Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  

Do:

Cấp ngày: .. /…….. /……..

Địa điểm kinh doanh:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

Website:   

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lý do đề nghị cấp lại:

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………….
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

banner thành lập doanh nghiệp