Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động trở lại đối với địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động trở lại | Địa điểm kinh doanh

Phần 1: Hồ sơ, quy trình, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động trở lại đối với địa điểm kinh doanh Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh 1) Trình tự thực hiện – Doanh nghiệp gửi Thông báo đến…

Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng hoạt động đối với địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng hoạt động | Địa điểm kinh doanh

Phần 1: Hồ sơ, quy trình, trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh 1. Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký…