Giấy phép kinh doanh pháo hiệu hàng hải

Giấy phép kinh doanh pháo hiệu hàng hải
Giấy phép kinh doanh pháo hiệu hàng hải

Điều kiện kinh doanh Pháo hiệu hàng hải

Giấy phép nhập khẩu cho pháo hiệu cho an toàn hàng hải phải đáp ứng những điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu.

2. Có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định của Nghị quyết MSC.81(70) ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

banner thành lập doanh nghiệp