Mẫu Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106588896
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Sau khi rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xác nhận (tích chọn phần kết quả phù hợp với kết quả kiểm tra của doanh nghiệp):

  1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp là đầy đủ, chính xác.                             
  2. Thông tin đăng ký doanh nghiệp còn thiếu.                                             
  3. Thông tin đăng ký doanh nghiệp chưa thống nhất giữa nội dung đăng       
    ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc khác so với thông tin hiện tại
    của doanh nghiệp đã thay đổi nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký.

Doanh nghiệp cập nhật chính xác những thông tin còn thiếu tại Mục II:

Thông tin đăng ký kinh doanh Thông tin đăng ký thuế
1. Đối với doanh nghiệp: 1. Đối với doanh nghiệp:
2. Các chi nhánh: 2. Các chi nhánh:
3. Các VPĐD: 3. Các VPĐD:

Doanh nghiệp cam kết:

− Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 31, 32 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Thông báo rà soát (chỉ kê khai mục này nếu đánh dấu vào mục III ở trên).

− Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

1 Người đại diện theo pháp luật ký trực tiếp vào phần này.

banner thành lập doanh nghiệp