Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP HÀ NỘI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Mã số doanh nghiệp: …………… Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng ký…

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ…