Phụ lục 1: Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh – Luật đầu tư

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

TT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro – 7 – α – (1 – hydroxyl -1 – methylbutyl) – 6, 14 – endoetheo – oripavine

25333-77-1

2

Acetyl-alpha– methylfenanyl N– [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide

101860-00-8

3

Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane

17199-58-5

4

Alpha-methylfentanyl N– [ 1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] propionanilide

79704-88-4

5

Beta-hydroxyfentanyl N– [ 1 – (β – hydroxyphenethyl) – 4 – piperidyl] propionanilide

78995-10-5

6

Beta-hydroxymethyl-3 – fentanyl N– [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonardlide

78995-14-9

7

Brolamphetamine (DOB) 2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine

64638-07-9

8

Cần sa và các chế phẩm từ cần sa  

8063-14-7

9

Cathinone (-) – α – aminopropiophenone

71031-15-7

10

Desomorphine Dihydrodeoxymorphine

427-00-9

11

DET N, N– diethyltryptamine

7558-72-7

12

Delta-9-tetrahydrocanabinol và các đồng phân (6aR, 10aR) – 6a, 7, 8, 10a– tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H– dibenzo [b,d] pyran -1 – ol

1972-08-3

13

DMA (±) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine

2801-68-5

14

DMHP 3 – (1,2 – dimethylheptyl) -1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H- dibenzo [b,d] pyran

32904-22-6

15

DMT N, N– dimethyltryptamine

61-50-7

16

DOET (±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy -α- phenethylamine

22004-32-6

17

Eticyclidine N– ethyl -1 – phenylcylohexylamine

2201-15-2

18

Etorphine Tetrahydro -7α – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno – oripavine

14521-96-1

19

Etryptamine 3 – (2 – aminobuty) indole

2235-90-7

20

Heroine Diacetylmorphine

561-27-3

21

Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine

469-79-4

22

MDMA (±) – – α – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

42542-10-9

23

Mescalin 3,4,5 – trimethoxyphenethylamine

54-04-6

24

Methcathinone 2 – (methylamino) -1 – phenylpropan – 1 – one

5650-44-2

25

4 – methylaminorex (±) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline

3568-94-3

26

3 – methylfentanyl N– (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide

42045-86-3

27

3 – methylthiofentanyl N– [3 – methyl – 1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide

86052-04-2

28

MMDA (±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – α – methylphenylethylamine

13674-05-0

29

Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác (5α,6α)-17 -Methyl-7,8 -didehydro-4,5 – epoxymorphinan-3,6-diol – bromomethane (1:1)

125-23-5

30

MPPP 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester)

13147-09-6

31

(+) – Lysergide (LSD) 9,10 – didehydro -N,N- diethyl – 6 – methylergoline – 8β carboxamide

50-37-3

32

N – hydroxy MDA (MDOH) (±) – N– hydroxy – [a – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

74698-47-8

33

N-ethyl MDA (±) N – ethyl – methyl – 3,4 – methylenedioxy) phenethylamine

82801-81-8

34

Para – fluorofentanyl 4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide

90736-23-5

35

Parahexyl 3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6, 6, 9 – trimethyl – 6H– dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol

117-51-1

36

PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate

64-52-8

37

PMA p – methoxy – a – methylphenethylamme

64-13-1

38

Psilocine, Psilotsin 3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol

520-53-6

39

Psilocybine 3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate

520-52-5

40

Rolicyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine

2201-39-0

41

STP, DOM 2,5 – dimethoxy – 4, α – dimethylphenethylamine

15588-95-1

42

Tenamfetamine (MDA) α – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine

4764-17-4

43

Tenocyclidine (TCP) 1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine

21500-98-1

44

Thiofentanyl N – (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] – 4 – propionanilide

1165-22-6

45

TMA (+) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine

1082-88-8

Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

banner thành lập doanh nghiệp