Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
TÊN DOANH NGHIỆP
——–Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ABC
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101222XXX
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A         Giới tính: Nam
Sinh ngày: 01/01/1981               Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 123456789
Ngày cấp: 01/01/2001                Nơi cấp: Hà Nội

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …/… /…        Ngày hết hạn: …/ …/…        Nơi cấp: …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: 0973 826 829                   Fax:
Email: info.vietluat@gmail.com           Website: www.tuvanvietluat.com.vn

2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN B      Giới tính: Nam
Sinh ngày: 02/02/1982            Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 987654321
Ngày cấp: 02/02/2002              Nơi cấp: Hà Nội

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …/…/…               Ngày hết hạn: …/…/…        Nơi cấp:…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 101 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 101 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: 0973 826 829           Fax:
Email: info.vietluat@gmail.com   Website: www.tuvanvietluat.com.vn

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI THUÊ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký, ghi họ tên)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký, ghi họ tên)

Các giấy tờ gửi kèm:
– Bản sao hợp lệ của Hợp đồng cho thuê;
– …………………

[1] Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

[1] Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

LINK TẢI TÀI LIỆU: Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx

banner thành lập doanh nghiệp