Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế tncn cho doanh nghiệp

Cá nhân, tổ chức cần thỏa các điều kiện tiên quyết để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Cá nhân, tổ chức cần thỏa các điều kiện tiên quyết để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 – 2018 gồm những đối tượng nào? Việt Luật xin tổng hợp những trường hợp đủ và chưa đủ để ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Theo khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, theo Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế, theo Công văn 5286/CT-TNCN ngày 16/23/2017 và Công văn 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục thuế TP Hà Nội quy định cụ thể như sau:

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được hướng dẫn tại Điều 21 của thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Theo đó, những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp dưới đây:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Trên đây là tất cả những điều kiện bắt buộc để ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Ngoài ra, tất cả các cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đều bắt buộc phải có mã số thuế TNCN mới được ủy quyền.

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

>>> Những trường hợp không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

banner thành lập doanh nghiệp