Lịch nộp các loại tờ khai thuế doanh nghiệp 2018

Lịch nộp các loại tờ khai thuế DN năm 2018
Lịch nộp các loại tờ khai thuế DN năm 2018

Lịch nộp các loại tờ khai thuế doanh nghiệp sẽ bắt đầu từ 22-1/2018 đến 20/12/2018. Trong bài viết này, Kế toán Việt Luật sẽ cung cấp tới các bạn thông tin về lịch nộp các tờ khai thuế doanh nghiệp năm 2018 để các bạn dễ nắm bắt.

Trong tháng 1

Ngày 22/01/2018 (Do ngày 20/01/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

+ Với doanh nghiệp nộp theo tháng:

 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2017
 •  Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2017 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Đến ngày 30/1/2018

+ Với doanh nghiệp nộp theo quý

 •  Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)
 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2018

+ Với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017
 •  Nộp lệ phí môn bài năm 2018

Trong tháng 2:

Đến ngày 20/2/2018:

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2018
 •  Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2018 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 3

Ngày 20/3/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Đến ngày 30/3/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo quý

 •  Quyết toán Thuế TNDN năm 2017
 • Quyết toán Thuế TNCN năm 2017
 • Báo Cáo Tài Chính năm 2017
 • Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng
 •  Quyết toán Thuế TNDN năm 2017
 •  Quyết toán Thuế TNCN năm 2017
 • Báo Cáo Tài Chính năm 2017

Trong tháng 4

Ngày 20/4/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 5

Ngày 02/5/2018 (Do ngày 30/4/2018 nghỉ Lễ)

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo quý

 •  Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)
 • Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Ngày 21/5/2018 (Do ngày 20/5/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2018
 •  Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2018 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 6

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

Ngày 20/6/2018

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 7

Ngày 20/7/2018, đối vơi doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2018
 •  Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

Ngày 30/7/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo quý

 • Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018
 •  Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)
 •  Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018 (nếu có)
 •  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018
 •  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Trong tháng 8

Ngày 20/8/2018, đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2018 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

Trong tháng 9

Ngày 20/9/2018, đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2018 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 10

Ngày 22/10/2018 (Do ngày 20/10/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2018 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Ngày 30/10/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo quý

 • Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018
 •  Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018 (nếu có)
 •  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

+ Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018
 •  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Trong tháng 11

Ngày 20/11/2018: Đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2018 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trong tháng 12

Ngày 20/12/2018, đối với doanh nghiệp nộp theo tháng

 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2018
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2018 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).
banner thành lập doanh nghiệp