Bản tự công bố sản phẩm công ty VISSAN

Bản tự công bố sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………….. Điện thoại: …………………………………………….. Fax:…

Đăng ký hoạt động chi nhánh - vpđd - đđkd

Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKHĐ chi nhánh, VPĐD, địa điểm KD

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– Số: ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……, ngày …. tháng …. năm …. GIẤY XÁC NHẬN Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng…

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——–Số: ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……, ngày …. tháng …. năm …. GIẤY XÁC NHẬN Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh…

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Mẫu Giấy chứng nhận ĐKDN, chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phụ lục IV-1: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân; Phụ lục IV-2: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên; Phụ lục…

Đăng ký thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………. Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH Mã số doanh nghiệp: …………… Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng ký thay đổi lần…

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Mã số doanh nghiệp: …………….. Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng ký thay đổi lần…

Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Mã số doanh nghiệp: …………… Đăng ký lần…