Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch  Tên hộ kinh doanh (ghi…

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch   Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ…