Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Mẫu II.6

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

(Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư)

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

……, ngày …… tháng …..  năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …..do …… cấp ngày …….;

Căn cứ…..;

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;

Căn cứ văn bản đề nghị thành lập văn phòng điều hành và hồ sơ kèm theo do……. (tên nhà đầu tư) nộp ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày …. (nếu có),

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà  

Sinh ngày 

Quốc tịch  

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số  

Cấp ngày  

Tại  

Địa chỉ trường trú tại 

Chỗ ở hiện nay tại 

Số điện thoại 

Địa chỉ email 

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư 

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số  

Do …………………………………………………………………….. (tên cơ quan cấp)

Cấp ngày  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): 

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà 

Sinh ngày  

Quốc tịch  

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số  

Cấp ngày  

Tại  

Địa chỉ trường trú tại 

Chỗ ở hiện nay tại  

Số điện thoại 

Địa chỉ email 

Chức vụ 

Nhà đầu tư tiếp theo(nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

Đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư 

 

(tên dự án)

Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh  

Do …………………………………………………………………………… (tên cơ quan cấp) 

Cấp ngày……. tháng …… năm …….. với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung đăng ký Văn phòng điều hành dự án đầu tư.

1. Tên văn phòng điều hành 

2. Địa chỉ văn phòng 

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

3.Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành 

4. Thời hạn hoạt động 

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành: 

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):       

Giới tính 

Sinh ngày 

Quốc tịch 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Địa chỉ thường trú 

Chỗ ở hiện tại 

Điện thoại 

Fax 

Email 

Điều 2: Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành này được lập thành ……(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

 

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

banner thành lập doanh nghiệp