Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 

Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 
Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 

Mẫu II.5

Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

(Điều 42 Luật đầu tư, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày …… tháng …..  năm …….

THỎA THUẬN KÝ QUỸ
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DỰÁN ĐẦU TƯ

Số …………

Ngày……. tháng……năm……

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ…..;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số ….của … đối với dự án …. (nếu có);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …..do …… cấp ngày …….(nếu có)

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do…. nộp ngày …..và hồ sơ bổ sung nộp ngày…. (nếu có),

Các bên:

1. Cơ quan đăng ký đầu tư(tên cơ quan, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, website, người đại diện, chức vụ, …):…………

2. Nhà đầu tư (tên nhà đầu tư, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, website, người đại diện, chức vụ,…….): ghi từng nhà đầu tư hoặc Tổ chức kinh tế

THỎA THUẬN

Điều 1: Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án  ……….(tên dự án)

Mã số dự án/số quyết định chủ trương đầu tư: 

Do ……………………………………………………………………….. (tên cơ quan cấp),

Cấp ngày  

Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ với nội dung như sau:

1. Số tiền ký quỹ:…… …………………………………………………………..…(bằng chữ) đồng

2. Thông tin về tài khoản nhận tiền ký quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

– Tên chủ tài khoản/Tên người hưởng (Cơ quan đăng ký đầu tư):

– Số Tài khoản:

– Tên Ngân hàng:

– Địa chỉ của Ngân hàng:

3. Thời hạn nộp tiền ký quỹ: trước ngày …..tháng … năm ….

Điều 2: Việc thực hiện ký quỹ và hoàn trả ký quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Điều 3: Thỏa thuận này được lập thành …..(bằng chữ)  bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án, 01 bản gửi cho ……. (tên Ngân hàng nhận ký quỹ)  và 01 bản lưu tại … (tên cơ quan đăng ký đầu tư).

NHÀ ĐẦU TƯ

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

banner thành lập doanh nghiệp