QĐ-BCN2002-01-11 00:00:00Phê duyệt điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Dầu Thực vật HLMPVN
04/2002/TT-BLĐTBXH2002-01-09 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
03/2002/TT-BLĐTBXH2002-01-09 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước
05/QĐ-BCN2002-01-08 00:00:00Chuyển NM Cơ khí ô tô thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Uông Bí
03/QĐ-BCN2002-01-08 00:00:00Chuyển Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Mạo Khê
01/QĐ-BCN2002-01-08 00:00:00V/v bãi bỏ Quyết định số 74/1999/QĐ-BCN ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp & Chuyển CTy Phát triển công nghệ TH&MT thành doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc TCTy Than Việt Nam
15/QĐ-TTG2002-01-07 00:00:00QĐ chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận 1 thành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I
107/2001/TT-BTC2001-12-31 00:00:00Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp
144/2001/QĐ-BTC2001-12-21 00:00:00Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996
59/2001/QĐ-BCN2001-12-07 00:00:00Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp tại Miền Nam
1432/2001/QD-NHNH2001-11-28 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
58/2001/QĐ-BCN2001-11-28 00:00:00V/v Sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú
28/2001/CT-TTG2001-11-28 00:00:00Về việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
96/2001/TT-BTC2001-11-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 03/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu.
90/2001/NĐ-CP2001-11-23 00:00:00Nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
94/2001/TT-BTC2001-11-22 00:00:00Hướng dẫn bổ sung qui định tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị,phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
27/2001/CT-TTG2001-11-22 00:00:00Triển khai thực hiện chuyển đổi DNNN, DN của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên
1489/QĐ-TTG2001-11-21 00:00:00Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi DNNN, DN của Tổ chức chính trị, tổ chức CT_XH thành Công ty TNHH một thành viên
182/2001/QĐ-TTG2001-11-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ
180/2001/QĐ-TTG2001-11-16 00:00:00QĐ về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn Nhà nước
1390/NHNN2001-11-09 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
1389/NHNN2001-11-09 00:00:00Ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại
89/2001/TTLT-BTC-BCA2001-11-08 00:00:00Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an.
172/2001/QĐ-TTG2001-11-05 00:00:00Về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan
07/2001/CT-NHNN2001-10-30 00:00:00Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
1372/2001/QĐ-TTG2001-10-19 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
1366/QĐ-TTG2001-10-17 00:00:00QĐ chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thành Công ty cổ phần
153/2001/QĐ-TTG2001-10-09 00:00:00QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
17/2001/CT-UB2001-10-09 00:00:00V/v chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đó6i với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
73/2001/NĐ-CP2001-10-05 00:00:00Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
91/2001/QĐ-BTC2001-09-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 Ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp nhà nước có số nợ lớn.
63/2001/NĐ-CP2001-09-14 00:00:00Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
22/2001/CT-TTG2001-09-11 00:00:00Chỉ thị về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
90/2001/CT-BNN2001-09-06 00:00:00Về việc tăng cường hoạt động thị trường và xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ
08/TT-NHNN2001-09-06 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"
05/TT-2001-BKH2001-08-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
05/2001/TT-BKH2001-08-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
128/2001/QĐ-TTG2001-08-28 00:00:00ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
72/2001/TT/BTC2001-08-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
5431/QĐ-UB2001-08-27 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Cty Thương nghiệp tổng hợp Q.8 thành Cty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Q.8
1174/TTG2001-08-27 00:00:00QĐ chuyển Công ty vật liệu may Nha Trang thành Công ty cổ phần
1173/TTG2001-08-27 00:00:00QĐ chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thành Công ty cổ phần
1131/QĐ-TTG2001-08-27 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dệt - May Sài Gòn thành Công ty cổ phần
1130/QĐ-TTG2001-08-27 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Diệm Thống Nhất thành Công ty cổ phần
40/2001/QĐ-BCN2001-08-23 00:00:00Chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty Cổ phần Việt Hưng
65/2001/TT/BTC2001-08-10 00:00:00Hướng dẫn việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000
64/2001/TT/BTC2001-08-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác
992/QD-NHNN2001-08-06 00:00:00Về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh
80/2001/CT-BNN2001-08-06 00:00:00V/v Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi
971/TTG2001-08-02 00:00:00QĐ chuyển Công ty Vật tư Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận thành Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận
980/QD-NHNN2001-08-01 00:00:00về việc quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp
43/2001/NĐ-CP2001-08-01 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
3357/KTTH2001-07-30 00:00:00Đính chính Nghị định số 26/2001/NĐ_CP ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
907/QĐ-TTG2001-07-25 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thành Công ty cổ phần
58/2001/QĐ-UB2001-07-23 00:00:00Ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn TP Hà Nội
4162/2001/QĐ-UB2001-07-10 00:00:00V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá trong năm 2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty XNK Tổng hợp và đầu tư IMEXCO
55/2001/TT/BTC2001-07-06 00:00:00Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư và xâydựng
797/2001/QĐ-TTG2001-07-02 00:00:00QĐ về việc chuyển Công ty Thuỷ sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần
45/2001/QĐ-UB2001-06-29 00:00:00Thành lập Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội
789/2001/QĐ-TTG2001-06-28 00:00:00Chuyển Xí nghiệp dược phẩm 3/2 thành Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
785/2001/QĐ-TTG2001-06-27 00:00:00Chuyển DNNN Công ty may Sài Gòn 3 thành Công ty cổ phần
36/2001/QĐ-BCN2001-06-21 00:00:00Về việc thành lập Công ty Cơ điện Luyện kim
1684/QĐ-UB2001-06-20 00:00:00V/v thành lập công ty thương Mại Vĩnh Long
1684/2001/QĐ-UBT2001-06-20 00:00:00V/v thành lập công ty thương Mại Vĩnh Long
736/QĐ-TTG2001-06-15 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh
735/QĐ-TTG2001-06-15 00:00:00QĐ Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Da giàu SAGODA thành Công ty cổ phần
734/2001/QĐ-TTG2001-06-15 00:00:00QĐ chuyển công ty May Sài Gòn 2 thành Công ty cổ phần
40/2001/QĐ-UB2001-06-13 00:00:00Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào
1539/QĐ-UB2001-06-12 00:00:00V/v Thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp thành viên tỉnh Vĩnh Long
1539/2001/QĐ-UB2001-06-12 00:00:00V/v Thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp thành viên tỉnh Vĩnh Long
38/2001/TT/BTC2001-06-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước
26/2001/NĐ-CP2001-06-04 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
43/2001/CT-UB2001-05-31 00:00:00Về việc thành lập Công ty Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cần Thơ
32/2001/QĐ-BCN2001-05-30 00:00:00Sáp nhập Trung tâm NEWTECHCEN vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam
640/QĐ-TTG2001-05-25 00:00:00QĐ về việc chuyển Công ty May Đồng Nai thành Công ty cổ phần
30/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì
29/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Chuyển Công ty Chế tạo TB Điện Cẩm phả về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam
28/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Chuyển Công ty Cơ khí TT Cẩm phả về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam
27/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Sáp nhập Công ty VTVT và VLXD vào Công ty VTVT và xếp dỡ đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam
26/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Chuyển Công ty Cơ khí Động lực Cẩm phả về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam
25/2001/QĐ-BCN2001-05-23 00:00:00Chuyển Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ về làm đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam
12/2001/CT-TTG2001-05-23 00:00:00Chỉ thị về xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giớ ngày 01 tháng 01 năm 2000
772/2001/TTLT-TCDC-NHNN2001-05-21 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TCTD.
44/2001/CT-UB2001-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt điều lệ Công ty Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cần Thơ
04/2001/TT-nhnn2001-05-18 00:00:00Hướng dẫn về Quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
467/2001/QĐ-BTM2001-05-08 00:00:00Uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp
13/2001/QĐ-UB2001-05-08 00:00:00v/v phê duyệt Tờ trình thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã - Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Liên minh HTX Lạng Sơn.
70/2001/QĐ-TTG2001-05-03 00:00:00Chuyển DNNN Công ty Khử trùng Việt nam thành Công ty cổ phần
69/2001/QĐ-TTG2001-05-03 00:00:00QĐ bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu
16/2001/NĐ-CP2001-05-02 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
67/2001/QĐ-TTG2001-04-27 00:00:00QĐ sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng Công ty Than Việt Nam
23/2001/QĐ-BCN2001-04-25 00:00:00Về việc sáp nhập Công ty May Độc lập vào Công ty Dệt May Thắng Lợi
60/2001/QĐ-TTG2001-04-24 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế (YTECO) thành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh
56/2001/QĐ-TTG2001-04-23 00:00:00QĐ sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của TTCP về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX
54/2001/QĐ-TTG2001-04-23 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thành Công ty cổ phần
43/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-04-17 00:00:00V/v đổi tên Công ty Tầu cuốc II thành công ty Thi công cơ giới thuỷ - đầu tư xây dựng
32/2001/QĐ-UB2001-04-17 00:00:00Về việc thành lập Công ty Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cần Thơ
22/2001/QĐ-BCN2001-04-16 00:00:00Thành lập Nhà máy Sữa Cần Thơ thuộc Công ty Sữa Việt Nam
49/2001/QĐ-TTg2001-04-10 00:00:00QĐ chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX
21/2001/QĐ-BCN2001-04-05 00:00:00V/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 08/2001/QĐ-BCN ngày 16/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty May Hoà Bình thanhg Công ty Cổ phần May Hoà Bình
20/2001/QĐ-BCN2001-04-04 00:00:00Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 73/2000/QĐ-BCN ngày 22/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty Cổ phần Dầu thực vật Bình Định
02/2001/TT-BKHCNMT2001-03-30 00:00:00Thông tư Về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới ... doanh nghiệp có vốn đầu tư vào nước ngoài:
40/2001/QĐ-UB2001-03-29 00:00:00V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tp Đà Nẵng
44/2001/QĐ-TTG2001-03-27 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thành Công ty cổ phần
19/2001/QĐ-BCN2001-03-27 00:00:00Về việc thành lập Công ty Rượu Bình Tây trên cơ sở Nhà máy Rượu Bình Tây thuộc Công ty Bia Sài Gòn
18/2001/QĐ-BCN2001-03-26 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm XNK và Dịch vụ vật tư kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
27/2001/QĐ-BNN-TCCB2001-03-20 00:00:00Về việc thành lập Công ty lương thực Hà Nội
27/2001/QĐ-BNN2001-03-20 00:00:00Thành lập Công ty lương thực Hà Nội
25/2001/QĐ-BNN2001-03-15 00:00:00Thành lập Công ty tôn Việt - úc
24/2001/QĐ-BNN2001-03-15 00:00:00Thành lập Công ty Kinh doanh bao lương thực
12/2001/QĐ-UB2001-03-13 00:00:00Giải thể DNNN công ty cung ứng lao động và phát triển kinh tế ĐN
26/2001/QĐ-TTG2001-03-07 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội
06/2001/QĐ-UB2001-03-05 00:00:00V/v áp dụng mức thưởng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và HTX tiểu thủ công nghiệp vượt mức nghĩa vụ ngân sách hàng năm
09/2001/QĐ-UB2001-02-28 00:00:00Chuyển Công ty sản xuất kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Hà Nội sang doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích
14/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-02-22 00:00:00Sáp nhập Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm vào Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi và đổi tên Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi thành Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương
20/TTG2001-02-20 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thành Công ty cổ phần
12/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-02-20 00:00:00Sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo, Xí nghiệp chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh vào Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn và đổi tên Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn thành Công ty giống lợn Miền Bắc
163/QĐ-TTG2001-02-19 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Bia Nghệ An thuộc UBND tỉnh Nghệ An thành Công ty bia cổ phần
162/QĐ-TTG2001-02-19 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần
09/2001/QĐ-UB2001-02-15 00:00:00Thành lập Hội đồng bàn giao Công ty xi măng Hải vân cho Tổng công ty xi măng VN
06/2001/TT-BLĐTBXH2001-01-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
05/2001/TT-BLĐTBXH2001-01-29 00:00:00thông tư Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
01/2001/TT-NHNN2001-01-19 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp VN
08/2001/TT-BTC2001-01-18 00:00:00Hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính.
07/2001/QĐ-UB2001-01-18 00:00:00V/v giải thể Doanh nghiệp Công ty khách sản ĐN
09/2001/QĐ-TTG2001-01-11 00:00:00Chuyển DNNN Công ty XNK và chế biến thuỷ sản đông lạnh 4 thuộc TCT Thủy sản Việt nam thành Công ty Cổ phần
02/2001/QĐ-BNN2001-01-02 00:00:00Đổi tên XN sửa chữa cơ khí thuỷ lợi trực thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng thuỷ lợi 1 thành XN cơ khí thuỷ lợi
01/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-01-02 00:00:00Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4
153/2000/QĐ-TTG2000-12-31 00:00:00Chuyển nhà máy thuốc lá Cưủ Long và nhà máy thuốc lá Đồng Tháp về làm doanh nghiệp thành viên của TCTy thuốc lá Việt Nam.
145/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-29 00:00:00Chuyển Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 3
144/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-29 00:00:00Chuyển Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên.
121/2000/TT-BTC2000-12-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
208/2000/QĐ-BTC2000-12-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn
141/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-25 00:00:00Thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối
76/2000/QĐ-BCN2000-12-25 00:00:00Về việc chuyển phân xưởng IV Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty Cổ phần Lưới thép Sài Gòn
74/2000/QĐ-BCN2000-12-22 00:00:00Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động
73/2000/QĐ-BCN2000-12-22 00:00:00Về việc chuyển Công ty Dầu Thực vật Bình Định thành Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Bình Định
72/2000/QĐ-BCN2000-12-22 00:00:00Về việc chuyển Công ty May Hòa Bình thành Công ty Cổ phần May Hòa Bình
138/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-19 00:00:00Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa
71/2000/QĐ-BCN2000-12-18 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và xếp dỡ Vật tư thành Công ty cổ phần sản xuất và Kinh doanh kim khí
22/2000/TT-BTM2000-12-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài
127/2000/QĐ-UB2000-12-06 00:00:00Chuyển Nhá máy bia thuộc doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩm Lâm Đồng thành Công ty cổ phần bia Lâm Đồng
73/2000/NĐ-CP2000-12-06 00:00:00Ban hành quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác
2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC2000-11-28 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
126/2000/QĐ-UB2000-11-27 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại I Lâm Đồng thành Công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng
110/2000/TT/BTC2000-11-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng
116/2000/QĐ-UB2000-11-10 00:00:00Ban hành quy định đối với doanh nghiệp thành lập theo luật DN và hộ kinh doanh cá thể
468/NHNN72000-11-08 00:00:00Về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
119/2000/QĐ-UB2000-11-05 00:00:00Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thành phố ĐN
62/2000/QĐ-BCN2000-11-02 00:00:00Về việc chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu
121/2000/QĐ-TTG2000-11-01 00:00:00Về chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
114/2000/QĐ-UB2000-10-30 00:00:00Thu hồi quyết định 87 ngày 3/8/2000 v/v sáp nhập Công ty XLCN và Dân dụng vào Công ty XD ĐN
113/2000/QĐ-UB2000-10-30 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch nước máy ghi thu năm 2000 cho Công ty Cấp nước ĐN
169/2000/QĐ-BTC2000-10-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về ban hành Chế độ kế toán hộ kinh doanh
167/2000/QĐ-BTC2000-10-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
61/2000/QĐ-BCN2000-10-23 00:00:00Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tỏng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
109/2000/TTLT/BNN-BTC2000-10-20 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện QĐ 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
101/2000/TT-BTC2000-10-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước.
59/2000/QĐ-BCN2000-10-16 00:00:00Thành lập Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng số 5 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
58/2000/QĐ-BCN2000-10-12 00:00:00Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
163/2000/QĐ-BTC2000-10-09 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ quản lý Quĩ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ
122/2000/QĐ-TTG2000-10-01 00:00:00Thành lập vụ Đổi mới phát triển doanh nghiệp thuộc VPCP
107/2000/QĐ-UB2000-09-29 00:00:00V/v thành lập Công ty và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Khánh
110/2000/QĐ-TTG2000-09-20 00:00:00Chuyển nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ Tổng hợp Tân Trụ và làm doanh nghiệp thành viên của TCT Thuốc lá VN
55/2000/QĐ-BCN2000-09-20 00:00:00Tiếp nhận nhà máy Cao su Nghệ An, DNNN thuộc UBND tỉnh Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Sao vàng Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
51/2000/QĐ-BCN2000-09-11 00:00:00Về việc thành lập Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam
106/2000/QĐ-TTG2000-09-07 00:00:00Chuyển Công ty dịch vụ vận tải Sài Gòn thành Công ty cổ phần
45/2000/NĐ-CP2000-09-06 00:00:00Quy định về văn phòng đại diện Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
861/2000/QĐ-BLĐTBXH2000-08-29 00:00:00Quyết định của bộ truởng bộ lao động - thương binh và xã hội Về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
95/2000/QĐ-UB2000-08-29 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp gà Đàlạt thành Công ty cổ phần chăn nuôi gà Đàlạt
100/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-08-28 00:00:00Sửa đổi một số khoản của Điều 1 Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB ngày 24/3/2000 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT v/v chuyển phân xưởng bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần bao bì và xuất nhập khẩu Hà Nội
93/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-08-23 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam hà
92/2000/BNN-TCCB2000-08-23 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học thuỷ lợi
266/2000/QĐ-NHNN12000-08-18 00:00:00quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh
98/2000/QĐ-TTG2000-08-17 00:00:00Sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương
61/2000/QĐ-UB2000-08-16 00:00:00Thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh ( trên cơ sở Phòng Kế hoạch doanh nghiệp ) thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư
15/2000/QĐ-BVHTT2000-08-16 00:00:00Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo
49/2000/QĐ-BCN2000-08-10 00:00:00Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/6 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển xí nghiệp sơn á Đông thành Công ty Cổ phần Sơn á Đông
94/2000/QĐ-TTG2000-08-09 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhànước Công ty vật tư thiết bị giao thông vận tải thành công ty cổ phần
48/2000/QĐ-BCN2000-08-08 00:00:00Thành lập Công ty kết cấu thép - Cơ khí xây dựng, đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
47/2000/QĐ-BCN2000-08-08 00:00:00Thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đon vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
90/2000/QĐ-UB2000-08-07 00:00:00Giải thể doanh nghiệp NHà nước tư vấn đầu tư.
87/2000/QĐ-UB2000-08-07 00:00:00V/v sáp nhập Công ty Xây lắp Công nghiệp và Dân dụng vào Công ty xây dựng Đà nẵng
19/2000/TT- BLĐTBXH2000-08-07 00:00:00Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
90/2000/QĐ-TTG2000-08-04 00:00:00Về việc chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần
85/2000/QĐ-TTG2000-07-17 00:00:00Chuyển Công ty Giấy Viễn Đông thành Công ty cổ phần
77/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-17 00:00:00QĐ thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và nhà máy ván sợi ép Gia lai thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam
76/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-17 00:00:00QĐ thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và nhà máy ván dăm Thái nguyên thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
43/2000/QD-BCN2000-07-12 00:00:00Chuyển xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty xây lắp điện 2 thành xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
42/2000/QĐ-BCN2000-07-12 00:00:00Chuyển Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất miền Trung thuộc Công ty Xây lắp hoá chất thành Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại miền Trung
82/2000/QĐ-TTG2000-07-11 00:00:00Chuyển Công ty Thực phẩm Thiên Hương thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ phần
80/2000/QĐ-TTG2000-07-07 00:00:00Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước đợt 2 năm 2000
76/2000/QĐ-UB2000-07-07 00:00:00Thành lập ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty xây dựng và trang bị nội thất nhà trường
71/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-04 00:00:00Chuyển Viện nghiên cứu rau quả thuộc Tổng công ty rau quả Việt nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-04 00:00:00QĐ chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41/2000/QĐ-BCN2000-06-29 00:00:00Thành lập Công ty Khoáng sản 911 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở đoàn Địa chất 911
40/2000/QĐ-BCN2000-06-29 00:00:00Chuyển Xí nghiệp Sơn Đông á thành Công ty cổ phần Sơn đông á
39/2000/QĐ-BCN2000-06-28 00:00:00Thành lập Công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư trực thuộc Viện Máy và dụng cụ công nghiệp
82/2000/QĐ-UB2000-06-27 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thủy lợi I Lâm Đồng thành công ty cổ phần
74/2000/QĐ-TTG2000-06-27 00:00:00Chuyển công ty xây dựng thuỷ lợi 2 thành công ty cổ phần
12/2000/QĐ-BVHTT2000-06-22 00:00:00Bổ sung và quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây dựng sửa chữa nhà cửa
73/2000/QĐ-TTg2000-06-21 00:00:00V/v chuyển Công ty Tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần
72/2000/QĐ-TTg2000-06-21 00:00:00Phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
70/2000/QĐ-TTG2000-06-20 00:00:00Chuyển Công ty chất đốt thuộc TCT Thương mại Sài Gòn thnahf Công ty cổ phần
3768/QĐ-UB-CNN2000-06-13 00:00:00V/v thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty Phát hành sách thành phố ( cổ phần hóa bộ phận- xưởng in )
3767/QĐ-UB-CNN2000-06-13 00:00:00V/v thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cơ khí ngành In
99/2000/QĐ-BTC2000-06-13 00:00:00Về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán
95/2000/QĐ-BTC2000-06-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
37/2000/QĐ-BCN2000-06-08 00:00:00Thành lập Công ty Xuất Nhập khẩu Dệt may thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam
65/2000/QĐ-TTG2000-06-07 00:00:00Giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường
36/2000/QĐ-BCN2000-06-06 00:00:00Tiếp nhận và chuyển giao Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan làm thành viên của Tổng công ty Dệt May Việt Nam
607/QĐ-UB2000-06-05 00:00:00v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu và Du lịch Bắc Kạn
11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC2000-06-04 00:00:00Thông Tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
51/2000/TT-BTC2000-06-02 00:00:00Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ
48/2000/TT-BTC2000-05-29 00:00:00Hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in
04/2000/CT-UB2000-05-29 00:00:00V/v chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.
58/2000/QĐ-TTG2000-05-24 00:00:00Chuyển công ty Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu quận 10, TP HCM thành Công ty Cổ phần
47/2000/TT-BTC2000-05-24 00:00:00Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước
56/2000/QĐ-TTG2000-05-22 00:00:00Chuyển công ty Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu thuộc sở Công nghiệp TPHCM thành Công ty cổ phần
51/QD-BNN-TCCB2000-05-09 00:00:00Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng tây nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN
51/2000/QĐ-TTG2000-05-03 00:00:00Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước đợt 1 năm 2000
30/2000/QĐ-BCN2000-05-03 00:00:00Chuyển giao các Trường Mần non (nhà trẻ mẫu giáo) thuộc xí nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất Mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt nam ) về UBND Tỉnh Quảng ninh
46/QD-BNN-TCCB2000-04-21 00:00:00Quyết định v/v thành lập Công ty Bột mỳ Bình an
47/2000/QĐ-TTG2000-04-18 00:00:00Chuyển Công ty Khai thác đá và vật liệu xây dựng Hoá An thành Công ty cổ phần
29/2000/QĐ-BCN2000-04-17 00:00:00Chuyển Công ty Bia và Nước giải khát ( Tổng Công ty Than Việt nam ) thành Công ty Cổ phần Việt Đức
38/QĐ-BNN-TCCB2000-04-10 00:00:00Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Đà Nẵng
107/NHNN12000-04-06 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng quốc doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo.
27/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Hợp nhất trường Đào tạo nghề điện trực thuộc Công ty Điện lực 1 và trường Đào tạo nghề cơ đện điện lực trực thuộc Công ty sản xuất thiết bị điện thành Trường Đào tạo nghề điện và chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
26/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Chuyển trường Trung học Điện lực 3 trực thuộc Công ty Điện lực 3 về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
25/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Chuyển trường Trung học Điện lực 2 TP HCM trực thuộc Công ty Điện lực 2 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
24/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Hợp nhất Trường Trung học Điện và Trường Bồi dưỡng tại chức trực thuộc Công ty điện lực 1 thành trường Trung học điện 1 và chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
2116/QĐ-UB-CNN2000-04-05 00:00:00V/v thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty Xây dựng và kinh doanh thiết bị Điện - Điện tử ( ELECINS )
23/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Thành lập Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp trực thuộc Tổng công ty Than Việt nam
22/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Chuyển xí nghiệp vận tải và đưa đón thợ mỏ là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Than Việt nam về trực thuộc Công ty VTVT và xếp dỡ
21/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Chuyển trường cao đẳng kỹ thuật mỏ, đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam về làm đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp
19/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Chuyển xí nghiệp Điện dân dụng thuộc nhà máy Cơ khí Cẩm Phả của Tổng Công ty Than Việt Nam về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
18/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Chuyển trường đào tạo nghề mỏ và xây dựng là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam về trực thuộc Công ty Than nội địa
47/2000/QĐ-BTC2000-04-04 00:00:00Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp
10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC2000-04-04 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước
17/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế dự phòng than khu vực nội địa (bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh) đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế lao động ngành than của Tổng công ty Than Việt Nam về UBND Thành phố Hà Nội
16/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế than khu vực Hòn Gai là đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế Lao động ngành Than của Tổng công ty Than Việt Nam về UBND tỉnh Quản Ninh quản lý
15/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế than khu vực Cẩm phả là đơn vị trực thuộc Trung tam y tế Lao động ngành Than của Tổng công ty Than Việt nam về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý
14/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao các trường mần non (nhà trẻ, mẫu giáo) thuộc các đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam tại Quảng Ninh để UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý
05/2000/CT-UB-CNN2000-04-03 00:00:00V/v củng cố các doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2000
24/2000/TT-BTC2000-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ
08/2000/TT/BLĐTBXH2000-03-29 00:00:00thông tư Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
07/2000/TT/BLĐTBXH2000-03-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn một số Điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước
41/2000/QĐ-TTg2000-03-28 00:00:00V/v chuyển Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần
10/2000/NĐ-CP2000-03-27 00:00:00V/v quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
13/2000/QĐ-BCN2000-03-21 00:00:00Chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu điện tử tại tjành phố Đà Nẵng thành công ty cổ phần điện tử và tin học Đà Nẵng
21/QĐ2000-03-20 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước
1729/QĐ-UB-CNN2000-03-16 00:00:00V/v thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty Cây trồng Hóc Môn
1717/QĐ-UB-CNN2000-03-15 00:00:00V/v thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Cty Thiết kế và xây dựng Saigon Tourist
34/2000/QĐ-TTg2000-03-10 00:00:00V/v chuyển Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình thành Công ty Cổ phần
25/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-03-09 00:00:00Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Thương mại lâm sản Hà nội
24/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-03-09 00:00:00Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
47/2000/QĐ-UB2000-03-08 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty xây dựng thủy lợi 2 Lâm Đồng thành công ty cổ phần
29/2000/QĐ-TTG2000-02-28 00:00:00Chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần
09/2000/QĐ-BCN2000-02-23 00:00:00Thành lập Công ty sản xuất và dịchvụ Dệt may trực thuộc Viện Kinh tế Kỹ thuật Dệt May
08/2000/QĐ-BCN2000-02-23 00:00:00Chuyển xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc công ty Than nội địa thành công ty cổ phần xây lắp Đông Anh
16/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-02-22 00:00:00Quyết định đổi tên công ty Khai thác chế biến lâm sản Gia nghĩa thành công ty Gia nghĩa
14/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-02-22 00:00:00Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Đà nẵng
24/2000/QĐ-TTG2000-02-21 00:00:00Chuyển Xí nghiệp vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần
13/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-02-21 00:00:00Quyết định v/v chuyển Lâm trường đặc sản Sông Mã thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam sang uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn la quản lý
23/2000/QĐ-TTG2000-02-18 00:00:00Chuyển Công ty Đầu tư kinh doanh nhà thuộc TCT Địa ốc Sài Gòn thành Công ty cổ phần
19/2000/QĐ-TTG2000-02-03 00:00:00Bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật doanh nghiệp
03/2000/NĐ-CP2000-02-03 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
26/NHNN72000-02-01 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp.
26/2000/NHNN72000-02-01 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp.
11/2000/TT-BTC2000-02-01 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn
15/2000/QĐ-TTg2000-01-31 00:00:00chuyển xí nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành công ty cổ phần
09/2000/QĐ-BNN-KHCN2000-01-31 00:00:00Quyết định công nhận Phòng thử nghiệm giống cây trồng của Công ty Giống cây trồng trung ương là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp
111/2000/QĐ-TCBĐ2000-01-24 00:00:00Giảm cước dịch vụ truyền số liệu đối với công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô
08/2000/TT-BTC2000-01-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính. về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước
09/2000/QĐ-TTg2000-01-17 00:00:00chuyển công ty thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức thành công ty cổ phần
08/2000/QĐ-TTg2000-01-17 00:00:00về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ
07/2000/QĐ-TTg2000-01-14 00:00:00Về việc chuyển Công ty Mía đường La Ngà thành Công ty cổ phần Mía đường La Ngà
35/1999/CT-TTG1999-12-30 00:00:00V/v thi hành Luật Doanh nghiệp
1253/TTG1999-12-29 00:00:00Thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp
1253/1999/QĐ-TTG1999-12-29 00:00:00về thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp.
8030/QĐ-UB-KT1999-12-28 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cty Dược phẩm quận 8 thành Cty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
8028/QĐ-UB-KT1999-12-28 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cty Dịch vụ y tế Tổng hợp quận 4 thành Cty Cổ phần Dược phẩm và dịch vụ y tế Khánh hội
233/1999/QĐ-TTg1999-12-20 00:00:00Ban hành Quy chế Bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
7657/QĐ-UB-KT1999-12-15 00:00:00V/v thành lập Cty quản lý công trình cầu- phà thành phố Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Sở giao thông công chánh
83/1999/QĐ-BCN1999-12-15 00:00:00Chuyển Nhà máy May và Bao bì thuộc Công ty Dệt Nha Trang thành Công ty cổ phần May và dịch vụ Bình Minh"
82/1999/QĐ-BCN1999-12-14 00:00:00Chuyển Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí minh thành Công ty Cổ phần Điện cơ
606/CTLT-GTVT1999-12-13 00:00:00Chỉ thị liên tịch v/v tổ chức đại hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT
81/1999/QĐ-BCN1999-12-10 00:00:00Sửa đổi khoản 2, bổ xung khoản 4 điều 1 Quyết định số 22/1999 ngỳa 3/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Khí Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp
79//1999/QĐ-BCN1999-12-09 00:00:00Giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Cong nghiệp Việt Nam
79/1999/QĐ-BCN1999-12-09 00:00:00Giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Cong nghiệp Việt Nam
169/1999/NĐ-CP1999-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
76/1999/QĐ-BCN1999-11-23 00:00:00Giao Kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty nhựa Việt Nam
221/1999/QĐ-TTg1999-11-18 00:00:00bổ sung chức năng kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
74/1999/QĐ-BCN1999-11-17 00:00:00Chuyển Công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường thành Công tycổ phần Tin học, công nghệ và môi trường
73/1999/QĐ-BCN1999-11-16 00:00:00Chuyển Công ty May Hồ Gươm thành Công ty cổ phần May Hồ Gươm
20/TTLT-YT-TM-NN&PTNN1999-11-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/1999/NĐ-CP ngày 10/4/1999 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng muối Iốt cho người ăn.
2518/QĐ-UB1999-11-09 00:00:00V/v cho phép Công ty cấp nước Sơn la lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị tứ Chiềng Sinh
71//1999/QĐ-BCN1999-11-03 00:00:00Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp đến năm 2010 thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam
76/1999/QĐ-UB1999-10-28 00:00:00Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 cho các Doanh nghiệp Nhà nước
70//1999/QĐ-BCN1999-10-27 00:00:00Sáp nhập Công ty Quy chế II vào Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp
208/QĐ-TTg1999-10-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ
208/1999/QĐ-TTg1999-10-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ
127/99/TT-BTC1999-10-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết
68//1999/QĐ-BCN1999-10-20 00:00:00Chuyển xưởng may số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực
23/1999/BLĐTBXH1999-10-04 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp Nhà nước
31/1999/TTLT-BTM-TCDL1999-10-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt nam ở trong nước, ở nước ngoài.
905/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty Môi trường và công trình đô thị TP Thanh Hoá để xây dựng khu xử lý rác thải tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
904/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM
1809/QĐ-UB1999-09-22 00:00:00V/v thành lập phòng tài chính doanh nghiệp thuộc Sở tài chính - vật giá tỉnh Sơn la
119/NĐ-CP1999-09-18 00:00:00về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
22/1999/BLĐTBXH1999-09-18 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương
187/QĐ-TTg1999-09-16 00:00:00về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
63/1999/QĐ-BCN1999-09-15 00:00:00Về việc tiếp nhận và chuyển giao Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum vào làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam
871/QĐ-TTG1999-09-13 00:00:00Điều chỉnh Điều 1 của QĐ số 844/TTg ngày 22/12/1995 của Thủ tướng CP cho Công ty cơ khí ôtô Sài Gòn và CTLD Mercedes - Benz VN thuê đất tại TP Hồ Chí Minh
871/QĐ-TTg1999-09-13 00:00:00Về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 844/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và Công ty Liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh
868/QĐ-TTG1999-09-11 00:00:00Giao đất cho Công ty XD và kinh doanh nhà Chợ Lớn để XD khu nhà ở tại Phường 12 quận Gòi Vấp TP Hồ Chí Minh
110/99/LT/BTC-TCCP1999-09-11 00:00:00Hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, công chức viên chức và biên chế của Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
109/99/TT-BTC1999-09-11 00:00:00Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
106/99/QĐ-BTC1999-09-11 00:00:00Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính
103/1999/NĐ-CP1999-09-10 00:00:00Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước
20/1999/TT-BLĐTBXH1999-09-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
851/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM
850/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, TP Biên Hoà
846/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty Contener phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chứa Container tại phường Phú Nhuận, Q.7, Tp HCM
841/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mì ăn liền tại xã Bà Điểm
1022/1999/QĐ-BTM1999-09-01 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt nam để xuất khẩu.
1021/1999/QĐ-BTM1999-09-01 00:00:00Bãi bỏ việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
59//1999/QĐ-BCN1999-09-01 00:00:00Đổi tên Công ty Điện tử Thịnh Hào thành Công ty Điện tử Công trình
59/1999/QĐ-BCN1999-09-01 00:00:00Đổi tên Công ty Điện tử Thịnh Hào thành Công ty Điện tử Công trình
177/QĐ-TTg1999-08-30 00:00:00Về tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
101/99/QĐ-BTC1999-08-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý , sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước
84/1999/NĐ-CP1999-08-28 00:00:00Về tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.
58//1999/QĐ-BCN1999-08-25 00:00:00Về việc thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn
58/1999/QĐ-BCN1999-08-25 00:00:00Về việc thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn
49/1999-BVHTT1999-08-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ văn hoá-thông tin Về việc thành lập Công ty phát hành sách Khu vực II
55//1999/QĐ-BCN1999-08-20 00:00:00Về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 2 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam
54//1999/QĐ-BCN1999-08-20 00:00:00Về việc tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam
172/QĐ-TTg1999-08-19 00:00:00Về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán.
100/99/TT/BTC1999-08-19 00:00:00Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
3514/QĐ-UB1999-08-18 00:00:00V/v thu hồi giấy phép đầu tư Công ty TNHH Thái Dương ( Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài )
19/1999/BLĐTBXH1999-08-14 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước
09/1999/QĐ-UB1999-08-14 00:00:00Về việc cụ thể hóa quy định tiêu chuẩn định mức, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan HCSN và doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.
03/NHNN71999-08-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp
53//1999/QĐ-BCN1999-08-12 00:00:00Sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 vào Công ty phát triển khoáng sản III
53/1999/QĐ-BCN1999-08-12 00:00:00Sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 vào Công ty phát triển khoáng sản III
52//1999/QĐ-BCN1999-08-12 00:00:00Đổi tên Công ty Cơ khí Thực phẩm thành Công ty Cơ khí và xây lắp Công nghiệp
52/1999/QĐ-BCN1999-08-12 00:00:00Đổi tên Công ty Cơ khí Thực phẩm thành Công ty Cơ khí và xây lắp Công nghiệp
801/QHQT1999-07-31 00:00:00thủ tục duyệt kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
47//1999/QĐ-BCN1999-07-30 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc sửa đổi một số khoản các Điều 1,2 Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng
47/1999/QĐ-BCN1999-07-30 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc sửa đổi một số khoản các Điều 1,2 Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng
46//1999/QĐ-BCN1999-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi các khoản 1,2 Điều 1 Quyết định số 85/1998/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre
46/1999/QĐ-BCN1999-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi các khoản 1,2 Điều 1 Quyết định số 85/1998/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre
781/CP-KG1999-07-28 00:00:00Thủ tướng Chính phủ điện Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các Tổng công ty 91, Đồng điện : Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.
45//1999/QĐ-BCN1999-07-27 00:00:00Chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú
45/1999/QĐ-BCN1999-07-27 00:00:00Chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú
44/1999/QĐ-BCN1999-07-26 00:00:00Chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Thanh Nhàn
157/QĐ-TTg1999-07-24 00:00:00Về việc chuyển Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần
20/CT-TTG1999-07-20 00:00:00Về triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp
42/1999/QĐ-BCN1999-07-16 00:00:00Chuyển Xí nghiệp Than cẩm Phả thuộc Công ty Than quảng ninh thành Công ty Cổ phần Than Tây nam đá mài
151/QĐ-TTg1999-07-09 00:00:00Chuyển xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty Vận tải xăng dầu Vitaco thành Công ty Cổ phần
41//1999/QĐ-BCN1999-07-09 00:00:00Sửa đổi điều 1 QĐ số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng về Xí nghiệp xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần xây lắp điện
41/1999/QĐ-BCN1999-07-09 00:00:00Sửa đổi điều 1 QĐ số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng về Xí nghiệp xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần xây lắp điện
150/QĐ-TTg1999-07-08 00:00:00Về việc tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước
48/1999/NĐ-CP1999-07-08 00:00:00Quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài
38//1999/QĐ-BCN1999-06-26 00:00:00Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam
38/1999/QĐ-BCN1999-06-26 00:00:00Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam
05/L-CTN1999-06-26 00:00:00Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
15/BLĐTBXH1999-06-22 00:00:00thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước
36//1999/QĐ-BCN1999-06-17 00:00:00Đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư Than thành Công ty Tư vấn đầu tư Điện- Than
36/1999/QĐ-BCN1999-06-17 00:00:00Đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư Than thành Công ty Tư vấn đầu tư Điện- Than
13/1999/QH101999-06-12 00:00:00Luật doanh nghiệp
68/99/TT-BTC1999-06-09 00:00:00Hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý nhà nước về tài chính đối với Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam.
138/QĐ-TTg1999-06-07 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hoá năm 1999
137/QĐ-TTg1999-06-07 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đăk Lăk cổ phần hoá năm 1999
136/QĐ-TTg1999-06-07 00:00:00phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999
33/1999/QĐ-BCN1999-06-03 00:00:00Thành lập Công ty Cơ điện Thủ Đức trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
32/1999/QĐ-BCN1999-06-03 00:00:00Thành lập Công ty điện lực Đồng Nai trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
31/1999/QĐ-BCN1999-06-03 00:00:00Thành lập Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
30/1999/QĐ-BCN1999-06-03 00:00:00Thành lập Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc
132/QĐ-TTg1999-05-31 00:00:00Chuyển Công ty Cơ khí Xăng dầu thành Công ty cổ phần
27/1999/QĐ-BCN1999-05-26 00:00:00Sửa đổi các khoản 1,2,3 Điều 1 Quyết định số 87/1998/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây
15/CT-TTG1999-05-26 00:00:00V/v hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước.
13/CT-UB1999-05-19 00:00:00Chỉ thị của UBND Thành phố về đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho các doanh nghiệp của Hà nội trong giai đoạn tới năm 2000
602/1999/QĐ-BTM1999-05-18 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành qui chế giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ quản lý
13/1999/QĐ-CHK1999-05-15 00:00:00Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Nam-Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
122/QĐ-TTG1999-05-10 00:00:00Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp NN
24/1999/QĐ-BCN1999-05-10 00:00:00Về việc Thành lập Công ty lắp máy trên cơ sở tổ chức lại các xí nghiệp lắp máy thuộc các đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam
12/CT-TTG1999-05-10 00:00:00Về việc tổng kết thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước
121/QĐ-TTg1999-05-08 00:00:00Về tiền lương và thu nhập củaTổng công ty Điện lực Việt Nam
121/1999/QĐ-TTg1999-05-08 00:00:00Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
1807/QĐ-UB1999-04-29 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo chương trình " Triển khai áp dụng Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho các doanh nghiệp của Hà nội "
10/CT-TTG1999-04-29 00:00:00Giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp
114/QĐ-TTg1999-04-27 00:00:00phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng cổ phần hoá năm 1999
112/QĐ-TTg1999-04-24 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận cổ phần hoá năm 1999
111/QĐ-TTg1999-04-24 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
110/QĐ-TTg1999-04-24 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
109/QĐ-TTg1999-04-24 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
20/1999/QĐ-BCN1999-04-22 00:00:00Quyết định Chấm dứt hoạt động của Công ty Cơ khí- Điện tử - Chế xuất Khoáng sản quý hiếm - Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX)
27/1999/NĐ-CP1999-04-21 00:00:00Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.
07/1999/TT/BTM1999-04-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/1999/TT-TCBĐ1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
22/1999/NĐ-CP1999-04-14 00:00:00quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
103/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá cổ phần hoá năm 1999
102/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường cổ phần hoá năm 1999
101/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn La cổ phần hoá năm 1999
100/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cổ phần hoá năm 1999
99/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Đã Nẵng cổ phần hoá năm 1999
19/1999/NĐ-CP1999-04-10 00:00:00V/v sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn
17/1999/QĐ-BCN1999-04-07 00:00:00Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Năng lượng thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
16/1999/QĐ-BCN1999-04-07 00:00:00Quyết định Chuyển Điện lực Hải Phòng trực thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty Điện lực Hải Phongf thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
96/QĐ-TTg1999-04-06 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999
95/QĐ-TTg1999-04-06 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai cổ phần hoá năm 1999
94/QĐ-TTg1999-04-06 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp cổ phần hoá năm 1999
15/1999/QĐ-BCN1999-04-06 00:00:00Quyết định Chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng
92/QĐ-TTg1999-04-03 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin cổ phần hoá năm 1999
91/QĐ-TTg1999-04-03 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum cổ phần hoá năm 1999
90/QĐ-TTg1999-04-03 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ cổ phần hoá năm 1999
88/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam cổ phần hoá năm 1999
87/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh cổ phần hoá năm 1999
86/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai cổ phần hoá năm 1999
85/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long cổ phần hoá năm 1999
84/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bắc Ninh cổ phần hoá năm 1999
83/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huếcổ phần hoá năm 1999
82/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam cổ phần hoá năm 1999
81/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp cổ phần hoá năm 1999
80/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng cổ phần hoá năm 1999
79/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang cổ phần hoá năm 1999
78/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương cổ phần hoá năm 1999
77/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cổ phần hoá năm 1999
76/QĐ-TTg1999-04-02 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cần Thơ cổ phần hoá năm 1999
74/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nam Định cổ phần hoá năm 1999
73/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch cổ phần hoá năm 1999
72/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh cổ phần hoá năm 1999
71/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng cổ phần hoá năm 1999
69/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
68/QĐ-TTg1999-03-31 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hoà cổ phần hoá năm 1999
65/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
63/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
62/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
61/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc cổ phần hoá năm 1999
60/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
59/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng cổ phần hoá năm 1999
58/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải cổ phần hoá năm 1999
57/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
56/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
54/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
641/1999/QĐ-UB1999-03-24 00:00:00V/v Quyết định phê duyệt phương án xắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh năm 1999 theo chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
07/1999/CT-UB1999-03-24 00:00:00"V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND TP.Cần Thơ và các huyện đối với doanh nghiệp nhà nước"
13/1999/QĐ-BCN1999-03-23 00:00:00QĐ Thành lập Công ty len Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn len Bình Lợi, Công ty len Vĩnh Thịnh, Công ty len Biên Hoà, Công ty len Hải Phòng và Công ty len Hà Đông
08/QĐ-BCN1999-03-23 00:00:00Quyết định Sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng số 2 (NAKYNO) thuộc Tổng công ty Maý động lực và máy nông nghiệp
47/QĐ-TTG1999-03-20 00:00:00V/v chuyển một số trường từ Tổng công ty Than Việt Nam về Bộ Công nghiệp
213/QĐ-TTg1999-03-19 00:00:00Về việc xử lý khó khăn tài chính cho Công ty Thủy tinh miền Trung thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
54/1999/QĐ/TCCB1999-03-19 00:00:00Sáp nhập nhà máy Thực phẩm xuất khẩu Duy hải vào công ty Xuất nhập khẩu rau quả III
53/1999/QĐ/TCCB1999-03-18 00:00:00Chuyển Xí nghiệp Dược và vật tư thú y thành công ty cổ phần
52/1999/QĐ/TCCB1999-03-18 00:00:00Thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Mía đường II
51/1999/QĐ/TCCB1999-03-18 00:00:00Chuyển xí nghiệp Đá Gia thanh thành Công ty cổ phần Đá Gia thanh
1039/CCHC1999-03-15 00:00:00Tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển và Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
11/1999/QĐ-BCN1999-03-15 00:00:00QĐ Sửa đổi một số điều tại QĐ số 76/1998/QĐ-BCN về phê duyệt phương án chuyển xí nghiệp trừ muỗi thành Công ty cổ phần Trừ muỗi-Khử trùng
10/1999/QĐ-BCN1999-03-03 00:00:00QĐ Thành lập Công ty tư vấn chuyển giao công nghệ mỏ trực thuộc viện khoa học công nghệ mỏ
09/09/1999/QĐ-BCN1999-02-23 00:00:00Quyết định chuyển Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện về trực thuộc Viện Kỹ thuật thiết bị điện
25/QĐ-TTG1999-02-22 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc công ty xi măng Hoàng Thạch thành công ty cổ phần
474/1999/QĐ-BGTVT1999-02-13 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về cho phép tàu biển và tàu sông Việt nam và nước ngoài ra, vào cầu cảng Caltex của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa đường Caltex Việt nam
39/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Sông lô từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
38/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Trần phú từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
37/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện nông nghiệp Mộc châu từ trực thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
36/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện cà phê 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
24/QĐ-TTG1999-02-13 00:00:00Xếp hạng đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước
07/1999/NĐ-CP1999-02-13 00:00:00Ban hành quy chế thực hiện dân chủ doanh nghiệp nhà nước
31/1999/QĐ/TCCB1999-02-09 00:00:00Thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty xây dựng 4
20/1999/QĐ/TCCB1999-01-26 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học thuỷ lợi
324/TTCB1999-01-25 00:00:00Thành lập Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
17/1999/QĐ/TCCB1999-01-20 00:00:00Thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi
04/04/1999/QĐ-BCN1999-01-19 00:00:00Quyết định tiếp nhận và chuyển giao Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An về Tổng công ty Da - Giầy Việt Nam
03/03/1999/QĐ-BCN1999-01-19 00:00:00Quyết định chuyển Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng thuộc Công ty Xây lắp hoá chất về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
15/1999/QĐ/TCCB1999-01-18 00:00:00Chuyển xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực thực phẩm Nam hà thành công ty cổ phần
01/1999/CT-UB1999-01-18 00:00:00Chỉ thị Về công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và công tác xử lý các doanh nghiệp Nhà nước sản xuất - kinh doanh kém hiệu quả , thua lỗ kéo dài của Thành phố năm 1999
275/QĐ-UB1999-01-15 00:00:00Thành lập Tổ công tác xử lý các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài của Thành phố Hà Nội
10/1999/QĐ/TCCB1999-01-13 00:00:00Thành lập công ty đường Nông cống
09/1999/QĐ/TCCB1999-01-13 00:00:00Tiếp nhận và đổi tên lâm trường Kỳ anh là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Rau quả VN
07/1999/QĐ/TCCB1999-01-12 00:00:00Chuyển công ty Xây dựng 47 thành viên TCT xây dựng 4 thành doanh nghiệp độc lập
06/1999/QĐ/TCCB1999-01-12 00:00:00Tiếp nhận doanh nghiệp làm thành viên Tổng công ty xây dựng thuỷ lợi 1
02/02/1999/QĐ-BCN1999-01-11 00:00:00Quyết định đổi tên Công ty Khảo sát - Thiết kế điện 2 thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 2
01/01/1999/QĐ-BCN1999-01-11 00:00:00Quyết định Đổi tên Công ty Khảo sát - Thiết kế điện I thành Công ty Tư vấn xây dựng điện I
04/QĐ-TTG1999-01-08 00:00:00Chuyển Doanh nghiệp NN Phân xưởng may bao thuộc Công ty xi măng Bỉm Sơn thành Công ty cổ phần
05/1999/QĐ/TCCB1999-01-07 00:00:00Thành lập Công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ thể thao
01/1999/QĐ/BNN1999-01-01 00:00:00Thành lập công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi thuộc Viện KHTL
256/QĐ-TTG1998-12-31 00:00:00Chuyển Công ty đồ hộp Hạ Long thành Công ty cổ phần
23/1998/TTLT-BTM-TCHQ1998-12-31 00:00:00Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
18/TTLB-BLĐTBXH-BTC1998-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn xếp quỹ lương thực hiện khi doanh nghiệp Nhà nước khi không bảo đảm chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận
17/TTLB-BLĐTBXH-BTC1998-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước
255/QĐ-TTG1998-12-30 00:00:00Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Hữu nghị Nghệ An thành công ty cổ phần
3792/QĐ-UB1998-12-22 00:00:00QĐ v/v ban hành qui định phối hợp thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp.
242/QĐ-TTG1998-12-18 00:00:00Chuyển công ty may Bình Minh thành công ty cổ phần
19/CT-UB1998-12-11 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
2345/1998/TT-BKHCNMT1998-12-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam
155/1998/TT-BTC1998-12-08 00:00:00Hướng dẫn bổ sung một số điểm tại Thông tư 60-TC/CĐKT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
2345/1998/TT-BKHCNMT1998-12-04 00:00:00Hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
01/1999/QĐ-BNN1998-12-04 00:00:00Về việc thành lập Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi.
2734/1998/QĐ-UB1998-10-24 00:00:00V/v ban hành Qui định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty và xét cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư
203/QĐ-TTG1998-10-17 00:00:00Chuyển Công ty Cao su Quảng Nam làm thành viên của TCT cao su VN
06/TCHQ1998-09-04 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
547/1998/QĐ-TCBĐ1998-09-03 00:00:00Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 547/1998/QĐ-TCBĐ ngày 3 tháng 9 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)
253/1998/TT-BGTVT1998-08-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải của Công ty, doanh nghiệp tư nhân
61/1998/NĐ-CP1998-08-15 00:00:00Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
107/1998/QĐ/TCCB1998-07-22 00:00:00Thành nghiệp Xí nghiệp xây lắp I trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)
106/1998/QĐ/TCCB1998-07-21 00:00:00Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)
104/98/TT/BTC1998-07-21 00:00:00Hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
104/1998/QĐ/TCCB1998-07-20 00:00:00Sắp xếp lại tổ chức Công ty khai thác thuỷ lợi Dầu tiếng
102/1998/QĐ/TCCB1998-07-20 00:00:00Bổ sung ngành nghề cho công ty lâm nghiệp Nguyễn Huệ thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam
100/1998/QĐ/TCCB1998-07-16 00:00:00Sáp nhập Xí nghiệp ván dán và giấy vào công ty lâm sản Kon hà nừng
100/98/TT/BTC1998-07-15 00:00:00Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
99/98/TT/BTC1998-07-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
98/1998/QĐ/TCCB1998-07-11 00:00:00Phê chuẩn và ban hành bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty xây dựng 40
05/KH&ĐT - TP1998-07-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty
94/1998/QĐ/TCCB1998-07-04 00:00:00Thành lập Trung tâm nghiên cứu thú y trực thuộc công ty Vật tư thú y TW 1
92/1998/QĐ/TCCB1998-07-02 00:00:00Giải thể Ban chuẩn bị sản xuất hệ thống thuỷ lợi Tràng vinh hợp nhất vào công ty quản lý khai thác thuỷ lợi miền đông tỉnh Quảng ninh
111/QĐ-TTG1998-06-29 00:00:00Thành lập ban đổi mới quản lý doanh nghiệp
44/1998/NĐ-CP1998-06-29 00:00:00Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
1682//1998/QĐ-UB1998-06-26 00:00:00Ban hành Chương trình đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh
40/1998/NĐ-CP1998-06-10 00:00:00Kinh doanh vận tải biển của Công ty, doanh nghiệp tư nhân
04/TT-BKH1998-05-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam
26/1998/NĐ-CP1998-05-07 00:00:00Điều chỉnh vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần
745/1998/QĐ-BVHTT1998-04-28 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị Văn hoá Trung ương
04/1998/TT-BNN-CBNLS1998-04-27 00:00:00Về các doanh nghiệp có giấy phép đầu tư không phải xin giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác
62/1998/QĐ/KH1998-04-18 00:00:00Điều chuyển quản lý 720 m2 đất từ công ty bánh kẹo Hải châu về TCT mía đường 1
83/QĐ-TTG1998-04-15 00:00:00Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát TCT Nhà nước và Doanh nghiệp NN độc lập quy mô lớn
385/QĐ/BTM1998-04-12 00:00:00Qui chế giải quyết công việc của Bộ Thương mại với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
78/QĐ-TTG1998-04-06 00:00:00Phê duyệt phương án chuyển khách sạn Bưu điện Khánh Hoà thành Công ty cổ phần
77/QĐ-TTG1998-04-06 00:00:00Chuyển Công ty XNK nông sản thực phẩm Cà Mau vào làm thành viên của TCT Lương thực Miền Nam
16/TTG1998-03-31 00:00:00Giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp
68/QĐ-TTG1998-03-27 00:00:00Cho phép thí điểm thành lập Doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu
49/1998/QĐ/TCCB1998-03-16 00:00:00Đổi tên xí nghiệp thuốc thú y TW thành công ty thuốc thú y TW
58/QĐ-TTG1998-03-14 00:00:00Chuyển nhà máy cơ khí Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp về làm doanh nghiệp thành viên của TCT Xây dựng hà nội thuộc Bộ Xây dựng
42/1998/QĐ/TCCB1998-03-05 00:00:00Giải thể công ty vật tư nông nghiệp cấp 1 Hà Bắc
133/QĐ-TTG1998-03-02 00:00:00Cho công ty Hợp doanh xay lắp và kinh doanh nhà Quảng nam - Đà Nẵng thuê đất để đầu tư xây dừng và kinh doanh CSHT kỹ thuật cụm công nghiệp Hoà Khánh giai đoạn 2 (thuộc KCN Liên Chiểu - Hoà Khánh), Đà nẵng
128/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty phát triển nhà và dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức để xây dựng khu nhà ở Phước Bình tại phường Phước Bình Q.9 TP Hồ chí Minh
127/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Đức An tại Linh Chiểu Q. Thủ Đức TP Hồ chí Minh
100/1998/QĐ/BTS1998-02-25 00:00:00Phê duyệt và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long
99/1998/QĐ/BTS1998-02-25 00:00:00Quyết định thành lập Tổng Công Ty Thuỷ sản Hạ long
05/1998/CT-BNN-CS1998-02-19 00:00:00Về sắp xếp và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Tp Hà nội và Tp HCM
04/CT-BNN-KNKL1998-02-18 00:00:00Tăng cường công tác thông tin, báo cáo thống kê của nhà máy (công ty đường)
33/QĐ-TTG1998-02-11 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư chiều sâu cải tạo mở rộng cơ sở sản xuất cuả Công ty gang thép Thái Nguyên
15/QĐ-TTG1998-01-24 00:00:00Chuyển Trung tâm quản lý dân dụng VN thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
08/1998/NĐ-CP1998-01-22 00:00:00Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
37/QĐ-TTG1998-01-13 00:00:00QĐ thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Luật Công ty sửa đổi và Luật Doanh nghiệp tư nhân sửa đổi
36/QĐ-TTG1998-01-13 00:00:00QĐ đầu tư cải tạo nâng cấp máy xeo giấy 2 Công ty giấy Đồng Nai
34/QĐ-TTG1998-01-12 00:00:00QĐ Giao đất cho Công ty phát triển nhà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xây dựng đường giao thông trong Khu Trung tâm thwong mại TP Vũng tàu
681/CP-KTN1998-01-01 00:00:00Công văn về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ
99/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
30/1998/NĐ-CP1998-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
1021/TTG1997-12-01 00:00:00QĐ thành lập Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn TP Hà nội và TP Hồ Chí Minh
1013/TTG1997-11-28 00:00:00QĐ một số giải pháp khắc phục tình trạng thua lỗ, phát triển sản xuất đối với Công ty dệt Nam Định và 8/3
110/1997/NĐ-CP1997-11-18 00:00:00NĐ bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/93
955/TTG1997-11-11 00:00:00QĐ phê duyệt phương án chuyển nhà máy cáp và vật liệu viễn thông thành công ty Cổ phần
933/TTG1997-11-04 00:00:00QĐ xếp hạng đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước đối với TCT Lâm sản Việt nam./.
821/TTG1997-10-03 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa
812/TTG1997-10-02 00:00:00QĐ cho Công ty phát triển và kinh doanh nhà TP hồ Chí Minh sử dụng đất để xây dựng và kinh doanh khu dân cư Bình Trưng tại phường Bình Trưng Đông Q.2 TP hồ Chí Minh
728/TTG1997-09-04 00:00:00QĐ chuyển giao trụ sở của Công ty giống và phục vụ trồng rừng cho Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế quản lý và sử dụng
658/TTG1997-08-20 00:00:00CT thúc đẩy triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
602/TTG1997-08-01 00:00:00QĐ phê duyệt dự án khả thi đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ và thiết bị Công ty Bia hà nội
598/TTG1997-07-30 00:00:00QĐ chuyển Công ty vận tải thuỷ Bắc vào làm thành viên của TCT Hàng hải Việt nam
588/TTG1997-07-28 00:00:00QĐ chuỷen Công ty cao su hà Tĩnh vào làm thành viên của TCT cao su Việt nam
538/TTG1997-07-15 00:00:00QĐ chuyển Công ty Diêm Thống Nhất, Công ty Diêm Hòa Bình và nhà máy gỗ Đồng Nai thuộc Bộ Công nghiệp vào làm đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc TCT Giấy Việt nam
06/NH91997-06-10 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp ngân hàng
381/TTG1997-06-05 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy chế biến cao su 30/4 Công ty cao su Bình Long
13/1997/CT-UB1997-05-30 00:00:00V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Sở, ngành đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
359/TTG1997-05-29 00:00:00QĐ. Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy chế biến Trung tâm Công ty, Công ty cao su Phú Riềng.
295/TTG1997-05-07 00:00:00QĐ. Xếp hang đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước.
255/TTG1997-04-22 00:00:00QĐ sáp nhập Công ty thương mại và dịch vụ hàng hải vào Công ty xuất nhập khẩu vật tư đường biển thuộc TCT Hàng hải Việt nam.
244/TTG1997-04-18 00:00:00QĐ chuyển Công ty Cà phê - Ca cao xuất khẩu Quảng Ngãi vào làm thành viên của TCT Cà Phê Việt nam
232/TTG1997-04-10 00:00:00QĐ cho Công ty quản lý bến xe Hà nội thuê đât để liên doanh với nước ngoài xay dựng khách sạn.
12/LĐTBXH-TT1997-04-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc kiến nghị điều chỉnh Danh mục các doanh nghiệp không được đình công
01/1/LB1997-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
385/1998/QĐ/BTM1997-03-28 00:00:00V/v ban hành quy chế cấp giấy phép cho các doanh nghiệp và cá nhân có hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu và việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp nước ngoài xin đặt VP đại diện tại VN và các doanh nghiệp VN xin đặt VP ở nước ngoài
28/CP1997-03-28 00:00:00NĐ đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.
25/CP1997-03-26 00:00:00Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần
392/NN-CBNLS/QĐ1997-03-19 00:00:00Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp
09/9/LĐTBXH-TT1997-03-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
1441/BKH/DN1997-03-12 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước
146/TTG1997-03-10 00:00:00QĐ thu hồi đất của Công ty liên doanh giống bò sưa Hà Lan - Việt nam tại thị trân Thanh Mỹ huyện Đơn Dưong tỉnh Lâm Đồng để chuyển sang xây dựng khu tái đinh cư phcụ vụ việc di chuyên dân và xây dung hệ thống kênh mương của hồ chứa nuớc Dạ Ron.
135/TTg1997-03-04 00:00:00Chỉ thị về việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ở các tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước có thành lập Hội đồng quản trị
06/6/LB-TT1997-02-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
07/7-TC/TCDN1997-02-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước
06/6-TC/TCDN1997-02-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
108/TTg1997-02-22 00:00:00Quyết định về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
102/CV-NH11997-02-12 00:00:00Công văn về xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới đối với doanh nghiệp Nhà nước
01/1-BKH/DN1997-01-29 00:00:00Thông tư hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
748/TTG1996-10-10 00:00:00Về việc triển khai thực hiện Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số : 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ
59/CP1996-10-03 00:00:00Ban hành Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước
58/CP1996-10-03 00:00:00Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
56/CP1996-10-02 00:00:00Nghị định về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
01/CPH1996-09-04 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
385/TTG1996-06-07 00:00:00Phê duyệt đề án củng cố và phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000
308/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc cho Công ty thưong mại xuất nhập khẩu Sông Bé thuê đất để thành lập Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng khu công nghiệp
303/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc giao đất cho Công ty quản lý và phát triển nhà Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng khu nhà ở phục vụ giải tỏa kênh Nhiêu Lộc tại phường 19 Quận Tân Bình
28/CP1996-05-07 00:00:00Về chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
27/CP1996-05-06 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam
272/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc cho Công ty phát triển khoáng sản 6 Bộ Công nghiệp thuê đất để khai thác mỏ sét sản xuất gạch ngói tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
271/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc cho Công ty phát triển khoáng sản 6-Bộ Công nghiệp thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói tại xã Hắc Dịch và Mỹ Xuân, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
247/TTG1996-04-23 00:00:00Về việc cho Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) thuê đất để liên doanh với nước ngoài tại xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phú
220/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc cho Công ty chế tạo động co (Vinappro) thuê đất để góp vốn liên doanh với nước ngoài xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô tại xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai
08/CP1996-02-08 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
40/TTG1996-01-22 00:00:00Về việc cho Công ty Diesel Sông Công thuê đất để liên doanh với nước ngòai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp các lọai xe ô-tô tại tỉnh Hải Hưng
3731/CPH1996-01-01 00:00:00Công văn về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp
51/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công
50/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước
33/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
14/KHĐT-TM1996-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam
04/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
03/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam
02/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
96/TC/TCT1995-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
835/TTg1995-12-20 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
92/CP1995-12-19 00:00:00Nghị định về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
807/TTg1995-12-08 00:00:00Quyết định về việc kết nạp Công ty thuốc lá Thanh Hoá làm thành viên của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
79/CP1995-11-22 00:00:00Nghị định phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
81/TC/CĐKT1995-11-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
64/CP1995-10-09 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam
633/TTg1995-10-04 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty đá quý và vàng bạc Việt Nam
71/TC/HCSN1995-09-30 00:00:00Thông tự quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể.
55/CP1995-09-06 00:00:00Nghị định phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty dệt - may Việt Nam
500/TTg1995-08-25 00:00:00Chỉ thị về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước
52/CP1995-08-02 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Giấy Việt Nam
51/CP1995-08-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam.
61/TC/TCDN1995-07-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ
47/CP1995-07-17 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
46/CP1995-07-17 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
44/CP1995-07-15 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam
43/CP1995-07-13 00:00:00Nghị định về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam
368/TTg1995-06-22 00:00:00Chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước
04/4/CT-NH51995-06-07 00:00:00Chỉ thị về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
38/CP1995-05-30 00:00:00Nghị định về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
330/TTg1995-05-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
37/CP1995-05-29 00:00:00Nghị định về tổ chức Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam
328/TTg1995-05-27 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty hàng không Việt nam
34/CP1995-05-27 00:00:00Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
312/TTg1995-05-24 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc
311/TTg1995-05-24 00:00:00Quyết định về thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Nam
305/TTg1995-05-24 00:00:00Chỉ thị về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
272/TTg1995-05-03 00:00:00Chỉ thị về khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại các liên hiệp xí nghiệp, tổng công ty
11/LĐTBXH-TT1995-05-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
262/TTg1995-05-02 00:00:00Chỉ thị về việc phân công chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp Nhà nước
39/L/CTN1995-04-30 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
256/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam
255/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam
254/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
253/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam
252/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam
251/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết địnhvề việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam
250/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
249/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
36/TC/TCDN1995-04-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước
225/TTg1995-04-17 00:00:00Quyết định về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng
71/TTg1995-04-17 00:00:00Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
28/TC/CĐKT1995-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp
05/5/LĐTBXH-TT1995-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
15/CP1995-01-27 00:00:00Nghị định về thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty
14/CP1995-01-27 00:00:00Nghị định về thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty
13/CP1995-01-27 00:00:00Nghị định về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty
51/TTg1995-01-21 00:00:00Quyết định quy định chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước
09/CP1995-01-21 00:00:00Nghị định bổ sung Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 40/CP ngày 19-5-1994
01/TM/KD1995-01-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân
07/7 TC/TCT1995-01-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 20 TC/TCT ngày 12 tháng 3 năm 1994 về việc giảm thuế doanh thu đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi
01/CP1995-01-04 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước
01/1/TTg1995-01-04 00:00:00Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Xây dựng 4
96/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
67/CP1995-01-01 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
189/CP1994-12-23 00:00:00Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp
1179/TC/KBNN1994-12-05 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước
670/TTg1994-11-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam
617/TTg1994-10-26 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
563/TTg1994-10-10 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam
562/TTg1994-10-10 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam
120/CP1994-09-17 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước
423/TTg1994-08-15 00:00:00Quyết định về việc thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp
10/TM/PC1994-08-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài
457/KHXX1994-07-21 00:00:00Công văn về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp
344/TTg1994-07-04 00:00:00Quyết định về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng
05/5/CT-NH141994-06-18 00:00:00Chỉ thị về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
40/CP1994-05-19 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế Đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài
07/TT/NH71994-03-26 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp
91/TTg1994-03-07 00:00:00Quyết định về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh
90/TTg1994-03-07 00:00:00Quyết định về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước
214/KH-ĐT1994-02-22 00:00:00Quyết định cho phép tổng công ty xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ quốc phòng được gia hạn giấy phép hành nghề kinh doanh xây dựng
09/CP1994-02-05 00:00:00Nghị định về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch
133/QĐ/TCCB-LĐ1994-01-29 00:00:00Quyết định công nhận "Xí nghiệp cung ứng vật tư-xây dựng" trực thuộc Công ty Kiến trúc I thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam
05/CP1994-01-26 00:00:00Nghị định quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH
30/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật Phá sản doanh nghiệp
616/PLDS1994-01-01 00:00:00Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp
28/LB/TT1993-12-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
188/QĐ-NH81993-10-02 00:00:00Quyết định ban hành "Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam"
77/TC/CĐKT1993-09-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá đối với các doanh nghiệp
424/TTg1993-08-23 00:00:00Chỉ thị quy định một số điểm về việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
65/TT/LB1993-07-29 00:00:00Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
158/BXD/QLXD1993-06-22 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế về hoạt động và đăng ký hành nghề của Công ty tư vấn xây dựng
26/CP1993-05-23 00:00:00Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
84/TTG1993-03-04 00:00:00Chỉ thị về việc xúc tiến thực hiện thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và các giải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước
83/TTg1993-03-04 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp
12/CP1993-03-02 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước
09/CP1993-02-04 00:00:00Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam
02/CP1993-01-05 00:00:00Nghị định về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam
472/K1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty
08/TTg1992-10-09 00:00:00Chỉ thị về việc khẩn trương hoàn thành công tác làm lại thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng
302/HĐBT1992-08-19 00:00:00Nghị định về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan
203/CT1992-06-08 00:00:00Quyết định về danh sách doanh nghiệp Nhà nước được chọn để chị đạo thí điểm việc chuyển thành Công ty cổ phần
202/CT1992-06-08 00:00:00Quyết định về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần
196/CT1992-06-05 00:00:00Quyết định về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo Quyết định số 268-CT ngày 30 tháng 07 năm 1990 sang theo đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
156/HĐBT1992-05-07 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng
125/HĐBT1992-04-14 00:00:00Quyết định về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
141/K1992-03-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số Điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 NĐ 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)
28/CT1992-01-22 00:00:00Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 409-CT ngày 18-12-1991 về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
40/CT1992-01-01 00:00:00Quyết định về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý
04/BYT-TT1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 222-HĐBT của HĐBT cụ thể hoá một số điểm trong Luật Công ty về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người
03/BYT-TT1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể một số điểm trong Luật Doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người
393/CT1991-11-25 00:00:00Chỉ thị về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước
388/HĐBT1991-11-20 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước
378/HĐBT1991-11-16 00:00:00Quyết định về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước
361/CT1991-11-05 00:00:00Chỉ thị về quy định biển hiệu các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh
222/HĐBT1991-07-23 00:00:00Nghị định ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty
221/HĐBT1991-07-23 00:00:00Nghị định ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân
180/CT1991-06-08 00:00:00Quyết định về thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam
48/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Doanh nghiệp tư nhân
47/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Công ty
388/HĐBT1991-01-01 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước
156/HĐBT1990-05-12 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm Việt Nam
155/HĐBT1990-05-12 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
153/HĐBT1990-05-12 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp
152/HĐBT1990-05-12 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản
115/HĐBT1990-04-07 00:00:00Nghị định về việc chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
02/HĐBT1990-01-02 00:00:00Nghị định về việc giải thể Tổng công ty lương thực Trung ương
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần
34/TC/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với những hộ kinh doanh không có địa điểm cố định
34/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với những hộ kinh doanh không có địa điểm cố định
225/CT1989-08-29 00:00:00Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Tổng Công ty Hàng không dân dụng Việt Nam
32/HĐBT1989-03-27 00:00:00Nghị định về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Việt nam
10/HĐBT1989-01-30 00:00:00Quyết định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản (Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản
1989-01-01 00:00:00Nghị quyết về 4 dự án Luật thuế nông nghiệp, doanh nghiệp, hàng hoá, lợi tức
280/CT1988-01-01 00:00:00Quyết định về thống nhất tổ chức nhập khẩu và kinh doanh kim khí trong nước vào Tổng công ty kim khí (Bộ Vật tư)
279/CT1988-01-01 00:00:00Quyết định về việc thống nhất kinh doanh xăng dầu vào Tổng Công ty xăng dầu (Bộ Vật tư)
210/HĐBT1987-11-07 00:00:00Nghị định về việc thành lập Tổng Công ty Lương thực Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
158/HĐBT1987-10-29 00:00:00Nghị định về việc thành lập Công ty khai thác dịch vụ hậu cần thuỷ sản vùng biển Tây Nam - Nam Bộ
933/BYT/QĐ1986-10-16 00:00:00Quyết định về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý
650/BYT/QĐ1986-06-25 00:00:00Quyết định về việc tổ chức lại Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội thành Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu y tế
52/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị quyết về cải tiến quản lý các lâm trường quốc doanh
51/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị quyết về cải tiến quản lý nông trường quốc doanh
380/CT1984-11-12 00:00:00Quyết định về việc quản lý ngành của Bộ Vật tư đối với Công ty vật tư cấp huyện
156/CT1983-06-04 00:00:00Quyết định về việc thu thuế doanh nghiệp đối với một số mặt hàng tư doanh của hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ
149/HĐBT1981-12-04 00:00:00Nghị định về việc giải thể Công ty xuất nhập khẩu và chuyển khẩu trực thuộc Bộ Ngoại thương
145/HĐBT1981-01-01 00:00:00Nghị định về việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Mỏ và Than và thành lập Công ty xuất, nhập khẩu than và cung ứng vật tư thuộc Bộ Mỏ và Than.
217/KHKT-TC1975-03-08 00:00:00Hướng dẫn thi hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ở xí nghiệp công nghiệp
147/SL1953-03-15 00:00:00Sắc lệnh đặt phòng Điện nhiếp ảnh Nha tuyên truyền và Văn nghệ thành Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt nam
127/SL1952-11-04 00:00:00Sắc lệnh cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia
122/SL1952-10-10 00:00:00Sắc lệnh đặt bộ phận nhà in và phát hành trong Nha tuyên truyền và văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nha in quốc gia
103/SL1949-09-04 00:00:00Sắc lệnh đặt Nhà máy phốt phát Nghệ An thành một doanh nghiệp quốc gia
09/SL1949-02-25 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp quốc gia
104/SL1948-01-01 00:00:00Sắc lệnh ấn định nguyên tắc căn bản các "doanh nghiệp quốc gia"
51946-01-15 00:00:00Sắc lệnh huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty hoả xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901
481945-10-09 00:00:00Sắc lệnh cho phép các công ty và các hãng ngoại quốc được phép tiếp tục công việc doanh nghiệp
banner thành lập doanh nghiệp