Văn bản pháp luật về đất đai – nhà ở

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
04/2021/QĐ-UBND2021-03-09 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
03/2021/QĐ-UBND2021-03-08 00:00:00Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
44/2020/QĐ-UBND2020-12-31 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
43/2020/QĐ-UBND2020-12-31 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
29/2020/QĐ-UBND2020-12-29 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
33/2020/QĐ-UBND2020-12-22 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021
32/2020/QĐ-UBND2020-12-22 00:00:00Về việc quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
148/2020/NĐ-CP2020-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
17/2020/NQ-HĐND2020-12-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
22/2020/QĐ-TTg2020-08-10 00:00:00Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
17/2020/QĐ-UBND2020-07-31 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
09/2020/NQ-HĐND2020-07-15 00:00:00Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
08/2020/NQ-HĐND2020-07-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
07/2020/NQ-HĐND2020-07-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
14/2020/QĐ-UBND2020-07-03 00:00:00Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
09/2020/QĐ-UBND2020-05-22 00:00:00Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/2020/QĐ-UBND2020-05-20 00:00:00V/v ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14/2020/QĐ-UBND2020-05-08 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk
04/2020/NQ-HĐND2020-05-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
03/2020/NQ-HĐND2020-05-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
11/2020/QĐ-UBND2020-04-14 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
05/2020/QĐ-UBND2020-04-10 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2020/NQ-HĐND2020-03-04 00:00:00Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thực hiện; danh mục các dư án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
03/2020/QĐ-UBND2020-01-13 00:00:00Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/2020/NĐ-CP2020-01-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
62/2019/QĐ-UBND2019-12-31 00:00:00Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
61/2019/QĐ-UBND2019-12-31 00:00:00Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
54/2019/QĐ-UBND2019-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)
25/2019/QĐ-UBND2019-12-30 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
51/2019/QĐ-UBND2019-12-26 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020
48/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00V/v ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
37/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
28/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh
96/2019/NĐ-CP2019-12-19 00:00:00Quy định về khung giá đất
48/2019/QĐ-UBND2019-12-19 00:00:00Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27/2019/QĐ-UBND2019-12-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk
53/2019/QĐ-UBND2019-12-18 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
21/2019/QĐ-UBND2019-12-18 00:00:00Sửa đổi Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nôi dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
22/2019/NQ-HĐND2019-12-14 00:00:00Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)
21/2019/NQ-HĐND2019-12-14 00:00:00Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
17/2019/NQ-HĐND2019-12-11 00:00:00Hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
16/2019/NQ-HĐND2019-12-11 00:00:00Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
97/2019/NQ-HĐND2019-12-10 00:00:00Về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19/2019/QĐ-UBND2019-10-31 00:00:00Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
79/2019/NĐ-CP2019-10-26 00:00:00Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
38/2019/QĐ-UBND2019-10-18 00:00:00Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
37/2019/QĐ-UBND2019-10-15 00:00:00Ban hành Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
41/2019/QĐ-UBND2019-10-04 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
47/2019/QĐ-UBND2019-10-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
40/2019/QĐ-UBND2019-08-29 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)
13/2019/QĐ-UBND2019-08-29 00:00:00Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/2019/NQ-HĐND2019-08-26 00:00:00Thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền cùa HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta, đất rừng sản xuất trên 50 héc ta trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
29/2019/QĐ-UBND2019-08-14 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21/2019/QĐ-UBND2019-08-09 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28/2019/QĐ-UBND2019-08-05 00:00:00Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2019/QĐ-UBND2019-07-26 00:00:00Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
28/2019/QĐ-UBND2019-07-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16/2019/QĐ-UBND2019-07-16 00:00:00Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15/2019/QĐ-UBND2019-07-16 00:00:00Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
09/2019/NQ-HĐND2019-07-16 00:00:00Thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh bổ sung tại các Nghị quyết đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
06/2019/NQ-HĐND2019-07-16 00:00:00Điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ
40/2019/QĐ-UBND2019-06-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
28/2019/QĐ-UBND2019-06-28 00:00:00Ban hành quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
82/2019/QH142019-06-14 00:00:00Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
24/2019/QĐ-UBND2019-06-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
22/2019/QĐ-UBND2019-05-29 00:00:00Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với Cách mạng
19/2019/QĐ-UBND2019-05-08 00:00:00Quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20/2019/QĐ-UBND2019-05-06 00:00:00Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
07/2019/QĐ-UBND2019-04-25 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19/2019/QĐ-UBND2019-04-05 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
24/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
23/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
22/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
21/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
20/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
19/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
18/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
17/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
16/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
15/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
14/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
13/2019/QĐ-UBND2019-03-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
08/2019/QĐ-UBND2019-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
07/2019/QĐ-UBND2019-03-06 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2019/QĐ-UBND2019-03-05 00:00:00Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
11/2019/QĐ-UBND2019-02-26 00:00:00Ban hành quy định chế độ miễn, giảm về tiền thuê đất và giá cho thuê cơ sở hạ tầng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
05/2019/QĐ-UBND2019-01-30 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
07/2019/QĐ-UBND2019-01-21 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019
04/2019/QĐ-UBND2019-01-14 00:00:00Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
03/2019/QĐ-UBND2019-01-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
01/2019/QĐ-UBND2019-01-10 00:00:00Ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
59/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
58/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
57/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
42/2018/QĐ-UBND2018-12-21 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
39/2018/QĐ-UBND2018-12-21 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ
59/2018/QĐ-UBND2018-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
45/2018/QĐ-UBND2018-12-19 00:00:00Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
45/2018/QĐ-UBND2018-12-19 00:00:00Quy đinh đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liến với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
44/2018/QĐ-UBND2018-12-19 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
54/2018/QĐ-UBND2018-12-17 00:00:00Bãi bỏ quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ
25/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2018/NQ-HĐND2018-12-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
39/2018/QĐ-UBND2018-10-31 00:00:00Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gẳn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
40/2018/QĐ-UBND2018-10-15 00:00:00Về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25/2018/QĐ-UBND2018-10-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
24/2018/QĐ-UBND2018-10-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xem kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
33/2018/QĐ-UBND2018-10-09 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2018/QĐ-UBND2018-10-03 00:00:00Bãi bỏ và bổ sung một số danh mục Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy mốc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trông thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
34/2018/QĐ-UBND2018-10-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23/2018/QĐ-UBND2018-09-13 00:00:00Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất
38/2018/QĐ-UBND2018-09-04 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20/2018/QĐ-UBND2018-08-14 00:00:00Bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
18/2018/QĐ-UBND2018-08-03 00:00:00Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22/2018/QĐ-UBND2018-07-30 00:00:00Bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
33/2018/QĐ-UBND2018-07-25 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2018/NQ-HĐND2018-07-20 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ
07/2018/NQ-HĐND2018-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2018/NQ-HĐND2018-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
69/2018/NQ-HĐND2018-07-11 00:00:00Về quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
16/2018/QĐ-UBND2018-06-27 00:00:00Về việc bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 -2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (Bổ sung lần 4)
28/2018/QĐ-UBND2018-06-25 00:00:00Quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2018/QĐ-UBND2018-06-21 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22/20187/QĐ-UBND2018-06-04 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
09/2018/QĐ-UBND2018-04-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
07/2018/QĐ-UBND2018-04-05 00:00:00Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/2018/QĐ-UBND2018-03-28 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/2018/QĐ-UBND2018-03-21 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018
05/2018/QĐ-UBND2018-02-26 00:00:00Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
05/2018/QĐ-UBND2018-02-21 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre
04/2018/QĐ-UBND2018-02-13 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/2018/QĐ-UBND2018-02-07 00:00:00Quy định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
09/2018/QĐ-UBND2018-02-05 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018
03/2018/QĐ-UBND2018-02-02 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
01/2018/QĐ-UBND2018-01-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
63/2017/QĐ-UBND2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
50/2017/QĐ-UBND2017-12-29 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
102/2017/QĐ-UBND2017-12-29 00:00:00Ban hành Quy định thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
66/2017/QĐ-UBND2017-12-20 00:00:00Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
61/2017/QĐ-UBND2017-12-19 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
60/2017/QĐ-UBND2017-12-19 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
34/2017/QĐ-UBND2017-12-19 00:00:00Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
31/2017/QĐ-UBND2017-12-19 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ
89/2017/QĐ-UBND2017-12-18 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
48/2017/QĐ-UBND2017-12-18 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018
29/2017/QĐ-UBND2017-12-12 00:00:00Ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28/2017/QĐ-UBND2017-12-08 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
27/2017/QĐ-UBND2017-12-01 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
46/2017/QĐ-UBND2017-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
53/2017/QH142017-11-24 00:00:00Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
123/2017/NĐ-CP2017-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
44/2017/QĐ-UBND2017-11-08 00:00:00Về việc bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (Lần 3)
59/2017/QĐ-UBND2017-11-07 00:00:00Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26/2017/QĐ-UBND2017-11-07 00:00:00Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
45/2017/QĐ-UBND2017-09-21 00:00:00Ban hành Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
39/2017/QĐ-UBND2017-09-15 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
23/2017/QĐ-UBND2017-09-15 00:00:00Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43/2017/QĐ-UBND2017-08-10 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025
19/2017/QĐ-UBND2017-08-07 00:00:00Ban hành bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22/2017/QĐ-UBND2017-07-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy điịnh áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định của UBND tỉnh
16/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017
15/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang
01/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
31/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
27/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
34/2017/QĐ-UBND2017-07-12 00:00:00Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
41/2017/QĐ-UBND2017-07-05 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
23/2017/QĐ-UBND2017-06-30 00:00:00Ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
29/2017/QĐ-UBND2017-06-22 00:00:00Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập đồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất
14/2017/QĐ-UBND2017-06-19 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16/2017/QĐ-UBND2017-06-16 00:00:00Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
01/2017/QĐ-UBND2017-06-16 00:00:00Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
13/2017/QĐ-UBND2017-05-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
10/2017/QĐ-UBND2017-04-19 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
23/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
22/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
21/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
20/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
19/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
18/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
17/2017/QĐ-UBND2017-04-10 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
13/2017/QĐ-UBND2017-03-31 00:00:00Về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
12/2017/QĐ-UBND2017-03-31 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2017/QĐ-UBND2017-03-31 00:00:00Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
10/2017/QĐ-UBND2017-03-29 00:00:00Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
07/2017/QĐ-UBND2017-03-29 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
19/2017/QĐ-UBND2017-03-23 00:00:00Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
14/2017/QĐ-UBND2017-03-23 00:00:00Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/2017/QĐ-UBND2017-03-15 00:00:00V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
08/2017/QĐ-UBND2017-03-10 00:00:00Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
09/2017/QĐ-UBND2017-03-09 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
06/2017/QĐ-UBND2017-03-03 00:00:00Về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Ban hành Bàng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
10/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
09/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
08/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
08/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bàng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
07/2017/QĐ-UBND2017-02-27 00:00:00Ban hành Bàng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
04/2017/QĐ-UBND2017-02-24 00:00:00Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
05/2017/QĐ-UBND2017-01-23 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017
04/2017/QĐ-UBND2017-01-20 00:00:00Về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
01/2017/QĐ-UBND2017-01-03 00:00:00Ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
48/2016/QĐ-UBND2016-12-30 00:00:00Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
57/2016/QĐ-UBND2016-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh
41/2016/QĐ-UBND2016-12-28 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ
54/2016/QĐ-UBND2016-12-23 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017
103/2016/QĐ-UBND2016-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
59/2016/QĐ-UBND2016-12-21 00:00:00Ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
54/2016/QĐ-UBND2016-12-21 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017
41/2016/QĐ-UBND2016-12-19 00:00:00Ban hành bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
39/2016/QĐ-UBND2016-12-16 00:00:00V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
31/2016/NQ-HĐND2016-12-14 00:00:00Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định
44/2016/QĐ-UBND2016-12-12 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
51/2016/NQ-HĐND2016-12-09 00:00:00Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017
52/2016/QĐ-UBND2016-12-06 00:00:00Bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
51/2016/QĐ-UBND2016-12-06 00:00:00Bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
47/2016/QĐ-UBND2016-11-08 00:00:00Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư
33/2016/QĐ-UBND2016-10-31 00:00:00Sửa đổi Điều 5, Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
70/2016/QĐ-UBND2016-10-14 00:00:00Về việc ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
135/2016/NĐ-CP2016-09-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
43/2016/QĐ-UBND2016-08-05 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ờ, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
37/2016/QĐ-UBND2016-08-05 00:00:00Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2016/QĐ-UBND2016-08-05 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15/2016/NQ-HĐND2016-08-04 00:00:00Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23/2016/NQ-HĐND2016-08-03 00:00:00Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016
17/2016/NQ-HĐND2016-07-21 00:00:00Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh
79/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
31/2016/QĐ-UBND2016-06-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2016/NQ-HĐND2016-06-23 00:00:00Về việc phê duyệt mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
26/2016/QĐ-UBND2016-05-31 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2016/QĐ-UBND2016-05-24 00:00:00Về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/2016/QĐ-UBND2016-05-20 00:00:00Ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
28/2016/QĐ-UBND2016-05-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
20/2016/QĐ-UBND2016-05-17 00:00:00Về việc quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14/2016/QĐ-UBND2016-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định và Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
11/2016/QĐ-UBND2016-05-05 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/2016/QĐ-UBND2016-04-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn ttỉnh Cà Mau
15/2016/QĐ-UBND2016-04-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố
13/2016/QĐ-UBND2016-04-14 00:00:00Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đấu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
06/2016/QĐ-UBND2016-04-14 00:00:00Bổ sung một số nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/2016/QĐ-UBND2016-03-25 00:00:00Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/2016/QĐ-UBND2016-03-25 00:00:00V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
20/2016/QĐ-UBND2016-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2016/QĐ-UBND2016-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2016/QĐ-UBND2016-03-09 00:00:00Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/2016/QĐ-TTg2016-03-07 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an
05/2016/QĐ-UBND2016-03-07 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
10/2016/QĐ-UBND2016-03-01 00:00:00Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
09/2016/QĐ-UBND2016-03-01 00:00:00Ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
06/2016/QĐ-UBND2016-02-29 00:00:00Về việc ban hành đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
06/2016/QĐ-UBND2016-02-26 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019)
11/2016/QĐ-UBND2016-02-25 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016
05/2016/QĐ-UBND2016-02-23 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
20/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
19/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
18/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
17/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
16/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
15/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
14/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
13/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
12/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
11/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
10/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
09/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh VĨnh Phúc
06/2016/QĐ-UBND2016-02-01 00:00:00Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong lĩnh vực đất đai
10/2016/QĐ-UBND2016-01-29 00:00:00Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2016/QĐ-UBND2016-01-18 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49/2015/QĐ-UBND2015-12-25 00:00:00Về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
23/2015/QĐ-UBND2015-12-23 00:00:00V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
68/2015/QĐ-UBND2015-12-22 00:00:00Ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
67/2015/QĐ-UBND2015-12-22 00:00:00Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/2015/QĐ-UBND2015-12-21 00:00:00Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
37/2015/QĐ-UBND2015-12-18 00:00:00Ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
40/2015/QĐ-UBND2015-12-16 00:00:00Về việc Quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17/2015/NQ-HĐND2015-12-16 00:00:00Về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định
61/2015/TT-BTNMT2015-12-15 00:00:00Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
54/2015/QĐ-UBND2015-12-10 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
26/2015/NQ-HĐND2015-12-10 00:00:00Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2016
53/2015/QĐ-UBND2015-12-04 00:00:00Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2015/QĐ-UBND2015-11-10 00:00:00Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
29/2015/QĐ-UBND2015-11-09 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/2015/QĐ-UBND2015-11-09 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
29/2015/QĐ-UBND2015-11-05 00:00:00Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
32/2015/QĐ-UBND2015-10-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố
54/2015/QĐ-UBND2015-10-27 00:00:00Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
100/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
31/2015/QĐ-UBND2015-09-17 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
43/2015/QĐ-UBND2015-09-01 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20/2015/QĐ-UBND2015-08-18 00:00:00Ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
39/2015/QĐ-UBND2015-08-11 00:00:00Về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
32/2015/QĐ-UBND2015-07-29 00:00:00Ban hành Đơn giá kiêm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
35/2015/QĐ-UBND2015-07-14 00:00:00Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1394/2015/QĐ-UBND2015-06-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở
21/2015/QĐ-UBND2015-06-17 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14/2015/QĐ-UBND2015-05-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2015/QĐ-UBND2015-05-20 00:00:00Ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
23/2015/QĐ-UBND2015-05-15 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
37/2015/QĐ-UBND2015-04-27 00:00:00Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
33/2015/QĐ-UBND2015-04-16 00:00:00Ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP2015-04-04 00:00:00Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
11/2015/QĐ-TTg2015-04-03 00:00:00Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo
08/2015/QĐ-UBND2015-04-03 00:00:00V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
08/2015/QĐ-UBND2015-03-30 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
31/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
30/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
29/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
28/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
27/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
26/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
25/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
24/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
23/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
22/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
21/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
20/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
07/2015/QĐ-UBND2015-03-27 00:00:00Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2015/QĐ-UBND2015-03-26 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất
04/2015/QĐ-UBND2015-03-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
06/2015/QĐ-UBND2015-03-09 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
15/2015/QĐ-UBND2015-02-27 00:00:00Bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
08/2015/QĐ-UBND2015-02-26 00:00:00Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
07/2015/TT-BTNMT2015-02-26 00:00:00Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
03/2015/QĐ-UBND2015-02-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12/2015/QĐ-UBND2015-02-10 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
02/2015/QĐ-UBND2015-02-05 00:00:00V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
08/2015/QĐ-UBND2015-01-30 00:00:00Ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
06/2015/QĐ-UBND2015-01-29 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
58/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
57/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
48/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
40/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
39/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc quy định đơn giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
24/2014/QĐ-UBND2014-12-29 00:00:00Về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
94/2014/QĐ-UBND2014-12-27 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
59/2014/QĐ-UBND2014-12-26 00:00:00Ban hành quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019
37/2014/QĐ-UBND2014-12-26 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
22/2014/QĐ-UBND2014-12-26 00:00:00Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019)
2970/2014/QĐ-UBND2014-12-25 00:00:00Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
75/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019)
43/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
69/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
65/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
35/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2019
34/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
31/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quy định áp dụng Bảng giá các loại đất năm 2015
71/2014/QĐ-TTg2014-12-17 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
180/2014/TT-BTC2014-11-27 00:00:00Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án Di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận
18/2014/TT-BXD2014-11-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT2014-11-26 00:00:00Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
31/2014/QĐ-UBND2014-11-18 00:00:00Ban hành Quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17/2014/TT-BXD2014-11-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
104/2014/NĐ-CP2014-11-14 00:00:00Quy định về khung giá đất
39/2014/QĐ-UBND2014-11-10 00:00:00Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
75/2014/QĐ-UBND2014-11-03 00:00:00Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14/2014/QĐ-UBND2014-10-27 00:00:00Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
72/2014/QĐ-UBND2014-10-24 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức diện tích giao đất ở; hạn mức diện tích giao đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích nông nghiệp; hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn ao; hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang và diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25/2014/QĐ-UBND2014-10-23 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
50/2014/QĐ-UBND2014-10-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
38/2014/QĐ-UBND2014-10-22 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2014/QĐ-UBND2014-10-17 00:00:00Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
33/2014/QĐ-UBND2014-10-15 00:00:00Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
23/2014/QĐ-UBND2014-10-10 00:00:00Ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định
37/2014/QĐ-UBND2014-10-09 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
45/2014/QĐ-UBND2014-10-06 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
74/2014/QĐ-UBND2014-10-02 00:00:00Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
20/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất
41/2014/QĐ-UBND2014-09-29 00:00:00Ban hành "Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
64/2014/QĐ-UBND2014-09-25 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
64/2014/QĐ-UBND2014-09-24 00:00:00Về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
53/2014/QĐ-UBND2014-09-19 00:00:00V/v ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38/2014/QĐ-UBND2014-09-19 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26/2014/QĐ-UBND2014-09-19 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
51/2014/QĐ-UBND2014-09-16 00:00:00V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án đầu tư
49/2014/QĐ-UBND2014-09-16 00:00:00V/v ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
35/2014/QĐ-UBND2014-09-16 00:00:00Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường đất của 02 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận Cụm công nghiệp Lộc Thắng vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
71/2014/QĐ-UBND2014-09-15 00:00:00Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2014/QĐ-UBND2014-09-15 00:00:00Ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
39/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
38/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
36/2014/QĐ-UBND2014-09-12 00:00:00Về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh
35/2014/QĐ-UBND2014-09-11 00:00:00Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12/2014/QĐ-UBND2014-09-10 00:00:00Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11/2014/QĐ-UBND2014-09-10 00:00:00Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
31/2014/QĐ-UBND2014-09-08 00:00:00Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà cho thuê kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
59/2014/QĐ-UBND2014-09-06 00:00:00Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý nội dung chi, mức chi và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/2014/QĐ-UBND2014-09-06 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 và Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh
18/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24/2014/QĐ-UBND2014-08-28 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
38/2014/QĐ-UBND2014-08-27 00:00:00Ban hành quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
37/2014/QĐ-UBND2014-08-27 00:00:00Về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
35/2014/QĐ-UBND2014-08-15 00:00:00Ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
35/2014/QĐ-UBND2014-08-15 00:00:00Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
35/2014/QĐ-UBND2014-08-15 00:00:00Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
23/2014/QĐ-UBND2014-08-06 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
46/2014/QĐ-UBND2014-08-05 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32/2014/QĐ-UBND2014-07-31 00:00:00Bổ sung đơn giá đất ở thuộc 02 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận Cụm công nghiệp Lộc Thắng vào Bảng giá các loại đất năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 về việc quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
42/2014/TT-BTNMT2014-07-29 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
25/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
20/2014/QĐ-UBND2014-07-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về giá các loại đất năm 2014 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh
31/2014/QĐ-UBND2014-07-17 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10/2014/TT-BXD2014-07-11 00:00:00Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
39/2014/QĐ-UBND2014-07-10 00:00:00Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
37/2014/TT-BTNMT2014-06-30 00:00:00Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
35/2014/TT-BTNMT2014-06-30 00:00:00Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
34/2014/TT-BTNMT2014-06-30 00:00:00Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
34/2014/QĐ-UBND2014-06-30 00:00:00Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
08/2014/QĐ-UBND2014-06-30 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
07/2014/QĐ-UBND2014-06-30 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình
28/2014/QĐ-UBND2014-06-24 00:00:00Ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/2014/QĐ-UBND2014-06-20 00:00:00Về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội
24/2014/QĐ-UBND2014-06-20 00:00:00Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
23/2014/QĐ-UBND2014-06-20 00:00:00Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
22/2014/QĐ-UBND2014-06-20 00:00:00Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
21/2014/QĐ-UBND2014-06-20 00:00:00Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
25/2014/QĐ-UBND2014-06-06 00:00:00Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
30/2014/TT-BTNMT2014-06-02 00:00:00Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
28/2014/TT-BTNMT2014-06-02 00:00:00Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
08/2014/TT-BXD2014-05-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
23/2014/TT-BTNMT2014-05-19 00:00:00Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
47/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
46/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
45/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về thu tiền sử dụng đất
44/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về giá đất
27/2014/QĐ-UBND2014-04-26 00:00:00Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai để thực hiện nghĩa vụ tài chính và quy trình ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/2014/QĐ-UBND2014-04-24 00:00:00Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp giấy trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
21/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh. tỉnh Lâm Đồng
20/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
19/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
18/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
17/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
16/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
15/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
14/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
13/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
12/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
11/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
04/2014/QĐ-UBND2014-04-15 00:00:00Về việc sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh
10/2014/QĐ-UBND2014-04-10 00:00:00Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chức thực hiện
10/2014/QĐ-UBND2014-04-01 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
17/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
11/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
159/2014/QĐ-UBND2014-03-27 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ Trường bắn Quốc gia khu vực I, Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang áp dụng đối với 48 hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn
12/2014/QĐ-UBND2014-03-27 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2014/QĐ-UBND2014-03-27 00:00:00Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15/2014/QĐ-UBND2014-03-26 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11/2014/QĐ-UBND2014-03-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2014/QĐ-UBND2014-03-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2014/QĐ-UBND2014-03-18 00:00:00Về việc sửa đổi nội dung quy định tại khoản 4 Điều 39 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
05/2014/QĐ-UBND2014-03-14 00:00:00Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2014/QĐ-UBND2014-03-06 00:00:00Ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
09/2014/QĐ-UBND2014-02-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
04/2014/QĐ-UBND2014-02-14 00:00:00Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/2014/QĐ-UBND2014-01-29 00:00:00Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
05/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Về việc ban hành đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
04/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Ban hành quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
04/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 8 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh
04/2014/QĐ-UBND2014-01-14 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
01/2014/QĐ-UBND2014-01-09 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
01/2014/QĐ-UBND2014-01-07 00:00:00Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/2014/QĐ-UBND2014-01-06 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
54/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2014
20/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2610/2013/QĐ-UBND2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
46/2013/QĐ-UBND2013-12-27 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
60/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
32/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về việc quy định mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
63/2013/QĐ-UBND2013-12-25 00:00:00Về việc quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
85/2013/QĐ-UBND2013-12-24 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
58/2013/QĐ-UBND2013-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
47/2013/QĐ-UBND2013-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2013/QĐ-UBND2013-12-24 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
66/2013/QĐ-UBND2013-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
56/2013/QĐ-UBND2013-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014
68/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng
67/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng
66/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng
65/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
64/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
63/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng
62/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng
61/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
60/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng
59/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng
58/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
57/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
57/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
50/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014
43/2013/QĐ-UBND2013-12-19 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014
42/2013/QĐ-UBND2013-12-19 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
55/2013/QĐ-UBND2013-12-16 00:00:00Ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2013/QĐ-UBND2013-12-16 00:00:00Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
27/2013/NQ-HĐND2013-12-12 00:00:00Về việc phê chuẩn "Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định"
18/2013/NQ-HĐND2013-12-10 00:00:00Về mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang
62/2013/QĐ-UBND2013-12-09 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
39/2013/QĐ-UBND2013-12-09 00:00:00Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
18/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
17/2013/NQ-HĐND2013-12-06 00:00:00Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
54/2013/QĐ-UBND2013-12-02 00:00:00Ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2013/QH132013-11-29 00:00:00Luật đất đai
52/2013/QĐ-UBND2013-11-28 00:00:00Về việc: ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội
58/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An
188/2013/NĐ-CP2013-11-20 00:00:00Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
37/2013/QĐ-UBND2013-11-18 00:00:00Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
36/2013/QĐ-UBND2013-11-15 00:00:00Ban hành quy định tạm thời Định mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp
48/2013/QĐ-UBND2013-11-14 00:00:00V/v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
31/2013/QĐ-UBND2013-11-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
47/2013/QĐ-UBND2013-11-12 00:00:00Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56/2013/QĐ-UBND2013-11-08 00:00:00Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An
29/2013/QĐ-UBND2013-11-08 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/2013/QĐ-UBND2013-11-06 00:00:00Về việc điều chỉnh giá đất ở một số vị trí trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M'Đrắk quy định tại Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBNd ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh
16/2013/QĐ-UBND2013-11-06 00:00:00Ban hành Quy định tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
35/2013/QĐ-UBND2013-10-31 00:00:00Về việc ủy quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
34/2013/QĐ-UBND2013-10-29 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
50/2013/QĐ-UBND2013-10-28 00:00:00Về việc điều chỉnh giá đất ở của một số đoạn đường, trục đường trong Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
24/2013/QĐ-UBND2013-10-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/2013/TT-BTNMT2013-10-23 00:00:00Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
45/2013/QĐ-UBND2013-10-21 00:00:00Sửa đổi bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
33/2013/QĐ-UBND2013-10-21 00:00:00Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Nam Định
27/2013/QĐ-UBND2013-10-21 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
20/2013/QĐ-UBND2013-10-21 00:00:00Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
49/2013/QĐ-UBND2013-10-18 00:00:00Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh
48/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh
47/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành bổ sung Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 đã ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng
22/2013/QĐ-UBND2013-10-16 00:00:00Sửa đổi một số nội dung tại bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
41/2013/QĐ-UBND2013-10-03 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 11, Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
40/2013/QĐ-UBND2013-10-02 00:00:00Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19/2013/QĐ-UBND2013-10-01 00:00:00Sửa đổi một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
28/2013/QĐ-UBND2013-09-27 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12/2013/QĐ-UBND2013-09-27 00:00:00Ban hành Quy chế Quy định trình tự phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xác định giá đất đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
26/2013/TT-BTNMT2013-09-26 00:00:00Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
41/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
26/2013/QĐ-UBND2013-09-23 00:00:00Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
51/2013/QĐ-UBND2013-09-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh Long An
50/2013/QĐ-UBND2013-09-19 00:00:00Ban hành Quy định trình tự thủ tục kiểm kê nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An
14/2013/TT-BXD2013-09-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
40/2013/QĐ-UBND2013-09-13 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23/2013/QĐ-UBND2013-09-09 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
39/2013/QĐ-UBND2013-08-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
2948/2013/QĐ-UBND2013-08-21 00:00:00Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
38/2013/QĐ-UBND2013-08-20 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
37/2013/QĐ-UBND2013-08-20 00:00:00Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
37/2013/QĐ-UBND2013-08-20 00:00:00Bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
23/2013/QĐ-UBND2013-08-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 của một số địa phương tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh
36/2013/QĐ-UBND2013-08-14 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
39/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An
38/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An
35/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
35/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
32/2013/QĐ-UBND2013-08-09 00:00:00Về việc: điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
29/2013/QĐ-UBND2013-08-01 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
13/2013/QĐ-UBND2013-07-31 00:00:00V/v Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh
29/2013/QĐ-UBND2013-07-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 40/2012/QD-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành một số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
28/2013/QĐ-UBND2013-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội
84/2013/NĐ-CP2013-07-25 00:00:00Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
34/2013/QĐ-UBND2013-07-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
26/2013/QĐ-UBND2013-07-25 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/2013/QĐ-UBND2013-07-24 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27/2013/QĐ-UBND2013-07-18 00:00:00Về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
19/2013/TT-BTNMT2013-07-18 00:00:00Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
09/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2013/QĐ-UBND2013-07-08 00:00:00Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
29/2013/QĐ-UBND2013-07-04 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
24/2013/QĐ-UBND2013-07-03 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28/2013/QĐ-UBND2013-06-28 00:00:00Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các lọai đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
14/2013/QĐ-UBND2013-06-26 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/2013/QĐ-UBND2013-06-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
49/2013/QH132013-06-21 00:00:00Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
36/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
13/2013/QĐ-UBND2013-06-20 00:00:00Về việc điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh
21/2013/QĐ-UBND2013-06-17 00:00:00Ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định
2028/2013/QĐ-UBND2013-06-14 00:00:00Về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng Khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn
16/2013/QĐ-UBND2013-06-14 00:00:00Ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/2013/QĐ-UBND2013-06-13 00:00:00Về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
17/2013/QĐ-UBND2013-06-12 00:00:00Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
17/2013/QĐ-UBND2013-06-10 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
26/2013/QĐ-UBND2013-06-05 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
25/2013/QĐ-UBND2013-06-03 00:00:00Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
25/2013/QĐ-UBND2013-05-29 00:00:00Ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26/2013/QĐ-UBND2013-05-28 00:00:00Ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh
15/2013/QĐ-UBND2013-05-24 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22/2013/QĐ-UBND2013-05-22 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15/2013/QĐ-UBND2013-05-17 00:00:00Ban hành Quy định xử lý các trường hợp phát sinh về đất ở, nhà ở trong cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lụt - sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
09/2013/QĐ-UBND2013-05-16 00:00:00Ban hành quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14/2013/QĐ-UBND2013-05-14 00:00:00Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/2013/QĐ-UBND2013-05-07 00:00:00V/v ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18/2013/QĐ-UBND2013-05-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
1440/2013/QĐ-UBND2013-05-06 00:00:00Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa
12/2013/QĐ-UBND2013-05-04 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22/2013/QĐ-TTg2013-04-26 00:00:00Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
22/2013/QĐ-UBND2013-04-26 00:00:00Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
13/2013/QĐ-UBND2013-04-24 00:00:00Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2013/TT-BTNMT2013-04-24 00:00:00Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
08/2013/QĐ-UBND2013-04-23 00:00:00Ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/2013/QĐ-UBND2013-04-16 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
999/2013/QĐ-UBND2013-04-15 00:00:00Về việc ban hành quy định tạm thời để xác định các dự án được giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
22/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
17/2013/QĐ-UBND2013-04-08 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11/2013/QĐ-UBND2013-04-08 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10/2013/QĐ-UBND2013-04-03 00:00:00Ban hành Quy định về chuyển quyền sở hữu nhà thuộc sở hữu nhà nước và giao đất do nhà nước quản lý có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
19/2013/QĐ-UBND2013-03-28 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
16/2013/QĐ-UBND2013-03-15 00:00:00Về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2013/QĐ-UBND2013-03-12 00:00:00Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10/2013/QĐ-UBND2013-03-08 00:00:00Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
04/2013/QĐ-UBND2013-03-07 00:00:00Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/2013/QĐ-UBND2013-03-07 00:00:00Về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13/2013/QĐ-UBND2013-03-06 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi
731/2013/QĐ-UBND2013-03-01 00:00:00Về việc phê duyệt điều chỉnh Đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15/2013/QĐ-UBND2013-02-28 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
11/2013/QĐ-UBND2013-02-26 00:00:00Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
03/2013/QĐ-UBND2013-02-25 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
12/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
11/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
10/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
09/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
08/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
07/2013/QĐ-UBND2013-02-22 00:00:00Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
599/2013/QĐ-UBND2013-02-12 00:00:00Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
07/2013/QĐ-UBND2013-02-05 00:00:00Về việc: Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
07/2013/QĐ-UBND2013-01-31 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
08/2013/QĐ-UBND2013-01-29 00:00:00Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/2013/QĐ-UBND2013-01-28 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
06/2013/QĐ-UBND2013-01-25 00:00:00Về việc ban hành một số quy định về sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
03/2013/QĐ-UBND2013-01-18 00:00:00Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất.
03/2013/QĐ-UBND2013-01-18 00:00:00Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
103/2013/QĐ-UBND2013-01-14 00:00:00Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
04/2013/QĐ-UBND2013-01-10 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
01/2013/QĐ-UBND2013-01-08 00:00:00Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/2013/QĐ-UBND2013-01-04 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
47/2012/QĐ-UBND2012-12-28 00:00:00Về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
37/2012/QĐ-UBND2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
34/2012/QĐ-UBND2012-12-28 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2300/2012/QĐ-UBND2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013
35/2012/QĐ-UBND2012-12-26 00:00:00Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
30/2012/QĐ-UBND2012-12-26 00:00:00Về việc quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
58/2012/QĐ-UBND2012-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
40/2012/QĐ-UBND2012-12-21 00:00:00Về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28/2012/QĐ-UBND2012-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013
59/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên – tỉnh Lâm Đồng
58/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng
57/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm Đồng
56/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng
55/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm – tỉnh Lâm Đồng
54/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng
53/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng
52/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng
51/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông – tỉnh Lâm Đồng
50/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương – tỉnh Lâm Đồng
49/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng
48/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
33/2012/QĐ-UBND2012-12-20 00:00:00Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/2012/QĐ-UBND2012-12-19 00:00:00Về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình
38/2012/QĐ-UBND2012-12-14 00:00:00Về việc ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4194/2012/QĐ-UBND2012-12-13 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013
216/2012/TT-BTC2012-12-10 00:00:00Hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su
47/2012/QĐ-UBND2012-11-30 00:00:00Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
41/2012/QĐ-UBND2012-11-27 00:00:00Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
35/2012/QĐ-UBND2012-11-27 00:00:00Về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình cá nhân
45/2012/QĐ-UBND2012-11-26 00:00:00Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
205/2012/TT-BTC2012-11-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
28/2012/QĐ-UBND2012-11-21 00:00:00V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3852/2012/QĐ-UBND2012-11-20 00:00:00Về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn
33/2012/QĐ-UBND2012-11-20 00:00:00Về việc: ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
3834/2012/QĐ-UBND2012-11-16 00:00:00Về việc bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại cáac khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn
24/2012/QĐ-UBND2012-11-15 00:00:00Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
32/2012/QĐ-UBND2012-11-12 00:00:00Về việc: ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh; dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/2012/QĐ-UBND2012-11-09 00:00:00Về ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam
60/2012/QĐ-UBND2012-11-07 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
38/2012/QĐ-UBND2012-11-05 00:00:00Về việc bổ sung, điều chỉnh giá đất một số khu vực tại phụ lục ban hành kèm Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2012
41/2012/QĐ-UBND2012-11-02 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
36/2012/QĐ-UBND2012-10-25 00:00:00Về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24/2012/QĐ-UBND2012-10-19 00:00:00Ban hành “Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
28/2012/QĐ-UBND2012-10-11 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
29/2012/QĐ-UBND2012-10-03 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
21/2012/QĐ-UBND2012-10-03 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
26/2012/QĐ-UBND2012-09-27 00:00:00Ban hành quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh An Giang
18/2012/QĐ-UBND2012-09-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
26/2012/QĐ-UBND2012-09-21 00:00:00Về việc: Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
17/2012/QĐ-UBND2012-09-17 00:00:00V/v ban hành một số quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
19/2012/QĐ-UBND2012-09-14 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
33/2012/QĐ-UBND2012-09-06 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25/2012/QĐ-UBND2012-08-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh
36/2012/QĐ-UBND2012-08-20 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
33/2012/QĐ-UBND2012-08-17 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13/2012/QĐ-UBND2012-08-10 00:00:00Ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19/2012/QĐ-UBND2012-08-08 00:00:00Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
40/2012/QĐ-UBND2012-08-02 00:00:00Ban hành một số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29/2012/QĐ-UBND2012-08-02 00:00:00Ban hành giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
28/2012/QĐ-UBND2012-08-02 00:00:00Ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
31/2012/QĐ-UBND2012-07-27 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
18/2012/QĐ-UBND2012-07-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
28/2012/QĐ-UBND2012-07-06 00:00:00Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hố Chí Minh
15/2012/QĐ-UBND2012-07-04 00:00:00Ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/2012/QĐ-UBND2012-07-04 00:00:00Về việc: Ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
26/2012/QĐ-UBND2012-07-03 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21/2012/QĐ-UBND2012-07-03 00:00:00Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất ở đang sử dụng vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/2012/QĐ-UBND2012-06-28 00:00:00Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh
13/2012/QĐ-UBND2012-06-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị” ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội
27/2012/QĐ-UBND2012-06-12 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2012/QĐ-UBND2012-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
09/2012/QĐ-UBND2012-06-06 00:00:00Về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2012/QĐ-UBND2012-05-30 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
21/2012/QĐ-UBND2012-05-25 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
19/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
18/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
17/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
16/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
15/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
14/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
10/2012/QĐ-UBND2012-05-21 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
12/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
11/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
10/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
09/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
08/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
13/2012/QĐ-UBND2012-05-08 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
06/2012/QĐ-UBND2012-05-07 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
05/2012/QĐ-UBND2012-04-20 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2012/QĐ-UBND2012-03-28 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sửa dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh
06/2012/QĐ-UBND2012-03-23 00:00:00Về việc Ban hành Quy định hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi  từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2015
07/2012/QĐ-UBND2012-03-21 00:00:00Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/2012/QĐ-UBND2012-03-15 00:00:00Quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
03/2012/QĐ-UBND2012-03-15 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
03/2012/QĐ-UBND2012-03-09 00:00:00Về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5/2012/QĐ-UBND2012-03-08 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2012/QĐ-UBND2012-03-05 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011
09/2012/QĐ-UBND2012-03-02 00:00:00Về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh
04/2012/QĐ-UBND2012-03-02 00:00:00Hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền  với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
05/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
07/2012/QĐ-UBND2012-02-23 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
07/2012/QĐ-UBND2012-02-21 00:00:00Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp  sát giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2012/QĐ-UBND2012-02-08 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
02/2012/QĐ-UBND2012-02-08 00:00:00Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
359/2012/QĐ-UBND2012-02-03 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
05/2012/QĐ-UBND2012-02-03 00:00:00Ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
03/2012/QĐ-UBND2012-01-30 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2012/QĐ-UBND2012-01-17 00:00:00Về việc Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngư cụ, thiết bị máy móc, cây cối, hoa màu” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
01/2012/QĐ-UBND2012-01-16 00:00:00Điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh
02/2012/QĐ-UBND2012-01-12 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020
01/2012/QĐ-UBND2012-01-12 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2012
56/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00V/v ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4500/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
45/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
42/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
42/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và Bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012
34/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012
33/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
27/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012
2145/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất  trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012
32/2011/QĐ-UBND2011-12-29 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012
480/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
47/2011/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
36/2011/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012
36/2011/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012
26/2011/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 4, Chương II, Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh
35/2011/QĐ-UBND2011-12-27 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp áp dụng năm 2012
35/2011/QĐ-UBND2011-12-27 00:00:00Về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012
48/2011/QĐ-UBND2011-12-26 00:00:00Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2011/TT-BTNMT2011-12-26 00:00:00Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định  để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
2388/2011/QĐ-UBND2011-12-26 00:00:00Về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
35/2011/QĐ-UBND2011-12-24 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
38/2011/QĐ-UBND2011-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Bình Thuận
24/2011/QĐ-UBND2011-12-23 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
72/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012
71/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
46/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012
4080/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012
67/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
56/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang
4295/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Ban hành tỷ lệ % đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2768/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
22/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
67/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
66/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
50/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
38/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh
27/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
87/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng
86/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng
85/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng
84/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
83/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
82/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng
81/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng
80/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
79/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng
78/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng
77/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
76/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
75/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
71/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
58/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
57/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
56/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
30/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012
20/2011/QĐ-UBND2011-12-16 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
74/2011/QĐ-UBND2011-12-12 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
73/2011/QĐ-UBND2011-12-12 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
35/2011/QĐ-UBND2011-12-05 00:00:00Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
42/2011/QĐ-UBND2011-11-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
69/2011/QĐ-UBND2011-11-28 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
50/2011/QĐ-UBND2011-11-24 00:00:00Ban hành Quy định về trách nhiệm kiểm tra đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
24/2011/QĐ-UBND2011-11-22 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên
68/2011/QĐ-UBND2011-11-21 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
67/2011/QĐ-UBND2011-11-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
66/2011/QĐ-UBND2011-11-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
65/2011/QĐ-UBND2011-11-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
38/2011/QĐ-UBND2011-11-18 00:00:00Ban hành Quy định Cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp biến động sau cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36/2011/QĐ-UBND2011-11-18 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT2011-11-18 00:00:00Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
17/2011/QĐ-UBND2011-11-18 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp, quản lý hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
63/2011/QĐ-UBND2011-11-15 00:00:00Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
36/2011/QĐ-UBND2011-11-14 00:00:00Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
32/2011/QĐ-UBND2011-11-09 00:00:00V/v ban hành Tiêu chí xác định đối tượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
61/2011/QĐ-TTg2011-11-08 00:00:00Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
1865/2011/QĐ-UBND2011-11-08 00:00:00Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân
33/2011/QĐ-UBND2011-11-07 00:00:00Ban hành Quy định về chế độ giao đất, cho thuê đất; chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/2011/QĐ-UBND2011-11-01 00:00:00Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột
58/2011/QĐ-UBND2011-10-26 00:00:00Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32/2011/QĐ-UBND2011-10-24 00:00:00V/v quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
28/2011/QĐ-UBND2011-10-21 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số phụ lục ban hành kèm Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2011
30/2011/QĐ-UBND2011-10-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
64/2011/QĐ-UBND2011-10-15 00:00:00Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
55/2011/QĐ-UBND2011-10-12 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
21/2011/QĐ-UBND2011-10-10 00:00:00Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1852/2011/QĐ-UBND2011-10-07 00:00:00Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Bắc Kạn
41/2011/QĐ-UBND2011-10-06 00:00:00Về việc sửa đổi và bổ sung "Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương" ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
40/2011/QĐ-UBND2011-10-04 00:00:00Ban hành quy định việc chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
29/2011/QĐ-UBND2011-10-03 00:00:00Quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
28/2011/QĐ-UBND2011-10-03 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27/2011/QĐ-UBND2011-10-03 00:00:00Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
31/2011/QĐ-UBND2011-09-28 00:00:00Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26/2011/QĐ-UBND2011-09-28 00:00:00Về việc Ban hành Quy định về giá bồi thường tái sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
25/2011/QĐ-UBND2011-09-26 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 12/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
25/2011/QĐ-UBND2011-09-22 00:00:00Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13/2011/QĐ-UBND2011-09-22 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
34/2011/QĐ-UBND2011-09-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2011/QĐ-UBND2011-09-19 00:00:00Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
19/2011/QĐ-UBND2011-09-19 00:00:00Về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
44/2011/QĐ-UBND2011-09-14 00:00:00Ban hành Quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
29/2011/QĐ-UBND2011-09-14 00:00:00Về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
37/2011/QĐ-UBND2011-09-12 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2011/QĐ-UBND2011-09-12 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27/2011/QĐ-UBND2011-09-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất
40/2011/QĐ-UBND2011-09-07 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
34/2011/QĐ-UBND2011-09-05 00:00:00Về việc ban hành tỉ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An
18/2011/QĐ-UBND2011-09-05 00:00:00Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi
23/2011/QĐ-UBND2011-08-31 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
32/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
25/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00V/v quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
24/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
16/2011/QĐ-UBND2011-08-30 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh
50/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00Về việc ban hành tỷ lệ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00V/V ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00V/v ban hành Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/2011/QĐ-UBND2011-08-26 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12/2011/QĐ-UBND2011-08-26 00:00:00V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình
11/2011/QĐ-UBND2011-08-26 00:00:00V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình
49/2011/QĐ-UBND2011-08-25 00:00:00Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt
14/2011/QĐ-UBND2011-08-23 00:00:00Về việc bổ sung một số quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
28/2011/QĐ-UBND2011-08-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
22/2011/QĐ-UBND2011-08-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
13/2011/QĐ-UBND2011-08-17 00:00:00Về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh
25/2011/QĐ-UBND2011-08-15 00:00:00Về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
22/2011/QĐ-UBND2011-08-12 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21/2011/QĐ-UBND2011-08-12 00:00:00Ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20/2011/QĐ-UBND2011-08-12 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2011/QĐ-UBND2011-08-11 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/2011/QĐ-UBND2011-08-09 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2010/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
17/2011/QĐ-UBND2011-08-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND, ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
42/2011/QĐ-UBND2011-08-05 00:00:00Về việc quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19/2011/QĐ-UBND2011-08-04 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17/2011/QĐ-UBND2011-08-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương
33/2011/QĐ-UBND2011-08-02 00:00:00Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
36/2011/QĐ-UBND2011-08-01 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1373/2011/QĐ-UBND2011-07-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1372/2011/QĐ-UBND2011-07-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)
20/2011/QĐ-UBND2011-07-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất năm 2011 của các huyện: Bắc Trà My, núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh
22/2011/QĐ-UBND2011-07-27 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
32/2011/QĐ-UBND2011-07-25 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
17/2011/QĐ-UBND2011-07-25 00:00:00Ban hành Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
14/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1336/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
06/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15/2011/QĐ-UBND2011-07-20 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
14/2011/QĐ-UBND2011-07-20 00:00:00Về việc ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19/2011/QĐ-UBND2011-07-19 00:00:00Về việc bãi bỏ Điều 3, 4 và 5 của Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh
1068/2011/QĐ-UBND2011-07-15 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2271/2011/QĐ-UBND2011-07-14 00:00:00Về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10/2011/QĐ-UBND2011-07-14 00:00:00Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18/2011/QĐ-UBND2011-07-08 00:00:00Điều chỉnh giá đất đường Lương Thế Vinh tại Quyết định số 44/2010/QĐ- UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng
1402/2011/QĐ-UBND2011-07-08 00:00:00Về việc Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
07/2011/QĐ-UBND2011-07-07 00:00:00Về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2011/QĐ-UBND2011-07-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
43/2011/QĐ-UBND2011-06-30 00:00:00Về điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận 8
1205/2011/QĐ-UBND2011-06-30 00:00:00Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
1201/2011/QĐ-UBND2011-06-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 136/2010/QĐ-UBNĐ ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
94/2011/TT-BTC2011-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
21/2011/QĐ-UBND2011-06-29 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2011/QĐ-UBND2011-06-27 00:00:00V/v Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
17/2011/QĐ-UBND2011-06-24 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh Long An
30/2011/QĐ-UBND2011-06-20 00:00:00Về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
23/2011/QĐ-UBND2011-06-20 00:00:00Về việc Quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biểntrên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11/2011/QĐ-UBND2011-06-20 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại các dự án Khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh (thuộc Đề án 407) và Làng Thanh niên lập nghiệp tỉnh Tây Ninh
40/2011/QĐ-UBND2011-06-16 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2011/QĐ-UBND2011-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh
11/2011/QĐ-UBND2011-06-16 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13/2011/QĐ-UBND2011-06-13 00:00:00Về việc Quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11/2011/QĐ-UBND2011-06-10 00:00:00Về việc quy định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
23/2011/QĐ-UBND2011-06-03 00:00:00V/v ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang
10/2011/QĐ-UBND2011-06-02 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh và Bản quy định ban hành kèm theo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/2011/QĐ-UBND2011-06-01 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
10/2011/QĐ-UBND2011-06-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26/2011/QĐ-UBND2011-05-31 00:00:00Về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng ban hành theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng
18/2011/QĐ-UBND2011-05-31 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
17/2011/QĐ-UBND2011-05-27 00:00:00V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệpvà tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND
16/2011/TT-BTNMT2011-05-20 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
29/2011/QĐ-UBND2011-05-19 00:00:00Về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh
14/2011/QĐ-UBND2011-05-19 00:00:00Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/2011/QĐ-UBND2011-05-18 00:00:00Ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15/2011/QĐ-UBND2011-05-17 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai
34/2011/QĐ-UBND2011-05-11 00:00:00Ban hành quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng, chủ dự án được nhà nước giao đất lâm nghiệp, cho thuê hoặc liên kết thực hiện dự án trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
15/2011/QĐ-UBND2011-05-09 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011
15/2011/QĐ-UBND2011-05-06 00:00:00Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
59/2011/QĐ-UBND2011-04-27 00:00:00Về việc ban hành Quy chế xác định giá đất các dự án đượcNhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất
1467/2011/QĐ-UBND2011-04-27 00:00:00Ban hành Quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
06/2011/QĐ-UBND2011-04-26 00:00:00Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
607/2011/QĐ-UBND2011-04-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
05/2011/QĐ-UBND2011-04-22 00:00:00Ban hành Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1179/2011/QĐ-UBND2011-04-21 00:00:00Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
1178/2011/QĐ-UBND2011-04-21 00:00:00Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18/2011/QĐ-UBND2011-04-20 00:00:00Ban hành quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
07/2011/QĐ-UBND2011-04-19 00:00:00Về việc Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
601/2011/QĐ-UBND2011-04-15 00:00:00Về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2011/TT-BTNMT2011-04-15 00:00:00Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
10/2011/QĐ-UBND2011-04-15 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2011/QĐ-UBND2011-04-13 00:00:00Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kom Tum
638/2011/QĐ-UBND2011-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3336/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/2011/QĐ-UBND2011-04-07 00:00:00V/v bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
14/2011/QĐ-UBND2011-04-05 00:00:00Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13/2011/QĐ-UBND2011-04-04 00:00:00Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm
593/2011/QĐ-UBND2011-03-31 00:00:00Ban hành bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất để  tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/2011/TT-BTNMT2011-03-31 00:00:00Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
30/2011/QĐ-UBND2011-03-30 00:00:00Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
09/2011/QĐ-UBND2011-03-28 00:00:00V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
10/2011/QĐ-UBND2011-03-22 00:00:00Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
02/2011/QĐ-UBND2011-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/2011/QĐ-UBND2011-03-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp. cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
05/2011/QĐ-UBND2011-03-09 00:00:00Về việc ban hành quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
06/2011/QĐ-UBND2011-03-07 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2011/QĐ-UBND2011-03-02 00:00:00Về việc Xử lý vướng mắc khi áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với các trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi (kể từ ngày 11/4/2010 đến ngày 12/11/2010) lớn hơn diện tích lô tái định cư
06/2011/CT-UBND2011-03-01 00:00:00Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đaitrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27/2011/QĐ-UBND2011-02-23 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
08/2011/QĐ-UBND2011-02-21 00:00:00Ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
04/2011/QĐ-UBND2011-02-18 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
02/2011/QĐ-UBND2011-02-11 00:00:00Về việc Ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hối đất trên địa bàn tỉnh
03/2011/QĐ-UBND2011-01-29 00:00:00Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
07/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
02/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
36/2011/QĐ-UBND2011-01-27 00:00:00Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
07/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội
06/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc thành lập Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội
04/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2011/QĐ-UBND2011-01-24 00:00:00Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
04/2011/QĐ-UBND2011-01-24 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủtục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
03/2011/QĐ-UBND2011-01-24 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
04/2011/QĐ-UBND2011-01-20 00:00:00Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk
04/2011/QĐ-UBND2011-01-14 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
03/2011/QĐ-UBND2011-01-11 00:00:00Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
02/2011/QĐ-UBND2011-01-07 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
01/2011/QĐ-UBND2011-01-07 00:00:00V/v Ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
43/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011
37/2010/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk
35/2010/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
3416/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2011
27/2010/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00V/v Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011
2295/2010/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011
2215/2010/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011
1226/QĐ-UBND2010-12-31 00:00:00V/v phê duyệt giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
32/2010/QĐ-UBND2010-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011
121/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
4498/2010/QĐ-UBND2010-12-29 00:00:00Về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3927/QĐ-UBND2010-12-28 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
39/2010/QĐ-UBND2010-12-28 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38/2010/QĐ-UBND2010-12-28 00:00:00Ban hành giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
36/2010/QĐ-UBND2010-12-27 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2011
79/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011
54/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Bình Thuận
50/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
44/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Về quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011
35/2010/QĐ-UBND2010-12-23 00:00:00V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
240/QĐ-UBND2010-12-23 00:00:00Về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2011 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2388/2010/QĐ-UBND2010-12-23 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12/2010/QĐ-UBND2010-12-23 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2011.
89/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
57/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
47/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Phê duyệt giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2472/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00 Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
23/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011
18/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
78/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
71/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011
68/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00V/v Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011
35/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
51/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
47/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
4555/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2011
30/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011
29/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định
20/2010/QĐ-UBND2010-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
56/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
44/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
33/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh
31/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
58/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Long An
57/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00V/v quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng
56/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng
55/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng
54/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
53/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
52/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng
51/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng
50/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng
49/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00V/v quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng
48/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
47/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
46/2010/QĐ-UBND2010-12-16 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
34/2010/TT-BTNMT2010-12-14 00:00:00Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
44/2010/QĐ-UBND2010-12-09 00:00:00Về việc ban hành quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/2010/QH122010-12-06 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
58/2010/QĐ-UBND2010-12-01 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bàn đấu giá tài sản tỉnh An Giang
46/2010/QĐ-UBND2010-11-30 00:00:00Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
21/2010/QĐ-UBND2010-11-25 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30/2010/QĐ-UBND2010-11-22 00:00:00Ban hành Qui định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
70/2010/QĐ-TTG2010-11-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
52/2010/QĐ-UBND2010-11-02 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
67/2010/QĐ-TTG2010-10-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
25/2010/TT-BTNMT2010-10-27 00:00:00Quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
23/2010/TT-BTNMT2010-10-26 00:00:00Quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo
28/2010/QĐ-UBND2010-10-21 00:00:00Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3241/2010/QĐ-UBND2010-10-13 00:00:00Bổ sung Khoản 3, Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ
76/2010/QĐ-UBND2010-10-08 00:00:00Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh
4999/QĐ-UBND2010-10-08 00:00:00Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
38/2010/QĐ-UBND2010-10-05 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh
17/2010/TT-BTNMT2010-10-04 00:00:00Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
32/2010/QĐ-UBND2010-09-30 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
151/2010/TT-BTC2010-09-27 00:00:00Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1928/2010/QĐ-UBND2010-09-17 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn
17/2010/QĐ-UBND2010-09-14 00:00:00Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 25 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
45/2010/QĐ-UBND2010-09-13 00:00:00Ban hành Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
4378/QĐ-UBND2010-09-07 00:00:00Đính chính và điều chỉnh bảng giá đất của một số đường, đường phố tại quận Cầu Giấy và huyện Mỹ Đức trong bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/1/2009 của UBND Thành phố
16/2010/TT-BTNMT2010-08-26 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
21/2010/QĐ-UBND2010-08-25 00:00:00Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
34/2010/QĐ-UBND2010-08-16 00:00:00Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
32/2010/QĐ-UBND2010-08-04 00:00:00Về việc: ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố
106/2010/TT-BTC2010-07-26 00:00:00Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
48/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
29/2010/QĐ-UBND2010-06-28 00:00:00Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
27/2010/QĐ-UBND2010-06-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
71/2010/NĐ-CP2010-06-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
26/2010/QĐ-UBND2010-06-21 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội
18/2010/QĐ-UBND2010-06-18 00:00:00Ban hành Quy định việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14/2010/QĐ-UBND2010-06-18 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
911/QĐ-TTG2010-06-17 00:00:00Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
44/2010/QĐ-TTG2010-06-10 00:00:00Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia
20/2010/QĐ-UBND2010-06-08 00:00:00Ban hành quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
16/2010/QĐ-UBND2010-06-03 00:00:00Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14/2010/QĐ-UBND2010-06-03 00:00:00Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu tiền đấu giá đất tại 5 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới
1541/2010/QĐ-UBND2010-06-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ
18/2010/QĐ-UBND2010-05-31 00:00:00Về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ
15/2010/QĐ-UBND2010-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
1278/QĐ-UBND2010-05-17 00:00:00Về việc điều chỉnh bổ sung và đính chính bảng giá các loại đất năm 2010
40/2010/QĐ-TTG2010-05-12 00:00:00v/v ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất
18/2010/QĐ-UBND2010-05-10 00:00:00Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.
25/2010/QĐ-UBND2010-04-29 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2010/QĐ-UBND2010-04-21 00:00:00Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
20/NQ-CP2010-04-21 00:00:00V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn
07/CT-UBND2010-04-15 00:00:00Về việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2010/QĐ-UBND2010-04-07 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh
06/2010/QĐ-UBND2010-03-23 00:00:00Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh
14/2010/TT-BNNPTNT2010-03-19 00:00:00Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
06/2010/TT-BTNMT2010-03-15 00:00:00Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
11/2010/QĐ-UBND2010-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 97 /2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh
10/2010/QĐ-UBND2010-03-04 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12/2010/QĐ-UBND2010-02-04 00:00:00V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
03/2010/TT-BTNMT2010-02-01 00:00:00Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất
04/2010/QĐ-UBND2010-01-29 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10/2010/QĐ-UBND2010-01-27 00:00:00Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
02/2010/QĐ-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc Sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
02/2010/QĐ-UBND2010-01-22 00:00:00Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk
134/CT-TTG2010-01-20 00:00:00V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
04/2010/QĐ-UBND2010-01-19 00:00:00V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
03/2010/QĐ-UBND2010-01-18 00:00:00Về điều chỉnh Bảng giá đất ở tại đô thị (Bảng 6) tại quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Hóc Môn
02/2010/QĐ-UBND2010-01-18 00:00:00Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội
02/2010/QĐ-UBND2010-01-11 00:00:00Về việc ban hành quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
02/2010/TTLT-BTNMT-BTC2010-01-08 00:00:00Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
02/2010/QĐ-UBND2010-01-05 00:00:00Về việc quy định hạn mức đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thừa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Cà Mau
01/2010/QĐ-UBND2010-01-05 00:00:00Về việc Quy định diện tích đất tối thiểu được pháp sau khi tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
01/2010/QĐ-UBND2010-01-04 00:00:00Ban hành Quy định về các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
69/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010
42/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
39/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010
37/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010
36/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2640/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010
2217/QĐ-TTG2009-12-31 00:00:00Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
150/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
42/2009/QĐ-UBND2009-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4000/QĐ-UBND2009-12-30 00:00:00Về việc ban hành bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
68/2009/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4722/2009/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
37/2009/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010
3589/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
2896/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
124/2009/QĐ-UBND2009-12-29 00:00:00Về việc: ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010
37/2009/QĐ-UBND2009-12-28 00:00:00Về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất tỉnh Quảng Trị
61/2009/QĐ-UBND2009-12-25 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010
22/2009/QĐ-UBND2009-12-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010
35/2009/QĐ-UBND2009-12-24 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2186/QĐ-TTG2009-12-24 00:00:00V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012
102/2009/QĐ-UBND2009-12-24 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
88/2009/QĐ-UBND2009-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010
60/2009/QĐ-UBND2009-12-23 00:00:00Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010
4155/QĐ-UBND2009-12-23 00:00:00Về việc Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22/2009/QĐ-UBND2009-12-23 00:00:00Ban hành Quy định Giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3165/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Ban hành bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
121/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
86/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
47/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4539/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010
36/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010
29/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất
24/2009/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Ban hành giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
135/QĐ-UBND2009-12-21 00:00:00Ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2010 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
45/2009/QĐ-UBND2009-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010
32/2009/QĐ-UBND2009-12-20 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
99/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng
98/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
97/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng
96/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng
95/2009/QĐ-UBN2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng
94/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng
93/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng
92/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
91/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
90/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
46/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam
23/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
101/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng
100/2009/QĐ-UBND2009-12-18 00:00:00Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng
79/2009/QĐ-UBND2009-12-17 00:00:00Ban hành bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Long An
49/2009/QĐ-UBND2009-12-17 00:00:00V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định
60/NQ-CP2009-12-08 00:00:00V/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008 - 2010 của tỉnh Quảng Bình
59/NQ-CP2009-12-08 00:00:00V/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk
4209/2009/QĐ-UBND2009-12-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 16 Quy định về bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ -UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ
117/2009/QĐ-UBND2009-12-01 00:00:00Về việc: ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
116/2009/QĐ-UBND2009-12-01 00:00:00Ban hành Quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
227/2009/TTLT-BTC-BTNMT2009-11-27 00:00:00Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
85/2009/QĐ-UBND2009-11-20 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/NQ-CP2009-11-16 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh
88/2009/NĐ-CP2009-10-19 00:00:00Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1600/QĐ-TTG2009-10-15 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1592/QĐ-TTG2009-10-12 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
108/2009/QĐ-UBND2009-09-29 00:00:00Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
105/2009/QĐ-UBND2009-09-29 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
98/2009/QĐ-UBND2009-09-01 00:00:00V/v Ban hành quy định tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản bàn giao trên địa bàn Thành phố Hà Nội
69/2009/NĐ-CP2009-08-13 00:00:00Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
18/2009/QĐ-UBND2009-07-31 00:00:00Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
889/QĐ-UBND.HC2009-07-24 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
87/2009/QĐ-UBND2009-07-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009
83/2009/QĐ-UBND2009-06-30 00:00:00Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
34/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
81/2009/QĐ-UBND2009-06-22 00:00:00Về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
17/2009/QĐ-UBND2009-06-10 00:00:00Quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
758/QĐ-TTG2009-06-08 00:00:00Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020
24/NQ-CP2009-06-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
13/2009/QĐ-UBND2009-05-12 00:00:00Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
67/2009/QĐ-TTG2009-04-24 00:00:00Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
65/2009/QĐ-TTG2009-04-24 00:00:00Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
18/NQ-CP2009-04-20 00:00:00Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
1016/QĐ-UBND2009-03-18 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
10/NĐ-CP2009-03-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
23/2009/NĐ-CP2009-02-27 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
08/NĐ-CP2009-02-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre
07/NĐ-CP2009-02-09 00:00:00Về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An
05/2009/CT-UBND2009-01-23 00:00:00Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
05/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
03/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khêthuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
02/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
02/2009/CT-UBND2009-01-02 00:00:00Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.
31/2008/NQ-CP2008-12-31 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Long An
167/2008/QĐ-TTG2008-12-12 00:00:00Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
28/2008/NQ-CP2008-12-04 00:00:00Về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội
43/2008/QĐ-UBND2008-10-23 00:00:00Về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
140/2008/QĐ-TTG2008-10-21 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
98/2008/NĐ-CP2008-09-03 00:00:00Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La
14/2008/NQ-CP2008-06-10 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh
72/2008/NĐ-CP2008-06-09 00:00:00Về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam
10/2008/TT-BXD2008-04-22 00:00:00Hướng dẫn về việc đánh giá,công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu
46/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường,thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai
45/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
44/2008/NĐ-CP2008-04-09 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
39/2008/NĐ-CP2008-04-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Mê Linh, huyện Lập Thạch, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
16/2008/QĐ-UBND2008-03-27 00:00:00Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
20/2008/QĐ-UBND2008-03-21 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
19/2008/QĐ-UBND2008-03-21 00:00:00Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
07//2008/NQ-CP2008-03-21 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang
15/2008/QĐ-UBND2008-03-18 00:00:00Ban hành Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã đựơc giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
14/2008/TTLT/BTC-BTNMT2008-01-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
05/2008/QĐ-UBND2008-01-23 00:00:00Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04/2008/NQ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng
01/2008/QĐ-UBND2008-01-09 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2008/NQ-CP2008-01-08 00:00:00Về viêch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai
05/2008/QĐ-UBND2008-01-02 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.
29/2007/QĐ-BXD2007-12-31 00:00:00V/v ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
198/2007/QĐ-TTG2007-12-31 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
183/2007/NĐ-CP2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
182/2007/NĐ-CP 2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
181/2007/NĐ-CP2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
58/2007/NQ-CP2007-11-28 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn
57/2007/NQ-CP2007-11-28 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Dương
2142/QĐ-UBND2007-11-26 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2007 – 2010 của huyện Văn Chấn
56/2007/NQ-CP2007-11-20 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ
164/2007/NĐ-CP 2007-11-15 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
55/2007/NQ-CP2007-11-14 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Định
2010/QĐ-UBND2007-11-12 00:00:00Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất 2007 – 2010 của huyện Trấn Yên.
162/2007/NĐ-CP2007-11-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
1844/2007/QĐ-UBND2007-10-29 00:00:00Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
155/2007/NĐ-CP2007-10-18 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
50/2007/NQ-CP2007-09-13 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nghệ An
145/2007/NĐ-CP2007-09-12 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
46/2007/QĐ-UBND2007-08-31 00:00:00Về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
48/2007/NQ-CP2007-08-30 00:00:00Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
46/2007/NQ-CP2007-08-15 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Khánh Hoà
44/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La
43/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum
42/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây
37/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn
125/2007/NĐ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
106/2007/QĐ-UBND2007-07-31 00:00:00Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
123/2007/NĐ-CP2007-07-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
117/2007/QĐ-TTG 2007-07-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
12/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
33/2007/NQ-CP2007-07-02 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang
1490/2007/QĐ-UBND2007-06-29 00:00:00Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh
31/2007/NQ-CP2007-06-21 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hưng Yên
30/2007/NQ-CP2007-06-20 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Trị
29/2007/NQ-CP2007-06-18 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai
05/2007/TT-BTNMT2007-05-30 00:00:00Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
84/2007/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN2007-05-21 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở
11/2007/CT-TTG2007-05-08 00:00:00Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
25/2007/NQ-CP2007-05-04 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Yên
24/2007/NQ-CP2007-04-25 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Bình
23/2007/NQ-CP2007-04-19 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cà Mau
22/2007/NQ-CP2007-04-19 00:00:00Về việc kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ngãi
09/2007/CT-TTG2007-04-06 00:00:00Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư
57/2007/QĐ-TTG2007-04-05 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
10/2007/QĐ-UBND2007-03-29 00:00:00Ban hành bổ sung giá đất ở tại huyện Cai Lậy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang năm 2007
14/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
12/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
16/2007/QĐ-UBND2007-03-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.
15/2007/QĐ-UBND2007-03-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.
14/2007/QĐ-UBND2007-03-16 00:00:00Về việc ban hành bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.
13/2007/QĐ-UBND2007-03-15 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
34/2007/NĐ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
33/2007/NĐ-CP 2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
19/2007/NQ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng
18/2007/NQ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng
272/QĐ-TTG2007-02-27 00:00:00Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005
15/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương
14/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định
13/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam
07/2007/QĐ-BTNMT2007-02-27 00:00:00Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
04/2007/QĐ-UBND2007-02-14 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong tỉnh Trà Vinh
12/2007/NQ-CP2007-02-13 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ
11/2007/NQ-CP2007-02-13 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang
09/2007/NQ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang
08/2007/NQ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An
08/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/2007/NQ-CP2007-01-29 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05/2007/NQ-CP2007-01-25 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Phước
04/2007/NQ-CP2007-01-23 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình
09/2007/QĐ-TTG2007-01-19 00:00:00Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
11/2007/NĐ-CP2007-01-16 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
08/2007/QĐ-TTG2007-01-12 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưDự án thuỷ điện Tuyên Quang
03/2007/QĐ-UBND2007-01-11 00:00:00“Về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Điều 20 của Quyết định 712/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang v/v ban hành bản Quy định cụ thể hóa Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.’’
99/QĐ-UBND 2007-01-10 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
02/2007/QĐ-TTG2007-01-09 00:00:00Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
03/2007/NĐ-CP2007-01-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La
95/2006/QĐ-UBND2006-12-29 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007
36/2006/NQ-CP2006-12-28 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng
10904/QĐ-UBND 2006-12-25 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai
10903/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
10902/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
10901/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú
10900/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai
10899/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
10897/QĐ-UBND2006-12-25 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
64/2006/QĐ-UBND2006-12-21 00:00:00Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2007
51/2006/QĐ-UBND2006-12-21 00:00:00V/v Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2006/NQ-CP2006-12-11 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đắk Lắk
149/2006/NĐ-CP2006-12-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
33/2006/NQ-CP2006-12-06 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Bình
1571/QĐ-TTG2006-11-28 00:00:00Về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1568/QĐ-TTG2006-11-27 00:00:00Về việc bàn giao đất khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
143/2006/NĐ-CP2006-11-23 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
142/2006/NĐ-CP2006-11-22 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông
32/2006/NQ-CP2006-11-17 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Vĩnh Long
31/2006/NQ-CP2006-11-17 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Tây Ninh
30/2006/NQ-CP2006-11-14 00:00:00Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông
135/2006/NĐ-CP2006-11-14 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
133/2006/NĐ-CP2006-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
132/2006/NĐ-CP2006-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
29/2006/NQ-CP2006-11-09 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Nam
40/2006/QĐ-UBND2006-11-02 00:00:00Về việc điều chỉnh giá đất thổ cư khu vực kè kênh Ngay, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ban hành tại Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006
27/2006/NQ-CP2006-10-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thanh Hóa
26/2006/NQ-CP2006-10-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bạc Liêu
125/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
124/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
213/2006/QĐ-TTG2006-09-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước
55/2006/QĐ-UBND2006-09-22 00:00:00Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
92/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
23/2006/NQ-CP2006-09-07 00:00:00Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ
90/2006/NĐ-CP2006-09-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
155/QĐ - UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - Thành phố Giao lưu - Tỉ lệ 1/500
154/QĐ- UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị "Thành phố Giao lưu", tỷ lệ 1/500
21/NQ-CP2006-08-30 00:00:00Nghị quyết về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái
18/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh
17/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bến Tre
16/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai
205/QĐ-UBND2006-08-18 00:00:00Quyết định về việc ban hành bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Cổng chào tỉnh Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
204/QĐ-UBND2006-08-18 00:00:00Quyết định V/v bổ sung đường phố vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương qui định tại quyết định 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/QĐ-UBND2006-07-26 00:00:00Quyết định V/v Phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới các xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang
63/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Kinh doanh bất động sản
1377/2006/QĐ-UBND2006-07-07 00:00:00V/v Ban hành đơn giá bồi thường cây cối và hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1336/2006/QĐ-UBND2006-06-30 00:00:00Về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà và các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1321/2006/QĐ-UBND2006-06-27 00:00:00V/v Ban hành quy định về mức đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Điện Biên
09/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Ninh
08/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang
07/2006/NQ-CP2006-05-25 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận
09/2006/CT-TTG2006-03-22 00:00:00Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006
05/2006/CT-TTG2006-02-22 00:00:00Chỉ thị khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai
17/2006/NĐ-CP2006-01-27 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
13/2006/NĐ-CP2006-01-24 00:00:00Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
55/QĐ-UBND2006-01-11 00:00:00Quyết định V/v Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
32/QĐ - UBND2006-01-10 00:00:00Quyết định V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất bổ sung lần 1, năm 2006 của huyện Phổ Yên; huyện Phú Lương, TP Thái Nguyên
31/QĐ-UBND2006-01-10 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
3333/2005/QĐ-UBND2005-12-12 00:00:00V/v Ban hành bản quy dịnh quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang.
56/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Nhà ở
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
54/2005/QĐ-UB2005-12-08 00:00:00V/v bổ sung, điều chỉnh mức giá đất các loại đất một số quận, huyện trên địa bàn thành phố
61/2005/QĐ-UBND2005-12-07 00:00:00Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
57/2005/QĐ-UBND2005-11-16 00:00:00Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
142/2005/NĐ-CP2005-11-14 00:00:00Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
15/2005/QĐ-UB2005-11-03 00:00:00V/v ban hành bổ sung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố
10/2005/CT-UBT2005-10-19 00:00:00- V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
127/2005/NĐ-CP2005-10-10 00:00:00NĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với 1 số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
2700/2005/QĐ-UBND2005-09-26 00:00:00V/v điều chỉnh, bổ sung đối tượng được mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm,t uyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang.
216/2005/QĐ-TTG2005-08-31 00:00:00Qđ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
55/2005/QĐ-UB2005-08-17 00:00:00V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình , cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ
204/2005/QĐ-TTG2005-08-15 00:00:00QĐ điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
3891/QĐ-UB2005-08-05 00:00:00Về quy định điều kiện và đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở
13/2005/QĐ-UB2005-07-03 00:00:00V/v phân loại đường phố và vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
161/2005/QĐ-TTG2005-06-30 00:00:00QĐ mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài
1747/2005/QĐ.UBND2005-06-16 00:00:00V/v quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh AG.
44/2005/QH112005-06-14 00:00:00Về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
1284/2005/QĐ-UB2005-06-14 00:00:00Quyết định bổ sung giá đất
95/2005/QĐ-UBND2005-06-13 00:00:00Về sửa đổi bổ sung Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/10/1994 của UBND thành phố Về việc điều chỉnh giá biểu thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp-cơ quan kinh doanh-sản xuất sử dụng thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh
74/2005/QĐ-TTG2005-04-06 00:00:00QĐ sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch
755/2005/NQ-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
777/2005/QĐ.UB2005-03-30 00:00:00V/v Ban hành qui định trình tự, thủ tục thực hiện việc: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
10/2005/CT-UB2005-03-29 00:00:00V/v thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch.
03/2005/CT-UB2005-02-17 00:00:00Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02/2005/CT-TTG2005-02-07 00:00:00Chỉ thị về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005
11/2005/QĐ-UB2005-01-31 00:00:00V/v ban hành quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
03/2005/QĐ-UB2005-01-27 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
06/2005/QĐ-UB2005-01-25 00:00:00Về việc quy định giá đất năm 2005 tỉnh Quảng Bình
01/2005/TT-BXD2005-01-21 00:00:00TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
12/2005/QĐ-UB2005-01-02 00:00:00V/v phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng số 1 , Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận, huyện
64/2004/QĐ-UB2004-12-31 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
199/2004/QĐ-UB2004-12-29 00:00:00Về việc: Ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
2700/2004/QĐ-UB2004-12-28 00:00:00V/v Ban hành qui định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
316/2004/QĐ-UB2004-12-24 00:00:00Về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
43/2004/CT-TTG2004-12-03 00:00:00Chỉ thị về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
198/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về thu tiền sử dụng đất
256/2004/QĐ-UB2004-11-16 00:00:00Về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
188/2004/NĐ-CP2004-11-16 00:00:00NĐ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
182/2004/NĐ-CP2004-10-29 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
181/2004/NĐ-CP2004-10-29 00:00:00Nghị định về thi hành Luật Đất đai
302/2004/QĐ-UB2004-10-20 00:00:00V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
156/2004/QD-UB2004-10-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định ban hành kèm theo QĐ số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND thành phố qui định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà nội.
218/2004/QĐ-UB2004-10-12 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu Trung tâm phía Nam thành phố Vạn tường
164/2004/NĐ-CP2004-09-14 00:00:00Nghị định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án
143/2004/QD-UB2004-09-13 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND Thành phố về chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước”
970/Qđ-TTG2004-09-09 00:00:00QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 thực hiện các dự án Phát triển Kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng an ninh
15/2004/CT-UB2004-08-10 00:00:00đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
14/2004/CT-UB2004-07-28 00:00:00V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003
134/2004/QĐ-TTG2004-07-20 00:00:00QĐ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
41/2001/QĐ-UB2004-06-15 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội
2572/QĐ-UB2004-06-04 00:00:00Về thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nhà đất quận 10 để xây dựng đề án chuyển sang Công ty cổ phần.
126/2004/NĐ-CP2004-05-26 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
06/2004/NQ-CP2004-05-19 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
78/2004/QĐ-TTG2004-05-07 00:00:00QĐ điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
76/2004/QĐ-TTG2004-05-06 00:00:00QĐ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020
90/2004/QĐ-UB2004-04-08 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 4/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố.
07/2004/CT-UB2004-04-07 00:00:00chỉ thị về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2003
613/2004/QĐ-UB2004-03-23 00:00:00Quy định hạn mức đất ở của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh
247/2004/QĐ-UB2004-03-06 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi theo Quyết định số 1279/1998/QĐ.UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ
48/2004/QĐ-UB2004-03-01 00:00:00Về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thuộc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
07/TTG2004-02-27 00:00:00Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
216/QĐ-TTG2004-02-25 00:00:00QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
05/2004/CT-TTG2004-02-09 00:00:00Chỉ thị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003
46/2004/NQ-HĐ2004-01-09 00:00:00Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.
48/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc xét duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
47/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
13/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật đất đai
4033/2003/QĐ-UB2003-11-28 00:00:00Ban hành Quy chế bán đấu giá đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
245/2003/QĐ-TTG2003-11-18 00:00:00QĐ ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
129/2003/NĐ-CP2003-11-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
24/2003/QĐ-UB2003-10-23 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt chương trình xây dựng nhà văn hoá xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2005
55/2003/QĐ-UB2003-08-11 00:00:00V/v phê duyệt Đề án xây dựng nhà tình nghĩa giai đoạn 2003-2005 trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
872/QĐ-TTG2003-08-01 00:00:00QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
16/2003/CT-UB2003-07-18 00:00:00Về tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
122/2003/QĐ-UB2003-07-18 00:00:00Về chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính-Nhà đất sang Sở Xây dựng
1980/QĐ-CT2003-07-04 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm
03/2003/TTLT/BTP-BTNMT2003-07-04 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
14/2003/QĐ-UB2003-06-26 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ưu đãi đầu tư xây dựng các Khu đô thị, Khu đô thị mới, Khu nhà ở, Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
08/2002/QĐ-UB2003-05-14 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của tỉnh Lạng Sơn.
71/2003/QĐ-UB2003-05-09 00:00:00Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất TP. HCM
07/2003/QĐ-UB2003-04-04 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định trình tự thực hiện, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
06/2003/QĐ-UB2003-04-04 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của tỉnh Lạng Sơn.
259/QĐ-TTG2003-03-07 00:00:00QĐ thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)
14/2003/TT-BTC2003-02-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 128/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.
124/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
09/2003/QĐ-UB2003-01-15 00:00:00V/v bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, Q.Phú Nhuận
04/2003/QĐ-UB2003-01-06 00:00:00V/v ban hành"Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại TPHCM"
4413/2002/QĐ-UB2002-12-13 00:00:00Miễn giảm thế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002: Do thiên tai gây ra vụ mùa, bổ sung điều chỉnh miễn giảm cho các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội và miễn giảm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4234/2002/QĐ-UB2002-12-02 00:00:00QĐ điều chỉnh giá đất
108/2002/QĐ-UB2002-11-28 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xây dựng Miền Tây, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ
107/2002/QĐ-UB2002-11-27 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Cần Đô, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ
4045/2002/QĐ-UB2002-11-15 00:00:00Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất đai.
154/2002/QĐ-TTG2002-11-12 00:00:00QĐ về chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở
99/QĐ-UB2002-11-06 00:00:00V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Nam Long xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
74/2002/QĐ-UB2002-10-29 00:00:00V/v ban hành bảng giá nhà ở xây dựng mới trên địa bàn tỉnh KonTum.
143/2002/QĐ-TTG2002-10-21 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)
72/2002/QĐ-UB2002-10-15 00:00:00V/v quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh KonTum.
3254/2002/QĐ-UB2002-09-26 00:00:00Quy định giá thóc để áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2002
13/2002/CT-UB2002-09-20 00:00:00V/v Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp
81/2002/QĐ-UB2002-09-18 00:00:00Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số .
18/2002/CT-UB2002-09-11 00:00:00Về việc về việc giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
2915/2002/QĐ-UB2002-09-06 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuế đất vụ mùa năm 2002
72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN2002-08-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long
18/2002/CT-UB2002-08-22 00:00:00Về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà, đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
111/2002/QĐ-TTG2002-08-21 00:00:00Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
71/2002/TT-BTC2002-08-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất
105/2002/QĐ-TTG2002-08-02 00:00:00QĐ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long
36/2002/NQ-HĐND-KXV2002-07-01 00:00:00Kỳ họp thứ bảy ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước khu chung cư đồi A, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì
32/2002/NQ-HĐND-KXV2002-07-01 00:00:00Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Phú Thọ
76/2002/QĐ-UB2002-06-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá đất thổ cư thuộc Dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ
75/2002/QĐ-UB2002-06-18 00:00:00V/v sửa đổi điểm 6, khoản 9, Điều 12 của bản Quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, ban hành theo Quyết định số 72 /2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ
72/2002/QĐ-UB2002-05-30 00:00:00V/v ban hành Quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
1620/2002/QĐ-UB2002-05-28 00:00:00Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2002
36/2002/QĐ-UBBT2002-05-22 00:00:00V/v Ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết.
07/2002/CT-UB2002-05-16 00:00:00V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
1277/2002/QD-UB2002-04-26 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuê đất vụ chiêm năm 2002
27/2002/QĐ-UBBT2002-04-09 00:00:00V/v Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
15/2002/CT-UBBT2002-03-12 00:00:00V/v Biện pháp quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế Nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2002
20/2002/TT-BTC2002-02-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
03/2002/CT-CTUBBT2002-01-10 00:00:00V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Thuận
09/2002/TT-BTC2002-01-02 00:00:00Hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg
02/2002/QĐ-CTUBBT2002-01-02 00:00:00V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về: Đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
199/2001/QĐ-TTG2001-12-28 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
36/QĐ.UB2001-12-11 00:00:00quyết định Quy định thẩm quyền, địa hạt thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.
03/QĐ.UB2001-12-11 00:00:00Quyết định Về việc ban hành qui định xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị tại tỉnh Tiền Giang.
95/2001/TT-BTC2001-11-11 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP
81/2001/NĐ-CP2001-11-05 00:00:00Người VN định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam
79/NĐ-CP2001-11-01 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ/CP ngày 29/3/199 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
91/2001/QĐ-UB2001-10-11 00:00:00Ban hành quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
90/2001/QĐ-UB2001-10-11 00:00:00Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
71/2001/NĐ-CP2001-10-05 00:00:00Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
83/2001/TT/BTC2001-10-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
60/2001/CT-UB2001-10-03 00:00:00Về việc bổ sung bản Quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (Ban hành theo Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ)
58/2001/CT-UB2001-10-03 00:00:00Về việc bổ sung bản Quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (Ban hành theo Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ)
68/2001/NĐ-CP2001-10-01 00:00:00Nghị định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
66/2001/NĐ-CP2001-09-28 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
86/2001/QĐ-UB2001-09-27 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung quy định đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 1bis -1 Kép , Nguyễn Đình Chiểu , P. Đa Kao , Q.1
2853/2001/QĐ.UB2001-09-24 00:00:00Quyết định quyđịnh quản lý , sử dụng đất bãi bồi, đất cồn mới nổi
73/2001/QĐ-UB2001-09-19 00:00:00Chuyển nhiệm vụ và biên chế làm nhiệm vụ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị từ Sở Xây dựng sang sở Địa chính thực hiện
74/2001/QĐ-UB2001-09-18 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại phường Dịc Vọng Cầu Giấy tỷ lệ 1/500
69/2001/QĐ-UB2001-09-07 00:00:00Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện miễn giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp
65/2001/QĐ-UB2001-08-29 00:00:00Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất ao và vườn liền kề khu dân cư nông thôn trên địa bàn Hà Nội
20/2001/CT-UB2001-07-25 00:00:00Về thanh tra quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP HCM
51/2001/QĐ-UB2001-07-09 00:00:00Về ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ
49/2001/QĐ-UB2001-07-04 00:00:00Quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội
25/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
48/2001/QĐ-UB2001-06-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2000/QĐ.UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
80/2001/QĐ-UB2001-06-15 00:00:00Ban hành Quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền Sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo NĐ 60 CP tại TPĐN ( thay thế QĐ 150)
41/2001/TT/BTC2001-06-12 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị định số 05/2001/NQ-CP
25/2001/QĐ-UB2001-06-05 00:00:00Phê duyệt đơn giá cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
35/2001/TT/BTC2001-05-25 00:00:00Hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất; góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
23/2001/QD-UB2001-05-25 00:00:00v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
80/2001/QĐ-TTG2001-05-24 00:00:00Xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
772/2001/TTLT-TCDC-NHNN2001-05-21 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TCTD.
20/2001/QD-UB2001-05-17 00:00:00v/v cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đối với đất ở đô thị và nông thôn.
08/2001/QD-UB2001-03-30 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân định dịa hạt công chứng Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.
38/2001/QĐ-UB2001-03-29 00:00:00Quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
527/2001/QD.UBT2001-03-12 00:00:00V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất NN năm 2001 trên địa bàn tỉnh
32/2001/QĐ-TTG2001-03-12 00:00:00QĐ thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "một cửa" tại thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
09/2001/NQ/HĐNDK132001-02-16 00:00:00Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn :V/v thông qua dự án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000 - 2010.
05/2001/QĐ-UB2001-02-12 00:00:00Quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg Ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.
04/2001/QĐ-UB2001-02-12 00:00:00Quy định về thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn thuộc các huyện thành phố hà Nội
115/2000/TT- BTC2000-12-11 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
3127/QĐ-UB2000-12-01 00:00:00V/v Quyết định của UBND tỉnh ban hành bản "Quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình và cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận nhưng bị mất"
189/2000/QĐ-BTC2000-11-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
69/2000/NĐ-CP2000-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/02/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
67/2000/QĐ-UB2000-11-02 00:00:00V/v ban hành hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/TTg và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
105/2000/TT-BTC2000-10-23 00:00:00Hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
104/2000/TT-BTC2000-10-23 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.
60/2000/QĐ-UB2000-10-12 00:00:00Về việc ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
1749/QĐ-UB-TC2000-10-11 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v: "điều chỉnh giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp."
78/2000/QĐ-UB2000-10-06 00:00:00Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000 cho các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai
102/2000/QĐ-UB2000-09-18 00:00:00Qui định mức thu phí sử dụng đất công, bến, bãi, mặt nước, khỏang không thuộc Nhà nước quản lý để quảng cáo.
105/2000/QĐ-TTG2000-08-25 00:00:00Miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất
38/2000/NĐ-CP2000-08-23 00:00:00Thu tiền sử dụng đất
94/2000/QĐ-UB2000-08-22 00:00:00Bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2000 của Sở Địa chính nhà đất thành phố
21/2000/CT-UB2000-08-03 00:00:00Triển khai vận động xây dựng nhà tình thường cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/2000/QĐ-UB2000-07-31 00:00:00V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệmcủa các cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
79/2000/TT-BTC2000-07-28 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn.
05/2000/TT-BXD2000-06-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ
63/2000/TT-BTC2000-06-22 00:00:00Hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
19/2000/NĐ-CP2000-06-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
62/2000/TTLT/BNN-TCĐC2000-06-06 00:00:00Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
891/2000/QĐ-UB2000-05-22 00:00:00V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
805/QĐ-UB2000-05-11 00:00:00V/v qui định tạm thời đối với tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
39/2000/QĐ.UBT2000-05-08 00:00:00V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
08/2000/QĐ-UB2000-03-14 00:00:00V/v Ban hành bản quy định điều chỉnh , bổ sung bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên đ:a bàn tỉnh Kon Tum
339/QĐ-UB2000-03-09 00:00:00V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996
23/2000/QĐ-TTG2000-02-18 00:00:00Chuyển Công ty Đầu tư kinh doanh nhà thuộc TCT Địa ốc Sài Gòn thành Công ty cổ phần
212/QĐ-UB2000-02-15 00:00:00V/v qui định nội dung chi, mức chi cho việc tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000
04/2000/NĐ-CP2000-02-11 00:00:00Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
20/2000/QĐ-TTG2000-02-03 00:00:00Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
01/QĐ-UB2000-01-03 00:00:00QĐ v/v quy định giá các loại đất dân cư đô thị, ven lộ, ven thị trên địa bàn các huyện, thị xã ở địa phương
17/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
2946/1999/QĐ-UB1999-12-14 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Quy định lập và xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn.
3069/1999/QĐ-UB1999-11-26 00:00:00Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành " bản giá chuẩn nhà ở xây dựng mới"
134/99/TTLT/BTC-TCĐC1999-11-18 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000
163/1999/NĐ-CP1999-11-16 00:00:00Về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp
90/QĐ-UB1999-10-19 00:00:00Về việc Phê duyệt mức hỗ trợ bằng tiền cho người bị thu hồi đất ở khu dân cư nông thôn để tự xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư.
907/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư và mở rộng chợ tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
906/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất để xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác tại thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
905/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty Môi trường và công trình đô thị TP Thanh Hoá để xây dựng khu xử lý rác thải tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
904/QĐ-TTG1999-09-24 00:00:00Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM
900/QĐ-TTG1999-09-23 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang
194/QĐ-TTg1999-09-23 00:00:00Về việc xử lý tài chính cho một số nhà máy đường
894/QĐ-TTG1999-09-21 00:00:00Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Châu Thành để xây dựng, cải tạo, mở rộng khu dân cư khu vực chợ Bình Hoà tại ấp Phú Hoà, xã Bìh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
889/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất để đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Tân Thành tỉnh Bà rịa Vũng tàu
888/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất để XD nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế tỉnht Thừa Thiên Huế
886/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất để XD cầu Tam Kỳ II và đwongf dẫn tại xã Tam Xuân 1 huyện Núi Thành và phường AN Sơn, thị xã tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
885/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất để XD bể bơi thi đấu và tập luyện thể dục thể thao thành tích cao TP Đà Nẵng
883/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất tạm thời để phục vụ thi công hạng mục công trình nạo vét sông Đa Đô đoạn từ cống Trung Trong đến cầu Vàng Xá thuộc dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Đô TP Hải Phòng
882/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất cho Ban quản lý DA giao thông đô thị - Sở Giao thông CC Hà nội để XD đoạn đường từ Bảo tàng dân tộc học đến Viện Vật lý
881/QĐ-TTG1999-09-17 00:00:00Giao đất để XD công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
872/QĐ-TTG1999-09-13 00:00:00Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cần Thơ thời kỳ 1997 - 2010
871/QĐ-TTG1999-09-13 00:00:00Điều chỉnh Điều 1 của QĐ số 844/TTg ngày 22/12/1995 của Thủ tướng CP cho Công ty cơ khí ôtô Sài Gòn và CTLD Mercedes - Benz VN thuê đất tại TP Hồ Chí Minh
871/QĐ-TTg1999-09-13 00:00:00Về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 844/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và Công ty Liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh
868/QĐ-TTG1999-09-11 00:00:00Giao đất cho Công ty XD và kinh doanh nhà Chợ Lớn để XD khu nhà ở tại Phường 12 quận Gòi Vấp TP Hồ Chí Minh
867/QĐ-TTG1999-09-11 00:00:00Giao đất để bảo tồn, thu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hoá Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ mục đích công cộng tại Hà nội
851/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM
850/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, TP Biên Hoà
848/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho Nhà máy X15 thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
846/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty Contener phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chứa Container tại phường Phú Nhuận, Q.7, Tp HCM
845/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho TrườngPTTH Trị An để xây dựng tại thị trấn Vĩnh Van, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
844/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất cho BQL dự án thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
843/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất để xây dựng trường Phổ thông cấp 2-3 Tam Phước, tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
842/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Giao đất để xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầngk hu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng vương tại tỉnh Phú Yên
841/QĐ-TTG1999-09-04 00:00:00Cho Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mì ăn liền tại xã Bà Điểm
1664/QĐ-UB1999-09-04 00:00:00V/v ban hành qui định hạn mức đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để giao cho hộ gia đình, cá nhân
85/1999/NĐ-CP1999-08-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài
05/1999/TT-BXD1999-07-26 00:00:00Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với Cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ
16/1999/CT-UB1999-07-12 00:00:00"V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010"
584/NHNN1999-07-07 00:00:00V/v: Thực hiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất theo Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày19/3/1999.
18/CT-TTG1999-07-01 00:00:00Về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000
58/1999/QĐ-UB1999-06-24 00:00:00"V/v phê duyệt đồ án quy hoạch cải tạo sử dụng đất cụm kinh tế- xã hội xã Hỏa Lựu - huyện Vị Thanh - tỉnh Cần Thơ"
14/1999/CT-UB1999-06-19 00:00:00"V/v đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chính sách về nhà, đất"
02/1999/TT-BXD1999-05-03 00:00:00Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của ủy ban Thường vụ Quốc hội
25/1999/NĐ-CP1999-04-19 00:00:00Phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quền sở hữu nhà ở được quy định tại NQ số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/991 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/91
17/1999/NĐ-CP1999-03-29 00:00:00Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
07/1999/QĐ-UB1999-02-12 00:00:00V/v phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết- tỷ lệ 1/2000 khu nhà ở Nam sông Cần Thơ - TP Cần Thơ.
10/QĐ-TTG1999-01-28 00:00:00Thành lập Sở địa chính Nhà đất trực thuộc UBND TP Hà Nội
3429/1998/QĐ-UB1998-12-22 00:00:00"V/v phân loại đường phố và vị trí từng đường phố để thu thuế nhà, đất hàng năm"
09/L/CTN1998-12-11 00:00:00Công Bố luật Sửa đổi một số điều của Luật đất đai.
10/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
189/QĐ-TTG1998-09-28 00:00:00Bán biệt thự tại TP Hà Nội
58/1998/NQ-UBTVQH101998-08-24 00:00:00Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991
2155//1998/QĐ-UB1998-08-15 00:00:00V/v ban hành Quy định tạm thời v/v cho người Trung quốc thuê nhà tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, thị xã Móng Cái
106/QĐ-TTG1998-06-09 00:00:00Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở
1279/1998/QĐ-UB1998-06-05 00:00:00"V/v ban hành bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất , thu tiền sử dụng đấtkhi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi"
71/1998/QĐ.UB1998-04-16 00:00:00Quyết định V/v Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
02/QĐ1998-04-01 00:00:00Quyết định về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuê đất năm 1998
64/QĐ-TTG1998-03-21 00:00:00Giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước
17/1998/NĐ-CP1998-03-21 00:00:00Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
46/1998/QĐ/CS1998-03-12 00:00:00Phê duyệt dự án "Thực trạng và những giải pháp bảo đảm sản xuất và đời sống cho cán bộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở ĐBSCL
05/1998/CT/BTS1998-03-11 00:00:00Chỉ thị về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật đất đai đối với mặt nước nuôi trồng thủy hải sản
133/QĐ-TTG1998-03-02 00:00:00Cho công ty Hợp doanh xay lắp và kinh doanh nhà Quảng nam - Đà Nẵng thuê đất để đầu tư xây dừng và kinh doanh CSHT kỹ thuật cụm công nghiệp Hoà Khánh giai đoạn 2 (thuộc KCN Liên Chiểu - Hoà Khánh), Đà nẵng
132/QĐ-TTG1998-03-02 00:00:00Giao đất để xây dựng nghĩa trang ND tại xã Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
131/QĐ-TTG1998-03-02 00:00:00Giao đất để xây dựng CSHT khu dân cư số 7 tại Phường Tân Thạnh, Thị xã Tam kỳ
128/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty phát triển nhà và dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức để xây dựng khu nhà ở Phước Bình tại phường Phước Bình Q.9 TP Hồ chí Minh
127/QĐ-TTG1998-02-28 00:00:00Giao đất cho Công ty kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Đức An tại Linh Chiểu Q. Thủ Đức TP Hồ chí Minh
124/QĐ-TTG1998-02-25 00:00:00Giao đất để xây dựng công viên tại thị trấn Chợ Gạo, huỵen Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
116/QĐ-TTG1998-02-23 00:00:00Đầu tư dự án khu nhà ở phía Tây đườngHàng Điều TP Vũng tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
08/TTG1998-02-18 00:00:00Tổng kết 5 năm thi hành Luật đất đai
34/QĐ-TTG1998-01-12 00:00:00QĐ Giao đất cho Công ty phát triển nhà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xây dựng đường giao thông trong Khu Trung tâm thwong mại TP Vũng tàu
08/1998/CT1998-01-01 00:00:00Chỉ thị về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai
1055/TTG1997-12-09 00:00:00QĐ thành lập Tiểu ban sửa đổi bổ sung Luật Đất đai
22/1997/CT-UB1997-11-17 00:00:00V/v chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thị
964/TTG1997-11-12 00:00:00QĐ thành lập3 đoàn công tác nghiên cứu đánh giá việc sử dụng đất và huy động các nguồn lực trong dân để phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (thay QĐ 946/TTg)
946/TTG1997-11-10 00:00:00QĐ thành lapạ 3 đoàn công tác nghiên cứu đánh giá việc sử dụng đất và huy động các nguồn lực trong dân để phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
876/TTG1997-10-16 00:00:00QĐ giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất ở cho các hộ là cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phaỉ chuyển công tác về tỉnh mới
823/TTG1997-10-06 00:00:00QĐ điều chỉnh dự án xây dựng nhà ga hành khách phía Bắc cảng Hàng không quốc tế Nội Bài
812/TTG1997-10-02 00:00:00QĐ cho Công ty phát triển và kinh doanh nhà TP hồ Chí Minh sử dụng đất để xây dựng và kinh doanh khu dân cư Bình Trưng tại phường Bình Trưng Đông Q.2 TP hồ Chí Minh
17/1997/QĐ-UB1997-07-18 00:00:00V/v ban hành Quy định thực hiện chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg ngày 27-02-1996 của Thủ tướng Chính phủ
524/TTG1997-07-12 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Quảng Ngãi
513/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Tiền giang
512/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Hưng Yên
511/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Lào cai
510/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thừa thiên Huế
509/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Lạng Sơn
508/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Hải Dương
507/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Hà Tây
506/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bác Giang
505/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Hải Phòng
504/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Hà Giang
503/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của Thành Phố Hồ Chí MInh
502/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Trà Vinh
501/TTG1997-07-09 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Sóc Trăng
434/TTG1997-06-16 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Kiên giang
414/TTG1997-06-14 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Sơn La
413/TTG1997-06-14 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của thành phố Hà Nội
412/TTG1997-06-14 00:00:00QĐ.Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thái Nguyên
411/TTG1997-06-14 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế haọch sử dụng đất namư 1997 của tỉnh Đồng Tháp
410/TTG1997-06-14 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh An Giang
377/TTG1997-06-03 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Phú Yên
376/TTG1997-06-03 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Định
375/TTG1997-06-03 00:00:00QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Ninh Thuận
335/TTG1997-05-21 00:00:00QĐ. Giao đất cho công an tỉnh Đồng Nai để xây dựng trụ sở cảnh sát hình sự - canh sát bảo vệ tại thanh phố Biên Hòa
322/TTG1997-05-15 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh nam Định
321/TTG1997-05-15 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh bà Rịa Vũng tầu
320/TTG1997-05-15 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Lâm Đồng
319/TTG1997-05-15 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Đắk Lắk
318/TTG1997-05-15 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Yên bái
01/1997/QH1997-05-10 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước 5 năm từ năm 1996 đến năm 2000
304/TTG1997-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Nghệ An
303/TTG1997-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh hà Tĩnh
302/TTG1997-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Tây Ninh
301/TTG1997-05-08 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Quảng Bình
262/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh lai Châu
261/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Cần thơ
260/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Cao Bằng
259/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Vĩnh Long
258/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Ninh Bình
257/TTG1997-04-23 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Dương
246/TTG1997-04-18 00:00:00QD cho Cong ty TNHH Thắng Lợi thuê dất để xây dựng nhà máy gạch men ôp tuờng tai thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức Long An
205/TTG1997-04-04 00:00:00QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Phú thọ
203/TTG1997-04-04 00:00:00QĐ phe duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thái Bình.
170/TTG1997-03-20 00:00:00QĐ đầu tư dự án khu nhà ở Khánh hội quận 4 TP Hồ Chi Minh
173/TTG1997-03-14 00:00:00Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Thuận
278/TT-ĐC1997-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
127/TTg1997-03-03 00:00:00Chỉ thị về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/99
09/CP1997-01-30 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam
03/3-TC/TCT1997-01-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9/11/93 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ
04/CP1997-01-10 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
02/TTLT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993
211/TTG1996-12-04 00:00:00Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
210/TTG1996-12-04 00:00:00Về việc cho Xí nghiệp đá xây dựng núi Dinh thuê đất để khai thác đá xây dựng tại núi Long Hưong, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
209/TTG1996-12-04 00:00:00Về việc giao đất cho Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không để xây dựng kho tên lửa tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
895/TTG1996-11-29 00:00:00Về việc sử dụng đất để xây dựng chợ Vàm Xáng Cây Dưong tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
395/TTG1996-11-06 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Phú Yên
Không số1996-09-11 00:00:00Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai
1996-09-09 00:00:00Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
45/CP1996-08-03 00:00:00Về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
44/CP1996-08-03 00:00:00Nghị định bổ sung Điều 1 của Nghị định số 89/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
411/TTG1996-06-18 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Hà Tây
410/TTG1996-06-18 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Nam Hà
409/TTG1996-06-18 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Vĩnh Phú
408/TTG1996-06-18 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Bắc Thái
368/TTG1996-06-04 00:00:00Về việc bổ sung ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ưong về chính sách nhà ở và đất ở
337/TTG1996-05-23 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Vĩnh Long
336/TTG1996-05-23 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Sông Bé
334/TTG1996-05-23 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Kiên Giang
331/TTG1996-05-22 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông công chính (thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội để mở rộng hồ Yên Sở
325/TTG1996-05-17 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
317/TTG1996-05-16 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Sóc Trăng
316/TTG1996-05-16 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền khu phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Minh Hải
308/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc cho Công ty thưong mại xuất nhập khẩu Sông Bé thuê đất để thành lập Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng khu công nghiệp
304/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 403 để xây dựng công trình thủy lợi trạm bom Đỏ Neo tại huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng
303/TTG1996-05-13 00:00:00Về việc giao đất cho Công ty quản lý và phát triển nhà Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng khu nhà ở phục vụ giải tỏa kênh Nhiêu Lộc tại phường 19 Quận Tân Bình
274/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc quy hoạch và sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển Thể dục - thể thao
273/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án 5 Bộ Quốc phòng để xây dựng Nhà máy sản xuất Nitromass và Hecxogen tại tỉnh Vĩnh Phú
272/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc cho Công ty phát triển khoáng sản 6 Bộ Công nghiệp thuê đất để khai thác mỏ sét sản xuất gạch ngói tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
271/TTG1996-04-27 00:00:00Về việc cho Công ty phát triển khoáng sản 6-Bộ Công nghiệp thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói tại xã Hắc Dịch và Mỹ Xuân, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
268/TTG1996-04-26 00:00:00Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Hà Nội
261/TTG1996-04-25 00:00:00Về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 - tỉnh Quảng Ninh
255/TTG1996-04-24 00:00:00Về việc giao đất để xây dựng nghĩa địa tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
247/TTG1996-04-23 00:00:00Về việc cho Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) thuê đất để liên doanh với nước ngoài tại xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phú
239/TTG1996-04-19 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Nghệ An
238/TTG1996-04-19 00:00:00Về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Hà Tĩnh
223/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Ninh Thuận
221/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc giao đất để xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tại xã Ninh Son, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
220/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc cho Công ty chế tạo động co (Vinappro) thuê đất để góp vốn liên doanh với nước ngoài xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô tại xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai
21/CP1996-04-16 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
208/TTG1996-04-12 00:00:00Về việc giao đất để xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại II tại thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng
1055/QHQT1996-03-08 00:00:00Công văn về việc thực hiện các hợp đồng cho người nước ngoài thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước từ sau ngày 01/04/96
09/CP1996-02-12 00:00:00Nghị định về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
40/TTG1996-01-22 00:00:00Về việc cho Công ty Diesel Sông Công thuê đất để liên doanh với nước ngòai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp các lọai xe ô-tô tại tỉnh Hải Hưng
03/1996/CT-UB1996-01-15 00:00:00V/v tăng cường quản lý Nhà nước và lập lại trật tự trong quản lý,sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
85/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
21/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở
1357/TC/QĐ/TCT1995-12-30 00:00:00Quyết định về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất
74/TT-LB1995-10-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất NN cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp
72/TC/TCT1995-10-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 của Bộ Tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất.
56/CP1995-09-18 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam
70/TT/LBTL-ĐC1995-09-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất để xây dựng công trình thuỷ lợi
789/TTr ĐC1995-06-28 00:00:00Công văn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ
46/TC-QLCS1995-06-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do thực hiện việc sắp xếp lại quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý, sử dụng
1074/UB-TĐ1995-05-23 00:00:00Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài
09/09/1995/CT-UB1995-05-05 00:00:00“V/v triển khai thực hiện các chính sách về nhà, đất”
25/TC-TCT1995-03-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
18/CP1995-02-13 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
12/TC/TCT1995-02-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà
13/TTG1995-01-11 00:00:00Về việc thu hồi diện tích nhà đất là trụ sở Bộ Lâm nghiệp trước đây tại 123 và 125 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
02/2/TC-TC1995-01-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
11/CP1995-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
773/TTg1994-12-21 00:00:00Quyết định về Chương trình khai thác, sử dụng đất hoang hoá, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước ở các vùng đồng bằng
761/TTg1994-12-16 00:00:00Quyết định về quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước năm 1994
94/TT/LB1994-11-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
633/TTg1994-10-31 00:00:00Chỉ thị về việc phòng ngừa thiệt hại do nguy cơ sụp lở đất ở một số điểm dân cư bên bờ sông Tiền
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
3139/1994/QĐ-UB1994-10-20 00:00:00V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa
83/TC/TCT1994-10-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25-08-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất
82/TC/TCT1994-10-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
114/CP1994-09-05 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
94/CP1994-08-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất và pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất
15/BXD-QLN1994-08-25 00:00:00Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương
70/TC/TCT1994-08-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-Cp ngày
436/TTg1994-08-18 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở
89/CP1994-08-17 00:00:00Nghị định về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
88/CP1994-08-17 00:00:00Nghị định về quản lý và sử dụng đất đô thị
87/CP1994-08-17 00:00:00Nghị định quy định khung giá các loại đất
69/TC/ĐT1994-08-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê
1127/BXD/QLN1994-08-16 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở chung tại đô thị
84/CP1994-08-08 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
61/CP1994-07-05 00:00:00Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở
60/CP1994-07-05 00:00:00Nghị định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
347/TTg1994-07-05 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở
346/TTg1994-07-05 00:00:00Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở
34/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
861/TC/TCT1994-04-13 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
02/CP1994-01-15 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp
861/TCT1994-01-01 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
78/TCT1994-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 114-CP ngày 5-9-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
619/TTg1993-12-27 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
89/TCT1993-11-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
80/CP1993-11-06 00:00:00Nghị định quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi
74/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
73/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
64/CP1993-09-27 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp
24/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Đất đai
23/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
50/TC-TCĐN1993-07-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài
09/TC/TT1993-02-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê
06/LBTT1993-02-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33-TTg ngày 5-2-1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh
05/BXD/ĐT1993-02-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
33/TTg1993-02-05 00:00:00Quyết định về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh
01/LBTT1993-01-19 00:00:00Thông tư hướng dẫn định giá cho thuê nhà ở
27/LB/TT1992-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương
118/TTg1992-11-27 00:00:00Quyết định về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương
339/HĐBT1992-09-22 00:00:00Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất
327/CT1992-09-15 00:00:00Quyết định về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước
69/LCT/HĐNN81992-08-10 00:00:00Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất
03/3/TT-LB1992-05-13 00:00:00Thông tư quy định giá tối thiểu cho thuê nhà áp dụng đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam
77/CT1992-03-09 00:00:00Chỉ thị về thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật
1992-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
05/TT/LB1991-12-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản
58/TC/TCT1991-10-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về Thuế Nhà, Đất
383/BXD-ĐT1991-10-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở
297/CT1991-10-02 00:00:00Quyết định về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở
07/LB/TT1991-09-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất
53/TC/TCT1991-09-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất
54/LCT/HĐNN81991-07-01 00:00:00Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
03/TTLB1991-04-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam
53/TCT1991-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất
270/HĐBT1991-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
389/HĐBT1990-11-10 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam
281/HĐBT1990-08-07 00:00:00Nghị định về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
12/CTN1990-03-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất
12/TC/CTN1990-03-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất
201/QĐ/ĐKTK1989-07-14 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
10/TC/CTN1989-04-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân
30/HĐBT1989-03-23 00:00:00Nghị định về việc thi hành Luật Đất đai
10/CTN1989-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân
60/HĐBT1988-04-14 00:00:00Chỉ thị về việc thi hành Luật đất đai
03/LCT/HĐNN81988-01-08 00:00:00Luật Đất đai
103/CT1986-04-18 00:00:00Quyết định về việc thu tiền nhà ở, tiền nước đối với công nhân, viên chức
184/HĐBT1982-11-06 00:00:00Quyết định về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng
111/CP1977-04-14 00:00:00Quyết định ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các đô thị các tỉnh phía Nam
305/CP1977-01-01 00:00:00Quyết định bổ sung chính sách quản lý và cải tạo XHCN đối với nhà, đất ở đô thị các tỉnh miền Nam
264/TTg1975-08-05 00:00:00Về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác
114/CP1964-01-01 00:00:00Nghị định về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã
10/TTg1963-02-04 00:00:00Thông tư giải thích Thông tư số 73-TTg ngày 7/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý đất tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị
73/TTg1962-07-07 00:00:00Thông tư về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị
19/CT1962-03-05 00:00:00Công văn về chính sách cụ thể đối với nhà, đất của Thiên chúa giáo
337/TTg1958-07-05 00:00:00Thông tư về việc phân công quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt
301/TTg1957-07-10 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật số 103/SL-L005 ngày 20/5/1957 bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
103/SL/L.0051957-05-20 00:00:00Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
551951-09-30 00:00:00Sắc lệnh bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ thuế Nhà nước
138/SL1950-09-19 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Điều 7 Bộ luật thuế trực thu ấn định cách thức đánh thuế đất
banner thành lập doanh nghiệp