Hộ kinh doanh có được tự in và xuất hóa đơn không?

Hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, không có tư cách pháp nhân nên không thể tự in và xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

Hộ kinh doanh cá thể có được tự in và xuất hóa đơn
Hộ kinh doanh cá thể có được tự in và xuất hóa đơn

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013. Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật bao gồm: cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm lớn hơn hoặc bằng một tỷ đồng, trừ hộ cá nhân kinh doanh; cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng kí khai thuế theo phương pháp khấu trừ trừ hộ cá nhân kinh doanh.

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 5, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc tạo lập hóa đơn:

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có tiến hành hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức và doanh nghiệp khác không thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn, mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Theo quy định trên, hộ kinh doanh không phải là đối tượng có thể tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp nên được phép mua hoa đơn tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Hóa đơn hộ kinh doanh được phép mua là hóa đơn bán hàng trực tiếp.

Xem thêm:

Trân trọng!

banner thành lập doanh nghiệp