Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ…

quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.

Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước là một loại hình doanh nghiệp khá ít người hiểu rõ, và nắm vững thông tin về loại hình này. Đặc biệt là người đại diện theo pháp luật. Vậy, quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành…