Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập

Thay đổi cổ đông sáng lập

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập

……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)3

 

1. Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.

2. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Link tải biểu mẫu: Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập (File Word .doc)

banner thành lập doanh nghiệp