Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 98/2014/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế __________________…