Văn bản pháp luật về đầu tư

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/2021/TT-BKHĐT2021-04-09 00:00:00Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
07/2021/TT-BGTVT2021-04-08 00:00:00Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
31/2021/NĐ-CP2021-03-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
15/2021/NĐ-CP2021-03-03 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
09/2020/TT-BKHĐT2020-11-27 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
08/2020/TT-BKHĐT2020-11-13 00:00:00Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
95/2020/NĐ-CP2020-08-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
117/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
64/2020/QH142020-06-18 00:00:00Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
113/2020/QH142020-06-18 00:00:00Về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
61/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Đầu tư
103/2020/QH142020-06-08 00:00:00Phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
14/2020/QĐ-TTg2020-04-08 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
01/2020/NĐ-CP2020-01-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
93/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
71/2018/QH142018-11-12 00:00:00Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
151/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
100/2018/NĐ-CP2018-07-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
86/2018/NĐ-CP2018-06-06 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
63/2018/NĐ-CP2018-05-04 00:00:00Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
124/2017/NĐ-CP2017-11-15 00:00:00Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
11/2017/QĐ-TTg2017-04-11 00:00:00Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
38/2017/NĐ-CP2017-04-04 00:00:00Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
32/2017/NĐ-CP2017-03-31 00:00:00Về tín dụng đầu tư của Nhà nước
16/2016/TT-BKHĐT2016-12-16 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
26/2016/QH142016-11-10 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
21/2016/TT-BTTTT2016-09-30 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
14/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
13/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
10/2016/TT-BKHĐT2016-07-22 00:00:00Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
86/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
09/2016/TT-BKHĐT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/2016/TT-BKHĐT2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
86/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
135/2015/NĐ-CP2015-12-31 00:00:00Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
22/2015/TT-BKHĐT2015-12-18 00:00:00Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
16/2015/TT-BKHĐT2015-11-18 00:00:00Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
183/2015/TT-BTC2015-11-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
38/2015/TT-BCT2015-10-30 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
10/2015/TT-BKHĐT2015-10-26 00:00:00Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/2015/TT-BKHĐT2015-10-23 00:00:00Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
39/2015/TT-BNNPTNT2015-10-20 00:00:00Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
84/2015/NĐ-CP2015-09-30 00:00:00Về giám sát và đánh giá đầu tư
83/2015/NĐ-CP2015-09-25 00:00:00Quy định về đầu tư ra nước ngoài
77/2015/NĐ-CP2015-09-10 00:00:00Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
28/2015/QĐ-UBND2015-09-09 00:00:00Về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC2015-09-08 00:00:00Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
09/2015/NQ-HĐND2015-07-15 00:00:00Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định
03/2015/TT-BXD2015-04-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
32/2015/NĐ-CP2015-03-25 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
15/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
22/2015/TT-BTC2015-02-12 00:00:00Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao
67/2014/QĐ-TTg2014-12-04 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC2014-11-14 00:00:00Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sán
34/2014/TT/BGDĐT2014-10-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
49/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
24/2014/QĐ-UBND2014-06-16 00:00:00Về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12/2014/QĐ-UBND2014-04-15 00:00:00Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi
15/2014/TT-BTNMT2014-03-24 00:00:00Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
21/2014/TT-BTC2014-02-14 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
04/2014/QĐ-TTg2014-01-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
210/2013/NĐ-CP2013-12-19 00:00:00Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
32/2013/TTLT-BCT-BTC2013-12-04 00:00:00Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
183/2013/NĐ-CP2013-11-15 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
175/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
45/2013/TT-BNNPTNT2013-10-28 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/2013/QĐ-TTg2013-05-22 00:00:00Về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
38/2013/NĐ-CP2013-04-23 00:00:00Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
37/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
18/2013/QĐ-UBND2013-03-22 00:00:00Ban hành trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp - Đô thị Tân Phú
02/2013/QĐ-UBND2013-01-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11/2013/NĐ-CP2013-01-14 00:00:00Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
03/2013/NĐ-CP2013-01-04 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
4234/2012/QĐ-UBND2012-12-17 00:00:00Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013
73/2012/NĐ-CP2012-09-26 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
113/2012/TT-BTC2012-07-17 00:00:00Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý
26/2012/QĐ-TTg2012-06-08 00:00:00Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia
09/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
07/2012/QĐ-UBND2012-03-21 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2012/QĐ-UBND2012-03-19 00:00:00V/v ban hành Quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
04/2012/QĐ-UBND2012-03-16 00:00:00V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18/2012/NĐ-CP2012-03-13 00:00:00Quỹ bảo trì đường bộ
28/2012/TT-BTC2012-02-24 00:00:00Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
04/2012/QĐ-UBND2012-01-12 00:00:00Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
68/2011/QĐ-TTG2011-12-12 00:00:00Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
09/2011/TT-BKHĐT2011-09-07 00:00:00Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
12/2011/TT-BXD2011-09-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
75/2011/NĐ-CP2011-08-30 00:00:00Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
23/2011/QĐ-UBND2011-06-24 00:00:00Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tưtrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
33/2011/QĐ-UBND2011-05-28 00:00:00Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh
577/QĐ-UBND2011-03-07 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh “Về việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”
03/2011/TT-BKHĐT2011-01-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
03/2011/QĐ-UBND2011-01-14 00:00:00Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
01/2011/TT-BKHĐT2011-01-04 00:00:00Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
24/2010/TT-BXD2010-12-24 00:00:00Hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
23/2010/TT-BKH2010-12-13 00:00:00Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư
23/2010/QĐ-UBND2010-12-10 00:00:00Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011
186/2010/TT-BTC2010-11-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
73/2010/QĐ-TTG2010-11-16 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
181/2010/TT-BTC2010-11-10 00:00:00Hướng dẫn cấp bù hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối
71/2010/QĐ-TTG2010-11-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
1998/QĐ-TTG2010-11-03 00:00:00Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
21/2010/TT-BKH2010-10-28 00:00:00Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
50/2010/QĐ-UBND2010-10-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang
1649/QĐ-TTG2010-09-06 00:00:00Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015
27/2010/QĐ-UBND2010-08-31 00:00:00Về việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
125/2010/TT-BTC2010-08-24 00:00:00Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010
37/2010/QĐ-UBND2010-08-20 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
18/2010/TT-BKH2010-07-27 00:00:00Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
26/2010/QĐ-UBND2010-06-21 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội
13/2010/TT-BKH2010-06-02 00:00:00Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC2010-05-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
27/2010/TT-BNNPTNT2010-05-04 00:00:00Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
67/2010/TT-BTC2010-04-22 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
494/CT-TTG2010-04-20 00:00:00V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
374/CT-TTG2010-03-24 00:00:00V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010
257/QĐ-TTG2010-02-11 00:00:00V/v điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
229/QĐ-TTG2010-02-08 00:00:00Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
34/2009/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010
113/2009/NĐ-CP2009-12-15 00:00:00Về giám sát và đánh giá đầu tư
2011/QĐ-TTG2009-12-02 00:00:00V/v thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
15/2009/CT-UBND2009-11-23 00:00:00Về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng
83/2009/NĐ-CP2009-10-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
07/2009/QĐ-UBND2009-07-08 00:00:00V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình
16/2009/QĐ-UBND2009-06-08 00:00:00Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
731/QĐ-TTG2009-06-03 00:00:00Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
685/QĐ-TTG2009-05-28 00:00:00Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế
662/QĐ-TTG2009-05-25 00:00:00Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
56/2009/QĐ-TTG2009-04-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015
1269/QĐ-UBND2009-04-10 00:00:00Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
03/2009/QĐ-UBND2009-03-20 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
17/2009/NĐ-CP2009-02-16 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
12/2009/NĐ-CP2009-02-12 00:00:00Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
131/QĐ-TTG2009-01-23 00:00:00Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
05/2009/CT-UBND2009-01-23 00:00:00Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
01/2009/CT-UBND2009-01-20 00:00:00Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
1671/QĐ-VPCP2008-12-31 00:00:00Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"
1656/QĐ-VPCP2008-12-31 00:00:00Về việc phê duyệt dự án "Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ"
121/2008/NĐ-CP2008-12-03 00:00:00Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông
1441/QĐ-TTG2008-10-06 00:00:00Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
1618/QĐ-UBND2008-07-17 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
1609/2008/QĐ-UBND2008-07-15 00:00:00Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng Trường THCS và THPT Tố Hữu (giai đoạn 1)
1608/QĐ-UBND2008-07-15 00:00:00Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)
3849/QĐ-UBND2008-06-30 00:00:00Về việc thành lập Khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận
3848/QĐ-UBND2008-06-30 00:00:00Về việc thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận
678/2008/QĐ-BKH2008-06-02 00:00:00Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu
590/QĐ-TTG2008-05-20 00:00:00Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài-thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020
543/QĐ-TTG2008-05-13 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2025
542/QĐ-TTG2008-05-13 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025
540/QĐ-TTG2008-05-12 00:00:00Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015
505/QĐ-BKH2008-04-25 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008
400/QĐ-TTG2008-04-18 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, An Giang để xử lý các công trình kè chống sạt lở cấp bách
47/2008/QĐ-TTG2008-04-02 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010
506/2008/QĐĐC-UBND2008-03-19 00:00:00Về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
02/2008/QĐ-UBND2008-01-30 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
07/2008/QĐ-BTC2008-01-29 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
92/QĐ-TTG2008-01-18 00:00:00Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
19/2007/QĐ-BCT2007-12-31 00:00:00Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020
17/2007/QĐ-BCT2007-12-31 00:00:00Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020
1524/QĐ-TTG2007-11-13 00:00:00Về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang cho các tỉnh
1491/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
1445/QĐ-TTG2007-10-25 00:00:00Về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008
1810/2007/QĐ-UBND2007-10-24 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
161/2007/QĐ-TTG2007-10-19 00:00:00Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012"
1165/QĐ-TTG2007-09-07 00:00:00Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
144/2007/QĐ-TTG2007-08-31 00:00:00Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
17/2007/CT-TTG2007-07-25 00:00:00Về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước
121/2007/NĐ-CP2007-07-25 00:00:00Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
06/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
836/CT-TTG2007-07-02 00:00:00Về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007
15/2007/CT-TTG2007-06-22 00:00:00Về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
03/2007/TT-BCN2007-06-18 00:00:00Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
99/2007/NĐ-CP2007-06-13 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
85/2007/QĐ-TTG2007-06-11 00:00:00Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
22/2007/QĐ-UBND2007-05-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
595/QĐ-TTG2007-05-10 00:00:00Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang
547/QĐ-TTG2007-05-07 00:00:00Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận
52/2007/QĐ-TTG 2007-04-16 00:00:00Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước
48/2007/QĐ-TTG2007-04-10 00:00:00Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.
09/2007/CT-TTG2007-04-06 00:00:00Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư
396/QĐ-TTG2007-04-05 00:00:00Chuyển giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quấtthuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý
28/2007/TT-BTC2007-04-03 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
27/2007/TT-BTC2007-04-03 00:00:00Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
08/2007/QĐ-UBND2007-03-28 00:00:00Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2007/QĐ-UBND2007-02-14 00:00:00Về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
03/2007/QĐ-UBND2007-01-31 00:00:00Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2007-2010
151/2006/NĐ-CP2006-12-20 00:00:00Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
131/2006/NĐ-CP2006-11-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
253/2006/QĐ-TTG2006-11-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
58/2006/QĐ-UBND2006-10-31 00:00:00Về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang
231/2006/QĐ-TTG2006-10-16 00:00:00Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia
226/2006/QĐ-TTG2006-10-10 00:00:00Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng
223/2006/QĐ-TTG2006-10-04 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
112/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
87/2006/TT-BTC2006-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
52/2006/QĐ-BTC2006-09-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
1267/QĐ-TTG2006-09-25 00:00:00Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   
108/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
101/2006/NĐ-CP2006-09-21 00:00:00Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
210/2006/QĐ-TTG2006-09-12 00:00:00Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
159/QĐ-UBND2006-09-06 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006
206/QĐ-TTG2006-09-05 00:00:00Quyết định thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
205/QĐ-TTG2006-09-05 00:00:00Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây
155/QĐ - UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - Thành phố Giao lưu - Tỉ lệ 1/500
154/QĐ- UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị "Thành phố Giao lưu", tỷ lệ 1/500
30//2006/QĐ-BCN2006-08-31 00:00:00Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập
195/QĐ-TTG2006-08-25 00:00:00Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến năm 2020
194/2006/QĐ-TTG2006-08-24 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020
26/QĐ-BTM2006-08-22 00:00:00Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM
78/NĐ-CP2006-08-09 00:00:00Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
28/CT-TTG2006-08-07 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006
27/CT-TTG2006-08-07 00:00:00Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
07/CT-UBND2006-08-04 00:00:00Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
72/NĐ-CP2006-07-25 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
998/QĐ-TTG2006-07-24 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
994/QĐ-TTG2006-07-24 00:00:00Quyết định về việc ông Nguyễn Huy Lâm, thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
171/QĐ-TTG2006-07-24 00:00:00Quyết định về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010
170/2006/QĐ-TTG2006-07-18 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
965/QĐ-TTG2006-07-17 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
169/QĐ-TTG2006-07-17 00:00:00Quyết định quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
151/QĐ-TTG2006-06-29 00:00:00Quyết định về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007
1297/2006/QĐ-UBND2006-06-23 00:00:00Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006
206/QĐ-TTG2006-02-20 00:00:00Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Srêpok 3
03/2006/CT-TTG2006-01-25 00:00:00Chỉ thị về một số biện pháp tiếp tục xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ
07/2006/QĐ-TTG2006-01-10 00:00:00Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
03/2005/ND-CP2006-01-06 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
130/2005/QĐ-UBND2005-11-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư- phát triển Khu kinh tế Dung Quất
2828/2005/QĐ-UBND2005-10-11 00:00:00V/v Ban hành chương trình nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, chống lãng phí và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang.
242/2005/QĐ-TTG2005-10-04 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
33/2005/QĐ-UB2005-09-05 00:00:00V/v quy định giá thu tiền sử dất và cơ sở hạ tầng đối với các dự án đầu tư vào khu vực Cồn Khương
152/2005/QĐ-TTG2005-06-20 00:00:00QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
151/2005/QĐ-TTG2005-06-20 00:00:00QĐ thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
21/2005/CT-TTG2005-06-15 00:00:00Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất htoát trong đầu tư xây dựng
71/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
26/2005/QĐ-UB2005-06-04 00:00:00V/v chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ
1101/2005/QĐ-UB2005-05-24 00:00:00V/v thay đổi BQL dự án đầu tư hạ tầng thành Trung tâm khai thác phát triển quỹ đất trực thuộc sở Tài chính
08/2005/TT-BXD2005-05-06 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
11/2005/CT-UB2005-05-04 00:00:00Về đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản
10/2005/QĐ-BXD2005-04-15 00:00:00Ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
07/2005/TT-BXD2005-04-15 00:00:00Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
43/2005/QĐ-UB2005-04-07 00:00:00V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá Tây Đô
32/2005/QĐ-UB2005-04-05 00:00:00Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn TP. Cần Thơ.
31/2005/QĐ-UB2005-04-05 00:00:00V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá thành phố Cần Thơ
04/2005/TT-BXD2005-04-01 00:00:00hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
17/2005/QĐ-UB2005-03-16 00:00:00V/v phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ
03/2005/TT-BXD2005-03-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
20/2005/NĐ-CP2005-02-28 00:00:00Nghị định bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP
16/2005/NĐ-CP2005-02-07 00:00:00Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
05/2005/QĐ-BXD2005-01-24 00:00:00Quyết định Của bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản”
6201/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn
244/2004/QĐ-UB2004-12-05 00:00:00V/v ủy quyền quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ
38/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh
36/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước
199/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
192/2004/QĐ-TTG2004-11-16 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đàu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
1133/QĐ-TTG2004-10-25 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia
184/2004/QĐ-TTG2004-10-22 00:00:00QĐ sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
183/2004/QĐ-TTG2004-10-19 00:00:00QĐ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
238/2004/QĐ-UB2004-10-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố
174/2004/QĐ-TTG2004-10-01 00:00:00QĐ hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch năm 2005 cho một số huyện miền núi thuộc các tỉnh giáp Tây Nguyên, phía Tây Khu 4 cũ và miền núi phía Bắc
1069/2004/QĐ-BKH2004-09-17 00:00:00Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
200/2004/QĐ-UB2004-08-18 00:00:00Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.
147/2004/QĐ-TTG2004-08-13 00:00:00QĐ chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
944/2004/QĐ-BKH2004-08-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
2319/2004/QĐ-UB2004-08-10 00:00:00QĐ ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSDĐ tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh
795/2004/QĐ-BKH2004-07-27 00:00:00Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tây trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
1176/2004/QĐ.UB2004-07-01 00:00:00V/v ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các dự án có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý.
1895/2004/QĐ-UB2004-06-29 00:00:00V/v thay đổi thành viên BCĐ sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
111/2004/QĐ-TTG2004-06-23 00:00:00QĐ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
540/2004/QĐ-BKH2004-06-07 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong Khu Kinh tế mở Chu Lai
03/2004/TT-NHNN2004-05-25 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
17/2004/CT-TTG2004-05-24 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
17/2004/CT-TTG2004-05-24 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn Hỗ trợ phảttiển chính thức (ODA)
135/2004/QĐ-UB2004-05-17 00:00:00Về ban hành Quy định khuyến khích đầu tư, khai thác bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1246/2004/QĐ-UB2004-05-17 00:00:00V/v thành lập BQL dự án Đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở Tài chính
429/2004/QĐ-BKH2004-05-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
119/2004/QĐ-UB2004-04-27 00:00:00Về ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ở các dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
395/2004/QĐ-BKH2004-04-22 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
110/2004/QĐ-UB2004-04-15 00:00:00V/v ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
53/2004/QĐ-TTG2004-04-05 00:00:00QĐ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao
322/2004/QĐ-BKH2004-04-05 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
320/2004/QĐ-BKH2004-04-02 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.
106/2004/NĐ-CP2004-04-01 00:00:00Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
51/2004/QĐ-UB2004-03-26 00:00:00Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
305/2004/QĐ-BKH2004-03-26 00:00:00Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
48/2004/QĐ-UB2004-03-01 00:00:00Về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thuộc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
628/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00Về điều chỉnh dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002-2003.
620/QĐ-UB2004-02-17 00:00:00V/v chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận.
117/2004/QĐ-BKH2004-02-16 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai
76/2004/QĐ-UB2004-02-04 00:00:00V/v thành lập BQL Dự án Đầu tư xây dựng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT tỉnh HG
45/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trường học trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang
47/2004/NQ-HĐ2004-01-09 00:00:00Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố
26/2004/QĐ-UB2004-01-02 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
51/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực Thẩm định, Phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
50/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” lĩnh vực cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa tỉnh Lạng Sơn
29/2003/CT-TTG2003-12-23 00:00:00Chỉ thị về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
257/2003/QĐ-TTG2003-12-03 00:00:00QĐ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
4033/2003/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00Ban hành Quy chế bán đấu giá đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
113/2003/TT-BTC2003-11-27 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
230/2003/QĐ-TTG2003-11-12 00:00:00QĐ sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
27/2003/QĐ-UB2003-11-06 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn và thẩm quyền theo phân cấp.
26/2003/QĐ-UB2003-11-05 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đường giao thông nông thôn.
223/2003/QĐ-TTG2003-11-03 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hoá
823/2003/QĐ-BKH2003-10-21 00:00:00Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trong Khu Kinh tế mở Chu Lai
39/2003/QĐ-UB2003-10-17 00:00:00V/v ban hành Quy định về công tác kiểm tra, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.
98/2003/TT-BTC2003-10-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
3456/2003/QĐ-UB2003-10-13 00:00:00Ban hành qui chế Quỹ Hỗ trợ đầu tư&xúc tiến thương mại
25/2003/CT-UB2003-10-13 00:00:00Về tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước
4038/2003/QĐ-UB2003-09-29 00:00:00Về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.
07/2003/TT-BKH2003-09-11 00:00:00Thông tư Hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ
22/2003/QĐ-UB2003-09-08 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời mức hỗ trợ đầu tư cho công tác khai hoang lấy đất làm ruộng và phát triển sản xuất ở các xã thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng sơn.
20/2003/QĐ-UB2003-08-27 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2642/2003/QĐ-UB2003-08-19 00:00:00V/v: quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
168/2003/QĐ-TTG2003-08-12 00:00:00QĐ bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
2732/QĐ-UB2003-07-21 00:00:00Về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý.
21/2003/QĐ-UB2003-07-17 00:00:00Ban hành qui định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2533/QĐ-UB2003-07-10 00:00:00Về việc duyệt dự án đầu tư “Nhập máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha”.
14/2003/QĐ-UB2003-06-26 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ưu đãi đầu tư xây dựng các Khu đô thị, Khu đô thị mới, Khu nhà ở, Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
07/2003/TT-BXD2003-06-17 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.
04/2003/TT-BKH2003-06-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư
626/2003/QĐ-TTG2003-06-11 00:00:00Qđ thay đổi chủ đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định
118/2003/QĐ-TTG2003-06-11 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
12/2003/QĐ-UB2003-06-03 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành bản Quy chế quản lý Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
14/2003/TT/BLĐTBXH2003-05-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
95/2003/QĐ-TTG2003-05-13 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
89/2003/QĐ-TTG2003-05-08 00:00:00QĐ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 393/TTg ngày 09 tháng 6 năm 1997, Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 và Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
2003/CT-UB2003-04-29 00:00:00V/v tăng cường chấn chỉnh tổ chức bộ máy và hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thuộc tỉnh Cần Thơ
1045/2003/QĐ-UB2003-04-22 00:00:00V/v thành lập Ban chỉ đạo việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Vĩnh Long.
38/2003/NĐ-CP2003-04-15 00:00:00Nghị định về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần
27/2003/NĐ-CP2003-03-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
02/2003/TTLT-BKH-BTC2003-03-17 00:00:00Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
36/2003/QĐ-TTG2003-03-11 00:00:00QĐ ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
22/2003/QĐ-BTC2003-02-18 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
03/2003/CT-UB2003-02-18 00:00:00Chỉ thị về việc huy động vốn cho phục vụ Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/2003/NĐ-CP2003-01-30 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ
126/QĐ-TTG2003-01-29 00:00:00QĐ Thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát Lái - cụm II, thành phố Hồ Chí Minh
124/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
116/QĐ-TTG2003-01-27 00:00:00QĐ về việc Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
09/2003/QĐ-UB2003-01-15 00:00:00V/v bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, Q.Phú Nhuận
62/QĐ-TTG2003-01-13 00:00:00QĐ về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
118/2002/QĐ-UB2002-12-26 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002, tỉnh Cần Thơ
1224/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
1222/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc
1218/QĐ-TTG2002-12-19 00:00:00QĐ xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước
1194/QĐ-TTG2002-12-17 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên á, tỉnh Long An
143/2002/QĐ-UB2002-12-04 00:00:00V/v bổ sung quyết định số 75/2000/QĐ-UB -NC ngày 29/12/2000 về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, Q. Thủ Đức
23/2002/CT-BGTVT2002-12-03 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải
109/2002/QĐ-UB2002-12-03 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002, tỉnh Cần Thơ
31/2002/QĐ-UB2002-11-25 00:00:00V/v ưu đãi đầu tư
996/QĐ-TTG2002-10-31 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, tỉnh Hà Tây
985/TTG2002-10-28 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Lắk
98/2002/TT-BTC2002-10-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
94/2002/TT-BTC2002-10-21 00:00:00Hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
92/2002/QĐ-UB2002-10-14 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002, tỉnh Cần Thơ
4155/QĐ-UB2002-10-10 00:00:00V/v chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá về các Tổng Cty, Cty có Hội đồng quản trị của thành phố
16/2002/CT-CP2002-09-27 00:00:00V/v thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành
83/2002/QĐ-UB2002-09-03 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002, tỉnh Cần Thơ
02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC2002-08-06 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào
577/QĐ-TTG2002-07-16 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh
89/2002/QĐ-TTG2002-07-12 00:00:00QĐ thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ
571/QĐ-TTG2002-07-12 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
544/TTG2002-07-08 00:00:00QĐ thay đổi chủ đầu tư Dứan đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này
21/2002/NQ-HĐ2002-06-29 00:00:00V/v đầu tư xây dựng TT đô thị mới Thủ Thiêm .
54/2002/TT-BTC2002-06-28 00:00:00Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
452/TTG2002-06-14 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương
1730/2002/QĐ-UB2002-06-14 00:00:00Bổ sung Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh về một số ưu đãi đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ
24/2002/QĐ-UB2002-05-31 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh ban hành "Quy chế công tác kiểm tra các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
39/2002/QĐ-UBBT2002-05-29 00:00:00V/v Ban hành bản quy định về quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
62/2002/QĐ-TTG2002-05-17 00:00:00QĐ ban hành Danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005
07/2002/CT-UB2002-05-16 00:00:00V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
339/TTG2002-05-10 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Caí Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
339/QĐ-TTG2002-05-10 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Caí Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
260/2002/QĐ- BKH2002-05-10 00:00:00V/v Ban hành danh mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)
327/TTG2002-05-02 00:00:00QĐ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương
327/QĐ-TTG2002-05-02 00:00:00QĐ điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương
39/2002/TT-BTC2002-04-26 00:00:00Hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ Đồng bằng sông Cửu Long.
30/2002/QĐ-UBBT2002-04-18 00:00:00V/v Ban hành quy định về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu tư vấn xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30/2002/QĐ-UB2002-04-10 00:00:00V/v ban hành quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh KonTum.
30/2002/TT-BTC2002-03-27 00:00:00Hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
23/2002/TT-BTC2002-03-20 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
04/2002/CT-CT-2002-03-15 00:00:00Về đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng
22/2002/TT-BTC2002-03-11 00:00:00Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
20/2002/TT-BTC2002-03-11 00:00:00Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
21/2002/QĐ-CTUBBT2002-03-08 00:00:00V/v Ban hành quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
20/2002/TT-BTC2002-02-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
98/QĐ-TTG2002-01-31 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh
03/2002/QĐ-UB2002-01-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ (ban hành theo Quyết định 45/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001 của UBND tỉnh)
102/2001/TT-BTC2001-12-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước
180/2001/QĐ-TTG2001-11-16 00:00:00QĐ về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn Nhà nước
90/2001/TTLT-BTC-BGTVT2001-11-09 00:00:00Hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đối với các dự án giao thông
112/2001/QĐ-BTC2001-11-09 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) vay nợ
61/2001/QĐ-UB2001-11-08 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Lạng Sơn.
61/2001/QĐ-UB2001-11-05 00:00:00V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 của tỉnh Cần Thơ
1415/TTG2001-11-01 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
1396/TTG2001-10-29 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của TTCP về thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá
47/2001/QĐ-BCN2001-10-24 00:00:00V/v ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản Mỏ than hầm lò
101/2001/QĐ-BNN2001-10-15 00:00:00v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34/2001/QĐ-UB2001-10-10 00:00:00QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển năm 2001 tỉnh Hoà Bình
71/2001/NĐ-CP2001-10-05 00:00:00Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
33/2001/QĐ-UB2001-10-01 00:00:00Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
86/2001/QĐ-UB2001-09-27 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung quy định đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 1bis -1 Kép , Nguyễn Đình Chiểu , P. Đa Kao , Q.1
47/2001/QĐ-UB2001-09-24 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v đổi tên Ban quản lý dự án 748 thành Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn.
95/2001/QĐ-BNN2001-09-21 00:00:00Ban hành quy định hệ thống mã số quản lý chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển do các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ có liên quan đến Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
81/2001/QĐ-UB2001-09-19 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý việc vay vốn , trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư TP, ban hành kèm theo QĐ số 15/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000 cuả UBNDTP
05/TT-2001-BKH2001-08-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
05/2001/TT-BKH2001-08-30 00:00:00Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
03/2001/CT-BKH2001-08-28 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
125/2001/QĐ-TTG2001-08-22 00:00:00QĐ điều chỉnh Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh
64/2001/QĐ-UB2001-08-13 00:00:00Thành lập BCĐ đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB của tỉnh
64/2001/TT/BTC2001-08-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác
54/2001/QĐ-UB2001-08-02 00:00:00V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án đền bù thiệt hại cho UBND TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ
116/2001/QĐ-TTG2001-08-02 00:00:00QĐ về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí
98/2001/QĐ-TTG2001-06-26 00:00:00QĐ triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng khu Công nghệ cao Hoà Lạc
49/2001/TT/BTC2001-06-26 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn quản lý
27/2001/QĐ-UB2001-06-21 00:00:00ban hành “Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
740/2001/QĐ-TTG2001-06-18 00:00:00QĐ sửa đổi một số điều của Quyết định 836/QĐ-TTg ngỳa 07 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ
40/2001/QĐ-UB2001-06-13 00:00:00Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào
42/2001/TT/BTC2001-06-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
45/2001/QĐ-UB2001-06-07 00:00:00V/v ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.
31/2001/QĐ-UB2001-06-07 00:00:00V/v ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.
26/2001/QĐ-UB2001-06-06 00:00:00ban hành Quy định về thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản
24/2001/QĐ-UB2001-06-01 00:00:00về việc sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.
23/2001/QD-UB2001-05-25 00:00:00v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
21/2001/QĐ-UB2001-05-24 00:00:00ban hành "Quy định thủ tục hành chính về thẩm định: Dự án đầu tư; Kế hoạch đấu thầu; Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu; Thành lập kinh doanh; Đăng ký kinh doanh và chứng nhận ưu đãi đầu tư"
42/2001/QĐ-UB2001-05-23 00:00:00Về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong khu y tế kỹ thuật cao TP HCM
772/2001/TTLT-TCDC-NHNN2001-05-21 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TCTD.
31/2001/TT-BTC2001-05-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm
04/2001/TT-nhnn2001-05-18 00:00:00Hướng dẫn về Quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
11/2001/CT-TTG2001-05-15 00:00:00Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
50/2001/TT/BNN2001-05-03 00:00:00Thông Tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
43/2001/QĐ/BNN-TCCB2001-04-17 00:00:00V/v đổi tên Công ty Tầu cuốc II thành công ty Thi công cơ giới thuỷ - đầu tư xây dựng
11/2001/QD-UB2001-04-09 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v Ban hành danh mục và cơ chế điều hành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm năm 2001.
02/2001/TT-BKHCNMT2001-03-30 00:00:00Thông tư Về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới ... doanh nghiệp có vốn đầu tư vào nước ngoài:
41/2001/QĐ-TTG2001-03-26 00:00:00Về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001
14/2001/QĐ-UB2001-03-16 00:00:00Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16/2001/QĐ-UB2001-03-13 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 2001 dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà Hoà Bình
13/2001/TT-BTC2001-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22/2001/TT-BTC2001-03-04 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
11/2001/QĐ/BNN-XDCB2001-02-19 00:00:00Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
03/2001/TT-BXD2001-02-13 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
06/2001/QĐ-UB2001-01-19 00:00:00Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang
05/2001/QĐ-UB2001-01-19 00:00:00Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kôngchro
01/2001/TT-NHNN2001-01-19 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp VN
04/2001/QĐ-UB2001-01-18 00:00:00Thành lập Ban quản lý cc dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku
29/2000/QĐ-BXD2000-12-25 00:00:00Về việc ban hành " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản "
119/2000/TT-BTC2000-12-25 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển
22/2000/TT-BTM2000-12-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài
16/2000/TT-BXD2000-12-11 00:00:00hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam.
73/2000/NĐ-CP2000-12-06 00:00:00Ban hành quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác
3110/2000/QĐ-UB2000-12-01 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh
70/2000/QĐ-UB2000-11-28 00:00:00V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2000
189/2000/QĐ-BTC2000-11-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
128/2000/QĐ-TTG2000-11-20 00:00:00Một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm
15/2000/TT-BXD2000-11-13 00:00:00Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng
14/2000/TT-BXD2000-11-13 00:00:00Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
468/NHNN72000-11-08 00:00:00Về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
113/2000/QĐ/BNN-XDCB2000-11-06 00:00:00Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu trong nước một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/TT-TCHQ2000-10-30 00:00:00TT Hướng dẫn thủ tục HQ đối với hàng hoá XNK của các DN có vốn đầu tư nước ngoài
12/2000/TT-BXD2000-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135
11/2000/TT-BXD2000-10-25 00:00:00Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình XD về mặt bằng giá tại thời điểm Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của DA đầu tư và XD
108/2000/QĐ-UB2000-10-02 00:00:00Phân bổ vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách nhà nước năm 2000.
96/2000/TT-BTC2000-09-28 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
12/2000/TT-BKH2000-09-15 00:00:00Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11/2000/TT-BKH2000-09-11 00:00:00Thông Tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư
1152/QĐ-UB2000-08-15 00:00:00Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000
10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA2000-08-15 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
24/2000/NĐ-CP2000-07-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
09/2000/TT-BXD2000-07-26 00:00:00Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
224/QĐ-NHNN22000-07-19 00:00:00Qyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V/v ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước
152/47/CT-UB2000-07-18 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2000
70/2000/TT-BTC2000-07-17 00:00:00Hướng dẫn quyết toán Vốn đầu tư
80/2000/QĐ-UB2000-07-14 00:00:00V/v chuyển Ban giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng về Sở Địa chính
79/2000/QĐ-UB2000-07-14 00:00:00Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành 2 bộ phận về trực thuộc 2 đơn vị Sở Giao thông và Sở Xây dựng
07/2000/TT-BKH2000-07-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư
05/CT-NHNN152000-06-19 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Ngân hàng
644/QĐ-UB2000-06-12 00:00:00phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2000
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11/2000/CT-TTG2000-06-07 00:00:00Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý cấp Nhà nước
52/2000/TT-BTC2000-06-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
43/2000/TT-BTC2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ hỗ trợ phát triển
55/2000/QĐ-TTG2000-05-22 00:00:00Uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN có vốn nhà nước từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng
40/QĐ-UB2000-05-11 00:00:00Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2000
39/QĐ-UB2000-05-10 00:00:00Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2000 từ nguồn thưởng vượt dự toán thuế VAT và nguồn tiết kiệm XDCB năm 1999
16/2000/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT2000-05-07 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TT-LT BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/03/ 1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro =====
16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT2000-05-07 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TT-LT BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/03/ 1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro =====
12/2000/NĐ-CP2000-05-05 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ (kèm phụ lục)
737/2000/QĐ-UB2000-05-04 00:00:00V/v ban hành qui định về quản lí, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSĐP
35/2000/QĐ-UB2000-04-07 00:00:00V/v ban hành Quy định về phân cấp quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, phê duyệt quyết toán và các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu các dự án đầu tư cho UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ
67/QĐ-UB2000-04-04 00:00:00V/v ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
825/QĐ-UB2000-04-03 00:00:00QĐ về việc phê duyệt qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 11 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 huyện Võ Nhai giai đoạn 2000-2005
06/2000/NĐ-CP2000-03-06 00:00:00Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học
01/2000/TT-BXD2000-03-01 00:00:00Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng
05/2000/QĐ-BCN2000-01-21 00:00:00Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
70/2000/QĐ-TTG2000-01-19 00:00:00Về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
01/2000/CT-TTg2000-01-12 00:00:00Về tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000
01/2000/CT-TTG2000-01-12 00:00:00Tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000
01/2000/QĐ-BCN2000-01-11 00:00:00Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
85/1999/QĐ-BCN1999-12-24 00:00:00Ban hành đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường daay và trạm biến áp
32/1999/BLĐTBXH1999-12-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
144/1999/QĐ-UB1999-12-15 00:00:00Điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 1999 của thành phố Đà Nẵng
223/1999/QĐ-TTG1999-12-07 00:00:00Thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
136/99/TT-BTC1999-11-19 00:00:00Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
135/99/TT-BTC1999-11-19 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
141/99/QĐ-BTC1999-11-16 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng
08/1999/TT-BXD1999-11-16 00:00:00hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
132/99/TT-BTC1999-11-15 00:00:00Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
2518/QĐ-UB1999-11-09 00:00:00V/v cho phép Công ty cấp nước Sơn la lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị tứ Chiềng Sinh
1818/TT-BKHCNMT1999-10-21 00:00:00Hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Khoản 5, danh mục i, Phụ lục I, Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông; công nghệ điện tử, tin học) --------
1817/1999/TT-BKHCNMT1999-10-21 00:00:00Hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 Danh mục I phụ lục I, Nghị định số10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ (dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải)
90/QĐ-UB1999-10-19 00:00:00Về việc Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư.
1811/QĐ/UB-XD1999-10-14 00:00:00QĐ phê duyệt đầu tư xây dựng Chợ Thất Khê.
67//1999/QĐ-BCN1999-10-11 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành công trình đường dây tải điện
66//1999/QĐ-BCN1999-10-11 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện tử
78/1999/QĐ-UB1999-09-27 00:00:00"V/v giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1999 (lần 2)- tỉnh Cần Thơ"
907/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư và mở rộng chợ tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
904/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM
900/QĐ-TTG1999-09-23 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang
894/QĐ-TTG1999-09-21 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Châu Thành để xây dựng, cải tạo, mở rộng khu dân cư khu vực chợ Bình Hoà tại ấp Phú Hoà, xã Bìh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
145/1999/NĐ-CP1999-09-20 00:00:00Về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính.
145/NĐ-CP1999-09-20 00:00:00Về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính.
861/QĐ-TTG1999-09-08 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I
851/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM
850/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, TP Biên Hoà
846/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty Contener phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chứa Container tại phường Phú Nhuận, Q.7, Tp HCM
1022/1999/QĐ-BTM1999-09-01 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt nam để xuất khẩu.
1021/1999/QĐ-BTM1999-09-01 00:00:00Bãi bỏ việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
806/TTG1999-08-21 00:00:00Thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999
3514/QĐ-UB1999-08-18 00:00:00V/v thu hồi giấy phép đầu tư Công ty TNHH Thái Dương ( Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài )
69/1999/QĐ-UB1999-08-16 00:00:00"V/v giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 1999- tỉnh Cần Thơ"
801/QHQT1999-07-31 00:00:00thủ tục duyệt kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
661/1999/QĐ/UB1999-07-24 00:00:00Ban hành bảng giá vật liệu đến chân công trình để tính đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hà Tây.
89/99/TT-BTC1999-07-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
52/1999/NĐ-CP1999-07-08 00:00:00Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
51/1999/NĐ-CP1999-07-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.
85/99/TT-BTC1999-07-07 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.
1626/1999/QĐ-BGTVT1999-07-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số qui định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành Giao thông vận tải quản lý
146/QĐ-TTg1999-07-01 00:00:00Về huy động nguồn vốn để cân đối kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 (kèm theo phụ lục)
43/1999/NĐ-CP1999-06-29 00:00:00Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
145/QĐ-TTg1999-06-28 00:00:00Ban hành quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
578/TTG1999-05-24 00:00:00Phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I 91999 - 2002) Đại học Huế
578/QĐ-TTg1999-05-24 00:00:00V/v phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I (1999-2002) Đại học Huế
51/1999/QĐ-UB1999-05-11 00:00:00"V/v ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cần Thơ"
45/1999/CT-UB1999-04-24 00:00:00“V/v Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ"
07/1999/TT/BTM1999-04-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/1999/TT-TCBĐ1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
24/1999/NĐ-CP1999-04-16 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức huy động,quanrl ý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn
39/1999/TT/BTC1999-04-13 00:00:00Hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997
1507/VPCP-QHQT1999-04-10 00:00:00V/v thực hiện Quyết định số 53/TTg về đầu tư nước ngoài
53/QĐ-TTG1999-03-26 00:00:00Về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài
1039/CCHC1999-03-15 00:00:00Tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển và Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
08/TT-LT1999-03-15 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro
40/1999/QĐ/TCCB31999-02-23 00:00:00Giao nhiệm vụ quản lý Dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án thuỷ lợi Hóc môn - Bắc bình chánh
26/QĐ-TTG1999-02-22 00:00:00Thành lập tổ chuyên gia liên ngành xây dựng Đề án đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước
33/1999/QĐ/TCCB1999-02-11 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rừng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu tiếng
13/QĐ-TTG1999-02-04 00:00:00Công tác tín dụng đầu tư năm 1999
02/1999/NĐ-CP1999-01-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo Hợp đồng XD kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
19/1999/TT/ĐTXD1999-01-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT
01/1999/TT-BXD1999-01-16 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản theo luật thuế giá trị gia tăng
42/QĐ-TTG1999-01-14 00:00:00Điều chỉnh dự án đầu tư khu hội trợ triển lãm thương mại, đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn
23/1998/TTLT-BTM-TCHQ1998-12-31 00:00:00Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
253/QĐ-TTG1998-12-29 00:00:00Chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tràm chim tỉnh Đồng Tháp thành vườn quốc gia Tràm chim và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vườn quốc gia Tràm chim giai đoạn 1999 -2003
2345/1998/TT-BKHCNMT1998-12-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam
155/1998/TT-BTC1998-12-08 00:00:00Hướng dẫn bổ sung một số điểm tại Thông tư 60-TC/CĐKT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
3158/1998/QĐ-UB1998-12-05 00:00:00V/v Quy định tạm thời mức thu phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khách du lịch là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và Hòn Gai.
1090/QĐ-TTG1998-12-05 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vườn Quốc gia cát Tiên
2345/1998/TT-BKHCNMT1998-12-04 00:00:00Hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
233/QĐ-TTG1998-12-01 00:00:00Phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
216/QĐ-TTG1998-11-07 00:00:00Khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế kỹ thuật đặc biệt khó khăn
05/1998/TT-TCBĐ1998-10-29 00:00:00Thông tư Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện
2734/1998/QĐ-UB1998-10-24 00:00:00V/v ban hành Qui định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty và xét cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư
1475/98/QĐ/BTC1998-10-23 00:00:00Về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ Đầu tư phát triển và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
198/QĐ-TTG1998-10-12 00:00:00Thành lập Khu công nghệ cao Hòa Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn 1 Khu công nghệ cao Hòa Lạc
699/QĐ-TTG1998-08-10 00:00:00Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
679/QĐ-TTG1998-08-01 00:00:00Thành lập và phê duyệt giai đoạn I Dự án đầu tư XD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa tỉnh Vĩnh Phúc
09/1998/TT-BTM1998-07-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).
2085/1998/QĐ-UB1998-06-05 00:00:00V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư lấn biển, mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên giang
03/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
04/TT-BKH1998-05-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam
490/1998/TT-BKHCNMT1998-05-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư
04/1998/TT-1998-05-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 7/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
04/1998/TT-BNN-CBNLS1998-04-27 00:00:00Về các doanh nghiệp có giấy phép đầu tư không phải xin giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác
82/QĐ-TTG1998-04-15 00:00:00Sửa đổi điều 10 và 11 Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
43/1998/TT1998-04-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
03/1998/TT-BKH1998-03-27 00:00:00Thông tư: Hướng dẫn thực hiện quyết định 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998
02/1998/TT-KHDT1998-03-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhân ưu đãi đầu tư theo nghị định số 07/1998/ND-CP ngày 15/01/1998 của CP quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
11/TTG1998-03-16 00:00:00Thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP về cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp của nước ngoài
52/QĐ-TTG1998-03-03 00:00:00Triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998
127/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Đức An tại Linh Chiểu Q. Thủ Đức TP Hồ chí Minh
41/QĐ-TTG1998-02-20 00:00:00Phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
101/QĐ-TTG1998-02-17 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tàng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh
100/QĐ-TTG1998-02-17 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tàng kỹ thuật khu công nghiệp và khu chế xuất Cần Thơ giai đoạn 2
03/1998/CT-BNN1998-02-16 00:00:00Duyệt đề cương tổng quát + dự toán KSTK các dự án thuỷ lợi do Bộ NN & PTNT quản lý đầu tư
26/QĐ-TTG1998-02-06 00:00:00Phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2005
10/1998/NĐ-CP1998-01-23 00:00:00Một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam
07/CP1998-01-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi
07/1998/NĐ-CP1998-01-15 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
38/QĐ-TTG1998-01-13 00:00:00QĐ thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khuyến khích đầu tư trong nước
31/QĐ-TTG1998-01-12 00:00:00QĐ điều chỉnh nội dung đầu tư xây dựng tuyến tránh đoạn Hà nội - Cầu Giẽ
23/QĐ-UB1998-01-07 00:00:00Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành các cấp trong quản lý và giải quyết các thủ tục đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.
04/1998/QĐ/PTLN1998-01-06 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư trại thực hành, thực nghiệm lâm sinh trường CNKT lâm nghiệp TW 4 Phú thọ
09/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
02/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
951/TTG1997-11-11 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Suối Dầu tỉnh Khánh Hoà
895/TTG1997-10-21 00:00:00QĐ phê duyệt báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải TP Huế
844/TTG1997-10-10 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư phát triển hệ thống cung cấp hạt giống của tỉnh Quảng Bình
843/TTG1997-10-10 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư phát triển hệ thống cung cấp hạt giống của tỉnh thái Bình
835/TTG1997-10-07 00:00:00QĐ phê duyệt dự án tiền khả thi công trình thuỷ lợi Phước Hoà tỉnh Bình Dương
821/TTG1997-10-03 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa
801/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Trung tâm truyền hình VN
92/CP1997-08-23 00:00:00NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.
631/TTG1997-08-08 00:00:00QĐ phê duyệt dự án tiền khả thi công trình thuỷ lợi Hồ Chứa nước Định Bình tỉnh Bình Định
630/TTG1997-08-08 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Bình Chánh TP hồ Chí Minh
629/TTG1997-08-08 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát lái Quận II TP Hồ Chí Minh
48/TD1997-08-01 00:00:00Công văn về việc thế chấp tài sản vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia
597/TTG1997-07-30 00:00:00QĐ phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng hệ thống các đài thông tin Duyên hải đến năm 2000 và định hướng sau năm 2000
577/TTG1997-07-24 00:00:00QĐ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tinhj Phong tỉnh Quảng Ngãi
14/1997/CT-UB1997-07-08 00:00:00Về dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
464/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn trạch III, tỉnh Đồng Nai
463/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
462/TTG1997-07-02 00:00:00QĐ. Thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhơn trạch II, tỉnh Đồng Nai
77/CP1997-06-18 00:00:00NĐ. Ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT) áp dụng đầu tư trong nước
393/TTG1997-06-09 00:00:00QĐ. Ban hành Quy chế quản lý và xử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ.
386/TTG1997-06-07 00:00:00QĐ phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
381/TTG1997-06-05 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy chế biến cao su 30/4 Công ty cao su Bình Long
379/TTG1997-06-05 00:00:00QĐ phê duyệt dự án đầu tư công trình Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội
359/TTG1997-05-29 00:00:00QĐ. Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy chế biến Trung tâm Công ty, Công ty cao su Phú Riềng.
01/1/LB1997-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
1625/BKH/TH1997-03-19 00:00:00Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997
67/BKH-KCN1997-03-17 00:00:00Quyết định về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc hình thành dự án, tiếp nhận thẩm định, cấp giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
03/3-CT/KHĐT1997-03-06 00:00:00Chỉ thị về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997
12/CP1997-02-18 00:00:00NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
456/TC/ĐTPT1997-02-13 00:00:00Công văn về việc lập, triển khai kế hoạch cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1997
01/1/TT-NH111997-01-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/96
98/PLĐ1997-01-01 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
74/TCT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12/CP1997-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
111/GSQL-T1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
01/1996/QHIX1996-11-12 00:00:00Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
729/TTG1996-10-03 00:00:00Về việc lựa chọn phưong án tài chính cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc
42/CP1996-07-16 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng
462/TTG1996-07-09 00:00:00Về việc phê duyệt Điều lệ Qũy hỗ trợ đầu tư Quốc gia
333/TTG1996-05-22 00:00:00Về việc thành lập Khu công nghiệp Mỹ Xuân A tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng Khu công nghiệp này
268/TTG1996-04-26 00:00:00Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Hà Nội
234/TTG1996-04-19 00:00:00Về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
52/CTN1996-01-01 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
14/KHĐT-TM1996-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11/BKH-NG1996-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
96/TC/TCT1995-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
700/CV-NH71995-12-14 00:00:00Công văn về việc bán ngoại tệ cho các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
808/TTg1995-12-09 00:00:00Quyết định về việc thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
784/TTg1995-12-02 00:00:00Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư
01/1/LB1995-10-31 00:00:00Thông tư về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
67/TC/ĐTPT1995-09-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án giáo dục tiểu học
03/TT-NH11995-09-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 29/CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
431/TTg1995-08-07 00:00:00Quyết định quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh
60/TC/ĐTPT1995-07-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN
50/TT/LB1995-07-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn
48/TC/ĐTPT1995-06-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành
47/TC/ĐTPT1995-06-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với dự án Quốc lộ 5 (km 47 - km 62)
1074/UB-TĐ1995-05-23 00:00:00Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài
29/CP1995-05-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
37/TC/TCT1995-05-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
910/UB-QL1995-05-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư
11/LĐTBXH-TT1995-05-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
688/UB/VP1995-04-04 00:00:00Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
640/TCHQ/KTTT1995-04-03 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
20/TC/TCT1995-03-16 00:00:00Thông tư về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
260/UB-TĐ1995-02-12 00:00:00Quy định về cơ chế làm việc của tổ chuyên viên liên ngành thẩm định dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
215/UB/LXT1995-02-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
03/TT/LB1995-01-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ
96/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
94/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 29 ngày 12/5/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
20/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
06/UB-QLKT1995-01-01 00:00:00Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
1417/TC/TCĐN1994-12-31 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
191/CP1994-12-28 00:00:00Nghị định về ban hành Quy chế Hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài
777/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYun Hạ
774/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Thạch Nham
772/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao
187/CP1994-12-10 00:00:00Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính
108/TC/ĐT1994-12-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
107/TC/ĐT1994-12-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
2427/UB-TĐ1994-11-24 00:00:00Công văn về khung chỉ số các dự án đầu tư nước ngoài
654/TTg1994-11-08 00:00:00Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính
90/TC/TCT1994-11-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 47 TC/TCT ngày 1-6-1994 hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
177/CP1994-10-20 00:00:00Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
317/TTg1994-06-15 00:00:00Quyết định về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện
47/TC-TCT1994-06-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
183/TTg1994-04-16 00:00:00Quyết định về việc thành lập Hội đồng quốc gia xét chọn đơn vị trúng thầu các dự án đầu tư lớn (gọi tắt là Hội đấu thầu quốc gia)
413/BXD-GD1994-04-05 00:00:00Công văn về việc thẩm định thiết kế các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
133/TTg1994-03-31 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Sê San
84/TC-CĐKT1993-10-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1961/UB/VP1993-09-22 00:00:00Công văn Hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư
1621/UB-LXT1993-08-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
51/TC1993-07-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
50/TC-TCĐN1993-07-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài
03/3-TM/DT1993-07-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chương VII, Nghị định số 18-CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
48/TC-TCT1993-06-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
10/TCHQ1993-06-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 18-CP ngày 16-04-1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11/TT/LB1993-06-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng
18/CP1993-04-16 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
02/2/BXD-QLXD1993-01-26 00:00:00Thông tư hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
171/TTg1992-12-16 00:00:00Chỉ thị về việc chống tham nhũng, lãng phí và thất thoát trong xây dựng cơ bản
91/TTg1992-11-13 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
83/TTg1992-11-10 00:00:00Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng vườn quốc gia Ba Bể (giai đoạn I)
1126/HTĐT/PC1992-08-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất
31/TC/TCĐN1992-07-18 00:00:00Thông tư quy định chế độ khấu hao tài sản cố định đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
30/TC1992-07-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
242/LĐTBXH-QĐ1992-05-05 00:00:00Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
66/LB1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về mức thuế lợi tức và miễn, giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
51/CT1992-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài
264/CT1992-01-01 00:00:00Quyết định về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng
366/HĐBT1991-11-07 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về chế độ thẩm định các Dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
322/HĐBT1991-10-18 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế Khu chế xuất
55/TCT/1991-10-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài
243/CT1991-08-06 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Đức Liễu tỉnh Sông Bé
240/CT1991-08-03 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum
239/CT1991-08-03 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh
227/CT1991-07-27 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ Kẻ gỗ - sông Rác tỉnh Nghệ Tĩnh
28/HĐBT1991-02-06 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
486/P1991-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 28-HĐBT ngày 6/2/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
403/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chảy
229/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ khu vực hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - Sông Bé
19/LĐTBXH/TT1990-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
385/HĐBT1990-11-07 00:00:00Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981
365/LĐTBXH/QĐ1990-08-29 00:00:00Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
41/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
233/HĐBT1990-06-22 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
219/CT1990-06-15 00:00:00Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình
163/CT1989-06-12 00:00:00Chỉ thị về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài
06/TC/CTN1989-03-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
26/KH-TT1989-03-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/CTN1989-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
139/HĐBT1988-09-05 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
191/CT1988-06-21 00:00:00Chỉ thị về kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản
80/HĐBT1988-05-09 00:00:00Quyết định về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản
23/HĐBT1988-03-05 00:00:00Nghị định về việc giao cho Uỷ ban kinh tế đối ngoại thực hiện chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài của Chính phủ
04/LCT/HĐNN81988-01-09 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
261/CT1987-09-09 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo mục tiêu kế hoạch Nhà nước
101/TC/ĐT1987-03-20 00:00:00Quyết định ban hành Chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
124/UB/VPTT1986-11-10 00:00:00Quyết định ban hành quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản (kèm theo quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản)
26/TC/ĐTXD1986-09-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản
10/TC/ĐTXD1986-07-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh (kèm theo Phụ lục Tỷ lệ khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp)
46/CT1986-02-20 00:00:00Chỉ thị về việc quán triệt và ra sức phấn đấu thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) và Nghị quyết 28 ngày 19-09-1985 của Bộ Chính trị trong xây dựng cơ bản
217/HĐBT1985-08-08 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản
35/HĐBT1985-02-06 00:00:00Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
306/CT1985-01-01 00:00:00Quyết định về việc phân cấp đầu tư xây dựng mới, duy tu và sửa chữa các công trình giao thông vận tải
167/CT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản
166/HĐBT1984-01-01 00:00:00Nghị quyết về cải tiến quản lý xây dựng cơ bản
35/HĐBT1982-03-04 00:00:00Nghị định về việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác quy hoạch từ Bộ Xây dựng sang Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
02/CT1982-01-08 00:00:00Chỉ thị về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước
91/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982
202/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
04/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về sắp xếp lại các công trình xây dựng cơ bản
banner thành lập doanh nghiệp