Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo | Phụ lục I – TT 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Phụ lục I – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT bao gồm các biểu mẫu sau:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục I-1: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-2: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-3: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-4: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-5: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Mẫu danh sách kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Phụ lục I-6: Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-7: Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập

Phụ lục I-8: Mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-9: Mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục I-10: Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền

banner thành lập doanh nghiệp