Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: 

Do:  ……………………………. cấp ngày: …………. /………. /……..

Địa điểm kinh doanh: 

Điện thoại: 

Fax: 

Email:  

Website: 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng:  

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ……….. tháng ……… năm ………. 

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày   ……… tháng  ……. năm ………… 

Lý do tạm ngừng: 

 

 

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

banner thành lập doanh nghiệp