Chỉ có công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp 2014) thì cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam có thể lựa chọn một trong bốn loại hình doanh nghiệp dưới đây. 1. Doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh…