Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Điều 33 NĐ 118/2015/NĐ-CP)

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Điều 33 NĐ 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN…