Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của mỗi doanh nghiệp. Việc lựa chọn thời điểm tạm ngừng tùy thuộc vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh tới cơ quan chức năng chậm nhất là trước 15 ngày (nửa tháng) trước khi chính thức tạm ngừng…

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 20/08/2016 Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực có nhiều quy định mới liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của văn phòng…