Thực phẩm sạch

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo những quy định ban hành tại nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực…

Bánh mì

10 đối tượng không cần giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ngoài 10 đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì tất cả các cơ sở khác bắt buộc phải có giấy chứng nhận…