Thuê kế toán bên ngoài có đắt không?

Thuê kế toán bên ngoài có đắt không
Thuê kế toán bên ngoài có đắt không