Mẫu Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH
——–Số: …………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:                               Fax:
Email:                                      Website:
Xác nhận:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:
Ngành, nghề kinh doanh: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay
đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT Tên ngành Mã ngành

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):
……………………………………………………………………………………………………………….
Người đại diện theo ủy quyền: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT Chủ sở
hữu/Cổ
đông là
tổ chức
nước
ngoài
Tên
người đại
diện theo
ủy quyền
Chỗ ở
hiện tại
Số
CMND
(hoặc
chứng
thực cá
nhân hợp
pháp
khác)
Vốn được ủy quyền
Tổng giá trị
vốn được
đại diện
(VNĐ và giá
trị tương
đương theo
đơn vị tiền
nước ngoài,
nếu có)
Tỷ
lệ
(%)
Thời
điểm đại
diện
phần vốn

Cổ đông sáng lập: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

S
T
T
Tên cổ
đông
Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ chức
Loại
cổ
phần
Số cổ
phần
Giá trị cổ
phần
(VNĐ và
giá trị
tương
đương theo
đơn vị tiền
nước
ngoài, nếu
có)
Tỷ lệ
(%)
Số giấy CMND
(hoặc chứng
thực cá nhân
hợp pháp khác)
đối với cá nhân;
Mã số doanh
nghiệp đối với
doanh nghiệp;
Số Quyết định
thành lập đối
với tổ chức
Ghi
chú

Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

S
T
T
Tên cổ
đông
Chỗ ở hiện
tại đối với
cá nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ chức
Số cổ
phần
Giá trị cổ
phần
(VNĐ và
giá trị
tương
đương theo
đơn vị tiền
nước
ngoài, nếu
có)
Tỷ lệ
(%)
Số hộ chiếu đối
với cá nhân;
Mã số doanh
nghiệp đối với
doanh nghiệp;
Số Quyết định
thành lập đối
với tổ chức
Ghi
chú

Thông tin đăng ký thuế: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):
Điện thoại:
Họ và tên Kế toán trưởng:
Điện thoại:
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Điện thoại:                           Fax:
Email:
3 Hình thức hạch toán: (Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc)
4 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động:
6 Đăng ký xuất khẩu:
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng:
Tài khoản kho bạc:
8 Các loại thuế phải nộp: (Giá trị gia tăng; Tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất, nhập
khẩu; Tài nguyên; Thu nhập doanh nghiệp; Môn bài; Tiền thuê đất; Phí, lệ
phí; Thu nhập cá nhân; Khác)
9 Ngành, nghề kinh doanh chính:

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận)
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):                             Giới tính:

Chức danh:
Sinh ngày: ……/ ……/……             Dân tộc:           Quốc tịch:
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ……/ ……/……              Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– ……….;
– Lưu: …..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
banner thành lập doanh nghiệp