Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Cấp Cục thuế)

banner thành lập doanh nghiệp