Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKHĐ chi nhánh, VPĐD, địa điểm KD

Đăng ký hoạt động chi nhánh - vpđd - đđkd
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH
——–

Số: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:                           Fax:
Email:                                  Website:

Xác nhận:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng
đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi  nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):
Thông tin thay đổi của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/địa điểm kinh doanh (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT Tên ngành Mã ngành

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

Thông tin đăng ký thuế: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại:
Họ và tên Kế toán trưởng:
Điện thoại:
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Điện thoại:                            Fax:
Email:
3 Hình thức hạch toán: (Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc)
4 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động:
6 Đăng ký xuất khẩu:
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng:
Tài khoản kho bạc:
8 Các loại thuế phải nộp: (Giá trị gia tăng; Tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất, nhập khẩu; Tài nguyên; Thu nhập doanh nghiệp; Môn bài; Tiền thuê đất; Phí, lệ phí; Thu nhập cá nhân; Khác)
9 Ngành, nghề kinh doanh chính:

 

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– ……….;
– Lưu: …..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
banner thành lập doanh nghiệp