Tuyên bố quyền sở hữu

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật www.tuvanvietluat.com.vn (sau đây gọi là “trang web”). Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang web, có nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc về pháp lý bởi những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng này, xin hãy ngừng truy cập và sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu

Các nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, âm thanh, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng logo và chương trình phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác mà chúng tôi, Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật. (sau đây gọi là Việt Luật) hoàn toàn có thẩm quyền sử dụng và quyết định cùng các lợi ích đi kèm.

Việt Luật không cho phép và/hoặc cấp phép quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào nói trên. Việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web chỉ phục vụ mục đích cá nhân và phi thương mại, và bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng, sửa đổi, xuất bản và/hoặc những hành vi tương tự khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Mọi thông tin đăng tải trên website này đều thuộc quyền sở hữu của Việt Luật. Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nội dung, hình ảnh dữ liệu trên website này mà không được sự cho phép của Việt Luật là vi phạm pháp luật.

2. Cấp phép tải về

Bên cạnh các nội dung trong điều khoản 1 ở trên, một số nội dung và tài liệu trong trang web có thể được chúng tôi tuyên bố là cho phép người dùng tải về. Đây là những nội dung Không độc quyền, bị giới hạn và không chuyển nhượng bản quyền, và chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thiết lập, cấu hình, lựa chọn phần cứng tương thích, trang thiết bị và phần mềm sử dụng để truy cập và/hoặc sử dụng trang web.

3. Tuyên bố bảo mật

Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Quyền thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi được quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng theo thời gian. Chúng tôi được quyền sửa đổi các nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không hạn việc hiệu chỉnh, sửa đổi, thay đổi giá, hủy bỏ và/hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

Bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang web sau sự thay đổi và sửa đổi nói trên có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi và sửa đổi này và đồng ý tuân thủ theo chúng.

5. Nguồn trích dẫn

Một số các bài viết, nội dung đăng tải trên website này có thể được sử dụng thông qua “nguồn trích dẫn” trên website khác.

6. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện sử dụng nói trên được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành.