TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106588896
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật – Chi  nhánh Hà Nội

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tầng 05, Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: 0973 826 829  Fax: 024 39 533 666
Email: info.vietluat@gmail.com Website: www.tuvanvietluat.com.vn

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành
1 Ngành 1 Mã 1
2 Ngành Mã 2

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): Phần ghi nội dung hoạt động

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN TRỌNG TẤN Giới tính: Nam
Sinh ngày: 01/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 123456789
Ngày cấp: 01/01/2000 Nơi cấp: Hà Nội
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..
Ngày cấp: …… /….. /….. Ngày hết hạn: ….. /….. /….. Nơi cấp: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tầng 05, Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tầng 05, Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973 826 829 Fax: 024 39 533 666
Email: info.vietluat@gmail.com Website: www.tuvanvietluat.com.vn

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………
Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………………………………

6. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………
Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..
Email: …………………………………………………………………
2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: ………………………………….
6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):………………………
7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính: ……………..

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Download mẫu “Mẫu công văn thông báo thành lập địa điểm kinh doanh mới

banner thành lập doanh nghiệp