Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

Website:  

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:    

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………cấp ngày:…../…../………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

banner thành lập doanh nghiệp