Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành số 01GTKT3/001

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng số 01GTKT3-001
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng số 01GTKT3-001

Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành số 01GTKT3/001.

[vc_btn title=”Tải về File PDF” color=”sky” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FM%E1%BA%ABu-H%C3%B3a-%C4%91%C6%A1n-Gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-gia-t%C4%83ng-do-C%E1%BB%A5c-Thu%E1%BA%BF-ph%C3%A1t-h%C3%A0nh-M%E1%BA%ABu-01GTKT3-001.pdf|||”][vc_btn title=”Tải về File Word” color=”sky” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.tuvanvietluat.com.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FM%E1%BA%ABu-H%C3%B3a-%C4%91%C6%A1n-Gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-gia-t%C4%83ng-do-C%E1%BB%A5c-Thu%E1%BA%BF-ph%C3%A1t-h%C3%A0nh-M%E1%BA%ABu-01GTKT3-001.docx|||”]
banner thành lập doanh nghiệp