Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp điều chỉnh GCNĐKĐT)

Mẫu II.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 36, Điều 39 Luật đầu tư)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 36, Điều 39 Luật đầu tư)

Mẫu II.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới –Điều 36, Điều 39, Luật đầu tư) CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Mã số dự…