Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT
Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 04/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 96/2015/NĐ-CP).
  2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:

  1. a) Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
  2. b) Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
  3. c) Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường;
  4. d) Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định;
  5. e) Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ;
  6. f) Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
  2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục hướng dẫn.
 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT của Chính phủ;
– Công báo;
– Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ, Cổng TTĐT và các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, QLKTTW.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng

 

TẢI TÀI LIỆU: Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT

banner thành lập doanh nghiệp