Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  

Do: ……………………………………… Cấp ngày: .. /…….. /……..

Địa điểm kinh doanh:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email: 

Website:  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 


Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– …………………..
– …………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

banner thành lập doanh nghiệp