Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP HÀ NỘI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Mã số doanh nghiệp: …………… Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng ký…