Văn bản pháp luật về hành chính

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/2021/TT-BGTVT2021-04-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
08/2021/TT-BGTVT2021-04-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
161/2021/QH142021-04-08 00:00:00Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước
49/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
45/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
43/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
42/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
01/2021/TT-BCT2021-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
41/2021/NĐ-CP2021-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
39/2021/NĐ-CP2021-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
13/2021/QĐ-UBND2021-03-30 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre
33/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
12/2021/QĐ-UBND2021-03-29 00:00:00Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre
13/2021/QĐ-TTg2021-03-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
02/2021/TT-TTCP2021-03-22 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2021/TT-BNNPTNT2021-03-18 00:00:00Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/2021/NĐ-CP2021-03-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
01/2021/TT-TTCP2021-03-11 00:00:00Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
02/2021/TT-BKHCN2021-03-10 00:00:00Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
15/2021/TT-BTC2021-02-18 00:00:00Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
06/2021/QĐ-TTg2021-02-18 00:00:00Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
13/2021/TT-BTC2021-02-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
05/2021/QĐ-TTg2021-02-08 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
11/2021/TT-BTC2021-02-05 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
02/2021/TT-BGTVT2021-02-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
01/2021/QĐ-UBND2021-02-04 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
01/2021/TT-BVHTTDL2021-02-03 00:00:00Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia
01/2021/TT-BGTVT2021-01-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
08/2021/TT-BTC2021-01-25 00:00:00Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
04/2021/TT-BTC2021-01-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
03/2021/NĐ-CP2021-01-15 00:00:00Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1186/2021/NQ-UBTVQH142021-01-11 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
01/2021/TT-BNV2021-01-11 00:00:00Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
02/2021/NĐ-CP2021-01-07 00:00:00Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
56/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
55/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường
54/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
48/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
42/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
42/2020/TT-BGTVT2020-12-31 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
26/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
40/2020/TT-BGTVT2020-12-30 00:00:00Quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
19/2020/TT-BNNPTNT2020-12-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
18/2020/TT-NHNN2020-12-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
172/2020/TT-BQP2020-12-30 00:00:00Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
152/2020/NĐ-CP2020-12-30 00:00:00Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
114/2020/TT-BTC2020-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
10/2020/TT-BKHCN2020-12-30 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
145/2020/TT-BCA2020-12-29 00:00:00Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
110/2020/TT-BTC2020-12-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
10/2020/TT-BTP2020-12-28 00:00:00Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
150/2020/NĐ-CP2020-12-25 00:00:00Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
15/2020/TT-BNNPTNT2020-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
36/2020/TT-BGTVT2020-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
35/2020/TT-BGTVT2020-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
33/2020/TT-BGTVT2020-12-23 00:00:00Ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
40/2020/QĐ-UBND2020-12-18 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
25/2020/QĐ-UBND2020-12-18 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
06/2020/TT-BTP2020-12-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
141/2020/NĐ-CP2020-12-08 00:00:00Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
137/2020/NĐ-CP2020-11-27 00:00:00Về quản lý, sử dụng pháo
142/2020/TT-BQP2020-11-20 00:00:00Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng
38/2020/TT-BTTTT2020-11-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
21/2020/QĐ-UBND2020-11-16 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
38/2020/QĐ-UBND2020-11-13 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
36/2020/TT-BTTTT2020-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
08/2020/TT-BVHTTDL2020-11-10 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
35/2020/TT-BTTTT2020-11-06 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz"
87/2020/TT-BTC2020-10-30 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia
31/2020/TT-BTTTT2020-10-30 00:00:00Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
29/2020/TT-BGTVT2020-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
05/2020/TT-BKHCN2020-10-30 00:00:00Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
28/2020/TT-BGTVT2020-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
136/2020/TT-BQP2020-10-29 00:00:00Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
11/2020/TT-BNNPTNT2020-10-27 00:00:00Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
01/2020/TT-VPCP2020-10-21 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
07/2020/TT-BVHTTDL2020-10-15 00:00:00Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
24/2020/TT-BGTVT2020-10-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
36/2020/TT-BGDĐT2020-10-05 00:00:00Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm
35/2020/TT-BGDĐT2020-10-01 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
19/2020/QĐ-UBND2020-09-30 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ
12/2020/TT-BTNMT2020-09-30 00:00:00Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
07/2020/TT-BKHĐT2020-09-30 00:00:00Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
25/2020/TT-BCT2020-09-29 00:00:00Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
114/2020/TT-BQP2020-09-18 00:00:00Ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
112/2020/NĐ-CP2020-09-18 00:00:00Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
09/2020/TT-BTNMT2020-09-17 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
81/2020/TT-BTC2020-09-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
107/2020/NĐ-CP2020-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
21/2020/TT-BCT2020-09-09 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
06/2020/TT-BVHTTDL2020-09-08 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/2020/TT-BTTTT2020-09-07 00:00:00Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
21/2020/TT-BTTTT2020-09-07 00:00:00Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
28/2020/TT-BGDĐT2020-09-04 00:00:00Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
27/2020/TT-BGDĐT2020-09-04 00:00:00Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
20/2020/TT-BTTTT2020-09-03 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh"
25/2020/QĐ-TTg2020-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
05/2020/TT-BVHTTDL2020-08-28 00:00:00Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
92/2020/TT-BCA2020-08-20 00:00:00Quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân
05/2020/TT-BLĐTBXH2020-08-16 00:00:00Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện
78/2020/TT-BTC2020-08-14 00:00:00Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
77/2020/TT-BTC2020-08-14 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
18/2020/TT-BGTVT2020-08-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
16/2020/TT-BGTVT2020-08-10 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
03/2020/TT-BKHCN2020-08-10 00:00:00Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
23/2020/TT-BGDĐT2020-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2020/TT-BVHTTDL2020-08-06 00:00:00Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
72/2020/TT-BTC2020-07-31 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
21/2020/TT-BGDĐT2020-07-31 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
20/2020/TT-BGDĐT2020-07-27 00:00:00Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
15/2020/TT-BGTVT2020-07-22 00:00:00Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
03/2020/TT-BNV2020-07-21 00:00:00Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
17/2020/TT-BCT2020-07-17 00:00:00Quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí
02/2020/TT-BNV2020-07-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
67/2020/TT-BTC2020-07-10 00:00:00Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
66/2020/TT-BTC2020-07-10 00:00:00Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
15/2020/TT-BTTTT2020-07-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
16/2020/TT-BCT2020-07-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
13/2020/TT-BTTTT2020-07-03 00:00:00Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
76/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
15/2020/TT-BCT2020-06-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
14/2020/TT-BCT2020-06-30 00:00:00Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
05/2020/TT-BKHĐT2020-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
60/2020/TT-BTC2020-06-19 00:00:00Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
13/2020/TT-BCT2020-06-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
12/2020/TT-BCT2020-06-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
10/2020/TT-BCT2020-06-15 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
57/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
64/2020/NĐ-CP2020-06-10 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
51/2020/TT-BTC2020-06-02 00:00:00Quy định quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ , hỗ trợ, viện trợ
12/2020/TT-BGTVT2020-05-29 00:00:00Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
13/2020/TT-BGDĐT2020-05-26 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
02/2020/TT-BVHTTDL2020-05-25 00:00:00Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
01/2020/TT-BVHTTDL2020-05-22 00:00:00Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
17/2020/QĐ-UBND2020-05-19 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai
11/2020/TT-BTTTT2020-05-14 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
10/2020/TT-BGDĐT2020-05-14 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
58/2020/TT-BQP2020-05-13 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
57/2020/TT-BQP2020-05-13 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
38/2020/TT-BTC2020-05-12 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
09/2020/TT-BGTVT2020-04-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
50/2020/NĐ-CP2020-04-20 00:00:00Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
30/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
27/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
08/2020/TT-BGTVT2020-04-17 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
02/2020/TT-BTP2020-04-08 00:00:00Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
01/2020/TT-BXD2020-04-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2020/TT-BKHĐT2020-03-31 00:00:00Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
05/2020/QĐ-UBND2020-03-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
02/2020/TT-BKHĐT2020-03-23 00:00:00Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
06/2020/TT-BGDĐT2020-03-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
07/2020/TT-BGTVT2020-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
29/2020/TT-BQP2020-03-10 00:00:00Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
25/2020/TT-BQP2020-03-07 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
30/2020/NĐ-CP2020-03-05 00:00:00Về công tác văn thư
01/2020/TT-BTP2020-03-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
02/2020/TT-BNNPTNT2020-02-28 00:00:00Quy định tiêu chí kinh tế trang trại
03/2020/TT-BGTVT2020-02-21 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
01/2020/TT-BKHĐT2020-02-19 00:00:00Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
08/2020/TT-BTC2020-02-18 00:00:00Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
02/2020/TT-BNG2020-02-14 00:00:00Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
03/2020/TT-BGDĐT2020-02-10 00:00:00Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
07/2020/QĐ-UBND2020-01-20 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/2020/QĐ-UBND2020-01-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
01/2020/TT-BKHCN2020-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
01/2020/TT-BNNPTNT2020-01-16 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2020/QĐ-UBND2020-01-08 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc
01/2020/QĐ-UBND2020-01-06 00:00:00V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
05/2020/NĐ-CP2020-01-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành
91/2019/TT-BTC2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
56/2019/TT-BGTVT2019-12-31 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
55/2019/TT-BGTVT2019-12-31 00:00:00Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
36/2019/QĐ-UBND2019-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang và các Cổng thông tin điện tử thành phần
13/2019/TT-BKHĐT2019-12-31 00:00:00Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
59/2019/QĐ-UBND2019-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
34/2019/TT-BYT2019-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y
32/2019/QĐ-UBND2019-12-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk
10/2019/TT-BTP2019-12-30 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
195/2019/TT-BQP2019-12-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
30/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
52/2019/TT-BGTVT2019-12-25 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
26/2019/TT-BKHCN2019-12-25 00:00:00Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
23/2019/TT-BGDĐT2019-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chưc và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2019/TT-BTNMT2019-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
18/2019/TT-BTTTT2019-12-25 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"
03/2019/TT-UBDT2019-12-25 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
51/2019/TT-BGTVT2019-12-24 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải
50/2019/TT-BGTVT2019-12-20 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam"
44/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21/2019/TT-BTNMT2019-12-20 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
42/2019/TT-BCT2019-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
34/2019/QĐ-TTg2019-12-18 00:00:00Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
49/2019/TT-BGTVT2019-12-17 00:00:00Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
14/2019/NQ-HĐND2019-12-11 00:00:00Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
20/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
17/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
16/2019/TT-BTTTT2019-12-05 00:00:00Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
15/2019/TT-BTTTT2019-12-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
01/2019/TTLT-TANDTC-BNG2019-12-05 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
184/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù
183/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội
182/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
02/2019/TT-UBDT2019-12-04 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
181/2019/TT-BQP2019-12-03 00:00:00Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
180/2019/TT-BQP2019-12-03 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng
56/2019/QĐ-UBND2019-12-02 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
178/2019/TT-BQP2019-12-02 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
177/2019/TT-BQP2019-11-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam
38/2019/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
47/2019/TT-BGTVT2019-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
34/2019/TT-BCT2019-11-28 00:00:00Quy định về hệ thống thông tin năng lượng
97/2019/QH142019-11-27 00:00:00Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
15/2019/TT-BNV2019-11-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành
07/2019/TT-BTP2019-11-25 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
33/2019/TT-BCT2019-11-22 00:00:00Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
13/2019/TT-BTTTT2019-11-22 00:00:00Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
32/2019/TT-BCT2019-11-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
91/2019/NĐ-CP2019-11-19 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
31/2019/TT-BCT2019-11-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
87/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
26/2019/TT-BCT2019-11-14 00:00:00Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
24/2019/TT-BCT2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
77/2019/TT-BTC2019-11-11 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
45/2019/TT-BGTVT2019-11-11 00:00:00Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện
43/2019/TT-BGTVT2019-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
16/2019/QĐ-UBND2019-11-05 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
11/2019/TT-BTTTT2019-10-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
158/2019/TT-BQP2019-10-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 08:2019/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương
40/2019/TT-BGTVT2019-10-15 00:00:00Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
39/2019/TT-BGTVT2019-10-15 00:00:00Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
77/2019/NĐ-CP2019-10-10 00:00:00Về tổ hợp tác
38/2019/TT-BGTVT2019-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
70/2019/TT-BTC2019-10-03 00:00:00Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
43/2019/TT-BCA2019-10-01 00:00:00Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
20/2019/QĐ-UBND2019-09-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
19/2019/TT-BCT2019-09-30 00:00:00Quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
18/2019/TT-BCT2019-09-30 00:00:00Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
11/2019/TT-BNV2019-09-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
17/2019/TT-BCT2019-09-19 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành
65/2019/TT-BTC2019-09-16 00:00:00Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
36/2019/TT-BGTVT2019-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
15/2019/TT-BTNMT2019-09-11 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
35/2019/TT-BGTVT2019-09-09 00:00:00Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
09/2019/TT-BVHTTDL2019-09-09 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
33/2019/TT-BGTVT2019-09-06 00:00:00Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
08/2019/TT-BVHTTDL2019-09-03 00:00:00Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
26/2019/TT-BYT2019-08-30 00:00:00Quy định về Danh mục thuốc hiếm
15/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
14/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
14/2019/TT-NHNN2019-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước
13/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
31/2019/TT-BGTVT2019-08-29 00:00:00Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
33/2019/QĐ-UBND2019-08-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan
30/2019/TT-BGTVT2019-08-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
09/2019/TT-BNNPTNT2019-08-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
57/2019/TT-BTC2019-08-26 00:00:00Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/2019/TT-BCT2019-08-26 00:00:00Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
12/2019/TT-BGDĐT2019-08-26 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
21/2019/TT-BYT2019-08-21 00:00:00Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
53/2019/TT-BTC2019-08-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
09/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"
08/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"
07/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
14/2019/TT-BCT2019-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ"
29/2019/TT-BGTVT2019-08-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
28/2019/QĐ-UBND2019-08-09 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao ddoonhj là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10/2019/TT-BGDĐT2019-08-09 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
27/2019/TT-BGTVT2019-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3:2018
26/2019/TT-BGTVT2019-08-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy
13/2019/TT-BCT2019-07-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
16/2019/QĐ-UBND2019-07-30 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk
10/2019/TT-BKHĐT2019-07-30 00:00:00Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
07/2019/TT-BKHCN2019-07-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
17/2019/QĐ-UBND2019-07-22 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/2019/TT-BNNPTNT2019-07-19 00:00:00Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp
06/2019/TT-BTTTT2019-07-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
43/2019/TT-BTC2019-07-12 00:00:00Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
05/2019/TT-BTTTT2019-07-09 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
09/2019/TT-BCT2019-07-08 00:00:00Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
99/2019/TT-BQP2019-07-06 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương
3/2019/TT-BVHTTDL2019-07-05 00:00:00Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
24/2019/TT-BGTVT2019-07-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT
04/2019/TT-BTTTT2019-07-05 00:00:00Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
12/2019/QĐ-UBND2019-07-01 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
01/2019/TT-BXD2019-06-28 00:00:00Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
05/2019/TT-BKHCN2019-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
05/2019/TT-NHNN2019-06-24 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
23/2019/TT-BGTVT2019-06-21 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
11/2019/QĐ-UBND2019-06-21 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk
16/2019/QĐ-UBND2019-06-19 00:00:00Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2019/TT-BNV2019-06-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
22/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
21/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
20/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
78/2019/TT-BQP2019-06-11 00:00:00Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
08/2019/TT-BNV2019-06-10 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
01/2019/TT-UBDT2019-05-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
30/2019/TT-BTC2019-05-28 00:00:00Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
19/2019/TT-BGTVT2019-05-23 00:00:00Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
08/2019/TT-BKHĐT2019-05-17 00:00:00Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
42/2019/NĐ-CP2019-05-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
03/2019/TT-BNV2019-05-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
26/2019/QĐ-UBND2019-05-13 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26/2019/TT-BTC2019-05-10 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
19/2019/QĐ-TTg2019-05-10 00:00:00Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
18/2019/QĐ-UBND2019-05-08 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2019/QĐ-UBND2019-05-06 00:00:00Quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiểu cá nhân, tổ chức
03/2019/TT-BTTTT2019-05-06 00:00:00Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
16/2019/TT-BGTVT2019-05-03 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
11/2019/QĐ-UBND2019-05-02 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
05/2019/TT-BNNPTNT2019-05-02 00:00:00Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
15/2019/TT-BGTVT2019-04-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
14/2019/TT-BGTVT2019-04-24 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
19/2019/QĐ-UBND2019-04-23 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2019/TT-BTC2019-04-22 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
23/2019/TT-BTC2019-04-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
22/2019/TT-BTC2019-04-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
21/2019/TT-BTC2019-04-11 00:00:00Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
20/2019/TT-BTC2019-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
01/2019/TT-VPCP2019-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
07/2019/TT-BKHĐT2019-04-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
04/2019/TT-BNNPTNT2019-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
26/2019/TT-BQP2019-03-31 00:00:00Quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
13/2019/TT-BGTVT2019-03-29 00:00:00Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
06/2019/TT-BKHĐT2019-03-29 00:00:00Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên
03/2019/TT-NHNN2019-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
04/2019/TT-BGDĐT2019-03-28 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
25/2019/TT-BQP2019-03-25 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
17/2019TT-BTC2019-03-21 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
16/2019/TT-BTC2019-03-18 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
02/2019/TT-BTP2019-03-15 00:00:00Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
12/2019/TT-BGTVT2019-03-11 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
05/2019/TT-BCT2019-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
12/2019/QĐ-UBND2019-03-08 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bến Tre
02/2019/TT-BTTTT2019-03-08 00:00:00Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
07/2019/TT-BLĐTBXH2019-03-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
01/2019/TT-BTTTT2019-03-05 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
09/2019/TT-BGTVT2019-03-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
01/2019/TT-BGDĐT2019-02-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
19/2019/NĐ-CP2019-02-19 00:00:00Về họ, hụi, biêu, phường
15/2019/TT-BQP2019-02-11 00:00:00Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
06/2019/TT-BGTVT2019-01-31 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
10/2019/NĐ-CP2019-01-30 00:00:00Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
05/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
04/2019/TT-BKHĐT2019-01-25 00:00:00Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
09/2019/NĐ-CP2019-01-24 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
02/2019/TT-BNV2019-01-24 00:00:00Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV2019-01-24 00:00:00Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
08/2019/QĐ-UBND2019-01-23 00:00:00Ban hành quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre
04/2019/TT-BGTVT2019-01-23 00:00:00Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
03/2019/TT-BKHĐT2019-01-22 00:00:00Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
03/2019/TT-BCT2019-01-22 00:00:00Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
01/2019/TT-BNNPTNT2019-01-18 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2019/TT-BTP2019-01-17 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
03/2019/QĐ-TTg2019-01-15 00:00:00Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
02/2019/TT-BCT2019-01-15 00:00:00Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
03/2019/TT-BGTVT2019-01-11 00:00:00Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
03/2019/QĐ-UBND2019-01-11 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
02/2019/TT-BGTVT2019-01-11 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
03/2019/TT-BQP2019-01-10 00:00:00Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
02/2019/TT-BQP2019-01-07 00:00:00Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
01/2019/TT-BKHĐT2019-01-04 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
01/2019/TT-BQP2019-01-03 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội
48/2018/TT-NHNN2018-12-31 00:00:00Quy định về tiền gửi tiết kiệm
61/2018/TT-BGTVT2018-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
47/2018/TT-NHNN2018-12-28 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
44/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
42/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
41/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-28 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
35/2018/TT-BTNMT2018-12-28 00:00:00Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
24/2018/QĐ-UBND2018-12-28 00:00:00Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23/2018/TT-BTTTT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
09/2018/TT-BKHĐT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
43/2018/QĐ-UBND2018-12-27 00:00:00Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ
40/2018/TT-BNNPTNT2018-12-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
39/2018/TT-BNNPTNT2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2018/TT-BXD2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
128/2018/TT-BTC2018-12-27 00:00:00Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
08/2018/TT-BKHĐT2018-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
07/2018/TT-BKHĐT2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
56/2018/TT-BCT2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
39/2018/TT-NHNN2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
33/2018/TT-BGDĐT2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
33/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
31/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
30/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
29/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
12/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Gara ôtô
11/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
10/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
54/2018/TT-BCT2018-12-25 00:00:00Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
52/2018/TT-BCT2018-12-25 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm
35/2018/TT-BNNPTNT2018-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
27/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-25 00:00:00Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
166/2018/NĐ-CP2018-12-25 00:00:00Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
30/2018/TT-BGDĐT2018-12-24 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
60/2018/TT-BGTVT2018-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
18/2018/TT-BTTTT2018-12-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
51/2018/TT-BCT2018-12-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
43/2018/QĐ-UBND2018-12-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau
59/2018/TT-BGTVT2018-12-17 00:00:00Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
38/2018/QĐ-UBND2018-12-17 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
170/2018/TT-BQP2018-12-16 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
58/2018/TT-BGTVT2018-12-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
57/2018/TT-BGTVT2018-12-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
41/2018/TT-BYT2018-12-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
27/2018/TT-BTNMT2018-12-14 00:00:00Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
25/2018/TT-BTNMT2018-12-14 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
17/2018/TT-BTTTT2018-12-14 00:00:00Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz
122/2018/TT-BTC2018-12-14 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
169/2018/TT-BQP2018-12-13 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
56/2018/TT-BGTVT2018-12-11 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
06/2018/TT-BKHĐT2018-12-11 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN
25/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-10 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
17/2018/TT-BKHCN2018-12-10 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
05/2018/TT-BKHĐT2018-12-10 00:00:00Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
50/2018/TT-BCT2018-12-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
14/2018/TT-BNV2018-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
39/2018/TT-BYT2018-11-30 00:00:00Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
38/2018/QĐ-UBND2018-11-30 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
37/2018/TT-BYT2018-11-30 00:00:00Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
161/2018/NĐ-CP2018-11-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2018-11-27 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
28/2018/TT-BGDĐT2018-11-26 00:00:00Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
20/2018/TT-BLĐTBXH2018-11-26 00:00:00Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
158/2018/NĐ-CP2018-11-22 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
49/2018/TT-BCT2018-11-21 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
48/2018/TT-BCT2018-11-21 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
55/2018/TT-BGTVT2018-11-20 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
47/2018/QĐ-UBND2018-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
35/2018/TT-BVHTTDL2018-11-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL
34/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
28/2018/QĐ-UBND2018-11-16 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Lắk
46/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
46/2018/QĐ-UBND2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
45/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
43/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
25/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
24/2018/TT-BTNMT2018-11-15 00:00:00Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
23/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
23/2018/TT-BTNMT2018-11-15 00:00:00Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
21/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
20/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
18/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y
15/2018/TT-BTTTT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
106/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
09/2018/TT-BXD2018-11-15 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
21/2018/TT-BTNMT2018-11-14 00:00:00Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
162/2018/TT-BQP2018-11-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
45/2018/QĐ-TTg2018-11-09 00:00:00Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
41/2018/TT-BCT2018-11-06 00:00:00Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
02/2018/TT-UBDT2018-11-05 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
40/2018/QĐ-UBND2018-11-02 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
34/2018/TT-BVHTTDL2018-11-02 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
17/2018/TT-BNNPTNT2018-10-31 00:00:00Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/2018/TT-BTNMT2018-10-31 00:00:00Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
40/2018/TT-BCT2018-10-30 00:00:00Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
38/2018/TT-BCT2018-10-30 00:00:00Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
16/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT
15/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53/2018/TT-BGTVT2018-10-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
27/2018/TT-BYT2018-10-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
27/2018/TT-BGDĐT2018-10-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
28/2018/QĐ-UBND2018-10-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An
42/2018/QĐ-UBND2018-10-19 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre
13/2018/TT-BNV2018-10-19 00:00:00Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP2018-10-19 00:00:00Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự
14/2018/TT-BTNMT2018-10-18 00:00:00Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP2018-10-18 00:00:00Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra
03/2018/TT-BKHĐT2018-10-17 00:00:00Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
14/2018/TT-BTP2018-10-16 00:00:00Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
52/2018/TT-BGTVT2018-10-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
33/2018/TT-BVHTTDL2018-10-15 00:00:00Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
13/2018/TT-BTTTT2018-10-15 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
151/2018/TT-BQP2018-10-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
34/2018/TT-BCT2018-10-11 00:00:00Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
12/2018/TT-BNV2018-10-09 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
94/2018/TT-BTC2018-10-05 00:00:00Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
32/2018/TT-BVHTTDL2018-10-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ
31/2018/TT-BVHTTDL2018-10-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao
31/2018/TT-BCT2018-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
08/2018/TT-BXD2018-10-05 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
580/2018/UBTVQH142018-10-04 00:00:00Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
148/2018/TT-BQP2018-10-04 00:00:00Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
30/2018/TT-BVHTTDL2018-10-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92/2018/TT-BTC2018-10-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia
133/2018/NĐ-CP2018-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
11/2018/TT-BNNPTNT2018-10-01 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mới, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"
89/2018/TT-BTC2018-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
29/2018/TT-BVHTTDL2018-09-28 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu
29/2018/TT-BCT2018-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
24/2018/TT-BGDĐT2018-09-28 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
28/2018/TT-BVHTTDL2018-09-26 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao
14/2018/TT-BLĐTBXH2018-09-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
13/2018/TT-BTP2018-09-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
129/2018/NĐ-CP2018-09-24 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
02/2018/TT-TANDTC2018-09-21 00:00:00Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
51/2018/TT-BGTVT2018-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
27/2018/TT-BCT2018-09-19 00:00:00Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
27/2018/TT-BVHTTDL2018-09-19 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném
29/2018/QĐ-UBND2018-09-14 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2018/TT-BYT2018-09-14 00:00:00Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
25/2018/TT-BCT2018-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
50/2018/TT-BGTVT2018-09-11 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
49/2018/TT-BGTVT2018-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
26/2018/TT-BVHTTDL2018-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
37/2018/QĐ-UBND2018-09-04 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48/2018/TT-BGTVT2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
24/2018/TT-BCT2018-08-31 00:00:00Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
21/2018/TT-NHNN2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
12/2018/TT-BKHCN2018-08-31 00:00:00Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
25/2018/TT-BVHTTDL2018-08-30 00:00:00Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
20/2018/TT-NHNN2018-08-30 00:00:00Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
19/2018/QĐ-UBND2018-08-30 00:00:00Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
81/2018/TT-BTC2018-08-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
19/2018/TT-NHNN2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
12/2018/TT-BTP2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
47/2018/TT-BGTVT2018-08-24 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
21/2018/TT-BGDĐT2018-08-24 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
23/2018/TT-BVHTTDL2018-08-21 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
18/2018/TT-NHNN2018-08-21 00:00:00Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
46/2018/TT-BGTVT2018-08-20 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
21/2018/TT-BCT2018-08-20 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
77/2018/TT-BTC2018-08-16 00:00:00Quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm
20/2018/TT-BCT2018-08-15 00:00:00Sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
01/2018/TT-UBDT2018-08-15 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
10/2018/TT-BNNPTNT2018-08-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
45/2018/TT-BGTVT2018-08-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
09/2018/TT-BNNPTNT2018-08-13 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
72/2018/TT-BTC2018-08-10 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
07/2018/TT-BXD2018-08-08 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
06/2018/TT-BXD2018-08-08 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
67/2018/TT-BTC2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
11/2018/TT-BKHCN2018-08-06 00:00:00Quy định định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
08/2018/TT-BNNPTNT2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/2018/QĐ-TTg2018-08-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
19/2018/QĐ-UBND2018-08-01 00:00:00Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17/2018/QĐ-UBND2018-07-31 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
63/2018/TT-BTC2018-07-30 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
42/2018/TT-BGTVT2018-07-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
41/2018/TT-BGTVT2018-07-30 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
15/2018/TT-BGDĐT2018-07-27 00:00:00Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
105/2018/TT-BQP2018-07-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện
30/2018/QĐ-UBND2018-07-23 00:00:00Về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14/2018/TT-BGDĐT2018-07-20 00:00:00Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
101/2018/NĐ-CP2018-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
19/2018/TT-BCT2018-07-19 00:00:00Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
16/2018/QĐ-UBND2018-07-18 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang
59/2018/TT-BTC2018-07-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
28/2018/QĐ-TTg2018-07-12 00:00:00Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
16/2018/QĐ-UBND2018-07-11 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội
58/2018/TT-BTC2018-07-10 00:00:00Hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh
57/2018/TT-BTC2018-07-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
16/2018/TT-BCT2018-07-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
09/2018/TT-BKHCN2018-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
40/2018/TT-BGTVT2018-06-29 00:00:00Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
10/2018/TT-BTTTT2018-06-29 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC2018-06-29 00:00:00Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
09/2018/TT-BTTTT2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
05/2018/TT-BXD2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
14/2018/TT-BCT2018-06-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
39/2018/TT-BGTVT2018-06-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
09/2018/TT-BTP2018-06-21 00:00:00Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
08/2018/TT-BTP2018-06-20 00:00:00Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
13/2018/TT-BCT2018-06-15 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
03/2018/TT-BLĐTBXH2018-06-15 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
37/2018/TT-BGTVT2018-06-07 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
06/2018/TT-BTP2018-06-07 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
05/2018/TT-BTP2018-06-07 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
36/2018/TT-BGTVT2018-05-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
13/2018/TT-BGDĐT2018-05-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2018/TT-BTTTT2018-05-25 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ"
50/2018/TT-BTC2018-05-23 00:00:00Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
09/2018/TT-BCT2018-05-23 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
18/2018/QĐ-UBND2018-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
13/2018/TT-NHNN2018-05-18 00:00:00Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
04/2018/TT-BTP2018-05-17 00:00:00Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
64/2018/TT-BQP2018-05-15 00:00:00Quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
47/2018/TT-BTC2018-05-15 00:00:00Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
33/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
32/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt
31/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
02/2018/TT-BKHCN2018-05-15 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
30/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt
28/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
27/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng
26/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
25/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
02/2018/TT-BKHĐT2018-05-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
06/2018/TT-BTTTT2018-05-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BTTTT2018-05-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BNV2018-05-09 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
23/2018/TT-BGTVT2018-05-04 00:00:00Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
12/2018/TT-BYT2018-05-04 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
10/2018/TT-BYT2018-05-04 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
17/2018/QĐ-UBND2018-05-03 00:00:00Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22/2018/TT-BGTVT2018-05-02 00:00:00Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
20/2018/TT-BGTVT2018-04-26 00:00:00Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt
14/2018/QĐ-UBND2018-04-26 00:00:00Về việc Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng
07/2018/TT-BCT2018-04-26 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
03/2018/TT-BXD2018-04-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
19/2018/TT-BGTVT2018-04-19 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt
11/2018/TT-NHNN2018-04-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
54/2018/NĐ-CP2018-04-16 00:00:00Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
37/2018/TT-BTC2018-04-16 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
07/2018/TT-BYT2018-04-12 00:00:00Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
01/2018/TT-BKHCN2018-04-12 00:00:00Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
17/2018/TT-BGTVT2018-04-09 00:00:00Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
10/2018/TT-NHNN2018-04-09 00:00:00Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
11/2018/TT-BGDĐT2018-04-06 00:00:00Ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
21/2018/TT-BVHTTLD2018-04-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí
20/2018/TT-BVHTTDL2018-04-03 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
14/2018/TT-BGTVT2018-04-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
05/2018/TT-BCT2018-04-03 00:00:00Quy định về xuất xứ hàng hóa
31/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
10/2018/TT-BGDĐT2018-03-30 00:00:00Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
09/2018/TT-BGDĐT2018-03-30 00:00:00Ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2018/TT-NHNN2018-03-30 00:00:00Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
08/2018/TT-NHNN2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
01/2018/TT-BKHĐT2018-03-30 00:00:00Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
13/2018/TT-BGTVT2018-03-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
01/2018/TT-BTTTT2018-03-29 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
28/2018/TT-BTC2018-03-28 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
11/2018/TT-BGTVT2018-03-28 00:00:00Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung
04/2018/TT-BNV2018-03-27 00:00:00Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
44/2018/TT-BQP2018-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
43/2018/TT-BQP2018-03-20 00:00:00Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự
19/2018/TT-BVHTTDL2018-03-20 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt
18/2018/TT-BVHTTDL2018-03-20 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá
17/2018/TT-BVHTTDL2018-03-16 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển
16/2018/TT-BVHTTDL2018-03-14 00:00:00Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược
15/2018/TT-BVHTTDL2018-03-14 00:00:00Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược
10/2018/TT-BGTVT2018-03-14 00:00:00Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
27/2018/TT-BQP2018-03-12 00:00:00Ban hành Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân
23/2018/TT-BTC2018-03-12 00:00:00Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
05/2018/TT-NHNN2018-03-12 00:00:00Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
04/2018/TT-NHNN2018-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
14/2018/TT-BVHTTDL2018-03-09 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
23/2018/TT-BQP2018-03-08 00:00:00Quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội
30/2018/NĐ-CP2018-03-07 00:00:00Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
09/2018/TT-BGTVT2018-03-02 00:00:00Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
07/2018/TT-BGDĐT2018-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/2018/TT-BCT2018-02-27 00:00:00Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
01/2018/TT-BCT2018-02-27 00:00:00Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
01/2018/TT-BLĐTBXH2018-02-27 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC2018-02-09 00:00:00Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
03/2018/QĐ-UBND2018-02-09 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ
03/2018/TT-BNNPTNT2018-02-09 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
13/2018/TT-BVHTTDL2018-02-08 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh
12/2018/TT-BVHTTDL2018-02-07 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí
07/2018/TT-BGTVT2018-02-07 00:00:00Quy định về kiểm tra tàu biển
06/2018/TT-BGTVT2018-02-07 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển
05/2018/TT-BCA2018-02-07 00:00:00Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
01/2018/TT-BTNMT2018-02-07 00:00:00Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
01/2018/TT-BTP2018-02-02 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
11/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng
10/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
09/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo
08/2018/TT-BVHTTLD2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ
02/2018/TT-BNNPTNT2018-01-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
07/2018/TT-BVHTTDL2018-01-30 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao
06/2018/TT-BVHTTDL2018-01-30 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay
05/2018/TT-BGTVT2018-01-30 00:00:00Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
02/2018/TT-BGDĐT2018-01-26 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/2018/TT-NHNN2018-01-26 00:00:00Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
04/2018/TT-BGTVT2018-01-23 00:00:00Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
04/2018/TT-BVHTTDL2018-01-22 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker
02/2018/TT-BGTVT2018-01-09 00:00:00Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
02/2018/TT-BNV2018-01-08 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
01/2018/TT-BNV2018-01-08 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD2018-01-05 00:00:00Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
01/2018/TT-BGTVT2018-01-03 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
77/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
76/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
74/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
73/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành tài nguyên và môi trường
55/2017/QĐ-UBND2017-12-29 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
53/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
51/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
50/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
47/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
47/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
46/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
42/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
38/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 00:00:00Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
35/2017/TT-BCT2017-12-29 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
34/2017/TT-BCT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
31/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
30/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
29/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
26/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
17/2017/TT-BKHCN2017-12-29 00:00:00Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
10/2017/TT-BNV2017-12-29 00:00:00Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10/2017/TT-BVHTTDL2017-12-29 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo
09/2017/TT-BNV2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
68/2017/TT-BTNMT2017-12-28 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
33/2017/TT-BCT2017-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
31/2017/TT-BCT2017-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò
152/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
30/2017/TT-BCT2017-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò
139/2017/TT-BTC2017-12-26 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
10/2017/TT-BTP2017-12-26 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
28/2017/TT-BNNPTNT2017-12-25 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
137/2017/TT-BTC2017-12-25 00:00:00Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
65/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
61/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
47/2017/TT-BYT2017-12-22 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam
29/2017/TT-BCT2017-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
07/2017/TT-BKHĐT2017-12-14 00:00:00Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
48/2017/TT-BGTVT2017-12-13 00:00:00Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
38/2017/TT-BTTTT2017-12-13 00:00:00Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
58/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
56/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
54/2017/NQ-HĐND2017-12-08 00:00:00Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15/2017/TT-BKHCN2017-12-05 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
06/2017/TT-BKHĐT2017-12-05 00:00:00Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
129/2017/TT-BTC2017-12-04 00:00:00Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
50/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
49/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
29/2017/TT-BGDĐT2017-11-30 00:00:00Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
28/2017/TT-BGDĐT2017-11-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
05/2017/TT-BKHĐT2017-11-30 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
82/2017/QĐ-UBND2017-11-28 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo
62/2017/QĐ-UBND2017-11-24 00:00:00Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2017/TT-BCT2017-11-23 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
34/2017/TT-BTTTT2017-11-22 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
33/2017/TT-BTTTT2017-11-22 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm"
48/2017/TT-BTNMT2017-11-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
45/2017/TT-BGTVT2017-11-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
44/2017/TT-BGTVT2017-11-16 00:00:00Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
23/2017/TT-BCT2017-11-16 00:00:00Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
42/2017/TT-BGTVT2017-11-15 00:00:00Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
32/2017/TT-BTTTT2017-11-15 00:00:00Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
31/2017/TT-BTTTT2017-11-15 00:00:00Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
26/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
25/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
21/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
08/2017/TT-BTP2017-11-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
04/2017/TT-BKHĐT2017-11-15 00:00:00Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
41/2017/TT-BGTVT2017-11-14 00:00:00Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
16/2017/TT-NHNN2017-11-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
40/2017/TT-BGTVT2017-11-09 00:00:00Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
29/2017/TT-BTTTT2017-11-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku"
28/2017/TT-BTTTT2017-11-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"
279/2017/TT-BQP2017-10-31 00:00:00Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân
278/2017/TT-BQP2017-10-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ
45/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
43/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
42/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
41/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
40/2017/TT-BYT2017-10-23 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
21/2017/TT-BCT2017-10-23 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
27/2017/TT-BTTTT2017-10-20 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
26/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT"
25/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến"
24/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến"
05/2017/TT-BNG2017-10-17 00:00:00Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
36/2017/TT-BGTVT2017-10-09 00:00:00Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
34/2017/TT-BTNMT2017-10-04 00:00:00Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
101/2017/TT-BTC2017-10-04 00:00:00Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
241/2017/TT-BQP2017-09-29 00:00:00Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
19/2017/TT-BCT2017-09-29 00:00:00Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
14/2017/TT-NHNN2017-09-29 00:00:00Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
46/2017/QĐ-UBND2017-09-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre
33/2017/TT-BGTVT2017-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
12/2017/TT-BKHCN2017-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
66/2017/QĐ-UBND2017-09-27 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2017/QĐ-UBND2017-09-27 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/2017/TT-BNV2017-09-27 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
18/2017/TT-BCT2017-09-21 00:00:00Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
26/2017/TT-BLĐTBXH2017-09-20 00:00:00Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
93/2017/TT-BTC2017-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
17/2017/TT-BCT2017-09-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
20/2017/TT-BTTTT2017-09-12 00:00:00Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc
19/2017/TT-BTTTT2017-09-12 00:00:00Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
16/2017/TT-BCT2017-09-12 00:00:00Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
29/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
27/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
26/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2017/TT-BTTTT2017-09-11 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"
25/2017/TT-BTNMT2017-09-06 00:00:00Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
91/2017/TT-BTC2017-08-31 00:00:00Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
15/2017/TT-BCT2017-08-31 00:00:00Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
90/2017/TT-BTC2017-08-30 00:00:00Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11/2017/TT-NHNN2017-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
28/2017/TT-BGTVT2017-08-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
54/2017/QĐ-UBND2017-08-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng thí điểm ở 17 xã trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2017/TT-BCT2017-08-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
27/2017/TT-BGTVT2017-08-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
89/2017/TT-BTC2017-08-23 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
206/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Máy đánh gỉ đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 10:2017/BQP)
205/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Máy nén khí ДK-9M, ЭK-9 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 09:2017/BQP)
204/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống chai, mạng, đường ống dẫn nitơ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2017/BQP)
203/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống áp lực xe bệ phóng 9Π-117M sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2017/BQP)
202/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh YXHC φ55-70 MЭ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2017/BQP)
201/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị thử tải 8E088 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2017/BQP)
200/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị MC-35004 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2017/BQP)
199/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2017/BQP)
198/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Cáp và quang cẩu tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2017/BQP)
197/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Bộ xe nâng chuyển tên lửa K350-110 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2017/BQP)
26/2017/QĐ-UBND2017-08-17 00:00:00Ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
84/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
82/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
81/2017/TT-BTC2017-08-09 00:00:00Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
187/2017/TT-BQP2017-08-09 00:00:00Quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng
186/2017/TT-BQP2017-08-09 00:00:00Quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý
185/2017/TT-BQP2017-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không
184/2017/TT-BQP2017-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất
183/2017/TT-BQP2017-08-04 00:00:00Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng
26/2017/TT-BGTVT2017-08-02 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
22/2017/QĐ-UBND2017-08-01 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận
12/2017/TT-BCT2017-07-31 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
07/2017/TT-NHNN2017-07-31 00:00:00Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
23/2017/TT-BGTVT2017-07-28 00:00:00Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
07/2017/TT-BTP2017-07-28 00:00:00Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
02/2017/TT-TANDTC2017-07-28 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
01/2017/TT-TANDTC2017-07-28 00:00:00Quy định về phòng xử án
20/2017/TT-BLĐTBXH2017-07-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
10/2017/TT-BCT2017-07-26 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyèn quản lý của Bộ Công Thương
15/2017/TT-BTNMT2017-07-21 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
14/2017/TT-BTNMT2017-07-20 00:00:00Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
20/2017/QĐ-UBND2017-07-19 00:00:00Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09/2017/TT-BCT2017-07-13 00:00:00Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
16/2017/TT-BGDĐT2017-07-12 00:00:00Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
22/2017/TT-BGTVT2017-07-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
14/2017/TT-BNNPTNT2017-07-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
02/2017/TT-BVHTTDL2017-07-05 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
21/2017/TT-BGTVT2017-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
27/2017/TT-BYT2017-06-28 00:00:00Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
10/2017/TT-BKHCN2017-06-28 00:00:00Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
04/2017/TT-NHNN2017-06-28 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
08/2017/TT-BCT2017-06-26 00:00:00Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
15/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
13/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
11/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
09/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm
31/2017/QĐ-UBND2017-06-22 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20/2017/TT-BGTVT2017-06-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
13/2017/TT-BNNPTNT2017-06-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y
19/2017/TT-BGTVT2017-06-06 00:00:00Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
10/2017/TT-BTNMT2017-06-06 00:00:00Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
57/2017/TT-BTC2017-06-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
06/2017/TT-BTTTT2017-06-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
05/2017/TT-BTTTT2017-06-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
18/2017/TT-BGTVT2017-06-01 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu
17/2017/TT-BGTVT2017-05-31 00:00:00Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
29/2017/QĐ-UBND2017-05-30 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre
11/2017/TT-BNNPTNT2017-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10/2017/TT-BNNPTNT2017-05-29 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
07/2017/TT-BTNMT2017-05-29 00:00:00Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
135/2017/TT-BQP2017-05-26 00:00:00Quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội
14/2017/QĐ-UBND2017-05-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
06/2017/TT-BCT2017-05-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
06/2017/TT-BKHCN2017-05-25 00:00:00Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
05/2017/TT-BKHCN2017-05-25 00:00:00Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BTNMT2017-05-24 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
16/2017/TT-BGTVT2017-05-22 00:00:00Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
04/2017/TT-BKHCN2017-05-22 00:00:00Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
53/2017/TT-BTC2017-05-19 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
27/2017/QĐ-UBND2017-05-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
03/2017/TT-BNV2017-05-19 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
24/2017/TT-BYT2017-05-17 00:00:00Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
08/2017/TT-BXD2017-05-16 00:00:00Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
15/2017/TT-BGTVT2017-05-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
07/2017/TT-BXD2017-05-15 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
01/2017/TT-UBDT2017-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
53/2017/NĐ-CP2017-05-08 00:00:00Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
11/2017/TT-BGDĐT2017-05-05 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"
33/2017/QĐ-UBND2017-05-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt"
07/2017/QĐ-UBND2017-05-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
40/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
13/2017/TT-BGTVT2017-04-28 00:00:00Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
96/2017/TT-BQP2017-04-27 00:00:00Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
37/2017/TT-BTC2017-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
03/2017/TT-BKHĐT2017-04-25 00:00:00Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
03/2017/TT-BTTTT2017-04-24 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
13/2017/QĐ-UBND2017-04-21 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
33/2017/TT-BTC2017-04-20 00:00:00Quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
16/2017/QĐ-UBND2017-04-19 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
02/2017/TT-BKHĐT2017-04-18 00:00:00Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
16/2017/QĐ-UBND2017-04-17 00:00:00Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
12/2017/TT-BGTVT2017-04-15 00:00:00Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
15/2017/QĐ-UBND2017-04-13 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội
28/2017/TT-BTC2017-04-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
01/2017/TT-TTCP2017-04-10 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
11/2017/TT-BGTVT2017-04-05 00:00:00Quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
10/2017/TT-BGTVT2017-04-04 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
02/2017/TT-BTTTT2017-04-04 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
10/2017/QĐ-TTg2017-04-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
68/2017/TT-BQP2017-04-01 00:00:00Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng
02/2017/TT-BKHCN2017-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
01/2017/TT-VPCP2017-03-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
04/2017/TT-BXD2017-03-30 00:00:00Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
18/2017/QĐ-UBND2017-03-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre
08/2017/TT-BNNPTNT2017-03-28 00:00:00Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
18/2017/QĐ-UBND2017-03-23 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao
07/2017/TT-BNNPTNT2017-03-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh"
09/2017/TT-BGTVT2017-03-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa
05/2017/QĐ-UBND2017-03-17 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/2017/TT-BGTVT2017-03-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ
07/2017/TT-BGTVT2017-03-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
10/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-13 00:00:00Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
07/2017/QĐ-UBND2017-03-13 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12/2017/QĐ-UBND2017-03-11 00:00:00Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện
52/2017/TT-BQP2017-03-10 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng
08/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10 00:00:00Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10 00:00:00Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
06/2017/QĐ-UBND2017-03-10 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
49/2017/TT-BQP2017-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
13/2017/QĐ-UBND2017-03-08 00:00:00Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11/2017/QĐ-UBND2017-03-08 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Bến Tre
06/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-08 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
10/2017/QĐ-UBND2017-03-07 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
03/2017/QĐ-UBND2017-03-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà mau
14/2017/QĐ-UBND2017-03-01 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2017/TT-BNNPTNT2017-03-01 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
02/2017/TT-BXD2017-03-01 00:00:00Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
18/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
05/2017/QĐ-UBND2017-02-28 00:00:00Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
42/2017/TT-BQP2017-02-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
41/2017/TT-BQP2017-02-27 00:00:00Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng
22/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Về hòa giải thương mại
01/2017/TT-BVHTTDL2017-02-24 00:00:00Quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09/2017/QĐ-UBND2017-02-22 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
02/2017/TT-BLĐTBXH2017-02-20 00:00:00Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
08/2017/QĐ-UBND2017-02-17 00:00:00Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
07/2017/QĐ-UBND2017-02-17 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
07/2017/QĐ-UBND2017-02-17 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre
37/2017/TT-BQP2017-02-16 00:00:00Hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng
01/2017/TT-BKHĐT2017-02-14 00:00:00Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
35/2017/TT-BQP2017-02-12 00:00:00Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ;
12/2017/TT-BTC2017-02-10 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
06/2017/QĐ-UBND2017-02-10 00:00:00ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2017/TT-BTNMT2017-02-09 00:00:00Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
01/2017/TT-NHNN2017-02-07 00:00:00Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/2017/TT-BTC2017-02-06 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia
01/2017/TT-BXD2017-02-06 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
06/2017/QĐ-UBND2017-02-02 00:00:00Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
32/2017/TT-BQP2017-01-24 00:00:00Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự
01/2017/TT-BNV2017-01-24 00:00:00Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải
03/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
02/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
01/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
04/2017/QĐ-UBND2017-01-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng
03/2017/QĐ-UBND2017-01-16 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố
03/2017/QĐ-UBND2017-01-13 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
01/2017/TT-BKHCN2017-01-12 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
01/2017/QĐ-UBND2017-01-11 00:00:00Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
03/2017/TT-BTC2017-01-10 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia
02/2017/QĐ-UBND2017-01-10 00:00:00Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
01/2017/QĐ-UBND2017-01-05 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
01/2017/TT-BQP2017-01-04 00:00:00Quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng
67/2016/QĐ-UBND2016-12-30 00:00:00Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
52/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
51/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
50/2016/TT-BTNMT2016-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
49/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc
48/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định về bảo trì công trình hàng không
47/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không
43/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
42/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
41/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
40/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
37/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
31/2016/TT-BXD2016-12-30 00:00:00Quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
27/2016/TT-BGDĐT2016-12-30 00:00:00Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
46/2016/TT-BGTVT2016-12-29 00:00:00Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
220/2016/TT-BQP2016-12-29 00:00:00Quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội
03/2016/TT-TTCP2016-12-29 00:00:00Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
53/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
49/2016/TT-BTNMT2016-12-28 00:00:00Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
48/2016/TT-BTNMT2016-12-28 00:00:00Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
46/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
45/2016/TT-BGTVT2016-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-GTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
38/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
36/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
35/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
34/2016/TT-NHNN2016-12-28 00:00:00Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
218/2016/TT-BQP2016-12-27 00:00:00Quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị
49/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
48/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
46/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
45/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông
44/2016/TT-BGTVT2016-12-26 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
44/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
43/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
42/2016/TT-BTNMT2016-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
38/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
37/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình
36/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình
35/2016/TT-BNNPTNT2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
34/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz
332/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
33/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn"
32/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"
33/2016/TT-BCT2016-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
43/2016/TT-BGTVT2016-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC)
54/2016/QĐ-TTg2016-12-19 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
42/2016/TT-BGTVT2016-12-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị
39/2016/TT-BTNMT2016-12-19 00:00:00Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
41/2016/TT-BGTVT2016-12-16 00:00:00Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
44/2016/TT-BYT2016-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
38/2016/TT-BTNMT2016-12-15 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
37/2016/TT-BTNMT2016-12-15 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
32/2016/TT-BCT2016-12-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ
31/2016/TT-BCT2016-12-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
322/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia
321/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia
320/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
30/2016/NQ-HĐND2016-12-14 00:00:00Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định
29/2016/TT-BCT2016-12-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
28/2016/QĐ-UBND2016-12-09 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021
30/2016/TT-BTTTT2016-12-08 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM"
05/2016/NQ-HĐND2016-12-08 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40/2016/TT-BGTVT2016-12-07 00:00:00Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
29/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất"
28/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không"
27/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM"
26/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông"
88/2016/QĐ-UBND2016-12-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
39/2016/QĐ-UBND2016-12-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
38/2016/QĐ-UBND2016-12-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
201/2016/TT-BQP2016-12-05 00:00:00Quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng
38/2016/TT-BGTVT2016-12-02 00:00:00Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
35/2016/QĐ-UBND2016-12-01 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
26/2016/TT-BCT2016-11-30 00:00:00Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
24/2016/TT-BCT2016-11-30 00:00:00Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
35/2016/TT-BTNMT2016-11-28 00:00:00Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
37/2016/TT-BGTVT2016-11-25 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
06/2016/TT-BNV2016-11-24 00:00:00Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
50/2016/QĐ-UBND2016-11-23 00:00:00Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
33/2016/QH142016-11-23 00:00:00Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
58/2016/QĐ-UBND2016-11-18 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
33/2016/TT-BGTVT2016-11-15 00:00:00Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
297/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
296/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
292/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
24/2016/TT-BTTTT2016-11-15 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
41/2016/TT-BLĐTBXH2016-11-11 00:00:00Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
233/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
34/2016/TT-BTNMT2016-11-10 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
57/2016/QĐ-UBND2016-11-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng
46/2016/QĐ-UBND2016-11-07 00:00:00Bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
32/2016/TT-BTNMT2016-11-07 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/2016/TT-BTTTT2016-11-02 00:00:00Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
55/2016/QĐ-UBND2016-10-31 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/2016/TT-BGTVT2016-10-31 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
170/2016/TT-BQP2016-10-30 00:00:00Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
19/2016/TT-BKHCN2016-10-28 00:00:00Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
173/2016/TT-BTC2016-10-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
37/2016/TT-BYT2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
36/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thù lao đối với người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật trong các dự án thăm dò khai thác dầu khí
158/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
57/2016/QĐ-UBND2016-10-24 00:00:00Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre
162/2016/TT-BQP2016-10-21 00:00:00Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
29/2016/TT-BGTVT2016-10-20 00:00:00Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
155/2016/TT-BTC2016-10-20 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP
44/2016/QĐ-UBND2016-10-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
41/2016/QĐ-UBND2016-10-18 00:00:00V/v ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam
151/2016/TT-BTC2016-10-17 00:00:00Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
28/2016/TT-BGTVT2016-10-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
29/2016/TT-BTNMT2016-10-12 00:00:00Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
23/2016/TT-BCT2016-10-12 00:00:00Bải bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
145/2016/TT-BTC2016-10-06 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11
44/2016/QĐ-UBND2016-10-05 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
39/2016/QĐ-UBND2016-10-05 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
52/2016/QĐ-UBND2016-10-04 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25/2016/TT-BGTVT2016-10-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
15/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
67/2016/QĐ-UBND2016-09-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2016/QĐ-UBND2016-09-27 00:00:00Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình
52/2016/QĐ-UBND2016-09-23 00:00:00Ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
43/2016/QĐ-UBND2016-09-22 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xuc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25/2016/TT-BTNMT2016-09-22 00:00:00Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
22/2016/QĐ-UBND2016-09-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
64/2016/QĐ-UBND2016-09-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
47/2016/QĐ-UBND2016-09-20 00:00:00Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre
21/2016/TT-BCT2016-09-20 00:00:00Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
46/2016/QĐ-UBND2016-09-19 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
41/2016/QĐ-UBND2016-09-19 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
33/2016/TT-BYT2016-09-19 00:00:00Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện
24/2016/TT-BGTVT2016-09-15 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
42/2016/QĐ-UBND2016-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19/2016/TT-BCT2016-09-14 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
51/2016/QĐ-UBND2016-09-13 00:00:00Ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng"
43/2016/QĐ-UBND2016-09-13 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
40/2016/QĐ-UBND2016-09-12 00:00:00Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/2016/QĐ-UBND2016-09-12 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
26/2016/TT-NHNN2016-09-12 00:00:00Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia
50/2016/QĐ-UBND2016-09-09 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
30/2016/QĐ-UBND2016-09-09 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021
59/2016/QĐ-UBND2016-09-07 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
31/2016/QĐ-UBND2016-09-06 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
23/2016/TT-BGTVT2016-09-06 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển
22/2016/TT-BGTVT2016-09-01 00:00:00Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
49/2016/QĐ-UBND2016-08-31 00:00:00Ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
18/2016/TT-BCT2016-08-31 00:00:00Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
28/2016/QĐ-UBND2016-08-30 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17/2016/TT-BCT2016-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
133/2016/TT-BTC2016-08-26 00:00:00Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
21/2016/TT-BGTVT2016-08-25 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
29/2016/QĐ-UBND2016-08-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội.
25/2016/QĐ-UBND2016-08-17 00:00:00Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ
41/2016/QĐ-UBND2016-08-10 00:00:00Bãi bỏ Quyết đinh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang
15/2016/TT-BCT2016-08-10 00:00:00Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
12/2016/TT-BKHĐT2016-08-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
34/2016/QĐ-UBND2016-08-04 00:00:00Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2016-08-01 00:00:00Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
11/2016/TT-BKHĐT2016-07-26 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
22/2016/QĐ-UBND2016-07-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
10/2016/TT-BTP2016-07-22 00:00:00Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
11/2016/NQ-HĐND2016-07-21 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
41/2016/QĐ-UBND2016-07-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh"
120/2016/TT-BTC2016-07-14 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam
1374/2016/QĐ-UBND2016-07-13 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
99/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về quản lý và sử dụng con dấu
91/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
84/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
23/2016/TT-BXD2016-07-01 00:00:00Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
109/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
32/2016/QĐ-UBND2016-06-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
30/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
29/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
27/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
26/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
23/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
22/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
21/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
21/2016/QĐ-UBND2016-06-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19/2016/TT-BTTTT2016-06-30 00:00:00Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
17/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
17/2016/TT-BGTVT2016-06-30 00:00:00Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
16/2016/TTLT-BYT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
116/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV2016-06-30 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV2016-06-30 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
04/2016/TT-BNG2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
03/2016/TT-BNG2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
02/2016/TTLT-BNG-BTP2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
56/2016/NĐ-CP2016-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
11/2016/TTLT-BXD-BNV2016-06-29 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
07/2016/TT-BKHĐT2016-06-29 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
04/2016/TT-BVHTTDL2016-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL
96/2016/TT-BQP2016-06-28 00:00:00Quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội
18/2016/TT-BTTTT2016-06-28 00:00:00Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
17/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
17/2016/TT-BTTTT2016-06-28 00:00:00Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
20/2016/TT-BNNPTNT2016-06-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC2016-06-24 00:00:00Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
89/2016/TTLT-BTC-BCT2016-06-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
13/2016/TT-BGTVT2016-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
08/2016/TTLT-BTP-BNV2016-06-23 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT2016-06-22 00:00:00Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT2016-06-21 00:00:00Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
86/2016/TT-BQP2016-06-20 00:00:00Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý
86/2016/TT-BTC2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
27/2016/QĐ-UBND2016-06-20 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh
79/2016/TT-BQP2016-06-16 00:00:00Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ
24/2016/QĐ-TTg2016-06-14 00:00:00Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
06/2016/TT-BCT2016-06-14 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT2016-06-13 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
53/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
16/2016/TT-BNNPTNT2016-06-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
04/2016/TT-BNV2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
33/2016/QĐ-UBND2016-06-09 00:00:00Ban hành Quy định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
14/2016/QĐ-UBND2016-06-07 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
27/2016/QĐ-UBND2016-06-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2016/TT-BCT2016-06-06 00:00:00Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương
12/2016/TT-BNNPTNT2016-06-02 00:00:00Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp
11/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
12/2016/QĐ-UBND2016-05-27 00:00:00Ban hành Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC2016-05-19 00:00:00Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
04/2016/TT-BKHĐT2016-05-17 00:00:00Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
09/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
07/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
07/2016/QĐ-UBND2016-05-13 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
16/2016/QĐ-UBND2016-05-09 00:00:00Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/2016/QĐ-UBND2016-05-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau
32/2016/NĐ-CP2016-05-06 00:00:00Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
18/2016/QĐ-UBND2016-05-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
09/2016/TT-BYT2016-05-05 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
08/2016/QĐ-UBND2016-04-27 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
07/2016/QĐ-UBND2016-04-27 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
03/2016/TT-BNNPTNT2016-04-21 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT2016-04-20 00:00:00Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không
14/2016/QĐ-UBND2016-04-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2016/TT-NHNN2016-04-15 00:00:00Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11/2016/QĐ-UBND2016-04-12 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP2016-04-08 00:00:00Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV2016-04-07 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
24/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
23/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
05/2016/TT-BGTVT2016-04-04 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang
04/2016/TT-BGTVT2016-04-04 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
10/2016/TT-BTTTT2016-04-01 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
25/2016/QĐ-UBND2016-03-31 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Cầu Đất Đà Lạt"
03/2016/TT-BGTVT2016-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
20/2016/NĐ-CP2016-03-30 00:00:00Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
58/2016/TT-BTC2016-03-29 00:00:00Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
08/2016/QĐ-UBND2016-03-25 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức, đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA2016-03-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL2016-03-23 00:00:00Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
07/2016/TT-BGDĐT2016-03-22 00:00:00Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
52/2016/TT-BTC2016-03-21 00:00:00Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
08/2016/QĐ-UBND2016-03-21 00:00:00Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
449/2016/QĐ-UBND2016-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
440/2016/QĐ-UBND2016-03-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
07/2016/TT-BTTTT2016-03-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
12/2016/QĐ-UBND2016-03-15 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL2016-03-11 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
02/2016/TT-BGDĐT2016-03-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2016/QĐ-UBND2016-03-09 00:00:00Về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 - 2020
10/2016/QĐ-UBND2016-03-08 00:00:00Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
07/2016/QĐ-UBND2016-03-08 00:00:00Ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
07/2016/QĐ-UBND2016-03-08 00:00:00Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
356/2016/QĐ-UBND2016-03-07 00:00:00Về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
06/2016/QĐ-UBND2016-03-04 00:00:00Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao động
02/2016/TT-BKHĐT2016-03-01 00:00:00Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
291/2016/QĐ-UBND2016-02-29 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
02/2016/TT-BTNMT2016-02-29 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
17/2016/QĐ-UBND2016-02-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/2016/QĐ-UBND2016-02-25 00:00:00Ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
22/2016/QĐ-UBND2016-02-18 00:00:00Về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2016/TT-BTC2016-02-16 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
08/2016/TT-BCA2016-02-16 00:00:00Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
02/2016/TT-BXD2016-02-15 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
09/2016/QĐ-UBND2016-02-05 00:00:00Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2016/TT-BTTTT2016-02-05 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
102/2016/QĐ-UBND2016-02-04 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang
08/2016/QĐ-UBND2016-02-04 00:00:00Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc
06/2016/QĐ-UBND2016-02-04 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thề thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/2016/TT-BQP2016-02-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
08/2016/TT-BQP2016-02-01 00:00:00Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
03/2016/TT-BTTTT2016-02-01 00:00:00Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
03/2016/QĐ-UBND2016-02-01 00:00:00Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
02/2016/TT-BNV2016-02-01 00:00:00Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/2016/TT-BTP2016-02-01 00:00:00Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
01/2016/TT-BXD2016-02-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật
01/2016/QĐ-UBND2016-01-29 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
09/2016/QĐ-UBND2016-01-28 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
73/2016/QĐ-UBND2016-01-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
07/2016/TT-BQP2016-01-26 00:00:00Quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
04/2016/QĐ-UBND2016-01-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
02/2016/QĐ-UBND2016-01-15 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
01/2016/TT-BNV2016-01-13 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
02/2016/TT-BQP2016-01-08 00:00:00Quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ
01/2016/QĐ-UBND2016-01-07 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
90/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
88/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
79/2015/TT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh
73/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Tơ lụa Bảo Lộc"
61/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
55/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
54/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
83/2015/TT-BGTVT2015-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
82/2015/TT-BGTVT2015-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện
55/2015/TT-BCT2015-12-30 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
51/2015/TT-BNNPTNT2015-12-30 00:00:00Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá
49/2015/TT-BNNPTNT2015-12-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương
38/2015/QĐ-UBND2015-12-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
33/2015/TT-BGDĐT2015-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
2952/2015/QĐ-UBND2015-12-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
2949/2015/QĐ-UBND2015-12-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2947/2015/QĐ-UBND2015-12-30 00:00:00Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
11/2015/TT-BXD2015-12-30 00:00:00Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
56/2015/TTLT-BYT-BNV2015-12-29 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
51/2015/TT-BCT2015-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
09/2015/TT-BXD2015-12-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
72/2015/TT-BTNMT2015-12-28 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000
50/2015/TT-BCT2015-12-28 00:00:00Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại
81/2015/TT-BGTVT2015-12-25 00:00:00Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
39/2015/TT-BTTTT2015-12-25 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)
71/2015/TT-BTNMT2015-12-24 00:00:00Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám
70/2015/TT-BTNMT2015-12-23 00:00:00Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
36/2015/TT-BTTTT2015-12-23 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+"
68/2015/TT-BTNMT2015-12-22 00:00:00Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
19/2015/QĐ-UBND2015-12-22 00:00:00Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ
23/2015/TT-BKHĐT2015-12-21 00:00:00Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
39/2015/QĐ-UBND2015-12-17 00:00:00Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
08/2015/TT-TTCP2015-12-15 00:00:00Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra
03/2015/TT-UBDT2015-12-15 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
80/2015/TT-BGTVT2015-12-11 00:00:00Quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
53/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-11 00:00:00Hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
49/2015/TT-BYT2015-12-11 00:00:00Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
47/2015/TT-BCT2015-12-11 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
30/2015/TT-BGDĐT2015-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/2015/TT-BVHTTDL2015-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79/2015/TT-BGTVT2015-12-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC2015-12-10 00:00:00Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
42/2015/QĐ-UBND2015-12-10 00:00:00Ban hành Quy định về đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
23/2015/NQ-HĐND2015-12-09 00:00:00Phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV2015-12-08 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV2015-12-08 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV2015-12-08 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV2015-12-08 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
36/2015/QĐ-UBND2015-12-07 00:00:00Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" và xuất bản sách "Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội"
35/2015/QĐ-UBND2015-12-03 00:00:00Về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
76/2015/TT-BGTVT2015-12-01 00:00:00Quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
33/2015/QĐ-UBND2015-11-30 00:00:00Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách cấp tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre
25/2015/QĐ-UBND2015-11-30 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương
19/2015/TT-BKHĐT2015-11-27 00:00:00Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
64/2015/QĐ-UBND2015-11-25 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
104/2015/QH132015-11-25 00:00:00Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
58/2015/QĐ-UBND2015-11-23 00:00:00Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT2015-11-23 00:00:00Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
41/2015/QĐ-UBND2015-11-23 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
58/2015/QĐ-TTg2015-11-17 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
07/2015/TTLT-BXD-BNV2015-11-16 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
48/2015/TT-BTNMT2015-11-12 00:00:00Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
73/2015/TT-BGTVT2015-11-11 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015
22/2015/TT-BKHCN2015-11-11 00:00:00Về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
72/2015/TT-BGTVT2015-11-09 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu
66/2015/TT-BGTVT2015-11-06 00:00:00Ban hành Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
64/2015/TT-BGTVT2015-11-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
47/2015/TT-BTNMT2015-11-05 00:00:00Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
33/2015/TT-BTTTT2015-11-05 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz"
32/2015/TT-BTTTT2015-11-05 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz"
121/2015/TT-BQP2015-11-03 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội
46/2015/TT-BTNMT2015-10-30 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
36/2015/TT-BYT2015-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
52/2015/QĐ-UBND2015-10-28 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
36/2015/TT-BCT2015-10-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
33/2015/TT-BCT2015-10-27 00:00:00Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
11/2015/TT-BKHĐT2015-10-27 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
48/2015/QĐ-UBND2015-10-23 00:00:00Về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân
40/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20 00:00:00Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
30/2015/TT-BTTTT2015-10-20 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"
29/2015/TT-BTTTT2015-10-20 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz"
32/2015/TT-BYT2015-10-16 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
35/2015/TT-BNNPTNT2015-10-14 00:00:00Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
31/2015/TT-BYT2015-10-14 00:00:00Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần
25/2015/QĐ-UBND2015-10-12 00:00:00V/v ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai
32/2015/TT-BCT2015-10-08 00:00:00Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
01/2015/TT-CA2015-10-08 00:00:00Quy định về Quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản
28/2015/TTLT-BYT-BNV2015-10-07 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
27/2015/TTLT-BYT-BNV2015-10-07 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
26/2015/TTLT-BYT-BNV2015-10-07 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
32/2015/TT-BNNPTNT2015-10-06 00:00:00Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
27/2015/QĐ-UBND2015-09-29 00:00:00Ban hành Quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13/2015/TT-BTP2015-09-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
26/2015/TT-BTTTT2015-09-28 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz"
54/2015/TT-BGTVT2015-09-24 00:00:00Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam
53/2015/TT-BGTVT2015-09-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
52/2015/TT-BGTVT2015-09-24 00:00:00Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải
27/2015/QĐ-UBND2015-09-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
149/2015/TT-BTC2015-09-23 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
49/2015/TT-BGTVT2015-09-22 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
48/2015/TT-BGTVT2015-09-22 00:00:00Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
21/2015/QĐ-UBND2015-09-22 00:00:00Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27/2015/QĐ-UBND2015-09-21 00:00:00Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
47/2015/QĐ-UBND2015-09-18 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV2015-09-16 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-09-16 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-09-16 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-09-14 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
12/2015/QĐ-UBND2015-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
30/2015/TT-BNNPTNT2015-09-08 00:00:00Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật
46/2015/TT-BGTVT2015-09-07 00:00:00Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
28/2015/QĐ-UBND2015-09-03 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29/2015/TT-BCT2015-08-31 00:00:00Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
26/2015/QĐ-UBND2015-08-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An
24/2015/QĐ-UBND2015-08-21 00:00:00Quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23/2015/TT-BYT2015-08-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
40/2015/TT-BTNMT2015-08-17 00:00:00Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
120/2015/TT-BTC2015-08-14 00:00:00Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
57/2015/QĐ-UBND2015-08-12 00:00:00Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Mác mác Đơn Dương"
37/2015/QĐ-UBND2015-08-12 00:00:00Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
56/2015/QĐ-UBND2015-08-04 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai"
40/2015/TT-BGTVT2015-07-31 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt
24/2015/TT-BCT2015-07-31 00:00:00Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
38/2015/TT-BGTVT2015-07-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
24/2015/QĐ-UBND2015-07-30 00:00:00Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt Quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
112/2015/TTLT-BTC-BKHCN2015-07-29 00:00:00Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
37/2015/TT-BGTVT2015-07-28 00:00:00Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
111/2015/TT-BTC2015-07-28 00:00:00Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
54/2015/QĐ-UBND2015-07-27 00:00:00Về việc Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22/2015/QĐ-UBND2015-07-27 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
33/2015/TT-BGTVT2015-07-24 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
27/2015/TT-BLĐTBXH2015-07-24 00:00:00Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
10/2015/QĐ-UBND2015-07-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ
01/2015/TT-UBDT2015-07-23 00:00:00Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
20/2015/TT-BTTTT2015-07-21 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng"
19/2015/TT-BTTTT2015-07-21 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút"
33/2015/TT-BCA2015-07-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
12/2015/TT-BKHCN2015-07-20 00:00:00Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
31/2015/TT-BGTVT2015-07-17 00:00:00Quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị
19/2015/TT-BYT2015-07-15 00:00:00Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
08/2015/NQ-HĐND2015-07-15 00:00:00Về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định
23/2015/TT-BCT2015-07-13 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao
51/2015/QĐ-UBND2015-07-10 00:00:00Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
39/2015/TT-BTNMT2015-07-09 00:00:00Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA2015-07-09 00:00:00Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy
04/2015/TT-TTCP2015-07-09 00:00:00Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
29/2015/TT-BGTVT2015-07-06 00:00:00Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế
37/2015/TT-BTNMT2015-06-30 00:00:00Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
14/2015/QĐ-UBND2015-06-26 00:00:00Ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân
24/2015/TT-BNNPTNT2015-06-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/2015/TT-BGTVT2015-06-23 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
26/2015/TT-BGTVT2015-06-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
19/2015/TT-BCT2015-06-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1
17/2015/TT-BCT2015-06-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương
16/2015/TT-BCT2015-06-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước
15/2015/TT-BCT2015-06-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ
14/2015/TT-BCT2015-06-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện
21/2015/QĐ-UBND2015-06-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/2015/TT-BKHCN2015-06-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
04/2015/TT-BVHTTDL2015-06-19 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
22/2015/QĐ-UBND2015-06-17 00:00:00Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20/2015/QĐ-UBND2015-06-17 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
24/2015/TT-BGTVT2015-06-16 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật
05/2015/TT-BKHĐT2015-06-16 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
23/2015/TT-BGTVT2015-06-15 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK
14/2015/TT-BTTTT2015-06-15 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz"
12/2015/TT-BCT2015-06-12 00:00:00Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
22/2015/TT-BGTVT2015-06-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
13/2015/TT-BTTTT2015-06-08 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
45/2015/QĐ-UBND2015-06-05 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21/2015/TT-BGTVT2015-06-05 00:00:00Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt
20/2015/TT-BNNPTNT2015-06-01 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá"
10/2015/TT-BCT2015-05-29 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
43/2015/TT-BQP2015-05-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV2015-05-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
14/2015/QĐ-UBND2015-05-27 00:00:00Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/2015/TTLT-BYT-BNV2015-05-27 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
10/2015/TTLT-BYT-BNV2015-05-27 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
09/2015/TT-BYT2015-05-25 00:00:00Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
03/2015/TT-TTCP2015-05-20 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
06/2015/QĐ-UBND2015-05-19 00:00:00Về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV2015-05-19 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
75/2015/TT-BTC2015-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
42/2015/QĐ-UBND2015-05-18 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
41/2015/QĐ-UBND2015-05-18 00:00:00Về việc ban hành Quy trình về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14/2015/QĐ-UBND2015-05-18 00:00:00Ban hành Quy định về thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18/2015/TT-BGTVT2015-05-14 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
09/2015/TT-BGDĐT2015-05-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
73/2015/TTLT-BTC-TTCP2015-05-12 00:00:00Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước
69/2015/TT-BTC2015-05-08 00:00:00Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo
68/2015/TT-BTC2015-05-08 00:00:00Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan
66/2015/TT-BTC2015-05-08 00:00:00Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác
65/2015/TT-BTC2015-05-08 00:00:00Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét
64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP2015-05-08 00:00:00Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
04/2015/QĐ-UBND2015-05-08 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG2015-05-06 00:00:00Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
03/2015/TT-BKHĐT2015-05-06 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
41/2015/NĐ-CP2015-05-05 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
38/2015/QĐ-UBND2015-05-04 00:00:00Về việc Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
36/2015/QĐ-UBND2015-04-27 00:00:00Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
19/2015/TT-BNNPTNT2015-04-27 00:00:00Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
57/2015/TT-BTC2015-04-24 00:00:00Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
09/2015/TT-BTTTT2015-04-24 00:00:00Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
08/2015/TT-BGDĐT2015-04-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/2015/TT-BGTVT2015-04-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt
11/2015/TT-BGTVT2015-04-20 00:00:00Quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
07/2015/TT-BGDĐT2015-04-16 00:00:00Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
02/2015/TT-BKHĐT2015-04-16 00:00:00Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
20/2015/QĐ-UBND2015-04-15 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17/2015/QĐ-UBND2015-04-15 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10/2015/TT-BGTVT2015-04-15 00:00:00Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
04/2015/TT-BTP2015-04-15 00:00:00Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
01/2015/TTLT-BNV-BTC2015-04-14 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
19/2015/QĐ-UBND2015-04-13 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu
15/2015/QĐ-UBND2015-04-07 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17/2015/TT-BTNMT2015-04-06 00:00:00Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản
07/2015/QĐ-UBND2015-04-03 00:00:00Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/2015/TT-BXD2015-04-03 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
06/2015/TT-BGTVT2015-04-02 00:00:00Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ
06/2015/TT-BYT2015-03-31 00:00:00Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế
14/2015/TT-BLĐTBXH2015-03-30 00:00:00Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
05/2015/TT-BGTVT2015-03-30 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị
01/2015/TT-BVHTTDL2015-03-30 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế
41/2015/TT-BTC2015-03-27 00:00:00Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
09/2015/QĐ-TTg2015-03-25 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
09/2015/TT-BTNMT2015-03-23 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
06/2015/TT-BTTTT2015-03-23 00:00:00Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
04/2015/TT-BGTVT2015-03-23 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa
04/2015/TT-BYT2015-03-17 00:00:00Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
16/2015/QĐ-UBND2015-03-16 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
02/2015/TT-TTCP2015-03-16 00:00:00Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
01/2015/TTLT-TTCP-BNV2015-03-16 00:00:00Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
17/2015/QĐ-UBND2015-03-11 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Diệp hạ châu Cát Tiên"
04/2015/TT-BKHCN2015-03-11 00:00:00Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
27/2015/NĐ-CP2015-03-10 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
03/2015/TT-BNV2015-03-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
08/2015/QĐ-TTg2015-03-09 00:00:00Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
03/2015/TT-BTTTT2015-03-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
02/2015/TT-BNV2015-03-06 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
08/2015/TT-BNNPTNT2015-03-02 00:00:00Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu
02/2015/TT-BTTTT2015-02-27 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"
02/2015/TT-BGTVT2015-02-25 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
05/2015/TT-BTNMT2015-02-24 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
07/2015/TT-BNNPTNT2015-02-14 00:00:00Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2015/TT-BTTTT2015-02-13 00:00:00Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2015/QĐ-UBND2015-02-03 00:00:00Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2015/TT-BTNMT2015-01-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
01/2015/QĐ-UBND2015-01-22 00:00:00Về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
01/2015/TT-BGDĐT2015-01-15 00:00:00Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
04/2015/NĐ-CP2015-01-09 00:00:00Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
90/2014/TT-BGTVT2014-12-31 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
29/2014/TT-BTTTT2014-12-31 00:00:00Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện
123/2014/NĐ-CP2014-12-25 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
91/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
75/2014/TT-BGTVT2014-12-19 00:00:00Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
74/2014/TT-BGTVT2014-12-19 00:00:00Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
21/2014/TT-BVHTTDL2014-12-12 00:00:00Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
193/2014/TT-BTC2014-12-12 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
05/2014/TT-UBDT2014-12-10 00:00:00Quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
80/2014/QĐ-UBND2014-11-20 00:00:00Ban hành Quy định phối hợp quản lý tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
81/2014/QĐ-UBND2014-11-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình
79/2014/QĐ-UBND2014-11-19 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
43/2014/TT-BCT2014-11-19 00:00:00Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
78/2014/QĐ-UBND2014-11-18 00:00:00Ban hành Quy chế xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
80/2014/QĐ-UBND2014-11-14 00:00:00Ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội
40/2014/TT-BNNPTNT2014-11-13 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
77/2014/QĐ-UBND2014-11-12 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
30/2014/QĐ-UBND2014-11-12 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem
102/2014/NĐ-CP2014-11-10 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
38/2014/QĐ-UBND2014-11-07 00:00:00Ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
31/2014/TT-BKHCN2014-11-06 00:00:00Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
79/2014/QĐ-UBND2014-11-04 00:00:00Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội
36/2014/QĐ-UBND2014-11-04 00:00:00Ban hành Quy định xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
73/2014/QĐ-UBND2014-10-28 00:00:00Về việc Quy định Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37/2014/QĐ-UBND2014-10-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
71/2014/QĐ-UBND2014-10-23 00:00:00Ban hành Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh
55/2014/QĐ-UBND2014-10-23 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
48/2014/QĐ-UBND2014-10-23 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
39/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
31/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
06/2014/TT-BKHĐT2014-10-14 00:00:00Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
68/2014/QĐ-UBND2014-10-13 00:00:00Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
77/2014/QĐ-UBND2014-10-10 00:00:00Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
26/2014/TT-BKHCN2014-10-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH2014-10-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
76/2014/QĐ-UBND2014-10-08 00:00:00Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội
48/2014/QĐ-UBND2014-10-07 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13/2014/QĐ-UBND2014-10-07 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
56/2014/QĐ-TTg2014-10-06 00:00:00Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
46/2014/TT-BGTVT2014-10-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa
13/2014/TT-BTTTT2014-10-06 00:00:00Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
131/2014/TT-BQP2014-10-04 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội
45/2014/TT-BGTVT2014-10-03 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
09/2014/TT-BNV2014-10-01 00:00:00Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
35/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm - tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
32/2014/TT-BYT2014-09-30 00:00:00Ban hành Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã
90/2014/NĐ-CP2014-09-29 00:00:00Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
89/2014/NĐ-CP2014-09-29 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
28/2014/QĐ-UBND2014-09-29 00:00:00V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
46/2014/QĐ-UBND2014-09-26 00:00:00Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu thông, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17/2014/QĐ-UBND2014-09-26 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
23/2014/QĐ-UBND2014-09-25 00:00:00Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
56/2014/TT-BTNMT2014-09-24 00:00:00Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
43/2014/TTLT-BGTVT-BCT2014-09-24 00:00:00Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống
48/2014/QĐ-UBND2014-09-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
04/2014/TT-TTCP2014-09-18 00:00:00Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
46/2014/QĐ-UBND2014-09-17 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52/2014/QĐ-TTg2014-09-16 00:00:00Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
62/2014/QĐ-UBND2014-09-15 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
42/2014/TT-BGTVT2014-09-15 00:00:00Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ
41/2014/TT-BGTVT2014-09-15 00:00:00Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải"
40/2014/TT-BGTVT2014-09-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện
20/2014/QĐ-UBND2014-09-15 00:00:00Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ,xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
85/2014/NĐ-CP2014-09-10 00:00:00Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
41/2014/QĐ-UBND2014-09-08 00:00:00Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
60/2014/QĐ-UBND2014-09-05 00:00:00Ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/2014/QĐ-UBND2014-09-05 00:00:00V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
48/2014/QĐ-UBND2014-09-04 00:00:00Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
47/2014/QĐ-UBND2014-09-04 00:00:00Về việc quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
10/2014/QĐ-UBND2014-09-04 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
37/2014/TT-BGTVT2014-09-03 00:00:00Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị
34/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13/2014/TT-BXD2014-08-29 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý - hóa xi măng
46/2014/QĐ-UBND2014-08-28 00:00:00V/v ủy quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
42/2014/QĐ-UBND2014-08-28 00:00:00Ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
26/2014/TT-BNNPTNT2014-08-25 00:00:00Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
25/2014/TT-BNNPTNT2014-08-25 00:00:00Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
12/2014/QĐ-UBND2014-08-25 00:00:00Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
12/2014/TT-BXD2014-08-25 00:00:00Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
56/2014/QĐ-UBND2014-08-21 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
55/2014/QĐ-UBND2014-08-21 00:00:00Ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
54/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11/2014/QĐ-UBND2014-08-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53/2014/QĐ-UBND2014-08-18 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
36/2014/QĐ-UBND2014-08-14 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
33/2014/QĐ-UBND2014-08-14 00:00:00Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội
29/2014/TT-BYT2014-08-14 00:00:00Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
28/2014/TT-BYT2014-08-14 00:00:00Quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế
27/2014/TT-BYT2014-08-14 00:00:00Quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã
17/2014/TT-BTP2014-08-13 00:00:00Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
34/2014/TT-BGTVT2014-08-11 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay"
06/2014/TT-BNV2014-08-09 00:00:00Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
32/2014/TT-BGTVT2014-08-08 00:00:00Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
31/2014/TT-BGTVT2014-08-05 00:00:00Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
26/2014/QĐ-UBND2014-08-05 00:00:00V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC2014-08-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
02/2014/TT-UBDT2014-08-01 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
30/2014/TT-BGTVT2014-07-31 00:00:00Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
78/2014/NĐ-CP2014-07-30 00:00:00Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
29/2014/QĐ-UBND2014-07-30 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2014/QĐ-UBND2014-07-30 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau
21/2014/QĐ-UBND2014-07-29 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp và điều kiện bảo đảm trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12/2014/QĐ-UBND2014-07-29 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
39/2014/QĐ-UBND2014-07-24 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
38/2014/QĐ-UBND2014-07-23 00:00:00Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
37/2014/QĐ-UBND2014-07-23 00:00:00Ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
26/2014/TTLT-BYT-BCA2014-07-23 00:00:00Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
36/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
22/2014/QĐ-UBND2014-07-21 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam
21/2014/TT-BKHCN2014-07-15 00:00:00Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
31/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
26/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk
24/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
23/2014/QĐ-UBND2014-07-14 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/2014/NQ-HĐND2014-07-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
27/2014/QĐ-UBND2014-07-08 00:00:00Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18/2014/QĐ-UBND2014-07-04 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
29/2014/QĐ-UBND2014-07-03 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
20/2014/QĐ-UBND2014-06-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/2014/QĐ-UBND2014-06-26 00:00:00Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình của cơ quan nhà nước
22/2014/QĐ-UBND2014-06-25 00:00:00Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
24/2014/QĐ-UBND2014-06-24 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
27/2014/QĐ-UBND2014-06-18 00:00:00Ban hành Quy chế Quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17/2014/QĐ-UBND2014-06-18 00:00:00V/v ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1272/2014/QĐ-UBND2014-06-17 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
07/2014/QĐ-UBND2014-06-17 00:00:00Về việc ban hành quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32/2014/QĐ-UBND2014-06-13 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/2014/QĐ-UBND2014-06-09 00:00:00Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện
15/2014/QĐ-UBND2014-06-06 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn xét, công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1726/2014/QĐ-UBND2014-06-04 00:00:00Về việc Ban hành Quy chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15/2014/QĐ-UBND2014-06-04 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13/2014/QĐ-UBND2014-06-04 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
06/2014/TT-BVHTTDL2014-06-04 00:00:00Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
27/2014/QĐ-UBND2014-06-03 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26/2014/QĐ-UBND2014-06-03 00:00:00V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
06/2014/QĐ-UBND2014-06-03 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
18/2014/TT-BYT2014-06-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
71/2014/TTLT-BTC-BNV2014-05-30 00:00:00Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
24/2014/QĐ-UBND2014-05-30 00:00:00Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20/2014/TT-BGTVT2014-05-30 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
19/2014/QĐ-UBND2014-05-30 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
08/2014/QĐ-UBND2014-05-29 00:00:00Về việc ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
26/2014/QĐ-UBND2014-05-28 00:00:00Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Arabica Lang Biang"
17/2014/TT-BGTVT2014-05-27 00:00:00Quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
17/2014/QĐ-UBND2014-05-26 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi
03/2014/TT-BKHĐT2014-05-26 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
25/2014/QĐ-UBND2014-05-23 00:00:00Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
12/2014/QĐ-UBND2014-05-22 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre
18/2014/QĐ-UBND2014-05-21 00:00:00Về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
23/2014/QĐ-UBND2014-05-20 00:00:00Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị
22/2014/QĐ-UBND2014-05-19 00:00:00Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13/2014/TT-BCT2014-05-14 00:00:00Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường
10/2014/QĐ-UBND2014-05-14 00:00:00Ban hành Quy chế Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
20/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Ban hành Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế
18/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
29/2014/QĐ-UBND2014-05-08 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2014/TT-BTTTT2014-05-08 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
10/2014/QĐ-UBND2014-05-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
11/2014/TT-BGTVT2014-04-29 00:00:00Hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
02/2014/TT-TTCP2014-04-29 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
53/2014/TT-BTC2014-04-24 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia
19/2014/TT-BTNMT2014-04-23 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
10/2014/TT-BGTVT2014-04-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-GTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
01/2014/TT-TTCP2014-04-23 00:00:00Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
14/2014/QĐ-UBND2014-04-22 00:00:00Ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
09/2014/QĐ-UBND2014-04-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
24/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, các Công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
17/2014/TT-BTNMT2014-04-21 00:00:00Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa
09/2014/TT-BGTVT2014-04-18 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau
46/2014/TT-BTC2014-04-16 00:00:00Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá
1076/2014/QĐ-UBND2014-04-15 00:00:00Về việc điều chỉnh Tiêu chí thu nhập trong công nhận xã, thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
08/2014/TT-BGTVT2014-04-15 00:00:00Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
06/2014/QĐ-UBND2014-04-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh
16/2014/TT-BTNMT2014-04-14 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
23/2014/QĐ-UBND2014-04-11 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm trong báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17/2014/QĐ-UBND2014-04-11 00:00:00Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
07/2014/TT-BGTVT2014-04-11 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
16/2014/QĐ-UBND2014-04-10 00:00:00Ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2014/TT-BTC2014-04-08 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
12/2014/TT-BNNPTNT2014-04-08 00:00:00Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
14/2014/QĐ-UBND2014-04-02 00:00:00Ban hành "Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
02/2014/TT-BNV2014-04-01 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư
700/2014/QĐ-UBND2014-03-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13/2014/QĐ-UBND2014-03-25 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
14/2014/QĐ-UBND2014-03-24 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13/2014/TT-BQP2014-03-24 00:00:00Quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
11/2014/QĐ-UBND2014-03-24 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2014/QĐ-UBND2014-03-24 00:00:00V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/2014/TT-BTTTT2014-03-19 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
717/2014/QĐ-UBND2014-03-17 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
03/2014/QĐ-UBND2014-03-17 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/2014/QĐ-UBND2014-03-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
09/2014/QĐ-UBND2014-03-11 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
03/2014/TT-BGTVT2014-03-10 00:00:00Quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng
02/2014/TT-BTTTT2014-03-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
13/2014/QĐ-UBND2014-03-06 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc
07/2014/TT-BLĐTBXH2014-03-06 00:00:00Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
06/2014/TT-BLĐTBXH2014-03-06 00:00:00Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
05/2014/TT-BLĐTBXH2014-03-06 00:00:00Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
19/2014/QĐ-TTg2014-03-05 00:00:00Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
11/2014/QĐ-UBND2014-03-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
11/2014/QĐ-UBND2014-03-04 00:00:00Ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị
07/2014/QĐ-UBND2014-02-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2014/TT-BGDĐT2014-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2014/TT-BTP2014-02-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
05/2014/QĐ-UBND2014-02-26 00:00:00Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
04/2014/TT-NHNN2014-02-26 00:00:00Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
07/2014/TT-BYT2014-02-25 00:00:00Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
03/2014/TT-BGDĐT2014-02-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
27/2014/TT-BTC2014-02-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia
02/2014/QĐ-UBND2014-02-20 00:00:00Về việc quy định các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
23/2014/TT-BTC2014-02-17 00:00:00Quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan
15/2014/QĐ-TTg2014-02-17 00:00:00Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành
11/2014/TT-BTNMT2014-02-17 00:00:00Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
10/2014/TT-BTNMT2014-02-17 00:00:00Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
09/2014/TT-BTNMT2014-02-17 00:00:00Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT2014-02-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu
07/2014/TT-BCT2014-02-14 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường
06/2014/TT-BYT2014-02-14 00:00:00Ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế
08/2014/QĐ-UBND2014-02-11 00:00:00Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/2014/QĐ-UBND2014-02-10 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2014/TT-BGDĐT2014-02-08 00:00:00Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
06/2014/QĐ-UBND2014-02-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội
03/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
07/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà
01/2014/TT-BGTVT2014-01-24 00:00:00Quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước
03/2014/QĐ-UBND2014-01-23 00:00:00Ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam
02/2014/QĐ-UBND2014-01-23 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
02/2014/TT-BTNMT2014-01-22 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
08/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
03/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai
01/2014/TT-BXD2014-01-16 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
03/2014/QĐ-TTg2014-01-14 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
01/2014/TT-BTNMT2014-01-14 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
01/2014/QĐ-UBND2014-01-13 00:00:00Ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
02/2014/NĐ-CP2014-01-10 00:00:00Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
01/2014/TT-BNV2014-01-10 00:00:00Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
02/2014/TT-NHNN2014-01-07 00:00:00Quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
01/2014/QĐ-UBND2014-01-06 00:00:00Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
01/2014/TT-BTP2014-01-03 00:00:00Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
03/2014/TT-BTC2014-01-02 00:00:00Hướng dẫn về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
68/2013/TT-BGTVT2013-12-31 00:00:00Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
67/2013/TT-BGTVT2013-12-31 00:00:00Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
63/2013/TT-BGTVT2013-12-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ
61/2013/TT-BGTVT2013-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
56/2013/TT-BTNMT2013-12-31 00:00:00Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu
55/2013/QĐ-UBND2013-12-31 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/2013/TT-BGDĐT2013-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
38/2013/TT-NHNN2013-12-31 00:00:00Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/2013/TT-BTTTT2013-12-31 00:00:00Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
214/2013/TTLT-BTC-BCA2013-12-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
70/2013/QĐ-UBND2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm
59/2013/TT-BGTVT2013-12-30 00:00:00Quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
53/2013/TT-BTNMT2013-12-30 00:00:00Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
42/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
41/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi
40/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
39/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
38/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
37/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện
36/2013/TT-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
221/2013/NĐ-CP2013-12-30 00:00:00Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
17/2013/TT-BVHTTDL2013-12-30 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
56/2013/TT-BGTVT2013-12-27 00:00:00Quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách
53/2013/QĐ-UBND2013-12-27 00:00:00Về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52/2013/TT-BTNMT2013-12-27 00:00:00Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hai, chất lây nhiễm
50/2013/TT-BTNMT2013-12-27 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
36/2013/TT-BCT2013-12-27 00:00:00Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
52/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49/2013/TT-BTNMT2013-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
35/2013/TT-BCT2013-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
22/2013/QĐ-UBND2013-12-25 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
61/2013/QĐ-UBND2013-12-23 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
223/2013/TT-BQP2013-12-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2014
65/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
49/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
58/2013/QĐ-UBND2013-12-18 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
57/2013/QĐ-UBND2013-12-17 00:00:00Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội
28/2013/QĐ-UBND2013-12-17 00:00:00Quy định thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
54/2013/TT-BGTVT2013-12-16 00:00:00Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
31/2013/TT-NHNN2013-12-13 00:00:00Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
215/2013/TT-BQP2013-12-13 00:00:00Về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội
52/2013/TT-BGTVT2013-12-12 00:00:00Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
52/2013/TT-BNNPTNT2013-12-11 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
51/2013/TT-BGTVT2013-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
61/2013/QĐ-UBND2013-12-09 00:00:00Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An
30/2013/TT-NHNN2013-12-09 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
55/2013/QĐ-UBND2013-12-06 00:00:00Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện
50/2013/TT-BGTVT2013-12-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
49/2013/TT-BGTVT2013-12-06 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
48/2013/TT-BGTVT2013-12-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
28/2013/TT-NHNN2013-12-05 00:00:00Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng
26/2013/TT-NHNN2013-12-05 00:00:00Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4296/2013/QĐ-UBND2013-12-04 00:00:00Ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
184/2013/TT-BTC2013-12-04 00:00:00Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
32/2013/QĐ-UBND2013-12-02 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26/2013/QĐ-UBND2013-12-02 00:00:00Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu
19/2013/TT-BTTTT2013-12-02 00:00:00Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng
177/2013/TT-BTC2013-11-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
51/2013/QĐ-UBND2013-11-26 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
46/2013/TT-BGTVT2013-11-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
42/2013/QH132013-11-25 00:00:00Luật tiếp công dân
51/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
196/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
31/2013/QĐ-UBND2013-11-20 00:00:00V/v Ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị
171/2013/TT-BTC2013-11-20 00:00:00Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ
08/2013/TT-BVHTTDL2013-11-20 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành
50/2013/QĐ-UBND2013-11-19 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2013/QĐ-UBND2013-11-18 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
44/2013/TT-BGTVT2013-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam
163/2013/TTLT-BTC-BNV2013-11-15 00:00:00Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
43/2013/TT-BGTVT2013-11-14 00:00:00Quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam
160/2013/TT-BTC2013-11-14 00:00:00Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
170/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
48/2013/TT-BNNPTNT2013-11-12 00:00:00Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
164/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
45/2013/QĐ-UBND2013-11-11 00:00:00Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
47/2013/QĐ-UBND2013-11-08 00:00:00Ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41/2013/TT-BGTVT2013-11-05 00:00:00Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
34/2013/QĐ-UBND2013-11-04 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
40/2013/TT-BGTVT2013-11-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
39/2013/TT-BGTVT2013-11-01 00:00:00Ban hành Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
39/2013/QĐ-UBND2013-10-31 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang
35/2013/TT-BYT2013-10-30 00:00:00Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
34/2013/TT-BTNMT2013-10-30 00:00:00Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
27/2013/QĐ-UBND2013-10-29 00:00:00Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
145/2013/NĐ-CP2013-10-29 00:00:00Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
54/2013/QĐ-UBND2013-10-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
44/2013/QĐ-UBND2013-10-25 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
33/2013/TT-BTNMT2013-10-25 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
38/2013/TT-BGTVT2013-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
44/2013/TT-BNNPTNT2013-10-23 00:00:00Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh
43/2013/TT-BNNPTNT2013-10-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/2013/TT-BCT2013-10-21 00:00:00Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
49/2013/QĐ-UBND2013-10-18 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA2013-10-18 00:00:00Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
3655/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
32/2013/TT-BYT2013-10-17 00:00:00Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV
32/2013/QĐ-UBND2013-10-17 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định
43/2013/QĐ-UBND2013-10-15 00:00:00Về việc quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22/2013/TT-BLĐTBXH2013-10-15 00:00:00Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
18/2013/TT-BTTTT2013-10-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
140/2013/TT-BTC2013-10-14 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
122/2013/NĐ-CP2013-10-11 00:00:00Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
17/2013/QĐ-UBND2013-10-10 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
39/2013/QĐ-UBND2013-10-08 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
53/2013/QĐ-UBND2013-10-07 00:00:00Về việc sửa đổi Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
31/2013/QĐ-UBND2013-10-07 00:00:00Bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
117/2013/NĐ-CP2013-10-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
41/2013/TT-BNNPTNT2013-10-04 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
28/2013/TT-BGTVT2013-10-01 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải
111/2013/NĐ-CP2013-09-30 00:00:00Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
47/2013/QĐ-UBND2013-09-27 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
27/2013/QĐ-UBND2013-09-25 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27/2013/TT-BGTVT2013-09-24 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2555/2013/QĐ-UBND2013-09-24 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13/2013/TT-BTP2013-09-13 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
21/2013/TT-BKHCN2013-09-12 00:00:00Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân
44/2013/QĐ-UBND2013-09-05 00:00:00Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
40/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/2013/TT-BGTVT2013-08-29 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
23/2013/TT-BGTVT2013-08-26 00:00:00Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
1572/2013/QĐ-UBND2013-08-19 00:00:00Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng
20/2013/TT-BGTVT2013-08-16 00:00:00Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
13/2013/TT-BXD2013-08-15 00:00:00Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
25/2013/QĐ-UBND2013-08-09 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre
33/2013/QĐ-UBND2013-08-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
32/2013/QĐ-UBND2013-08-08 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
21/2013/TT-BYT2013-08-08 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện
34/2013/QĐ-UBND2013-08-07 00:00:00Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
12/2013/TT-BTP2013-08-07 00:00:00Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
19/2013/TT-BGTVT2013-08-06 00:00:00Quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển
25/2013/QĐ-UBND2013-08-05 00:00:00Về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
17/2013/TT-BTTTT2013-08-02 00:00:00Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
37/2013/QĐ-UBND2013-08-01 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/2013/TT-BTNMT2013-08-01 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang
20/2013/TT-BTNMT2013-08-01 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ
34/2013/QĐ-UBND2013-07-26 00:00:00Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15/2013/TT-BGTVT2013-07-26 00:00:00Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
45/2013/QĐ-TTg2013-07-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền
20/2013/QĐ-UBND2013-07-25 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18/2013/TT-NHNN2013-07-22 00:00:00Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
82/2013/NĐ-CP2013-07-19 00:00:00Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
06/2013/TT-BNV2013-07-17 00:00:00Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
16/2013/TT-BTTTT2013-07-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
13/2013/TT-BCT2013-07-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT2013-07-09 00:00:00Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
13/2013/TT-BGTVT2013-07-04 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu
15/2013/TT-BTTTT2013-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
29/2013/QĐ-UBND2013-06-28 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
85/2013/TT-BTC2013-06-26 00:00:00Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiểu ngành thuế
34/2013/TT-BNNPTNT2013-06-24 00:00:00Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
33/2013/TT-BNNPTNT2013-06-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
14/2013/TT-BTTTT2013-06-21 00:00:00Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
11/2013/TT-BCT2013-06-18 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
32/2013/TT-BNNPTNT2013-06-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
07/2013/QĐ-UBND2013-06-11 00:00:00V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
20/2013/QĐ-UBND2013-06-06 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2013/TT-BTNMT2013-06-05 00:00:00Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản
15/2013/QĐ-UBND2013-05-30 00:00:00Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
08/2013/QĐ-UBND2013-05-22 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn "Chính quyền trong sạch vững mạnh" đối với xã, phường, thị trấn
16/2013/QĐ-UBND2013-05-17 00:00:00Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
64/2013/TT-BTC2013-05-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
12/2013/QĐ-UBND2013-05-09 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/2013/QĐ-UBND2013-05-08 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông" trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
20/2013/QĐ-UBND2013-05-07 00:00:00Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỹ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
09/2013/TT-BGTVT2013-05-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe
08/2013/TT-BGTVT2013-05-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT
54/2013/TT-BTC2013-05-04 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
13/2013/QĐ-UBND2013-05-02 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
05/2013/TT-BGTVT2013-05-02 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013
12/2013/QĐ-UBND2013-04-26 00:00:00Ban hành Quy chế cấp Thẻ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương
05/2013/TT-BXD2013-04-24 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng
05/2013/QĐ-UBND2013-04-23 00:00:00Về việc ban hành Quy đinh về tổ chức và hoạt động của thôn
33/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí
17/2013/QĐ-UBND2013-04-22 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
07/2013/TT-BCT2013-04-22 00:00:00Quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
06/2013/QĐ-UBND2013-04-18 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
18/2013/QĐ-UBND2013-04-17 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
01/2013/TTLT-BNV-BQP2013-04-10 00:00:00Hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
14/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
11/2013/QĐ-UBND2013-04-05 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2013/TT-BXD2013-04-02 00:00:00Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
04/2013/TT-BGTVT2013-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
11/2013/TT-BKHCN2013-03-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
10/2013/TT-BKHCN2013-03-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
03/2013/QĐ-UBND2013-03-29 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
08/2013/QĐ-UBND2013-03-27 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
16/2013/QĐ-UBND2013-03-25 00:00:00Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16/2013/QĐ-UBND2013-03-20 00:00:00Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/2013/TT-BNNPTNT2013-03-20 00:00:00Quy định về Đăng kiểm viên tàu cá
09/2013/TT-BKHCN2013-03-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
01/2013/TT-TTCP2013-03-12 00:00:00Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
04/2013/QĐ-UBND2013-03-11 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương trên Internet
07/2013/TT-BYT2013-03-08 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
06/2013/TT-BCT2013-03-08 00:00:00Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
05/2013/TT-NHNN2013-03-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
06/2013/TT-BTTTT2013-03-07 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
05/2013/TT-BTTTT2013-03-05 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
01/2013/TT-UBDT2013-03-01 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP2013-02-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
19/2013/TT-BTC2013-02-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
05/2013/QĐ-UBND2013-02-08 00:00:00Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã
12/2013/TT-BNNPTNT2013-02-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kho chứa thóc và Cơ sở xay, xát thóc gạo
06/2013/TT-BTP2013-02-06 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
03/2013/QĐ-UBND2013-02-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/2013/QĐ-UBND2013-02-04 00:00:00Điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013
09/2013/QĐ-UBND2013-02-04 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện: Bình Sơn và Sơn Tịnh về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất
02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC2013-02-04 00:00:00Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật
03/2013/TT-BTP2013-01-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
04/2013/TT-BKHCN2013-01-30 00:00:00Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
03/2013/TT-BKHCN2013-01-30 00:00:00Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
07/2013/QĐ-UBND2013-01-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bão bỏ một số nội dung của Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh
03/2013/TT-BTTTT2013-01-22 00:00:00Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
04/2013/QĐ-UBND2013-01-18 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký, quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
01/2013/QĐ-UBND2013-01-16 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý
01/2013/TT-BTTTT2013-01-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
02/2013/QĐ-UBND2013-01-09 00:00:00Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
01/2013/TT-BGTVT2013-01-08 00:00:00Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
01/2013/TT-BVHTTDL2013-01-02 00:00:00Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
61/2012/TT-BGDĐT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
60/2012/TT-BGDĐT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
58/2012/TT-BGTVT2012-12-28 00:00:00Ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
50/2012/TT-BCT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rùi ro chấp nhận được trong đánh gia định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện
49/2012/TT-BCT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng
48/2012/TT-BCT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu
24/2012/TT-BTNMT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
16/2012/TT-BNV2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
12/2012/TT-BXD2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
65/2012/TT-BNNPTNT2012-12-26 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
55/2012/TT-BGTVT2012-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển
54/2012/TT-BGTVT2012-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép
15/2012/TT-BNV2012-12-25 00:00:00Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
58/2012/QĐ-TTg2012-12-24 00:00:00Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
52/2012/TT-BGTVT2012-12-21 00:00:00Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy
51/2012/TT-BGTVT2012-12-20 00:00:00Quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không
50/2012/TT-BGTVT2012-12-19 00:00:00Quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam
12/2012/TT-BNV2012-12-18 00:00:00Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/2012/TT-BNV2012-12-17 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
49/2012/TT-BGTVT2012-12-12 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
215/2012/TT-BTC2012-12-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản l‎ý, xử l‎ý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
09/2012/TT-BNV2012-12-10 00:00:00Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
212/2012/TT-BTC2012-12-05 00:00:00Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ
203/2012/TT-BTC2012-11-19 00:00:00Về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
202/2012/TT-BTC2012-11-19 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán
30/2012/TT-NHNN2012-11-07 00:00:00Quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13/2012/TT-BTNMT2012-11-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất
90/2012/NĐ-CP2012-11-05 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
11/2012/TT-BTP2012-10-30 00:00:00Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
06/2012/TT-BNV2012-10-30 00:00:00Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
22/2012/QĐ-UBND2012-10-29 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17/2012/TT-BYT2012-10-24 00:00:00Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC2012-10-22 00:00:00Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
06/2012/TT-BKHĐT2012-10-19 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
39/2012/QĐ-UBND2012-10-16 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT2012-10-10 00:00:00Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
30/2012/TT-BCT2012-10-10 00:00:00Quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường
06/2012/TT-BXD2012-10-10 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
27/2012/QĐ-UBND2012-10-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang
157/2012/TT-BTC2012-09-27 00:00:00Quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu
40/2012/QĐ-UBND2012-09-19 00:00:00Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
54/2012/QĐ-UBND2012-09-18 00:00:00Ban hành quy định việc ghi chép, thống kê, xây dựng hồ sơ, báo cáo về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
37/2012/TTLT-BGTVT-BCA2012-09-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
25/2012/TT-NHNN2012-09-06 00:00:00Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
09/2012/TT-BTP2012-09-01 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự
04/2012/TT-BNV2012-08-31 00:00:00Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
20/2012/QĐ-UBND2012-08-27 00:00:00V/v sửa đổi Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
14/2012/QĐ-UBND2012-08-27 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau
135/2012/TT-BTC2012-08-15 00:00:00Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị
133/2012/TT-BTC2012-08-13 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
132/2012/TT-BTC2012-08-13 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia
131/2012/TT-BTC2012-08-13 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia
129/2012/TT-BTC2012-08-09 00:00:00Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
24/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00Điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính
28/2012/TT-BGTVT2012-07-30 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển"
13/2012/TT-BTTTT2012-07-30 00:00:00Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
21/2012/TT-BCT2012-07-20 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương
11/2012/QĐ-UBND2012-07-13 00:00:00V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam
24/2012/TT-BGTVT2012-06-29 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
55/2012/NĐ-CP2012-06-28 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
03/2012/TT-BNV2012-06-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011  của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu  phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL2012-06-19 00:00:00Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
881/2012/QĐ-UBND2012-06-08 00:00:00Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
24/2012/QĐ-UBND2012-06-08 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng
08/2012/QĐ-UBND2012-06-06 00:00:00Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2012/QĐ-TTg2012-05-31 00:00:00Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn
18/2012/TT-NHNN2012-05-28 00:00:00Sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước
41/2012/NĐ-CP2012-05-08 00:00:00Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
20/2012/TT-BNNPTNT2012-05-07 00:00:00Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
68/2012/TT-BTC2012-04-26 00:00:00Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,  tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
12/2012/TT-BGTVT2012-04-24 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng
01/2012/TT-TTCP2012-04-09 00:00:00Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
26/2012/NĐ-CP2012-04-05 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
09/2013/TT-BYT2012-03-29 00:00:00Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam
09/2012/TT-BGTVT2012-03-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
07/2012/TT-BGTVT2012-03-21 00:00:00Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
11/2012/QĐ-UBND2012-03-09 00:00:00Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2012/QĐ-UBND2012-03-07 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
09/2012/QĐ-UBND2012-03-03 00:00:00Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
4/2011/QĐ-UBND2012-03-01 00:00:00Ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình
12/2012/NĐ-CP2012-03-01 00:00:00Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
02/2012/QĐ-UBND2012-02-29 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
04/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00V/v ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT2012-02-24 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
08/2012/NĐ-CP2012-02-16 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
04/2012/TT- BKHCN2012-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận  tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư  số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
04/2012/QĐ-UBND2012-02-09 00:00:00Về giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2012/QĐ-UBND2012-02-08 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính
07/2012/QĐ-UBND2012-02-06 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
02/2012/QĐ-UBND2012-02-03 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp công dân
04/2012/NĐ-CP2012-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
01/2012/QĐ-UBND2012-01-09 00:00:00Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ
57/2011/QĐ-UBND2011-12-29 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2011/QĐ-UBND2011-12-29 00:00:00Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
63/2011/TT- BGTVT2011-12-22 00:00:00Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL2011-12-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.
64/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Ban hành quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
39/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
34/2011/QĐ-UBND2011-12-12 00:00:00Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
28/2011/QĐ-UBND2011-11-21 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
24/2011/QĐ-UBND2011-11-17 00:00:00V/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
38/2011/QĐ-UBND2011-11-01 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh
32/2011/QĐ-UBND2011-10-28 00:00:00Ban hành Quy định quy trình phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
67/2011/QĐ-UBND2011-10-27 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V (nhiệm kỳ 2011-2016)
38/2011/QĐ-UBND2011-10-20 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
31/2011/QĐ-UBND2011-10-18 00:00:00V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/2011/QĐ-UBND2011-10-18 00:00:00Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
43/2011/QĐ-UBND2011-10-17 00:00:00Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2011/QĐ-UBND2011-10-17 00:00:00Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2011/QĐ-UBND2011-10-17 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
29/2011/QĐ-UBND2011-10-14 00:00:00Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/2011/QĐ-UBND2011-10-14 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
63/2011/QĐ-UBND2011-10-11 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
26/2011/QĐ-UBND2011-10-10 00:00:00Ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
14/2011/QĐ-UBND2011-10-07 00:00:00Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
37/2011/QĐ-UBND2011-10-05 00:00:00Ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An
26/2011/TT- BKHCN2011-10-04 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12/2011/TT-BNV2011-10-01 00:00:00Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
54/2011/QĐ-UBND2011-09-29 00:00:00Về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
16/2011/TT-BTP2011-09-28 00:00:00Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
17/2011/QĐ-UBND2011-09-26 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
15/2011/QĐ-UBND2011-09-22 00:00:00Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hang giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
58/2011/QĐ-UBND2011-09-21 00:00:00Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
29/2011/QĐ-UBND2011-09-21 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
31/2011/QĐ-UBND2011-09-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội
30/2011/QĐ-UBND2011-09-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội
34/2011/QĐ-UBND2011-09-15 00:00:00Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
09/2011/TT-TTCP2011-09-12 00:00:00Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2011/TT-TTCP2011-09-12 00:00:00Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ
43/2011/QĐ-UBND2011-09-09 00:00:00Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
73/2011/NĐ-CP2011-08-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
41/2011/QĐ-UBND2011-08-23 00:00:00Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10/2011/TT-BNV2011-08-04 00:00:00Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
33/2011/QĐ-UBND2011-08-03 00:00:00Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
26/2011/QĐ-UBND2011-07-29 00:00:00Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016
07/2011/QĐ-UBND2011-07-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016
62/2011/NĐ-CP2011-07-26 00:00:00Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
1605/2011/QĐ-UBND2011-07-22 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18/2011/QĐ-UBND2011-07-19 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016
19/2011/TT-BTTTT2011-07-01 00:00:00Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
90/2011/TT-BQP2011-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển
46/2011/TT-BGTVT2011-06-30 00:00:00Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
25/2011/TT-BCT2011-06-30 00:00:00Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương
09/2011/TT-BXD2011-06-28 00:00:00Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
08/2011/TT-BXD2011-06-28 00:00:00Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
13/2011/TT-BTP2011-06-27 00:00:00Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
12/2011/TT-BTP2011-06-27 00:00:00Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
18/2011/TT-BLĐTBXH2011-06-23 00:00:00Hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lý, sử dụngtrang phục, cấp hiệu và biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị thanh tra thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
44/2011/TT-BGTVT2011-06-10 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng không
81/2011/TT-BTC2011-06-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
80/2011/TT-BQP2011-06-01 00:00:00Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
22/2011/TT-BCT2011-05-31 00:00:00Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
16/2011/TT-BTNMT2011-05-20 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
66/2011/TT-BTC2011-05-18 00:00:00Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
12/2011/TT-NHNN2011-05-17 00:00:00Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
63/2011/TT-BTC2011-05-13 00:00:00Quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT2011-05-13 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
61/2011/TT-BTC2011-05-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.
60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA2011-05-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩulưu thông trên thị truờng
19/2011/TT-BCT2011-05-06 00:00:00Quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động  kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường
03/2011/TT-VPCP2011-04-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo
49/2011/TT-BTC2011-04-21 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
27/2011/TT-BNNPTNT2011-04-13 00:00:00Quy định về tiêu chí và thủ tục cấpgiấy chứng nhận kinh tế trang trại
25/2011/TT-BGTVT2011-04-09 00:00:00Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
14/2011/QĐ-UBND2011-04-08 00:00:00Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
06/2011/TT-BKHĐT2011-04-06 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ”
26/2011/TT-BGTVT2011-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
19/2011/TT-BGTVT2011-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
18/2011/TT-BGTVT2011-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyểnhàng nguy hiểm bằng đường hàng không
15/2011/TT-BGTVT2011-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVTngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
12/2011/TT-BGTVT2011-03-30 00:00:00Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
09/2011/TT-BCT2011-03-30 00:00:00Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương
13/2011/TT-BGDĐT2011-03-28 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
10/2011/TT-BGTVT2011-03-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
05/2011/TT-BLĐTBXH2011-03-23 00:00:00Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
06/2011/TT-BCT2011-03-21 00:00:00Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
37/2011/TT-BTC2011-03-16 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
12/2011/TT-BNNPTNT2011-03-15 00:00:00Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
09/2011/TT-BGTVT2011-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
07/2011/TT-BTTTT2011-03-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
10/2011/TT-BYT2011-02-25 00:00:00Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
283/QĐ-TTG2011-02-24 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
07/2011/QĐ-UBND2011-02-17 00:00:00V/v ban hành Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
02/2011/TTLT-VPCP-BNV2011-01-28 00:00:00Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01/2011/TTLT-VPCP-BNV2011-01-26 00:00:00Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01/2011/TT-BNV2011-01-19 00:00:00Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
05/2011/TT-TTCP2011-01-10 00:00:00Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
72/2010/TT-BNNPTNT2010-12-31 00:00:00Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn
14/2010/TT-BVHTTDL2010-12-31 00:00:00Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
25/2010/TT-BKHCN2010-12-29 00:00:00Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
22/2010/TT-BKHCN2010-12-29 00:00:00Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩuthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
37/2010/TT-BLĐTBXH2010-12-22 00:00:00Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
58/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
57/2010/QĐ-UBND2010-12-17 00:00:00Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
43/2010/TT-BYT2010-12-15 00:00:00 Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc
35/2010/TT-BTNMT2010-12-14 00:00:00Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
32/2010/TT-BTNMT2010-12-08 00:00:00Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP2010-11-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
2135/QĐ-TTG2010-11-22 00:00:00Phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam"
185/2010/TT-BTC2010-11-15 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
22/2010/QĐ-UBND2010-10-29 00:00:00Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
21/2010/QĐ-UBND2010-10-29 00:00:00V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính
22/2010/CT-UBND2010-10-18 00:00:00Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
39/2010/QĐ-UBND2010-10-11 00:00:00Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang
31/2010/TT-BGTVT2010-10-01 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
37/2010/QĐ-UBND2010-09-30 00:00:00Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36/2010/QĐ-UBND2010-09-30 00:00:00Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
55/2010/QĐ-TTG2010-09-10 00:00:00Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
12/2010/QĐ-UBND2010-09-09 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếpcông dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1605/QĐ-TTG2010-08-27 00:00:00Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
13/2010/TT-BXD2010-08-20 00:00:00Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị
32/2010/QĐ-UBND2010-08-13 00:00:00Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp
47/2010/TT-BNNPTNT2010-08-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
51/2010/QĐ-UBND2010-07-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
109/2010/TT-BTC2010-07-27 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
42/2010/QĐ-UBND2010-07-13 00:00:00Về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại  Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch
13/2010/CT-UBND2010-07-08 00:00:00Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
93/2010/TT-BTC2010-06-28 00:00:00Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
14/2010/TT-BGTVT2010-06-24 00:00:00Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
38/2010/QĐ-UBND2010-06-17 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc (mẫu)của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân
89/2010/TT-BTC2010-06-16 00:00:00Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
87/2010/TT-BTC2010-06-15 00:00:00Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
63/2010/NĐ-CP2010-06-08 00:00:00Về kiểm soát thủ tục hành chính
18/2010/QĐ-UBND2010-06-01 00:00:00Về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
17/2010/QĐ-UBND2010-05-25 00:00:00Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
15/2010/QĐ-UBND2010-05-12 00:00:00Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
48/2010/NĐ-CP2010-05-07 00:00:00Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
27/2010/TT-BNNPTNT2010-05-04 00:00:00Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
572/QĐ-TTG2010-04-29 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
571/QĐ-TTG2010-04-29 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
569/QĐ-TTG2010-04-29 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
564/QĐ-TTG2010-04-27 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
558/QĐ-TTG2010-04-26 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
552/QĐ-TTG2010-04-26 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
550/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
545/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
536/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
529/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
526/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
520/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
518/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
513/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
512/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
511/QĐ-TTG2010-04-22 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
492/QĐ-TTG2010-04-19 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
490/QĐ-TTG2010-04-19 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
488/QĐ-TTG2010-04-16 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
484/QĐ-TTG2010-04-15 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
442/QĐ-TTG2010-04-06 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
441/QĐ-TTG2010-04-06 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
428/QĐ-TTG2010-04-05 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
425/QĐ-TTG2010-04-05 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
13/2010/QĐ-UBND2010-04-01 00:00:00Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội
414/QĐ-TTG2010-03-30 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
412/QĐ-TTG2010-03-30 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
411/QĐ-TTG2010-03-30 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
407/QĐ-TTG2010-03-29 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
406/QĐ-TTG2010-03-29 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
387/QĐ-TTG2010-03-25 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
385/QĐ-TTG2010-03-25 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
383/QĐ-TTG2010-03-25 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
08/.A/2010/TT-BTP2010-03-25 00:00:00Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
369/QĐ-TTG2010-03-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
37/2010/TT-BTC2010-03-18 00:00:00Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
356/QĐ-TTG2010-03-18 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
351/QĐ-TTG2010-03-17 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
350/QĐ-TTG2010-03-17 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
348/QĐ-TTG2010-03-17 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
319/QĐ-TTG2010-03-17 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
14/2010/QĐ-UBND2010-03-17 00:00:00Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
347/QĐ-TTG2010-03-15 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
326/QĐ-TTG2010-03-06 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
325/QĐ-TTG2010-03-06 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
323/QĐ-TTG2010-03-05 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
320/QĐ-TTG2010-03-04 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
10/2010/TT-BNNPTNT2010-03-03 00:00:00Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
308/QĐ - TTG2010-03-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
300/QĐ - TTG2010-03-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
278/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
14/2010/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
250/QĐ-TTG2010-02-10 00:00:00Phê duyệt Đề án "Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020"
248/QĐ-TTG2010-02-10 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
246/QĐ-TTG2010-02-10 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
245/QĐ-TTG2010-02-10 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
241/QĐ-TTG2010-02-09 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
220/QĐ-TTG2010-02-08 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2010/NĐ-CP2010-02-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
212/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
211/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
210/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
209/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
208/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
207/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
206/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v cấp Bằng Tổ quốc ghi công
205/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
204/QĐ-TTG2010-02-05 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
201/QĐ-TTG2010-02-04 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
200/QĐ-TTG2010-02-04 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
192/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
191/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị đich bắt tù, đày
189/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
188/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
187/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
185/QĐ-TTG2010-02-02 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
184/QĐ-TTG2010-02-01 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
183/QĐ-TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
182/QĐ - TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
181/QĐ - TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
180/QĐ - TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
179/QĐ - TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
178/QĐ - TTG2010-01-29 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
172/QĐ - TTG2010-01-28 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
171/QĐ - TTG2010-01-28 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
168/QĐ - TTG2010-01-28 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
167/QĐ - TTG2010-01-28 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
166/QĐ - TTG2010-01-27 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
163/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
162/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
161/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
155/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
154/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
153/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
152/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
151/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
150/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
148/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
147/QĐ-TTG2010-01-25 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
143/QĐ-TTG2010-01-22 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
142/QĐ-TTG2010-01-22 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
139/QĐ-TTG2010-01-21 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
138/QĐ-TTG2010-01-21 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
137/QĐ-TTG2010-01-20 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
136/QĐ-TTG2010-01-20 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
135/QĐ-TTG2010-01-20 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
04/2010/QĐ-UBND2010-01-20 00:00:00Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2010/TTLT-BYT-BCA2010-01-20 00:00:00Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
131/QĐ-TTG2010-01-19 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
130/QĐ-TTG2010-01-19 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
03/2010/TT-BLĐTBXH2010-01-19 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
127/QĐ-TTG2010-01-18 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
126/QĐ-TTG2010-01-18 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
125/QĐ-TTG2010-01-18 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
99/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
98/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
97/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
96/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
95/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
94/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
93/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
92/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
91/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
90/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
89/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
88/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
87/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
86/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
85/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
84/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
120/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
119/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
118/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
116/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
115/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
103/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
102/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
101/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
100/QĐ-TTG2010-01-15 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
83/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
82/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
81/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
80/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
79/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
78/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
77/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
76/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
75/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
74/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
73/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
72/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
71/QĐ-TTG2010-01-14 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
70/QĐ-TTG2010-01-13 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
69/QĐ-TTG2010-01-13 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
66/QĐ-TTG2010-01-13 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
58/QĐ-TTG2010-01-13 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
51/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
50/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
49/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
03/2010/TT-BTC2010-01-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
48/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
47/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
46/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
38/QĐ-TTG2010-01-11 00:00:00V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
36/QĐ/TTG2010-01-11 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
34/QĐ-TTG2010-01-09 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
31/QĐ-TTG2010-01-09 00:00:00V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
30/QĐ-TTG2010-01-09 00:00:00V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
02/2010/CT-UBND2010-01-08 00:00:00Về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiệnkỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/2010/CT-UBND2010-01-08 00:00:00Về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
126/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
121/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
67/2009/QĐ-UBND2009-12-08 00:00:00Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố
28/2009/QĐ-UBND2009-12-07 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân
86/2009/QĐ-UBND2009-11-30 00:00:00Về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 tại tỉnh Lâm Đồng
103/2009/QĐ-UBND2009-09-24 00:00:00Ban hành Quy định Về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
13/2009/QĐ-UBND2009-07-28 00:00:00Ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông
12/2009/QĐ-UBND-HC2009-07-20 00:00:00Ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
84/2009/QĐ-UBND2009-07-01 00:00:00Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
05/2009/QĐ-UBND2009-06-24 00:00:00Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
04/2009/QĐ-UBND2009-06-24 00:00:00Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
635/QĐ-UBND.HC2009-06-04 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
608/QĐ-UBND.HC2009-05-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
70/2009/QĐ-UBND2009-05-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
555/QĐ-UBND.HC2009-05-19 00:00:00Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp
554/QĐ-UBND.HC2009-05-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
42/2009/NĐ-CP2009-05-07 00:00:00Về việc phân loại đô thị
19/2009/QĐ-UBND2009-04-28 00:00:00Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình
411/QĐ-UBND.HC2009-04-16 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
18/2009/QĐ-UBND2009-04-16 00:00:00Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
1269/QĐ-UBND2009-04-10 00:00:00Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
1479/QĐ-UBND2009-03-22 00:00:00Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
957/QĐ-UBND2009-03-20 00:00:00Về việc Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
03/2009/QĐ-UBND2009-03-20 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
256/QĐ-UBND.HC2009-03-11 00:00:00Về việc chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực, công việc
03/2009/QĐ-UBND2009-03-11 00:00:00Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý của bộ máy nhà nước
02/2009/QĐ-UBND2009-03-11 00:00:00Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2010
22/2009/NĐ-CP2009-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
05/CT-UBND2009-02-17 00:00:00Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
134/QĐ-UBND.HC2009-01-21 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
65/QĐ-UBND.HC2009-01-12 00:00:00Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009
01/2009/QĐ-UBND2009-01-06 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
34/2008/CT-TTG2008-12-03 00:00:00Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
26/2008/NQ-CP2008-11-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
1219//QĐ-VPCP2008-09-24 00:00:00Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ
111/2008/QĐ-TTG2008-08-15 00:00:00Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành
100/2008/QĐ-UBND2008-04-16 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
275/QĐ-TTG2008-03-11 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
152/QĐ-TTG2008-02-04 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
151/QĐ-TTG2008-02-04 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
11/2008/QĐ-UBND2008-01-31 00:00:00Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008
02/2008/QĐ-BGTVT2008-01-31 00:00:00Phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
09/2008/NĐ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
08/2008/NĐ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
86/QĐ-TTG2008-01-17 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
85/QĐ-TTG2008-01-17 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
43/QĐ-TTG2008-01-09 00:00:00Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
02/2008/QĐ-UBND2008-01-07 00:00:00Về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
07/QĐ-TTG2008-01-04 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
02/2008/NĐ-CP2008-01-04 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
1875//QĐ-TTG2007-12-31 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1874//QĐ-TTG2007-12-31 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1873//QĐ-TTG2007-12-31 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1261/QĐ-VPCP2007-10-23 00:00:00Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
129/2007/QĐ-TTG2007-08-02 00:00:00Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
127/2007/QĐ-TTG2007-08-01 00:00:00Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
93/2007/QĐ-TTG2007-06-22 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
28/2007/QĐ-BCN2007-06-12 00:00:00Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp
21/2007/QĐ-BCN2007-05-23 00:00:00Ban hành “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp”
79/2007/NĐ-CP2007-05-18 00:00:00Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
34/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
19/2007/TT-BTC2007-03-13 00:00:00Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
13/2007/TT-BTC2007-03-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá
05/2007/QĐ-BTNMT2007-02-27 00:00:00Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
20/2007/NĐ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
15/2007/NĐ-CP2007-01-26 00:00:00Về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện
115/QĐ-TTG2007-01-25 00:00:00Về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ tục hành chính
154/2006/NĐ-CP2006-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
1571/QĐ-TTG2006-11-28 00:00:00Về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
135/2006/NĐ-CP2006-11-14 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
132/2006/NĐ-CP2006-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
99/2006/TT-BTC2006-10-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
229/2006/QĐ-TTG2006-10-12 00:00:00Về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp
226/2006/QĐ-TTG2006-10-10 00:00:00Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng
1406/QĐ-VPCP2006-10-10 00:00:00Về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ
224/2006/QĐ-TTG2006-10-06 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
223/2006/QĐ-TTG2006-10-04 00:00:00Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
213/2006/QĐ-TTG2006-09-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước
98/2006/NĐ-CP2006-09-15 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku,huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
97/2006/NĐ-CP2006-09-15 00:00:00Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
162/2006/ QĐ-UBND2006-09-11 00:00:00Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn)và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể
14/2006/QĐ-BTNMT2006-09-08 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản
32//2006/CT-TTG2006-09-07 00:00:00Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
160/QĐ-UBND2006-09-07 00:00:00Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực
91//2006/NĐ-CP2006-09-06 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
90/2006/NĐ-CP2006-09-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
159/QĐ-UBND2006-09-06 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006
156/QĐ-UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
155/QĐ - UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - Thành phố Giao lưu - Tỉ lệ 1/500
203/QĐ-TTG2006-08-31 00:00:00Quyết định về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội
202//2006/QĐ-TTG2006-08-31 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
44/QĐ-UBND2006-08-30 00:00:00Quyết định ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
44/QĐ-BTC2006-08-29 00:00:00Quyết định ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ
198/QĐ-TTG2006-08-29 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án hình thànhTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
1122/QĐ-TTG2006-08-28 00:00:00Quyết định về việc thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước" trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X)
65/QĐ-BNN2006-08-25 00:00:00Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2005/QĐ-BNN ngày 20/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1484/QĐ-UBTDTT2006-08-23 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao
84/2006/NĐ-CP2006-08-18 00:00:00Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
204/QĐ-UBND2006-08-18 00:00:00Quyết định V/v bổ sung đường phố vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương qui định tại quyết định 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
26/CT-TTG2006-08-01 00:00:00Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định
1009/QĐ-TTG2006-07-28 00:00:00Quyết định về việc phân công công việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
72/NĐ-CP2006-07-25 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
71/NĐ-CP2006-07-25 00:00:00Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
69/NĐ-CP2006-07-21 00:00:00Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
68/NĐ-CP2006-07-18 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
170/2006/QĐ-TTG2006-07-18 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
1394/2006/QĐ-UBND2006-07-06 00:00:00V/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
64/NĐ-CP2006-06-23 00:00:00Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
63/NĐ-CP2006-06-23 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
144/2006/QĐ-TTG2006-06-20 00:00:00Quyết định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
138/QĐ-TTG2006-06-16 00:00:00Quyết định Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
136/QĐ-TTG2006-06-08 00:00:00Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
115/2006/QĐ-TTG2006-05-26 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
114/2006/QĐ-TTG2006-05-25 00:00:00Quyết định ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
97/2006/QĐ-TTG2006-05-04 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
94/2006/QĐ-TTG2006-04-27 00:00:00Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
43/2006/NĐ-CP2006-04-25 00:00:00Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
77/2006/QĐ-TTG2006-04-12 00:00:00Quyết định về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
75/2006/QĐ-TTG2006-04-12 00:00:00Quyết định về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29/2006/PL-UBTVQH112006-04-05 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
63/2006/QĐ-TTG2006-03-17 00:00:00QĐ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
60/2006/QĐ-TTG2006-03-16 00:00:00QĐ Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
55/2006/QĐ-TTG2006-03-13 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
53/2006/QĐ-TTG2006-03-08 00:00:00QĐ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
31/2006/QĐ-TTG2006-02-06 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010
159/2005/NĐ-CP2005-12-27 00:00:00Nghị định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
340/2005/QĐ-TTG2005-12-20 00:00:00QĐ sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
340/TTG2005-12-20 00:00:00QĐ sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
3131/2005/QĐ-UBND2005-11-21 00:00:00V/v phê duyệt Đề án " Cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc hội họp ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh An Giang " đến năm 2007
144/2005/NĐ-CP2005-11-16 00:00:00Nghị định quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
21/2005/CT-UBND2005-10-26 00:00:00V/v tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tỉnh An Giang.
2869/QĐ-UBND2005-10-18 00:00:00V/v Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Thương mại tỉnh An Giang.
1854/2005/QĐ-UBND2005-06-28 00:00:00V/v Phê duyệt đề án cải tiến thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Nội vụ An Giang.
1853/2005/QĐ-UBND2005-06-28 00:00:00V/v Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông An Giang.
1529/QĐ-UB2005-05-27 00:00:00V/v Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Thương mại - Du lịch An Giang.
117/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1312/2005/QĐ-UB2005-05-04 00:00:00V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Thể dục Thể thao tỉnh.
08/2005/CT-UB2005-04-26 00:00:00Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
09/2005/CT-TTG2005-04-05 00:00:00Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
753/2005/NQ-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
775/2005/QĐ-UB2005-03-31 00:00:00V/v Ban hành quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
496/2005/QĐ.UB2005-03-16 00:00:00V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Tài chính AG.
03/2005/QĐ-VPCP2005-03-01 00:00:00QĐ tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính
38/2005/QĐ-UB2005-02-28 00:00:00Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh
47/2005/QĐ-UB2005-02-08 00:00:00V/v sáp nhập Ban Cải cách hành chính vào Sở Nội vụ
14/2005/CT-UB2005-02-08 00:00:00V/v V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở quận, huyện và xã, phường, thị trấn
23/2005/QĐ-TTG2005-01-26 00:00:00QĐ thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính
09/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
08/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
07/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
06/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt
05/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Ô Môn
04/2005/QĐ-UB2005-01-18 00:00:00V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Cái Răng
05/2005/CT-UB2005-01-14 00:00:00V/v chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
42/2005/QĐ-UB2005-01-07 00:00:00V/v quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
341/2004/QĐ-UB2004-12-31 00:00:00Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện.
321/2004/QĐ-UB2004-12-28 00:00:00Về áp dụng cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố
320/2004/QĐ-UB2004-12-28 00:00:00Về phân cấp cho ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách phường-xã, thị trấn.
31/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
22/2004/NQ-HĐ2004-12-10 00:00:00Nghị quyết dự toán và phân bổ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VII (từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004)
21/2004/NQ-HĐ2004-12-10 00:00:00Nghị quyết Về Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VII (từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004)
20/2004/NQ-HĐ2004-12-10 00:00:00Nghị quyết Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 tại kỳ họp thứ 3 hội đồng nhân dân thành phố khóa VII
19/2004/NQ-HĐ2004-12-10 00:00:00Nghị quyết Về chuơng trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2005 tại kỳ họp thứ 3 - khóa VII
6202/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thuộc ủy ban nhân dân quận 6.
1306/QĐ-TTG2004-12-09 00:00:00QĐ về kiện toàn Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
36/2004/CT-TTG2004-10-27 00:00:00Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
2218/2004/QĐ.UB2004-10-21 00:00:00V/v Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc.
239/2004/QĐ-UB2004-10-20 00:00:00Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
238/2004/QĐ-UB2004-10-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố
181/2004/QĐ-TTG2004-10-15 00:00:00QĐ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
30/2004/CT.UB2004-09-16 00:00:00V/v thực hiện điều tra thu thập thông tin tính một số chỉ tiêu thống kê Tài khoản quốc gia của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2003 trên địa bàn tỉnh An Giang.
162/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính
4209/QĐ-UB2004-08-27 00:00:00Về duyệt điều chỉnh Quyết định số 5253/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về dự án thành phần số 8 thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam
4189/QĐ-UB2004-08-26 00:00:00Về duyệt điều chỉnh quyết định số 733/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về Dự án thành phần số 9 thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.
4188/QĐ-UB2004-08-26 00:00:00Về duyệt điều chỉnh quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về dự án hạng mục 6: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án - Tiểu dự án Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.
282/2004/QĐ-UB2004-08-16 00:00:00V/v thành lập Ban Cải cách hành chính thuộc UBND thành phố Cần Thơ
987/2004/QĐ-NHNN2004-08-05 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước
187/2004/QĐ-UB2004-07-28 00:00:00Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
828/TTG2004-07-22 00:00:00QĐ về ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
15/2004/NQ-HĐ2004-07-16 00:00:00Về chương trình hoạt động giám sát năm 2004 của hội đồng nhân dân thành phố.
27/2004/CT-TTG2004-07-15 00:00:00Chỉ thị về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3469/QĐ-UB2004-07-12 00:00:00Về thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố.
124/2004/QĐ-TTG2004-07-08 00:00:00QĐ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
3405/QĐ-UB2004-07-07 00:00:00Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng
38/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Cái Răng
37/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
36/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
35/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt
34/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
33/2004/QĐ-UB2004-07-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ô Môn
2924/QĐ-UB2004-06-23 00:00:00Về thay đổi Giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/02/010-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh.
2763/QĐ-UB2004-06-15 00:00:00Về thành lập Tổ công tác thường trực của ủy ban nhân dân thành phố về xử lý các khiếu kiện bức xúc, đông người, tồn đọng, kéo dài
2722/QĐ-UB2004-06-11 00:00:00Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh.
133/2004/NĐ-CP2004-06-09 00:00:00Nghị định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
105/2004/QĐ-TTG2004-06-08 00:00:00QĐ điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm thao Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ
103/2004/QĐ-TTG2004-06-08 00:00:00QĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
102/2004/QĐ-TTG2004-06-08 00:00:00QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
31/2004/QĐ-UB2004-06-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
30/2004/QĐ-UB2004-06-01 00:00:00V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
122/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
119/2004/NĐ-CP2004-05-11 00:00:00Nghị định về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
122/2004/QĐ-UB2004-04-28 00:00:00Về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố.
115/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 01 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009
114/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009
91/2004/QĐ-UB2004-04-08 00:00:00Về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố.
90/2004/QĐ-UB2004-04-08 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 4/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố.
112/2004/NĐ-CP2004-04-08 00:00:00Nghị định quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
108/2004/NĐ-CP2004-04-01 00:00:00Nghị định hướng dẫn kê khai tài sản đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
1396/VPCP-V.III2004-03-25 00:00:00Đính chính Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003
84/2004/QĐ-UB2004-03-04 00:00:00V/v thành lập Ban Bầu cử ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009
307/QĐ-UB2004-02-24 00:00:00V/v Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2004.
98/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2004-2009
97/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004-2009
96/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004-2009
95/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2004-2009
94/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009
93/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004-2009
92/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2009
91/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
90/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2009
89/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004-2009
88/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009
87/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009
86/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
85/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009
84/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009
83/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2009
82/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
81/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2009
80/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
79/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009
78/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004-2009
77/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009
76/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2009
75/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2009
74/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2009
73/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2009
72/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2009
71/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2009
70/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2009
69/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2009
68/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2009
67/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009
65/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2009
64/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009
63/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004-2009
62/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2009
61/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2009
60/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2009
59/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004-2009
58/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009
57/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009
56/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2009
55/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2009
54/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2009
52/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009
51/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2009
50/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009
49/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉn Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2009
48/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2009
47/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004-2009
46/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2009
45/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2009
44/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2009
43/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2009
42/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009
41/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004-2009
39/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004-2009
38/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009
37/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009
36/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004-2009
35/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2009
34/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2009
33/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009
32/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004-2009
76/2004/QĐ-UB2004-02-04 00:00:00V/v thành lập BQL Dự án Đầu tư xây dựng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT tỉnh HG
29/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
28/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
27/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
25/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
24/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
23/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Ban Tôn Giáo của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
22/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
21/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
20/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Xây dựng thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
19/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Y tế thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
18/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Thương mại thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
17/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Du lịch thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Công nghiệp thuộc ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ
15/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Thể dục -Thể thao thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
13/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Tài nguyên - Môi trường thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
12/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
11/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ
10/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Văn hoá - Thông tin thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
09/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Thanh tra thành phố thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
08/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Giao thông công chính thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
07/2004/QĐ-