Mẫu Giấy chứng nhận ĐKDN, chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh
Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục IV-1: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân;

Phụ lục IV-2: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên;

Phụ lục IV-3: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Phụ lục IV-4: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần;

Phụ lục IV-5: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh;

Phụ lục IV-6: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Phụ lục IV-7: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Trên đây là danh sách các biểu mẫu, văn bản quy định về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Danh sách này chỉ áp dụng cho đối tượng kinh doanh là doanh nghiệp. Nếu loại hình kinh doanh của bạn là doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm một số các biểu mẫu dưới đây:

Xem thêm:

banner thành lập doanh nghiệp