Mẫu công văn thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

Mẫu công văn thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

  1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): …………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ………………………..

  1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  1. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: ……………………………………………………………………………………..

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………cấp ngày:…../…../………

  1. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
  2. a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ……………………………..
  3. b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………….
  4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………… Giới tính: ……..

Sinh ngày: ….. /….. /…….. Dân tộc: ……………  Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………………………..

Ngày cấp: …… /….. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: …. /…. /…… Nơi cấp: …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu công văn thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

banner thành lập doanh nghiệp