Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Mẫu II.1 Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (Khoản 8 Điều 33 Luật đầu tư và Điều 32 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:…./QĐ – … …., ngày ……