Mẫu công văn thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, vpđd, địa điểm kd

Mẫu công văn thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/địa điểm KD

 TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh,…

Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin ĐKHĐ chi nhánh - VPĐD - ĐĐKD hoạt động theo GPĐT - GCNĐT

Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin ĐKHĐ chi nhánh – VPĐD – ĐĐKD hoạt động theo GPĐT – GCNĐT

Phụ lục II-19 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             ……, ngày…… tháng…… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh…

Mẫu công văn thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………… Tên doanh nghiệp…

Mẫu công văn thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…