Phụ lục I kèm theo Nghị định Số 15/2018/NĐ-CP

Phụ Lục I Nghị định Số 15

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Bản tự công bố sản phẩm
Mẫu số 02 Bản công bố sản phẩm
Mẫu số 03 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Mẫu số 04 Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Mẫu số 05 Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu
Mu số 06 Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
Mu số 07 Mu danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam
Mẫu số 08 Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu
Mu số 09 Bản tóm lược thông tin về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
Mẫu số 10 Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
Mẫu số 11 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Mu số 12 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Mẫu số 13 Biên bản thẩm định
Mẫu số 14 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
banner thành lập doanh nghiệp