Điều kiện hoạt động kinh doanh kiểm toán

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần phải đạt được các điều kiện dưới đây: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; (Xem mẫu) Có công văn chấp thuận (đối với chi nhánh của Doanh nghiệp kiểm toán); Có giấy chứng nhận đăng ký hành…